Układ projektanta kwerend (ADP) — informacje

Uwaga : Informacje w tym temacie mają zastosowanie tylko do projektów programu Microsoft Access (adp).

Projektant kwerend skład się z trzech okienek: okienka diagramu, okienka siatki i okienka SQL.

Trzy okienka Projektanta kwerend

the diagram, grid, and sql panes of the query designer

 • W Okienku Diagram wyświetlane są tabele, widoki i funkcje śródwierszowe, dla których wykonywana jest kwerenda. Każdy prostokąt odpowiada tabeli, widokowi lub funkcji śródwierszowej i pokazuje dostępne kolumny danych oraz ikony wskazujące na sposób użycia każdej kolumny w kwerendzie. Sprzężenia są oznaczane jako linie między prostokątami.

 • Okienko Siatka zawiera przypominającą arkusz kalkulacyjny siatkę, w której można określać różne opcje, takie jak kolumny danych, które mają być wyświetlane, wiersze, które mają zostać zaznaczone, sposoby grupowania danych itd.

 • W Okienku SQL wyświetlane są instrukcje SQL kwerendy. Można edytować instrukcję SQL utworzoną za pomocą projektanta kwerend lub wprowadzić własną instrukcję SQL. Okienko to jest szczególnie przydatne w przypadku wprowadzania instrukcji SQL, których nie można utworzyć za pośrednictwem okienek diagramu i siatki, a więc na przykład kwerend składających.

Kwerendę można utworzyć za pośrednictwem dowolnego z okienek: można określić kolumnę, która ma być wyświetlana, zaznaczając ją w okienku diagramu, wprowadzając ją w okienku siatki lub czyniąc z niej element instrukcji SQL w okienku SQL. Okienka diagramu, siatki i SQL są zsynchronizowane, co oznacza, że wprowadzenie zmian w jednym z okienek powoduje ich automatyczne uwzględnienie w pozostałych okienkach.

Okienko Diagram

Przegląd informacji na temat okienka Diagram

Okienko Diagram zawiera graficzną reprezentację tabel, widoków, funkcji zdefiniowanych przez użytkownika lub podkwerend kwerendy. Zawiera ono także graficzną reprezentację relacji sprzężeń między tymi obiektami.

W okienku Diagram można wykonywać następujące operacje:

 • Dodawać lub usuwać tabele, widoki, funkcje zdefiniowane przez użytkownika lub podkwerendy, a także określać kolumny danych wyjściowych.

 • Określać kolumny używane do porządkowania kwerendy.

 • Określać, czy wiersze mają zostać zgrupowane w zestawie wyników.

 • Tworzyć lub modyfikować sprzężenia między tabelami, widokami, funkcjami zdefiniowanymi przez użytkownika lub podkwerendami.

Dokonanie zmiany w okienku Diagram powoduje zaktualizowanie okienka Siatka i okienka SQL w celu zaprezentowania tej zmiany. Jeśli na przykład w okienku Diagram zostanie wybrana kolumna dla wyprowadzenia w oknie zawierającym tabelę, widok, funkcję zdefiniowaną przez użytkownika lub podkwerendę, Projektant kwerend doda tę kolumnę danych w okienku Siatka i w instrukcji SQL wyświetlonej w okienku SQL.

Ikony, pola wyboru i symbole wyświetlane w okienku Diagram — informacje

Każda tabela, widok, funkcja zdefiniowana przez użytkownika lub podkwerenda jest wyświetlana w okienku Diagram jako oddzielne okno. Ikona wyświetlana na pasku tytułu każdego okna określa typ obiektu reprezentowanego przez to okno. Zostało to zilustrowane w poniższej tabeli.

Ikona

Typ obiektu

icon image

Tabela

icon image

Widok

icon image

Funkcja śródwiersza

icon image

Podkwerenda (w klauzuli FROM)


Każde okno zawiera kolumny danych dla tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanej przez użytkownika. Pola wyboru i symbole są wyświetlane obok nazw kolumn i określają sposób użycia każdej kolumny w kwerendzie. Etykietki narzędzi zawierają informacje, takie jak typ danych i rozmiar kolumny.

Input source window

Poniższa tabela zawiera listę pól wyboru i symboli używanych w oknie wyświetlanym dla każdej tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanej przez użytkownika.

Pole wyboru lub symbol

Opis

check box
icon image
icon image
icon image

Określa, czy kolumna danych ma być wyświetlana w zestawie wyników kwerendy (kwerenda wybierająca), czy jest używana w kwerendzie aktualizującej, dołączającej, tworzącej tabelę lub dołączającej wartości. Zaznacz kolumnę, która ma zostać dodana do wyników. Jeśli jest zaznaczona opcja (Wszystkie kolumny), w wyprowadzeniu zostaną uwzględnione wszystkie kolumny danych.

