Umożliwianie użytkownikom oceniania zawartości

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wyświetlanie zawartości według ocen ułatwia jej czytelnikom określenie jej jakości. Oceny pozwalają autorowi lub menedżerowi zawartości sprawdzić, które tematy są najpopularniejsze wśród czytelników.

W tym artykule

Omówienie

Dodawanie kolumny ocen do listy lub biblioteki

Dodawanie kolumny ocen do typu zawartości

Dodawanie ocen do układu strony do publikowania strony

Umożliwić użytkownikom stawek i wyświetlanie oceny na wpisów w blogu

Omówienie

Włączenie ocen powoduje udostępnienie użytkownikom gwiazdek służących do oceniania.

Oceny zawartości

Po wybraniu przez użytkownika oceny jest ona przesyłana i uśredniana z innymi ocenami. Po przetworzeniu ocen (co zwykle trwa kilka minut) jest wyświetlana zaktualizowana ocena.

Ocena

Jeśli dla organizacji włączono funkcję oceniania, w ustawieniach witryny dla listy lub biblioteki jest wyświetlana opcja Ustawienia ocen. W celu skonfigurowania ocen dla list, bibliotek lub typów zawartości wymagane jest uprawnienie do modyfikowania list.

W przypadku posiadania uprawnienia do edytowania typów zawartości i układów stron można także udostępnić formant ocen w układzie, który projektanci stron mogą stosować do stron do publikowania programu SharePoint. Układ strony zapewnia spójność określonych elementów strony na podobnych stronach sieci Web. Za pomocą składnika Web Part można także umożliwić użytkownikom ocenianie wpisów i wyświetlanie ocen w blogu programu SharePoint.

Szablon witryny Centrum dokumentów jest skonfigurowana do oceny, za pomocą oceny, które są dostępne. Biblioteka Dokumenty zawiera już kolumny ocen i zawartości są sortowane według oceny wartości najwyższe ocenianie składnik Web Part dokumenty. Szablon Witryna typu Wiki przedsiębiorstwa jest również już skonfigurowane do kontrolki oceny na każdej stronie.

Początek strony

Dodawanie kolumny oceny do listy lub biblioteki

Po włączeniu ocen dla listy lub biblioteki dodawana jest kolumna Ocena (0-5). W przypadku niektórych typów list, takich jak kalendarze, ta kolumna domyślnie nie jest wyświetlana, ale użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ocen za pomocą właściwości elementu listy lub dokumentu.

 1. Jeśli strona listy lub biblioteki nie jest jeszcze otwarta, kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie. Możesz także kliknąć pozycję Akcje witryny, kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji kliknąć nazwę danej listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku listy w obszarze Narzędzia list kliknij pozycję Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy w grupie Ustawienia.

  • W przypadku biblioteki w obszarze Narzędzia bibliotek kliknij pozycję Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki w grupie Ustawienia.

 3. W obszarze Ogólne kliknij pozycję Ustawienia ocen.

 4. W obszarze Czy zezwalać na ocenianie elementów na tej liście? kliknij pozycję Tak.

  Uwagi: 

  • Oprócz kolumny Ocena (0-5) do listy jest także dodawana kolumna Liczba ocen, ale domyślnie nie jest ona wyświetlana. Kolumnę Liczba ocen można dodać do widoku domyślnego lub innych widoków. Można jej także użyć do sortowania lub filtrowania.

  • W przypadku korzystania z zarządzanych typów zawartości kolumny Ocena (0-5) oraz Liczba ocen są dodawane do wszystkich typów zawartości znajdujących się w danym momencie na liście lub w bibliotece, a kolumna Oceny jest dodawana do widoku domyślnego. W przyszłości po dodaniu innych typów zawartości należy ręcznie dodać kolumny Oceny i Liczba ocen do tych typów zawartości lub ponownie odwiedzić stronę Ustawienia ocen przy zaznaczonej opcji Tak i ponownie kliknąć przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie kolumny oceny do typu zawartości

Jeśli lista lub biblioteka obsługuje zarządzane typy zawartości, a oceny są dostępne na serwerze, można dodać kolumny Ocena (0-5) i Liczba ocen do określonych typów zawartości używanych na liście lub w bibliotece.

Dodawanie ocen do konkretnych typów zawartości w bibliotece umożliwia określanie typów elementów, które użytkownicy mogą oceniać, na podstawie typu zawartości tych elementów. Można na przykład pozwolić użytkownikom na ocenianie artykułów, ale nie dokumentów budżetowych. Aby dodać oceny do wszystkich typów zawartości dodanych do listy lub biblioteki, należy skorzystać z procedury dodawania kolumny ocen do listy lub biblioteki w celu uniknięcia konieczności edytowania każdego typu zawartości.

