Używanie odwołań strukturalnych w tabelach programu Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dzięki odwołaniom strukturalnym jest możliwa łatwiejsza i bardziej intuicyjna praca z danymi tabel przy użyciu formuł odwołujących się do tabeli — zarówno do całej, jak i do jej części. Takie odwołania są szczególnie przydatne, ponieważ zakresy danych tabeli często ulegają zmianie, a odwołania do komórek w przypadku odwołań strukturalnych są dopasowywane automatycznie. Eliminuje to potrzebę ponownego pisania formuł podczas dodawania lub usuwania wierszy i kolumn w tabeli, a także podczas odświeżania danych zewnętrznych.

To odwołanie strukturalne jest łatwiejsze do zrozumienia:

Niż to odwołanie do komórki:

=SUMA(SprzWDz[KwSprz])

=SUMA(C2:C7)

W tym artykule

Przykład tabeli Sprzedaż w dziale

Składniki odwołania strukturalnego

Nazwy tabel i specyfikatory kolumn

Operatory odwołania

Specyfikatory elementów specjalnych

Kwalifikowanie odwołań strukturalnych w kolumnach obliczeniowych

Przykłady używania odwołań strukturalnych

Praca z odwołaniami strukturalnymi

Reguły składni odwołań strukturalnych

Przykład tabeli Sprzedaż w dziale

W tym artykule wykorzystano przykład tabeli opartej na sprzedaży w dziale złożonym z sześciu pracowników, która zawiera informacje o najnowszych kwotach sprzedaży i prowizjach.

Przykładowa tabela Sprzedaż w dziale
Tabela Sprzedaż w dziale

1. Cała tabela (A1:E8)

2. Dane tabeli (A2:E7)

3. Kolumna i nagłówek kolumny (D1:D8)

4. Kolumna obliczeniowa (E1:E8)

5. Wiersz sum (A8:E8)

Początek strony

Składniki odwołania strukturalnego

Aby efektywnie pracować z tabelami i odwołaniami strukturalnymi, należy zrozumieć tworzenie składni odwołań strukturalnych podczas wprowadzania formuł. W poniższym przykładzie formuły sumującej wszystkie kwoty sprzedaży i kwoty prowizji przedstawiono składniki odwołania strukturalnego:

Formuła zawierająca odwołania strukturalne

1. Nazwa tabeli jest nazwą znaczącą używaną do odwoływania się do właściwych danych tabeli (z wyjątkiem wiersza nagłówka i wiersza sum, jeśli istnieją).

2. Specyfikator kolumny jest tworzony na podstawie nagłówka kolumny i ujęty w nawiasy. Odwołuje się on do danych kolumny (z wyjątkiem nagłówka kolumny i sumy, jeśli istnieją).

3. Specyfikator elementu specjalnego pozwala odwołać się do specyficznej części tabeli, takiej jak wiersz sum.

4. Specyfikator tabeli stanowi zewnętrzną część odwołania strukturalnego ujętego w nawiasy kwadratowe występujące po nazwie tabeli.

5. Odwołanie strukturalne obejmuje cały ciąg, począwszy od nazwy tabeli i skończywszy na specyfikatorze tabeli.

Początek strony

Nazwy tabel i specyfikatory kolumn

Za każdym razem, gdy jest wstawiana tabela, w programie Microsoft Office Excel jest tworzona domyślna nazwa tabeli (Tabela1, Tabela2 itd.) na poziomie lub w zakresie całego skoroszytu. Można łatwo zmienić nazwę i uczynić ją bardziej zrozumiałą. Aby na przykład zmienić nazwę Tabela1 na SprzWDz, można użyć okna dialogowego Edytowanie nazwy (na karcie Projektowanie w grupie Właściwości edytuj nazwę tabeli w polu Nazwa tabeli).

Nazwa tabeli dotyczy całego zakresu danych w tabeli z wyjątkiem wierszy nagłówka i sum. W sekcji Przykład tabeli Sprzedaż w dziale nazwa tabeli SprzWDz dotyczy zakresu komórek A2:E7.

Podobnie jak nazwy tabel, specyfikatory kolumn reprezentują odwołania do całej kolumny danych z wyjątkiem nagłówka i sumy kolumny. W sekcji Przykład tabeli Sprzedaż w dziale specyfikator kolumny [Region] dotyczy zakresu komórek B2:B7, a specyfikator kolumny [PctProw] dotyczy zakresu komórek D2:D7.

