Ustawianie źródła rekordów dla raportu

Ustawianie źródła rekordów dla raportu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby wybrać źródło danych do raportu, należy otworzyć raport w widoku układu i nacisnąć klawisze Alt+Enter w celu otworzenia arkusza właściwości. Należy kliknąć kwadrat pod kartą obiektu raportu, aby wybrać cały raport, a następnie na arkuszu właściwości na karcie Dane kliknąć pozycję Źródło rekordów, aby wybrać tę właściwość. Następnie można ustawić źródło rekordów, wybierając pozycję z listy lub klikając przycisk Konstruuj Obraz przycisku w celu otwarcia widoku projektu, w którym można skonstruować źródło rekordów w taki sposób, jak kwerendę.

Źródło rekordów określa, które pola z bazy danych mogą być wyświetlane w raporcie. W relacyjnych bazach danych informacje są zwykle rozproszone w wielu tabelach. Na przykład informacja o klientach jest zapisana w jednej tabeli, a informacje o zamówienia są zapisane w innej tabeli. Raporty umożliwiają elastyczne łączenie danych i wyświetlenie ich w dowolny sposób oraz umożliwiają optymalizację pod kątem drukowania. Więcej informacji na temat źródeł rekordów można znaleźć w dalszej części artykułu. Ogólne informacje na temat raportów zawiera artykuł Wstęp do raportów w programie Access.

Uwaga : Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access — typu baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

W tym artykule

Różne typy źródeł rekordów

Tabela

Nazwana kwerenda

Osadzona kwerenda

Sposób tworzenia źródeł rekordów za pomocą narzędzi raportów

Praca ze źródłami rekordów

Konwertowanie źródła rekordów na osadzoną kwerendę

Metoda 1. Kliknięcie przycisku Konstruuj

Metoda 2. Dodanie pola z powiązanej tabeli za pomocą listy pól

Metoda 3. Skopiowanie i wklejenie instrukcji SQL z nazwanej kwerendy

Metoda 4. Skopiowanie i wklejenie instrukcji SQL z innego formularza lub raportu

Edytowanie osadzonej kwerendy

Zapisywanie osadzonej kwerendy jako nazwanej kwerendy

Różne typy źródeł rekordów

Tabela

Jeżeli wszystkie potrzebne pola znajdują się w jednej tabeli, można użyć tej tabeli jako źródła rekordów dla raportu. Jeżeli potrzebne pola znajdują się w dwóch lub większej liczbie tabel, należy upewnić się, że tabele mogą zostać sprzężone logicznie za pomocą wspólnej wartości, a następnie można utworzyć nazwaną lub osadzoną kwerendę, która będzie stanowiła źródło rekordów.

Nazwana kwerenda

Nazwana kwerenda, zwykle nazywana po prostu kwerendą, to kwerenda zapisana jako obiekt bazy danych. Nazwana kwerenda może być źródłem rekordów dla wielu formularzy i raportów. Jednak zmiany w projekcie kwerendy wpływają na wszystkie formularze i raporty, dla których stanowi źródło rekordów. Poza tym stosunkowo łatwo usunąć nazwaną kwerendę, co uniemożliwi działanie formularzy i raportów, które z niej korzystają.

Osadzona kwerenda

Osadzona kwerenda to kwerenda zapisana we właściwości źródła rekordów innego obiektu. Ponieważ osadzona kwerenda nie jest osobnym obiektem, jej przypadkowe usunięcie lub modyfikacja skutkująca problemami z raportem jest mniej prawdopodobna. Utworzenie osadzonej kwerendy jest zalecane, gdy jest ona przeznaczona tylko dla jednego raportu (innymi słowy nie jest potrzebne jej współdzielenie z innymi obiektami).

Osadzone kwerendy są tworzone domyślnie przez narzędzia Projekt raportu, Pusty raport lub Etykiety, co zostało opisane w następnej sekcji. Osadzone kwerendy są także tworzone przez Kreatora raportów, o ile do raportu zostały wybrane dane z więcej niż jednej tabeli. Jeżeli wybrane zostały dane tylko z jednej tabeli, kreator raportów powiąże raport bezpośrednio z tą tabelą.