Ikona używana razem z polem wyboru zmienia się w zależności od typu tworzonej kwerendy. Podczas tworzenia kwerendy usuwającej zaznaczenie pojedynczej kolumny jest niemożliwe.

icon image
icon image

Określa, czy kolumna danych jest używana w celu uporządkowania wyników kwerendy (czy jest częścią klauzuli ORDER BY). Ta ikona jest wyświetlana jako A-Z, jeśli kolejność sortowania jest rosnąca, lub jako Z-A, jeśli kolejność sortowania jest malejąca.

icon image

Określa, czy kolumna danych jest używana w kwerendzie agregującej w celu utworzenia zgrupowanego zestawu wyników (czy jest częścią klauzuli GROUP BY).

icon image

Określa, czy kolumna danych jest uwzględniona w warunku wyszukiwania dla kwerendy (czy jest częścią klauzuli WHERE lub HAVING).

icon image

Określa, czy zawartość kolumny danych zostanie podsumowana w wyprowadzeniu (czy zostały użyte funkcje SUM, AVG lub inne funkcje agregujące).

Uwaga : Kolumny danych tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanej przez użytkownika nie zostaną wyświetlone w Projektancie kwerend, jeśli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień dostępu do danego obiektu lub jeśli sterownik bazy danych nie może zwrócić informacji o tym obiekcie. W takich wypadkach w Projektancie kwerend wyświetlany jest tylko pasek tytułu tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanej przez użytkownika.

Tabele sprzężone w okienku Diagram

Jeśli w kwerendzie używane jest sprzężenie, między sprzężonymi kolumnami wyświetlana jest linia sprzężenia. Jeśli sprzężone kolumny danych nie zostały wyświetlone (na przykład, jeśli okno zawierające tabelę, widok, funkcję zdefiniowaną przez użytkownika lub podkwerendę jest zminimalizowane, lub jeśli w sprzężeniu jest używane wyrażenie), linie sprzężenia zostaną wyświetlone w Projektancie kwerend w pasku tytułu okna reprezentującego tabelę, widok, funkcję zdefiniowaną przez użytkownika lub podkwerendę. W Projektancie kwerend dla każdego warunku sprzężenia jest wyświetlana jedna linia sprzężenia.

A single join line between two tables

Kształt ikony znajdującej się pośrodku linii sprzężenia określa rodzaj sprzężenia łączącego tabele lub obiekty o strukturze tabeli. Jeśli w klauzuli sprzężenia został zastosowany operator inny niż operator równości (=), jest on wyświetlany w ikonie linii sprzężenia. Poniższa tabela zawiera listę ikon wyświetlanych razem z liniami sprzężenia.

Ikona linii sprzężenia

Opis

icon image

Sprzężenie wewnętrzne (utworzone przy użyciu znaku równości).

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

Sprzężenie wewnętrzne utworzone na podstawie operatora „większy niż”. (Operator wyświetlany w ikonie linii sprzężenia odpowiada operatorowi użytemu w sprzężeniu).

icon image

Sprzężenie zewnętrzne, w którym zostaną uwzględnione wszystkie wiersze tabeli wyświetlonej po lewej stronie, nawet, jeśli w związanej relacjami tabeli nie istnieją odpowiadające im wiersze.

icon image

Sprzężenie zewnętrzne, w którym zostaną uwzględnione wszystkie wiersze tabeli wyświetlonej po prawej stronie, nawet, jeśli w związanej relacjami tabeli nie istnieją odpowiadające im wiersze.

icon image

Pełne sprzężenie zewnętrzne, w którym zostaną uwzględnione wszystkie wiersze z obu tabel, nawet, jeśli w związanej relacjami tabeli, widoku, funkcji zdefiniowanej przez użytkownika lub podkwerendzie nie istnieją odpowiadające im wiersze.


Ikony wyświetlone przy końcach linii sprzężenia określają typ sprzężenia. Następująca tabela zawiera listę typów sprzężeń i ikony, które mogą zostać wyświetlone przy końcach linii sprzężenia.

Ikony przy końcach linii sprzężenia

Opis

icon image

Sprzężenie typu jeden-do-jednego

icon image

sprzężenie typu jeden-do-wielu

icon image

Projektant kwerend nie może określić typu sprzężenia

Okienko Siatka

Przegląd informacji o okienku Siatka

Okienko Siatka umożliwia określenie opcji kwerend — takich jak kolumny danych, które mają zostać wyświetlone, kolejność wyników oraz wybrane wiersze — przez wprowadzenie odpowiednich wartości w siatce przypominającej arkusz kalkulacyjny. W okienku Siatka można określić następujące wartości:

 • Kolumny, które mają być wyświetlane oraz aliasy nazw kolumn.