Początek strony

Operatory odwołania

Aby bardziej elastycznie określać zakresy komórek, można używać poniższych operatorów odwołania w celu łączenia specyfikatorów kolumn.

Odwołanie strukturalne:

Odwołuje się do:

Za pomocą:

Które, przykład , odpowiada zakresowi komórek:

=SprzWDz[[OsobSprz]:[Region]]

Wszystkie komórki w dwóch lub kilku sąsiadujących kolumnach

: (dwukropek) operator zakresu

A2:B7

=SprzWDz[KwSprz];SprzWDz[KwProw]

Złożenie dwóch lub kilku kolumn

; (średnik) operator składania

C2:C7, E2:E7

=SprzWDz[[OsobSprz]:[KwSprz]] SprzWDz[[Region]:[PctProw]]

Część wspólna dwóch lub kilku kolumn

 (spacja) operator przecięcia

B2:C7

Początek strony

Specyfikatory elementów specjalnych

W celu zwiększenia wygody można używać elementów specjalnych, aby odwoływać się do różnych części tabeli, na przykład do wiersza sum. To ułatwia odwoływanie się do tych części tabeli w formułach. Poniżej przedstawiono specyfikatory elementów specjalnych, których można używać w odwołaniach strukturalnych:

Specyfikator elementu specjalnego:

Odwołuje się do:

Które, przykład , odpowiada zakresowi komórek:

=SprzWDz[#Wszystko]

Cała tabela włącznie z nagłówkami kolumn, danymi i sumami (jeśli istnieją).

A1:E8

=SprzWDz[#Dane]

Tylko dane.

A2:E7

=SprzWDz[#Nagłówki]

Tylko wiersz nagłówka.

A1:E1

=SprzWDz[#Sumy]

Tylko wiersz sum. Jeśli wiersz sum nie istnieje, jest zwracana wartość null.

A8:E8

=SprzWDz[#Ten wiersz]

Tylko część kolumn w bieżącym wierszu. Specyfikatora #Ten wiersz nie można łączyć z żadnymi innymi specyfikatorami elementów specjalnych. Należy użyć tego specyfikatora, aby wymusić przecięcie pośrednie w zachowaniu odwołania lub aby zastąpić zachowanie przecięcia pośredniego i odwołać się do pojedynczych wartości w kolumnie. Aby poznać więcej przykładów, zobacz Przykłady używania odwołań strukturalnych.

A5:E5 (Jeśli bieżącym wierszem jest wiersz 5)

Początek strony

Kwalifikowanie odwołań strukturalnych w kolumnach obliczeniowych

Podczas tworzenia kolumny obliczeniowej zazwyczaj jest używane odwołanie strukturalne w celu utworzenia formuły. To odwołanie strukturalne może być niekwalifikowane lub w pełni kwalifikowane. Aby na przykład utworzyć kolumnę obliczeniową o nazwie KwProw, która oblicza kwotę prowizji w złotych, można użyć następujących formuł:

Typ odwołania strukturalnego

Przykład

Komentarz

Niekwalifikowane

=[KwSprz]*[PctProw]

Mnożenie odpowiednich wartości z bieżącego wiersza.

W pełni kwalifikowane

=SprzWDz[KwSprz]*SprzWDz[PctProw]

Mnożenie odpowiednich wartości dla każdego wiersza i obu kolumn.

Ogólna reguła brzmi: jeśli w tabeli są używane odwołania strukturalne, na przykład podczas tworzenia kolumny obliczeniowej, można używać niekwalifikowanego odwołania strukturalnego, ale jeśli odwołanie strukturalne jest używane poza tabelą, należy użyć w pełni kwalifikowanego odwołania strukturalnego.

Początek strony

Przykłady używania odwołań strukturalnych

Istnieje wiele sposobów używania elementów specjalnych oraz łączenia ich z nazwami tabel i odwołań do kolumn tak, jak to przedstawiono poniżej:

Odwołanie strukturalne:

Odwołuje się do:

Które, przykład , odpowiada zakresowi komórek:

=SprzWDz[[#Wszystko];[KwSprz]]

Wszystkie komórki w kolumnie KwSprz.

C1:C8

=SprzWDz[[#Nagłówki];[PctProw]]

Nagłówek kolumny PctProw.

C1

=SprzWDz[[#Sumy];[Region]]

Suma kolumny Region. Jeśli nie ma wiersza sum, jest zwracana wartość null.