Można także tworzyć osadzone kwerendy przez kopiowanie instrukcji SQL z nazwanej kwerendy otwartej w widoku SQL i wklejenie jej do właściwości Źródło rekordów raportu. Aby otworzyć nazwaną kwerendę w widoku SQL:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę w okienku nawigacji i kliknij pozycję Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij pozycję Widok i wybierz pozycję Widok SQL.

Początek strony

Sposób tworzenia źródeł rekordów za pomocą narzędzi raportów

Aby utworzyć raport w programie Access, należy kliknąć jedno z narzędzi w grupie Raporty na karcie Tworzenie. W zależności od sposobu użycia tych narzędzi utworzony może zostać jeden z trzech typów źródeł rekordów zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

Poniższa tabela opisuje działanie każdego z narzędzi oraz domyślnie tworzone typy źródeł rekordów.

Narzędzie

Opis

Domyślny typ źródła rekordów

Raport

Tworzy prosty raport tabelaryczny z wszystkimi polami ze źródła danych.

Tabela lub nazwana kwerenda, którą trzeba wybrać w okienku nawigacji przed kliknięciem narzędzia.

Projekt raportu

Służy do otwierania w widoku projektu pustego raportu, do którego można dodać tylko potrzebne pola i kontrolki.

Osadzona kwerenda, jeżeli przeciągnięte zostaną pola z okienka zadań Lista pól do raportu. Można także wybrać tabelę lub nazwaną kwerendę z listy rozwijanej Źródło rekordów w arkuszu właściwości.

Pusty raport

Służy do otwierania pustego raportu w widoku układu oraz wyświetlania okienka zadań Lista pól. Podczas przeciągania pól z okienka Lista pól do raportu w programie Access jest tworzona kwerenda osadzona, która jest przechowywana we właściwości Źródło rekordów raportu.

Osadzona kwerenda, jeżeli przeciągnięte zostaną pola z okienka zadań Lista pól do raportu. Można także wybrać tabelę lub nazwaną kwerendę z listy rozwijanej Źródło rekordów w arkuszu właściwości.

Kreator raportów

Służy do wyświetlania kreatora o wielu krokach, który umożliwia określenie pól, poziomów grupowania/sortowania i opcji układu. Na podstawie dokonanych wyborów w kreatorze jest tworzony raport.

Osadzona kwerenda, jeżeli wybrane zostaną pola z więcej niż jednej tabeli. Wybranie pól z jednej tabeli powoduje, że program Access używa tej tabeli jako źródła rekordów.

Etykiety

Służy do wyświetlania kreatora umożliwiającego wybranie standardowych lub niestandardowych rozmiarów etykiet, a także pól, które mają być wyświetlane, oraz sposobu ich sortowania. Na podstawie dokonanych wyborów w kreatorze jest tworzony raport etykiet.

Tabela lub nazwana kwerenda, którą trzeba wybrać przed kliknięciem narzędzia.

Uwaga :  Narzędzia Projekt raportu, Kreator raportów i Etykiety tworzą raporty — klientów, które nie są zgodne z bazami danych sieci Web. Więcej informacji na temat baz danych sieci Web zawiera artykuł Edytowanie i publikowanie bazy danych sieci Web w programie SharePoint.

Początek strony

Praca ze źródłami rekordów

Konwertowanie źródła rekordów na osadzoną kwerendę

Raporty powiązane z tabelą lub nazwaną kwerendą można zmodyfikować tak, aby były powiązane z osadzoną kwerendą. Jak wspomniano wyżej, może to ułatwić konserwację bazy danych przez zapewnienie większej niezależności raportów i mniejszego uzależnienia od innych obiektów. W zależności od aktualnego typu źródła rekordów można przekonwertować je na osadzoną kwerendę za pomocą jednej z poniższych metod:

Metoda 1. Kliknięcie przycisku Konstruuj

Jeżeli właściwość Źródło rekordów jest nazwą tabeli, można szybko utworzyć osadzoną kwerendę, klikając przycisk Konstruuj w polu właściwości Źródło rekordów.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz zmodyfikować, i kliknij pozycję Widok układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element raportu i kliknij pozycję Właściwości raportu.

