Uaktualnianie sieci do autonomicznej subskrypcji usługi Yammer Enterprise

UWAGA: Ten temat dotyczy klientów korzystających z usługi Office 365 dla instytucji rządowych.

Yammer Basic to usługa sieci społecznościowej w przedsiębiorstwie, która ułatwia pracownikom kontaktowanie się, udostępnianie i współpracowanie. Jest to usługa bezpłatna, zapewniająca firmom i ich pracownikom prywatną sieć na potrzeby m.in. ogłaszania komunikatów, przekazywania plików, dodawania znaczników „lubię to” do wpisów, „śledzenia” poszczególnych osób, znakowania wpisów i wyszukiwania. Jeśli firma utworzy konto w usłudze Yammer Basic, każdy pracownik tej firmy posiadający ważny firmowy adres e-mail może korzystać z sieci Yammer. Usługa Yammer Basic jest dołączana do usługi Office 365.

Uprawnieni klienci korzystający z usługi Office 365, którzy chcą mieć bardziej szczegółową kontrolę nad wyglądem i obsługą, zarządzaniem zawartością i członkostwem oraz nad bezpieczeństwem swojej sieci Yammer, mogą uaktualnić usługę do wersji Yammer Enterprise. Usługa Yammer Enterprise oferuje wszystkie funkcje usługi Yammer Basic, a ponadto udostępnia funkcje znakowania, zabezpieczeń i administracji, które umożliwiają dostosowywanie i ochronę sieci prywatnej Te funkcje są m.in. następujące:

 • Opcja tworzenia projektu niestandardowego, co pozwala dostosować sieć za pomocą firmowych oznaczeń.

 • Zaawansowane ustawienia konfiguracji, które zapewniają możliwości ogólnego zarządzania użytkownikami i zawartością.

 • Niezawodne funkcje kontroli zabezpieczeń, które pomagają w zarządzaniu dostępem do sieci i zabezpieczeniami.

 • Możliwość eksportowania danych sieciowych na potrzeby raportowania, przechowywania i analizy.

Jak uaktualnić

Usługę Yammer Enterprise można aktywować za pośrednictwem portalu administracyjnego usługi Office 365, wykonując następujące kroki.

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W obszarze dołączonych usług kliknij pozycję Tak, aktywuj usługę Yammer Enterprise dla mojej sieci.

 3. Postępuj zgodnie z krokami w kreatorze.

W chwili aktywacji administratorzy globalni usługi Office 365 staną się administratorami w odpowiedniej sieci Yammer i będą mogli ją dostosowywać oraz wykonywać zadania administracyjne. Pamiętaj, że administratorzy usługi Yammer muszą mieć domenę, która jest zgodna z siecią Yammer. Na przykład w sieci contoso.com tylko administratorzy globalni usługi Office 365 z adresem e-mail @contoso.com staną się administratorami usługi Yammer. Ponadto adresy e-mail kont administratorów usługi Yammer nie mogą zawierać ciągów „admin” (administrator), „support” (pomoc_techniczna) i „user” (użytkownik).

Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualnienia do usługi Yammer Enterprise, zobacz Ceny i plany usługi Yammer. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące procesu aktywacji, zobacz Przewodnik po aktywacji usługi Yammer.

Określanie strategii uaktualniania do usługi Yammer Enterprise

Usługa Yammer zawiera sieć prywatną lub kolekcję sieci prywatnych zorganizowanych według domeny poczty e-mail. W usłudze Yammer jest tworzona sieć dla każdej unikatowej domeny poczty e-mail w organizacji, zatem przy logowaniu użytkownicy będą kierowani do sieci Yammer zgodnej z ich adresami e-mail. Na przykład użytkownik o adresie e-mail jan@contoso.com znajdowałby się w sieci contoso.com.

Niektóre organizacje mają tylko jedną domenę poczty e-mail dla całej organizacji. Duże organizacje często mają wiele domen w zależności od jednostki biznesowej lub lokalizacji (np. contosoeurope.com, contosoasia.com itd.). Jeśli masz wiele domen, musisz określić strategię uaktualniania sieci Yammer.