B8

=SprzWDz[[#Wszystko];[KwSprz]:[PctProw]]

Wszystkie komórki w kolumnach KwSprz PctProw.

C1:D8

=SprzWDz[[#Dane];[PctProw]:[KwProw]]

Tylko dane w kolumnach PctProw i KwProw.

D2:E7

=SprzWDz[[#Nagłówki];[Region]:[KwProw]]

Tylko nagłówki kolumn między kolumnami Region i KwProw.

B1:E1

=SprzWDz[[#Sumy];[KwSprz]:[KwProw]]

Sumy kolumn od KwSprz do KwProw. Jeśli nie ma wiersza sum, jest zwracana wartość null.

C8:E8

=SprzWDz[[#Nagłówki];[#Dane];[PctProw]]

Tylko nagłówek i dane kolumny PctProw.

D1:D7

=SprzWDz[[#Ten wiersz]; [KwProw]]

Komórka na przecięciu bieżącego wiersza i kolumny KwProw.

E5 (Jeśli bieżącym wierszem jest wiersz 5)

Początek strony

Praca z odwołaniami strukturalnymi

Podczas pracy z odwołaniami strukturalnymi należy rozważyć wymienione poniżej zagadnienia.

Korzystanie z funkcji autouzupełniania formuł   

Funkcja autouzupełniania formuł może okazać się bardzo przydatna podczas wprowadzania odwołań strukturalnych. Zapewnia ona także prawidłową składnię. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z funkcji autouzupełniania formuł.

Określanie, czy odwołania strukturalne tabel będą generowane za pomocą półwyboru   

Domyślnie podczas tworzenia formuły kliknięcie zakresu komórek w tabeli powoduje użycie półwyboru w komórkach i automatyczne wprowadzenie odwołania strukturalnego zamiast zakresu komórek w formule. Takie zachowanie półwyboru ułatwia wprowadzanie odwołań strukturalnych. Może ono być włączane i wyłączane przez zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru Użyj nazw tabel w formułach w sekcji Praca z formułami w kategorii Formuły w oknie dialogowym Opcje programu Excel.

Skoroszyty zawierające łącza zewnętrzne do tabel programu Excel w innych skoroszytach

Jeśli skoroszyt zawiera łącze zewnętrzne do tabeli programu Excel w innym skoroszycie, „źródłowy” skoroszyt, do którego prowadzi łącze, musi być otwarty w programie Excel w celu uniknięcia wystąpienia kodów błędów #REF! w „docelowym” skoroszycie, który zawiera łącza. Jeśli docelowy skoroszyt zostanie otwarty jako pierwszy i wyświetlą się kody błędów #REF!, znikną one po otwarciu źródłowego skoroszytu. Jeśli najpierw zostanie otwarty źródłowy skoroszyt, błędy nie powinny wystąpić.

Konwertowanie zakresu na tabelę i tabeli na zakres   

Podczas konwertowania tabeli na zakres wszystkie odwołania do komórek są zamieniane na równoważne im odwołania typu A1. Podczas konwertowania zakresu na tabelę żadne odwołania do komórek w tym zakresie nie są automatycznie zamieniane na równoważne im nazwy tabel i odwołania do kolumn.

Wyłączanie nagłówków kolumn   

Wyłączenie nagłówków kolumn tabeli (na karcie Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli należy wyczyścić pole wyboru Wiersz nagłówka) nie wpływa na odwołania strukturalne używające tych nagłówków i można ich w dalszym ciągu używać w formułach.

Dodawanie oraz usuwanie kolumn i wierszy w tabeli   

Zakresy danych tabeli często ulegają zmianie, więc odwołania do komórek w przypadku odwołań strukturalnych są dopasowywane automatycznie. Jeśli na przykład w formule jest używana nazwa tabeli do zliczania wszystkich komórek danych w tabeli Sprzedaż w dziale (na przykład =ILE.NIEPUSTYCH(SprzWDz) w Przykład tabeli Sprzedaż w dziale), jest zwracana wartość 30, ponieważ zakres danych to A2:E7. Jeśli zostanie dodany wiersz danych, odwołanie do komórki zostanie automatycznie dopasowane do zakresu A2:E8, a nowa wartość wyniesie 35.

Zmienianie nazwy tabeli lub kolumny   

Jeśli zostanie zmieniona nazwa tabeli lub kolumny, to we wszystkich używających tej nazwy odwołaniach strukturalnych w skoroszycie zostaną automatycznie wprowadzone zmiany.