 • Tabelę, do której należy określona kolumna.

 • Wyrażenia dla kolumn obliczanych.

 • Kolejność sortowania dla kwerendy.

 • Warunki wyszukiwania.

 • Kryteria grupowania, łącznie z funkcjami agregującymi, które mają zostać użyte w raportach podsumowań.

 • Nowe wartości dla kwerend aktualizujących lub dołączających dane.

 • Nazwy kolumn docelowych dla kwerend dołączających.

Zmiany dokonane w okienku Siatka są automatycznie odzwierciedlane w okienku Diagram i okienku SQL. Podobnie okienko Siatka jest automatycznie aktualizowane, odzwierciedlając modyfikacje dokonane w innych okienkach.

Kolumny w okienku Siatka — informacje

W wierszach w okienku Siatka wyświetlane są kolumny danych używanych w kwerendzie; kolumny w okienku Siatka zawierają opcje kwerendy.

Grid pane

Rodzaj informacji wyświetlanych w okienku Siatka zależy od typu tworzonej kwerendy. Jeśli tworzona jest kwerenda wybierająca, okienko Siatka zawiera inne kolumny niż podczas tworzenia kwerendy aktualizującej.

Następująca tabela zawiera listę kolumn siatki, które mogą zostać wyświetlone w okienku Siatka.

Kolumna

Typ kwerendy

Opis

Kolumna

wszystkie

Wyświetla nazwę kolumny danych używanej w kwerendzie lub wyrażenie kolumny obliczanej. Ta kolumna jest zablokowana i jest zawsze widoczna podczas przewijania ekranu w poziomie.

Alias

wybierająca, dołączająca, aktualizująca, tworząca tabelę

Określa nazwę alternatywną kolumny lub nazwę, która może zostać użyta w kolumnie obliczanej.

Tabela

wybierająca, dołączająca, aktualizująca, tworząca tabelę

Określa nazwę tabeli, widoku, funkcji zdefiniowanej przez użytkownika lub podkwerendy dla skojarzonej kolumny danych. W wypadku kolumn obliczanych ta kolumna jest pusta.

Wyjście

wybierająca, dołączająca, tworząca tabelę

Określa, czy w wyprowadzeniu kwerendy mają być wyświetlane kolumny danych.

Uwaga :  Jeśli jest to dopuszczalne w określonej bazie danych, można użyć kolumny danych do tworzenia klauzul sortowania lub wyszukiwania bez wyświetlania ich w zestawie wyników.

Typ sortowania

wybierająca, dołączająca

Określa, czy do sortowania wyników kwerendy jest używana skojarzona kolumna danych oraz czy dane mają być sortowane w kolejności rosnącej, czy malejącej.

Kolejność sortowania

wybierająca, dołączająca

Określa priorytet sortowania dla kolumn danych używanych do sortowania zestawu wyników. Zmiana kolejności sortowania kolumny danych powoduje automatyczną aktualizację kolejności sortowania wszystkich pozostałych kolumn.

Grupuj według

wybierająca, dołączająca, tworząca tabelę

Określa, czy w celu utworzenia kwerendy agregującej jest używana skojarzona kolumna danych. Ta kolumna siatki jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w menu Narzędzia zostało wybrane polecenie Grupuj według lub w okienku SQL została dodana klauzula GROUP BY.

Domyślnie, wartości w tej kolumnie mają wartość Grupuj według i kolumna jest częścią klauzuli GROUP BY.

Jeśli kursor zostanie przeniesiony do komórki w tej kolumnie i zostanie wybrana funkcja agregująca, która ma być stosowana względem skojarzonej kolumny danych, wyrażenie będące wynikiem tej funkcji zostanie domyślnie dodane jako kolumna wyprowadzenia dla zestawu wyników.

Kryteria

wszystkie

Określa warunek wyszukiwania (filtr) dla skojarzonej kolumny danych. Wprowadź operator (operator domyślny to "=") oraz wartość, która ma zostać wyszukana. Wartość tekstowe należy ująć w pojedyncze cudzysłowy.

Jeśli skojarzona kolumna danych jest częścią klauzuli GROUP BY, wprowadzone wyrażenie jest używane w klauzuli HAVING.

Jeśli dane zostaną wprowadzone w wielu komórkach kolumny Kryteria w siatce, wynikowe warunki wyszukiwania zostaną automatycznie połączone przy użyciu operatora logicznego AND.