 3. Na karcie Wszystkie kliknij pole właściwości Źródło rekordów i kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku .

 4. Program Access zapyta, czy chcesz utworzyć kwerendę w oparciu o tabelę. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

  Program Access otworzy okno Konstruktor kwerend i doda tabelę, która pierwotnie znajdowała się we właściwości Źródło kontrolki.

 5. Dodaj pola do siatki kwerendy, klikając dwukrotnie nazwę każdego z pól, które ma być widoczne w raporcie. Musisz to zrobić dla wszystkich pól, które mają być wyświetlane w raporcie.

 6. Aby dodać pola z powiązanych tabel lub kwerend:

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Konfiguracja kwerendy kliknij pozycję Pokaż tabelę.

  2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli wybierz tabelę lub kwerendę, którą chcesz dodać, i kliknij pozycję Dodaj.

  3. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

  4. Upewnij się, że dodawane tabele i kwerendy są logicznie sprzężone. Na przykład pole ID tabeli Klient powinno mieć linię łączącą je z polem KlientID tabeli Zamówienia. Linie łączące można tworzyć przez przeciągnięcie pola z jednej tabeli lub kwerendy do innej tabeli lub kwerendy.

   Więcej informacji na temat tworzenia kwerend zawiera artykuł Wprowadzenie do kwerend.

  5. Dodaj pola do siatki kwerendy, klikając dwukrotnie nazwę każdego z pól, które ma być widoczne w raporcie. Musisz to zrobić dla wszystkich pól, które mają być wyświetlane w raporcie.

 7. Aby przetestować kwerendę:

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Widok, a następnie kliknij pozycję Widok arkusza danych.

  2. Aby powrócić do widoku projektu, na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij pozycję Wyświetlanie i kliknij pozycję Widok projektu.

 8. Jeżeli dane zwrócone przez kwerendę są tymi, które mają pojawić się w raporcie, na karcie Projektowanie w grupie Zamknij kliknij pozycję Zamknij.

 9. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany w instrukcji SQL i zaktualizować właściwość.

Uwaga : Jeżeli nowa kwerenda nie zawiera wszystkich pól, które były używane w raporcie, program Access wyświetli monit o wartość parametru dla każdego brakującego pola. Można usunąć odwołanie do pola w raporcie lub użyć procedury opisanej w sekcji Edytowanie osadzonej kwerendy, aby dodać brakujące pola do kwerendy.

Metoda 2. Dodanie pola z powiązanej tabeli za pomocą listy pól

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz zmodyfikować, i kliknij pozycję Widok układu.

 2. Jeżeli okienko zadania Lista pól nie jest widoczne, na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

 3. Jeżeli pozycja Pokaż wszystkie tabele jest widoczna na górze listy pól, kliknij ją, aby wyświetlić pola w powiązanych i innych tabelach.

 4. Pod pozycją Pola dostępne w tabelach pokrewnych rozwiń tabelę i przeciągnij jedno z pól do raportu.

  Program Access zmieni źródło rekordów na osadzoną kwerendę, która zawiera dodane pole. Można dodawać w ten sposób kolejne pola lub edytować osadzoną kwerendę za pomocą procedury opisanej w sekcji Edytowanie osadzonej kwerendy.

Metoda 3. Skopiowanie i wklejenie instrukcji SQL z nazwanej kwerendy

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę, która zawiera instrukcję SQL do skopiowania, i kliknij pozycję Widok projektu.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij pozycję Widok i kliknij pozycję Widok SQL.

 3. Skopiuj tekst z okienka SQL i zamknij kwerendę bez zapisywania.

 4. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, do którego chcesz dodać osadzoną kwerendę, i kliknij pozycję Widok układu.

 5. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 6. Na karcie Wszystkie wybierz tekst znajdujący się we właściwości Źródło rekordów i naciśnij klawisze CTRL+P, aby wkleić instrukcję SQL do pola właściwości.

Uwaga : Jeżeli nowa kwerenda nie zawiera wszystkich pól, które były używane w raporcie, program Access wyświetli monit o wartość parametru dla każdego brakującego pola. Można usunąć odwołanie do pola w raporcie lub użyć procedury opisanej w sekcji Edytowanie osadzonej kwerendy, aby dodać brakujące pola do kwerendy.

