Ustawianie formantu jako wymaganego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz użytkownicy musieli wprowadzić wartość do kontrolka podczas wypełniania formularza, możesz utworzyć pole, którego formant jest powiązany z polem wymaganym. Na przykład aby upewnić się, że użytkownik zaznacza pole wyboru, aby wskazać zgodności umowę użytkownika, można wyświetlić pole skojarzone z pole wyboru wymagane pola.

W zależności od procedury zastosowanej do utworzenia wymaganego formantu oraz od tego, czy użytkownik wypełnia formularz oparty na szablonie formularza używając przeglądarki sieci Web, pole wymagane może zostać wyświetlone na jeden z następujących sposobów:

 • Jako standardowe ostrzeżenie o błędzie, składające się z czerwonej gwiazdki lub czerwonego przerywanego obramowania oraz etykietka ekranowa o treści Nie może być puste.

 • Jako ostrzeżenie niestandardowe wyświetlane w oknie dialogowym.

W tym artykule

Informacje dotyczące zgodności

Wyświetlanie standardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

Wyświetlanie niestandardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można wybrać określony tryb zgodności, aby zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Po opublikowaniu szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze, na którym działają usługi InfoPath Forms Services, w przeglądarce sieci Web można wyświetlać formularze utworzone na podstawie tego szablonu. Gdy projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Niektóre funkcje sprawdzania poprawności danych działają inaczej w przeglądarce sieci Web, niż w programie InfoPath. Sprawdzanie poprawności danych można dodać do kontrolki, na przykład utworzyć tekst objaśniający wyświetlany, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane do tego formantu. Możesz mieć ten tekst objaśniający, są wyświetlane w etykietce ekranowej i opcjonalnie Zezwalaj użytkownikom na wyświetlanie alertu, który zawiera dodatkowe informacje, lub możesz mieć alert są wyświetlane automatycznie, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane. Alerty nie można wyświetlić automatycznie formularzy, które są wyświetlane w przeglądarce sieci Web, ale użytkownicy mogą wyświetlać etykietka ekranowa i opcjonalnie wyświetlić alertu zawierające dodatkowe informacje.

Lista kontrolek, które można ustawić jako wymagane pola

W tabeli poniżej przedstawiono listę formantów Microsoft Office InfoPath 2007, które można ustawić jako wymagane, i zaznaczono, które z formantów są dostępne w zgodnych z przeglądarką szablonach formularzy.

Formanty, które obsługują sprawdzanie poprawności danych

Dostępność w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami

Pole wyboru

Tak

Wybór daty

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole listy

Tak

Przycisk opcji

Tak

Pole tekstowe

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Listy punktowane, numerowane i zwykłe

Nie

Pole kombi

Nie

Uwaga : Większość formantów, które mogą być ustawione jako wymagane posiada pole wyboru nie może być puste w oknie dialogowym Właściwości formantu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru, należy pole skojarzone z formantem pola wymagane. Jednak okna dialogowego Właściwości pola tekstu sformatowanego nie ma pola wyboru nie może być puste, więc musisz utworzyć niestandardowy komunikat o błędzie dla niej zgodnie z procedurą "Wyświetlanie niestandardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty" opisaną w tym artykule.

Początek strony

Wyświetlanie standardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

Większość formantów, które mogą być ustawione jako wymagane posiada pole wyboru nie może być puste w oknie dialogowym Właściwości formantu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru, należy pole dla formantu pola wymagane.

Uwaga : Jeśli nie możesz zaznaczyć pole wyboru nie może być puste lub jeśli pole wyboru jest niewidoczne, należy utworzyć niestandardowy komunikat o błędzie.

 1. W trybie projektowania kliknij dwukrotnie formant, którego pole chcesz ustawić jako wymagane.

 2. W Format menu kliknij polecenie Właściwości formantu.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W obszarze Sprawdzanie poprawności i reguły zaznacz pole wyboru Nie może być puste.

Początek strony

Wyświetlanie niestandardowego komunikatu o błędzie, gdy formant jest pusty

 1. Kliknij formant, dla którego chcesz wyświetlić niestandardowy komunikat o błędzie.

 2. Kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności danych w menu Format.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. W pierwszym polu w obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony kliknij opcję Wybierz pole lub grupę, a następnie wybierz pole lub grupę, z którą formant jest powiązany.

 5. W drugim polu kliknij opcję jest puste.

 6. Aby komunikat okna dialogowego był wyświetlany automatycznie po pozostawieniu przez użytkownika pustego formantu, zaznacz pole wyboru Pokaż komunikaty okna dialogowego natychmiast po wprowadzeniu przez użytkowników nieprawidłowych danych.

  Uwaga : Komunikat okna dialogowego nie może być wyświetlany automatycznie w przeglądarce sieci Web, dlatego użytkownik wypełniający formularz za pomocą przeglądarki sieci Web zobaczy tylko etykietkę ekranową.

 7. W polu Etykietka ekranowa wpisz tekst, który ma być wyświetlany, gdy użytkownik wskaże formant lub klika prawym przyciskiem myszy kontrolkę.

 8. W polu Komunikat wpisz tekst, który ma być wyświetlany w oknie dialogowym natychmiast lub wtedy, gdy użytkownik zażąda bardziej szczegółowych informacji.

  Uwaga : Etykietki błąd sprawdzania poprawności danych nie są wyświetlane dla kontrolek, które mają domyślnie ustawione etykietek ekranowych na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Właściwości formantu. Pomaga to zachowanie aby upewnić się, że nazwa kontrolki dokładnie jest przekazywany do użytkowników korzystających z czytników ekranu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×