Podczas definiowania strategii uaktualniania określisz, które istniejące sieci Yammer należy uaktualnić, czy utworzyć nową sieć i jak sieci pomocnicze będą zintegrowane z Twoją wizją sieci społecznościowej. Sposób uaktualniania i łączenia sieci określa możliwości współpracy między użytkownikami, w szczególności jeśli pracownicy znajdują się w różnych jednostkach biznesowych, przedstawicielstwach czy regionach geograficznych. Kluczowa kwestia dotyczy tego, czy produkt końcowy ma być jedną centralną siecią Yammer dostępną dla większości użytkowników w organizacji, czy ma to być wiele sieci podzielonych według domeny poczty e-mail.

Uaktualnianie jednej istniejącej sieci lub tworzenie nowej

Uaktualnianie lub tworzenie jednej centralnej sieci Yammer to podejście zalecane, ponieważ ułatwia współpracę między wszystkimi pracownikami i umożliwia zapraszanie użytkowników z innych domen do domeny podstawowej jako gości. Ponadto jedna sieć umożliwia scentralizowaną administrację, co zapewnia spójność implementacji zasad i zarządzania, wprowadzania funkcji, planowanych prac konserwacyjnych i nie tylko. Pojedyncza sieci sprawdza się, gdy wszyscy pracownicy znajdują się w jednym miejscu lub są rozproszeni, ale mają wspólny adres e-mail.

W przypadku uaktualniania jednej sieci warto wybrać domenę poczty e-mail, do której ma dostęp większość użytkowników (na ogół jest to główny adres e-mail organizacji) LUB sieć zawierającą najwięcej danych, aby zachować wartościową zawartość. Podczas uaktualniania istniejącej sieci Yammer zachowujesz odpowiadającą jej zawartość i aktywnych użytkowników.

Większość organizacji ma jedną domenę podstawową dla adresów e-mail pracowników, więc uaktualnianie lub tworzenie jednej sieci jest najczęściej wybieranym podejściem.

Uaktualnianie wielu sieci

Jeśli masz wiele sieci Yammer, zalecamy skonsolidowanie mniejszych sieci z podstawową siecią organizacji przez wykonanie migracji sieci (zobacz Migracja sieci: konsolidowanie wielu sieci Yammer). Konsolidacja sieci oferuje następujące możliwości:

 • Obniżenie kosztów administrowania usługą Yammer:    Po konsolidacji można zarządzać jedną usługą Yammer zamiast osobnymi sieciami Yammer.

 • Zmniejszenie izolacji informacji w organizacji:    Skonsolidowana usługa Yammer współużytkowana przez wszystkich użytkowników zapewnia komunikację i współpracę wszystkim osobom w organizacji.

 • Umożliwienie użytkownikom usługi Office 365 łatwego logowania się do usługi Yammer:    Użytkownicy mogą logować się do usługi Yammer za pomocą swoich poświadczeń usługi Office 365 oraz łatwo uzyskiwać dostęp do usługi Yammer w obszarze uruchamiania aplikacji usługi Office 365. Zobacz Logowanie usługi Office 365 dla usługi Yammer.

 • Bezproblemowe zarządzanie usługą Yammer z poziomu usługi Office 365:    Po konsolidacji można łatwiej zarządzać usługą Yammer. Można na przykład wdrożyć rozwiązanie do logowania jednokrotnego w przypadku wymuszania stosowania tożsamości usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer, a także zarządzać użytkownikami i administratorami centralnie z usługi Office 365 w przypadku zarządzania całym cyklem życia dla użytkowników usługi Yammer z poziomu usługi Office 365.