Aby dodać oceny do typu zawartości określonej listy lub biblioteki, należy najpierw dodać ten typ zawartości do danej listy lub biblioteki. Ta procedura powoduje zmianę tylko typów zawartości bieżącej listy lub biblioteki. Nadrzędny typ zawartości witryny nie jest aktualizowany w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz dodać oceny do typu zawartości listy. Jeśli strona listy lub biblioteki nie jest jeszcze otwarta, kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie. Możesz także kliknąć pozycję Akcje witryny, kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji kliknąć nazwę danej listy lub biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Jeśli pracujesz z listą, kliknij kartę Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

 4. Jeśli pracujesz z biblioteką, kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 5. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka ma nie została skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości w obszarze Ustawienia zaawansowane biblioteki, sekcja Typy zawartości nie jest wyświetlana na stronie dostosowywania dla listy lub biblioteki.

 6. W obszarze Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejącej witryny lub kolumn listy. Jeśli oceny zostały już włączone dla listy lub biblioteki, opcja dodawania kolumn ocen do typu zawartości nie będzie wyświetlana.

 7. W sekcji Wybieranie kolumn w obszarze Wybierz kolumny z kliknij strzałkę, aby wybrać grupę, z której kolumnę chcesz dodać.

 8. W obszarze Dostępne kolumny kliknij kolumnę Ocena (0-5), a następnie kliknij przycisk Dodaj. Można także dodać kolumnę Liczba ocen, aby użytkownicy mogli zobaczyć liczbę ocen wystawionych dla danego elementu.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Możesz również dodać oceny do typów zawartości witryny, tak, aby klasyfikacje są dostępne dla typów zawartości używanych w innych list lub bibliotek, jeśli masz uprawnienia do edytowania typu zawartości witryny. Znajdź więcej informacji o zarządzaniu typy zawartości witryny w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie ocen do układu strony do publikowania

Aby dodać kontrolki oceny w układzie strony, musisz najpierw dodać kolumnę oceny do typu zawartości strony, a następnie Edytuj układ strony w Microsoft SharePoint Designer 2010, aby dodać pole strony oceny.

Oceny na stronie programu SharePoint

Procedura ta dotyczy publikowania tylko strony i programie do projektowania zgodny z programem SharePoint, takich jak program Microsoft SharePoint Designer. Musi mieć uprawnienia do edytowania typy zawartości do dostosowywania stron za pomocą SharePoint Designer 2010.

Formant ocen jest wtedy dostępny na stronach opartych na tym układzie. Korzystanie z układu strony zapewnia spójność projektu i niektórych elementów na podobnych stronach.

Aby formant ocen był dostępny dla wszystkich typów stron, należy dodać kolumnę oceny do typu zawartości strony nadrzędnej. Aby formant ocen był dostępny tylko dla określonego typu układu, takiego jak artykuły, należy dodać tę kolumnę do typu zawartości danego układu strony.

 1. Na najwyższym poziomie w zbiorze witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić oceny dla wszystkich typów zawartości strony, w obszarze Typy zawartości do opublikowania kliknij pozycję Strona.

  • Aby udostępnić ocen dla określonego typu układu strony w obszarze Typy zawartości układ strony, kliknij przycisk Układ strony, którą chcesz zmienić. Na przykład aby udostępnić oceny do artykułów, kliknij pozycję artykuł.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości, takiej jak strony, aby go otworzyć.

 5. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

 6. W obszarze Wybierz kolumny z listy kliknij pozycję Oceny. Listę można także przewinąć bezpośrednio do odpowiednich kolumn.

 7. Wybierz pozycję Ocena 0-5, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Można także dodać kolumnę Liczba ocen, aby użytkownicy mogli zobaczyć liczbę osób, które oceniły stronę.

 8. W obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? określ, czy należy zaktualizować wszystkie podrzędne typy zawartości, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 10. W obszarze Galerie kliknij przycisk Strony wzorcowe i układy stron.

 11. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok układu strony, do którego chcesz dodać oceny, na przykład Strona artykułu z obrazem po lewej stronie.

 12. Kliknij strzałkę znajdującą się obok nazwy układu, a następnie kliknij pozycję Edytuj w programie Microsoft SharePoint Designer.

 13. Kliknij stronę, na której chcesz wstawić formant ocen. Na Wstążce kliknij kartę Wstawianie, w grupie Formanty kliknij pozycję SharePoint, a następnie kliknij pozycję Pokaż przybornik.