Przenoszenie, kopiowanie i wypełnianie odwołań strukturalnych   

Wszystkie odwołania strukturalne pozostają bez mian po skopiowaniu lub przeniesieniu formuły używającej odwołania strukturalnego.

Podczas wypełniania formuły w pełni kwalifikowane odwołania strukturalne mogą dopasowywać specyfikatory kolumn jak w przypadku serii. Zostało to podsumowane w poniższej tabeli.

Kierunek wypełniania:

Klawisz naciskany podczas wypełniania:

Następnie:

W górę lub w dół

Nothing

Brak dopasowania specyfikatora kolumny.

W górę lub w dół

CTRL

Specyfikator kolumny jest dostosowywany jak w przypadku serii.

W prawo lub w lewo

Brak

Specyfikator kolumny jest dostosowywany jak w przypadku serii.

W prawo lub w lewo

CTRL

Brak dopasowania specyfikatora kolumny.

W górę, w dół, w prawo lub w lewo

SHIFT

Wartości w bieżących komórkach nie są zastępowane, lecz przenoszone, a następnie są wstawiane specyfikatory kolumn.

Początek strony

Reguły składni odwołań strukturalnych

Poniżej przedstawiono listę reguł składni obowiązujących podczas tworzenia i edytowania odwołań strukturalnych.

Uwaga : Nazwy tabel podlegają tym samym regułom co nazwy zdefiniowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie nazw do wyjaśniania formuł.

Używanie nawiasów w specyfikatorach   

Wszystkie specyfikatory tabel, kolumn i elementów specjalnych muszą zostać ujęte w nawiasy ([ ]). Specyfikator zawierający inne specyfikatory wymaga nawiasów zewnętrznych obejmujących nawiasy wewnętrzne innych specyfikatorów.

Przykład     =SprzWDz[[OsobSprz]:[Region]]

Nagłówki kolumn są ciągami tekstowymi   

Wszystkie nagłówki kolumn są ciągami tekstowymi, ale nie trzeba stosować cudzysłowu, jeśli są używane w odwołaniu strukturalnym. Jeśli nagłówek kolumny zawiera liczby lub daty, takie jak 2004 lub 1-1-2004, są one również ciągami tekstowymi. Ponieważ nagłówki kolumn są ciągami tekstowymi, nie można używać wyrażeń w nawiasach.

Przykład     =SprzWDzPodsRoczne[[2004]:[2002]]

Znaki specjalne w nagłówkach kolumn tabeli   

Jeśli nagłówek kolumny tabeli zawiera jeden z poniższych znaków specjalnych, cały nagłówek kolumny musi zostać ujęty w nawiasy. To oznacza, że są wymagane podwójne nawiasy w specyfikatorach kolumn zawierających następujące znaki specjalne: spacja, znak tabulacji, znak nowego wiersza, znak powrotu karetki, średnik (;), dwukropek (:), przecinek (,), lewy nawias ([), prawy nawias (]), znak krzyżyka (#), pojedynczy cudzysłów ('), podwójny cudzysłów ("), lewy nawias klamrowy ({), prawy nawias klamrowy (}), znak dolara ($), znak daszka (^), znak handlowego i (&), gwiazdka (*), znak plus (+), znak równości (=), znak minus (-), znak większości (>), znak mniejszości (<) oraz znak dzielenia (/).

Przykład     =SprzWDzPodsRoczne[[Kwota$całkowita]]

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której jedynym użytym znakiem specjalnym jest znak spacji.

Przykład    =SprzWDz[Kwota całkowita]

Znaki specjalne w nagłówkach kolumn wymagające użycia znaku anulowania   

Następujące znaki mają specjalne znaczenie i wymagają użycia znaku pojedynczy cudzysłów (') jako znaku anulowania: lewy nawias ([), prawy nawias (]), znak krzyżyka(#) oraz pojedynczy cudzysłów (').

Przykład     =SprzWDzPodsRoczne['#Elementów]

Używanie znaku spacji w celu poprawienia czytelności odwołania strukturalnego   

W następujący sposób można używać znaków spacji w celu poprawienia czytelności odwołania strukturalnego:

  • Jedna spacja po pierwszym lewym nawiasie ([) i jedna spacja poprzedzająca ostatni prawy nawias (]).

  • Jedna spacja po średniku.

Przykład     =SprzWDz[ [OsobSprz]:[Region] ]

Przykład     =SprzWDz[[#Nagłówki]; [#Dane]; [PctProw]]

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×