Metoda 4. Skopiowanie i wklejenie instrukcji SQL z innego formularza lub raportu

Osadzoną kwerendę można bezpośrednio skopiować z właściwości Źródło rekordów jednego obiektu do drugiego. W ten sposób łatwo jest ponownie wykorzystać kwerendę w tworzonym raporcie, jeżeli inny formularz lub raport zawiera osadzoną kwerendę, która zwraca potrzebne dane.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który zawiera instrukcję SQL do skopiowania, i kliknij pozycję Widok układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w formularzu lub raporcie i kliknij pozycję Właściwości formularza lub Właściwości raportu.

 3. Na karcie Wszystkie zaznacz cały tekst instrukcji SQL w polu właściwości Źródło rekordów i naciśnij klawisze CTRL+C, aby go skopiować.

 4. Zamknij formularz lub raport bez zapisywania.

 5. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, do którego chcesz dodać osadzoną kwerendę, i kliknij pozycję Widok układu.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w raporcie i kliknij pozycję Właściwości raportu.

 7. Na karcie Wszystkie zaznacz tekst znajdujący się we właściwości Źródło rekordów i naciśnij klawisze CTRL+P, aby wkleić instrukcję SQL do właściwości.

Uwaga : Jeżeli nowa kwerenda nie zawiera wszystkich pól, które były używane w raporcie, program Access wyświetli monit o wartość parametru dla każdego brakującego pola. Można usunąć odwołanie do pola w raporcie lub użyć poniższej procedury (Edytowanie osadzonej kwerendy), aby dodać brakujące pola do kwerendy.

Edytowanie osadzonej kwerendy

Wraz ze wzrostem bazy danych konieczne może być zmodyfikowanie źródła rekordów, np. dodanie kolejnych pól do raportu. Poniższa procedura opisuje otwieranie źródła rekordów w Konstruktorze kwerend:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport z osadzoną kwerendą, którą chcesz edytować, i kliknij pozycję Widok układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w raporcie i kliknij pozycję Właściwości raportu.

 3. Na karcie Wszystkie kliknij pole właściwości Źródło rekordów i kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku .

  Program Access otworzy kwerendę w Konstruktorze kwerend.

 4. Zmodyfikuj kwerendę zgodnie z potrzebami i na karcie Projektowanie w grupie Zamknij kliknij pozycję Zamknij.

 5. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany i zaktualizować właściwość.

  Program Access zamknie Konstruktora kwerend. Wszystkie zmiany wprowadzone w Konstruktorze kwerend zostaną odzwierciedlone w instrukcji SQL we właściwości Źródło rekordów.

Więcej informacji na temat tworzeni kwerend zawiera artykuł Wstęp do kwerend.

Zapisywanie osadzonej kwerendy jako nazwanej kwerendy

Osadzona kwerenda stanowiąca źródło rekordów dla raportu może być także przydatna do innych zastosowań. W takim przypadku można zapisać ją jako nazwaną kwerendę, dzięki czemu będzie dostępna dla innych obiektów.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który zawiera osadzoną kwerendę, i kliknij pozycję Widok układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy raport i kliknij pozycję Właściwości raportu.

 3. Na karcie Wszystkie kliknij pole właściwości Źródło rekordów i kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku .

  Program Access otworzy kwerendę w Konstruktorze kwerend.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie kliknij pozycję Zapisz jako.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę kwerendy w polu u góry, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Access zapisze kwerendę jako nazwaną kwerendę w okienku nawigacji.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Zamykanie kliknij pozycję Zamknij.

  Program Access zapyta, czy chcesz zapisać zmiany w osadzonej kwerendzie, nawet jeżeli nie zostały wprowadzone żadne zmiany. W większości przypadków należy kliknąć przycisk Nie, aby zamknąć Konstruktora kwerend. Jeżeli jednak wprowadzone zostały zmiany, które mają być odzwierciedlone w osadzonej kwerendzie raportu, należy kliknąć przycisk Tak.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×