 14. Otwórz sekcję s Pola strony, zaznacz pole Ocena (0-5), a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce na stronie. Pole strony

 15. Wprowadź inne wymagane zmiany, zapisz stronę, a następnie ją zaewidencjonuj. Po utworzeniu przez użytkownika nowej strony na podstawie tego układu lub po dodaniu tego układu do istniejącej strony będzie na niej wyświetlany formant ocen.

Początek strony

Umożliwianie użytkownikom oceniania i wyświetlania ocen wpisów w blogu

Do blogu można dodać składnik Web Part, w którym jest wyświetlany widok umożliwiający użytkownikom ocenianie wpisów i przeglądanie ocen innych osób.

Oceny w blogu

Aby użyć tej procedury, należy mieć uprawnienia do modyfikowania witryny blogu oraz listy wpisów w blogu, a także do tworzenia widoków publicznych. Oprócz tego na serwerze muszą być dostępne oceny. Więcej informacji można uzyskać od osoby zarządzającej daną witryną.

 1. W witrynie blogu w obszarze Narzędzia blogu kliknij pozycję Zarządzaj wpisami.

 2. W obszarze Narzędzia list kliknij pozycję Lista, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy w grupie Ustawienia.

 3. W obszarze Ogólne kliknij pozycję Ustawienia ocen.

 4. W obszarze Czy zezwalać na ocenianie elementów na tej liście? kliknij pozycję Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W górnym obszarze łączy do stron nadrzędnych lub w lewym obszarze nawigacyjnym kliknij pozycję Wpisy, aby powrócić do listy wpisów.

 6. Na Wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Utwórz widok.

 7. Kliknij pozycję Widok standardowy. Jeśli pozycja Utwórz widok jest wyłączona, może to oznaczać, że użytkownik nie ma niezbędnych uprawnień do tworzenia widoku osobistego lub publicznego.

 8. Kliknij pozycję Widok standardowy.

 9. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę dla danego widoku, na przykład oceny. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Ustaw jako widok domyślny.

 10. W sekcji Odbiorcy w obszarze Wyświetl grupę odbiorców wybierz pozycję Utwórz widok osobisty lub Utwórz widok publiczny. Jeśli pozycja Utwórz widok publiczny jest wyłączona, być może nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia widoku publicznego dla tej listy lub biblioteki.

 11. W sekcji Kolumny zaznacz tylko kolumny, które mają być uwzględnione w widoku, i usuń zaznaczenie kolumn, które nie są w nim potrzebne. Aby na przykład wyświetlić tylko nazwę wpisu i ocenę, zaznacz kolumny Tytuł i Ocena (0-5). Możesz także dodać inne kolumny, na przykład Liczba komentarzy.

 12. Korzystając z list rozwijanych dostępnych obok zaznaczonych kolumn, wybierz kolejność kolumn w widoku.

 13. W sekcji Sortowanie wybierz pozycję Utworzone, a następnie kliknij pozycję Pokaż elementy w kolejności malejącej. To ustawienie spowoduje wyświetlanie najnowszych wpisów na początku listy, ale można je dostosować, aby na przykład wpisy były sortowane na podstawie oceny.

 14. W obszarze Widok tabelaryczny wyczyść pole wyboru Zezwalaj na pola wyboru pojedynczych elementów.

 15. W obszarze Limit elementów wpisz liczbę wpisów do wyświetlania. Można na przykład wyświetlać tylko 5–10 wpisów, jeśli na stronie blogu jest wyświetlanych kilka innych elementów.

 16. Aby użytkownicy nie mogli przeglądać stron zawierających starsze wpisy z poziomu tego składnika Web Part, kliknij pozycję Ogranicz całkowitą liczbę zwracanych elementów do. To ustawienie zapobiega wyświetlaniu pod ocenionymi wpisami strzałek służących do przeglądania.

 17. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć widok, a następnie kliknij nazwę blogu w obszarze nawigacji, aby powrócić do strony głównej blogu.

 18. Kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 19. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w strefie, w której chcesz go umieścić.

  • Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wstawić składnik Web Part ocen. Na przykład można go umieścić po prawej stronie wpisów. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Składnik Web Part.

 20. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Listy i biblioteki, w obszarze Składniki Web Part kliknij pozycję Wpisy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Na stronie zostanie wyświetlony nowy składnik Web Part.

 21. Aby przełączyć się do utworzonego widoku ocen, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part. Zostanie wyświetlone okienko narzędzia do konfiguracji.

 22. W obszarze Wybrany widok kliknij utworzony widok ocen.

 23. W obszarze Wygląd wpisz nazwę składnika Web Part, na przykład Oceń ostatnie wpisy.

 24. Wprowadź inne wymagane zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×