Aby określić wiele wyrażeń warunków wyszukiwania dla pojedynczej kolumny w bazie danych (na przykład, (nazwisko > 'A') AND (nazwisko < 'M')), należy dwa razy dodać kolumnę danych do okienka Siatka i dla każdego wystąpienia kolumny danych wprowadzić oddzielne wartości w kolumnie Kryteria siatki.

Lub...

wszystkie

Określa dodatkowe wyrażenie warunku wyszukiwania dla kolumny danych, które zostanie połączone z poprzednimi wyrażeniami przy użyciu operatora logicznego OR. Użytkownik może dodać więcej kolumn Lub siatki, umieszczając kursor w skrajnej kolumnie Lub po prawej stronie i naciskając klawisz TAB.

Dołączająca

dołączająca

Określa nazwę docelowej kolumny danych dla skojarzonej kolumny danych. Jeśli jest tworzona kwerenda dołączająca, Projektant kwerend dokonuje próby dopasowania danych źródłowych do danych docelowych w odpowiedniej kolumnie. Jeśli określenie tego dopasowania przez Projektanta kwerend jest niemożliwe, należy wprowadzić odpowiednią nazwę kolumny.

Nowa wartość

aktualizująca, dołączająca dane

Określa wartość, która ma zostać umieszczona w skojarzonej kolumnie. Wprowadź prawidłową wartość lub wyrażenie.

Okienko SQL

Przegląd informacji o okienku SQL

W okienku SQL wyświetlana jest instrukcja SQL bieżącej kwerendy. Podczas konstruowania kwerendy okienko SQL jest automatycznie aktualizowane i formatowane w celu ułatwienia odczytu.

W okienku SQL można wykonywać następujące operacje:

 • Tworzyć nowe kwerendy przez wprowadzanie instrukcji SQL.

 • Modyfikować instrukcje SQL utworzone przez Projektanta kwerend na podstawie ustawień określonych w okienkach diagramu i siatki.

 • Wprowadzić instrukcje wykorzystujące funkcje specyficzne dla programu Microsoft SQL Server.

Instrukcje w okienku SQL

Bieżąca kwerenda może być edytowana bezpośrednio w okienku SQL. Przejście do innego okienka powoduje, że Projektant kwerend automatycznie formatuje daną instrukcję, a następnie dokonuje modyfikacji w okienkach diagramu i siatki w celu dopasowania wyświetlanych w nich danych do bieżącej postaci instrukcji.

Uwaga :  Istnieje możliwość wprowadzenia wskazówek dotyczących optymalizowania instrukcji SQL, lecz ich format może zostać zmieniony przez Projektanta kwerend.

Jeśli zaprezentowanie określonej instrukcji w okienkach diagramu i siatki jest niemożliwe, a okienka te są widoczne, Projektant kwerend wyświetla komunikat o błędzie, a następnie proponuje wybór jednego z dwóch rozwiązań:

 • Powrót do okienka SQL i dokonanie edycji instrukcji.

 • Odrzucenie zmian i przywrócenie ostatniej wersji instrukcji SQL.

Jeśli zostanie wybrana opcja powrotu do okienka SQL i kontynuowania edycji instrukcji, Projektant kwerend spowoduje, że pozostałe okienka zostaną przyciemnione w celu wskazania, że nie odzwierciedlają one zawartości okienka SQL.

Okienko SQL może także zostać użyte w celu wprowadzenia instrukcji SQL, których graficzna reprezentacja w Projektancie kwerend jest niemożliwa. W takim wypadku Projektant kwerend działa tak samo, jak w wypadku wykrycia błędu — okienka diagramu i siatki są przyciemniane w celu wskazania, że zawarte w nich informacje nie reprezentują bieżącej instrukcji. Można kontynuować edycję instrukcji i wykonywać ją tak, jak w przypadku dowolnej instrukcji SQL.

Uwaga :  Jeśli zostanie wprowadzona instrukcja SQL, a następnie zostaną dokonane dalsze modyfikacje kwerendy przez dokonanie zmian w okienkach diagramu i siatki, Projektant kwerend przekonstruuje i ponownie wyświetli instrukcję SQL. W niektórych wypadkach wynikiem tego działania jest instrukcja SQL, która jest skonstruowana inaczej niż wprowadzona uprzednio instrukcja (lecz generująca zawsze takie same wyniki). Wystąpienie takich różnic jest szczególnie prawdopodobne podczas pracy z warunkami wyszukiwania zawierającymi kilka klauzul połączonych operatorami AND i OR.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×