Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używaj programu Word 2016 z klawiaturą i Narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows, aby zmieniać odstępy i wcięcia akapitów oraz nadawać dokumentom profesjonalny wygląd.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. Otwórz dokument, a następnie wybierz akapit, dla którego chcesz ustawić odstęp. Jeśli chcesz ustawić odstępy akapitów w całym dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl+A.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz P i klawisz G. Program Word 2016 umieści fokus na karcie Wcięcia i odstępy okna dialogowego Akapit. Usłyszysz nazwę okna dialogowego.

 3. Aby ustawić odstęp przed akapitem, naciśnij klawisze Alt+B. W polu Przed naciskaj klawisze strzałki w górę i strzałki w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość punktową. Ewentualnie wpisz ją (np. 6 lub 18). (Mniejsze wartości punktowe oznaczają mniejszy odstęp).

  Uwaga : Podczas przeglądania wartości punktowych przy użyciu klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę możesz usłyszeć wypowiedziane przez Narratora słowa „Klawisz nieznany”.

 4. Aby ustawić odstęp po akapicie, naciśnij klawisze Alt+F. W polu Po naciskaj klawisze strzałki w górę i strzałki w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość punktową. Ewentualnie wpisz ją (np. 6 lub 18).

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, przejdź do przycisku OK, naciskając klawisz Tab kilka razy, a następnie naciśnij spację. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem do dokumentu.

Więcej opcji dotyczących odstępów

 • Aby ustawić odstępy akapitu jako domyślną wartość interlinii, wykonaj następujące czynności:

  1. Po wybraniu odstępów na karcie Wcięcia i odstępy naciśnij klawisze ALT+D.

  2. W oknie dialogowym programu Microsoft Word użyj klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać opcję Tylko ten dokument bądź Wszystkie dokumenty. Następnie naciśnij klawisz Tab kilka razy, aby przejść do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

 • Aby szybko ustawić interlinię dla zaznaczonego akapitu w programie Word, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Wcięcia i odstępy naciśnij klawisze Alt+N.

  2. Z listy Interlinia wybierz jeden z często używanych rozmiarów interlinii za pomocą klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół.

Ustawianie wcięć akapitu

 1. Otwórz dokument, a następnie wybierz akapit, dla którego chcesz ustawić wcięcia. Jeśli chcesz ustawić odstępy akapitów w całym dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl+A.

 2. Naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze P+G. Program Word umieści fokus na karcie Wcięcia i odstępy okna dialogowego Akapit.

 3. Aby ustawić rozmiar wcięcia z lewej, naciśnij klawisze Alt+L. W polu Z lewej ustaw odpowiednią wartość przy użyciu klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół lub wpisz ją (np. 0,25 lub 0,5).

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia z prawej, naciśnij klawisze Alt+R. W polu Z prawej ustaw odpowiednią wartość przy użyciu klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół lub wpisz ją (np. 0,25 lub 0,5).

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, przejdź do przycisku OK, naciskając klawisz Tab kilka razy, a następnie naciśnij spację.

Więcej opcji ustawiania wcięć

 • Aby ustawić dowolnie wybrane wcięcie jako domyślne, wykonaj następujące czynności:

  1. Po wybraniu wcięcia w oknie dialogowym Akapit naciśnij klawisze Alt+D.

  2. W oknie dialogowym programu Microsoft Word użyj klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół, aby wybrać opcję Tylko ten dokument bądź Wszystkie dokumenty. Następnie naciśnij klawisz Tab kilka razy, aby przejść do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

 • Do drukowania w stylu książki użyj funkcji Wcięcia lustrzane, w której wcięcia z lewej i z prawej stanowią swoje lustrzane odbicie, a jedno z nich jest określone jako wcięcie Wewnątrz, zaś drugie jako Na zewnątrz. Po wybraniu wcięć na karcie Wcięcia i odstępy naciśnij klawisze Alt+M, aby zaznaczyć pole wyboru Wcięcia lustrzane.