Uaktualnianie jednej sieci i scalanie skojarzonych domen lub istniejących wcześniej sieci

Integrowanie domeny poczty e-mail, która ma istniejącą sieć Yammer, w większą sieć nadrzędną jest nazywane scalaniem sieci. Scalanie sieci to prawidłowe rozwiązanie, kiedy organizacja ma wiele jednostek biznesowych lub przedstawicielstw, które chcą korzystać z funkcji współpracy i funkcji administracyjnych usługi Yammer Enterprise, ale nie mają wspólnej domeny poczty e-mail. W tym scenariuszu wszyscy użytkownicy mogą dołączyć do jednej sieci bez bezpośredniej zgody administratora sieci i rozpocząć współpracę od pierwszego logowania.

Załóżmy na przykład, że Contoso.com to firma międzynarodowa z przedstawicielstwami w dużych miastach na całym świecie. Każdemu z tych przedstawicielstw odpowiadają inne linie produktów zgodne z unikatowymi potrzebami klientów w danym obszarze. Adresy e-mail pracowników odzwierciedlają nazwy ich przedstawicielstw (@contosoeurope, @contosoasia itd.). Podczas scalania sieci wszystkie domeny przedstawicielstw zostałyby scalone w nadrzędnej sieci Yammer, takiej jak @contoso.com, i użytkownicy z adresami e-mail przedstawicielstw podczas logowania byliby kierowani do nadrzędnej sieci Yammer.

Podczas uaktualniania i scalania domen zalecamy, aby na sieć nadrzędną wybrać najważniejszą istniejącą sieć, czyli sieć z największą ilością zawartości lub największą liczbą użytkowników. Warto ostrożnie rozważyć tę opcję, ponieważ scalenie domen poczty e-mail spowoduje, że użytkownicy stracą dostęp do wszelkiej zawartości, która została utworzona w ich pierwotnej sieci Yammer.

Skontaktuj się z pomocą techniczną dla usługi Yammer Enterprise, aby opracować plan scalania sieci.

Uwaga: Integrowanie domeny poczty e-mail, która nie jest powiązana z siecią Yammer, z większą siecią nadrzędną jest nazywane „dodawaniem domeny”. Ponieważ nie ma istniejącej wcześniej sieci Yammer, podczas procesu dodawania domeny nie zostanie utracona żadna zawartość.

Przygotowywanie użytkowników w do scalania sieci

Zawsze w przypadku wdrażania nowych technologii lub usług niezwykle istotne jest poinformowanie i przygotowanie użytkowników, w szczególności jeśli proces wdrażania obejmuje scalanie sieci. Pozwala to nie tylko wzbudzić podekscytowanie w społeczności użytkowników, ale także daje członkom tej społeczności możliwość zdobycia odpowiednich informacji i zadania pytań na długo przed uruchomieniem nowej technologii. Przejrzysta, interesująca i dobrze umiejscowiona w czasie komunikacja odgrywa bardzo istotną rolę w pomyślnym przeprowadzeniu wdrożenia. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek zapewniających powodzenie procesu scalania.

 1. Przed rozpoczęciem scalania poinformuj użytkowników, których sieci zostaną scalone z siecią nadrzędną, o dacie, godzinie i skutkach tego scalenia. W tym komunikacie wymień przyczyny scalania, podkreśl korzyści i podaj instrukcje archiwizowania danych prywatnych wiadomości, notatek, plików i tak dalej. Poinformuj użytkowników, że te dane będą niedostępne po przeprowadzeniu scalania. Odpowiedni szablon znajdziesz w Planie komunikacji.

 2. Poinformuj użytkowników sieci nadrzędnej, że dołączą do nich nowi użytkownicy, i zachęć ich do serdecznego powitania tych nowych użytkowników.

 3. Rozważ wyeksportowanie danych przed scaleniem, w szczególności jeśli Twoja organizacja podlega specyficznym zasadom przechowywania danych. Eksport danych musi zostać przeprowadzony przez zweryfikowanego administratora.

Zasoby

Usługa Yammer zapewnia różne narzędzia, szablony i zasoby pomocy technicznej dotyczące planowania i implementowania uaktualnienia do usługi Yammer Enterprise:

Zobacz też

Wybierz swoją sieć społecznościową przedsiębiorstwa: kanał aktualności czy Yammer?

Poznaj sieć Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×