 • Aby szybko dodać wcięcie pierwszego wiersza w jednym akapicie, przenieś fokus na początek pierwszego wiersza tego akapitu, a następnie naciśnij klawisz Tab. Zastosowanie wcięcia pierwszego wiersza powoduje, że pierwszy wiersz akapitu ma większe wcięcie niż pozostałe wiersze w tym akapicie.

Skróty klawiaturowe do ustawiania odstępów i wcięć akapitu

W poniższej tabeli podsumowano przydatne skróty klawiaturowe, których można użyć do ustawiania odstępów i wcięć akapitu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie karty Wcięcia i odstępy okna dialogowego Akapit

Alt+H, P+G

Ustawianie odstępów przed

Alt+B

Ustawianie odstępów po

Alt+F

Ustawianie wcięcia z lewej

Alt+L

Ustawianie wcięcia z prawej

Alt+R

Ustawianie wybranego rozmiaru odstępu lub wcięcia jako domyślnego

Alt+D

Ustawianie interlinii

Alt+N

Wybieranie wcięć lustrzanych

Alt+M

Zobacz też

Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Korzystając z programu Word 2016 dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można nadać dokumentowi profesjonalny wygląd, formatując akapity w wybrany sposób.

Można ustawić wielkość odstępu przed każdym akapitem i po nim oraz określić rozmiar wcięć akapitu. Można również utworzyć wcięcie tylko w pierwszym wierszu akapitu lub utworzyć wysunięcie, w którym pierwszy wiersz akapitu nie jest wcięty, ale pozostałe wiersze — tak.

Uwagi : 

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapity, dla których chcesz ustawić interlinię.

  Porada : Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Odstępy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić odstęp przed akapitem, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz bieżący rozmiar odstępu i komunikat „Przed, edytuj tekst”.

  • Aby ustawić odstęp po akapicie, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz bieżący rozmiar odstępu i komunikat „Po, edytuj tekst”.

  W polach Przed i Po wpisz wartości punktowe, na przykład 6 lub 18 (mniejsze wartości punktowe oznaczają mniejszy odstęp).

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit i wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Ustawianie interlinii

 1. Aby zmienić interlinię akapitu, wybierz akapit do sformatowania i naciśnij klawisze Opcja+Command+M, aby otworzyć dialogowe Akapit.

 2. Aby wybrać opcję interlinii, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Interlinia”, a potem nazwę opcji interlinii. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć listę opcji. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji interlinii. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Jeśli wybierzesz opcję z możliwością dostosowania, taką jak Wielokrotne, aby ustawić rozmiar odstępów, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz bieżący rozmiar odstępów i słowo „Co”. Następnie wpisz wartość.

Ustawianie wcięć akapitu

Stosowanie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz zastosować wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby zastosować wcięcie w pierwszym wierszu akapitu, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Specjalne, przycisk podręczny”. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Następnie używaj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Pierwszy wiersz”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia pierwszego wiersza, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz bieżący rozmiar wcięcia i słowo „Co”. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Uwaga : Wszystkie kolejne akapity, jakie wpiszesz, będą miały wcięcie.

Stosowanie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

 1. Zaznacz akapit, w którym chcesz zastosować wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego (wysunięcie).

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby utworzyć wysunięcie, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Specjalne, przycisk podręczny”. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Następnie używaj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Wysunięcie”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz bieżący rozmiar wcięcia i słowo „Co”. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu

 1. W dokumencie zaznacz akapity, w których chcesz zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie w lewo lub w prawo.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Wcięcie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmodyfikować wcięcie od lewego marginesu, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przed tekstem”.

  • Aby zmodyfikować wcięcie od prawego marginesu, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Po tekście”.

  Aby ustawić rozmiar wcięcia, wpisz liczbę w centymetrach. Rozmiar wcięcia zostanie odczytany.

 4. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×