Używanie i konfigurowanie składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnik składnik Web Part i formant pola Łącze do podsumowania umożliwiają łatwe tworzenie strony z łączami do różnych zasobów, zarówno w obrębie witryny, jak i poza nią. Przy użyciu składnika Web Part i formantu pola Łącze do podsumowania można sterować wyglądem, organizacją i sposobem prezentacji łączy.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie strony sieci Web zawierającej składnik Web Part Podsumowanie łącze lub formantu pola

Konfigurowanie podsumowanie łącze składnika Web Part lub formantu pola

Korzystanie z podsumowanie łącze składnika Web Part lub formantu pola

Tworzenie strony sieci Web zawierającej składnik Web Part lub formant pola Łącze do podsumowania

Aby dana strona zawierała łącza do podsumowań, należy podczas jej tworzenia wybrać odpowiedni układ strony.

Dwa spośród układów strony zawierają już formant pola Łącze do podsumowania w momencie ich wyboru do użycia przy tworzeniu strony:

 • Strona artykułu z łączami do podsumowań

 • Strona powitalna z łączami do podsumowań

 • Strona powitalna

Formantu pola Łącze do podsumowania można używać w ten sam sposób co składnika Web Part, z tym wyjątkiem, że nie można dodawać formantu pola do strony. Formanty pola muszą zostać dodane do układu strony, zanim zostanie on użyty do tworzenia strony sieci Web.

Dodawanie składnika Web Part Łącze do podsumowania do strony

Składniki Web Part Łącze do podsumowania można dodawać tylko do strony obsługującej składniki Web Part. Składnik Web Part Łącze do podsumowania można dodać do strony używającej jednego z następujących układów strony powitalnej:

 • Wyszukiwanie zaawansowane

 • Strona główna sieci intranet

 • Strona główna wiadomości

 • Strona wyników wyszukiwania osób

 • Strona wyszukiwania

 • Wyniki wyszukiwania

 • Strona główna katalogu witryn

 • Strona powitalna ze spisem treści

 • Przejdź do strony, do której chcesz dodać składnik Web Part Łącze do podsumowania.

 • W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 • Wybierz strefę dla składnika Web Part, a następnie kliknij w tej strefie przycisk Dodaj składnik Web Part. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie składników Web Part.

 • W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part, na karcie Wszystkie składniki Web Part, w sekcji Domyślne zaznacz pole wyboru Składnik Web Part Łącze do podsumowania, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Początek strony

Konfigurowanie składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania

Dla składnika Web Part Łącze do podsumowania istnieją dwa zestawy opcji konfiguracji: standardowe opcje konfiguracji składnika Web Part i opcje konfiguracji łącza do podsumowania. Opcje konfiguracji łącza do podsumowania są dostępne dla formantów pola Łącze do podsumowania.

Wybierz pozycję ze standardowych opcji konfiguracji składnika Web Part, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu składnika Web Part, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji konfiguracji zobacz artykuł Dostosowywanie składników Web Part.

Jeśli użytkownik już edytuje stronę, strzałka w prawym górnym rogu składnika Web Part ma etykietę edycja.

Aby wybrać opcje konfiguracji łącza do podsumowania, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli strona jest już edytowana.

 2. W menu składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania kliknij polecenie Konfiguruj style i układ. Zostanie otwarte okno dialogowe składnika Web Part Konfigurowanie stylów i układu.

 3. Do wyboru są następujące opcje:

  • Domyślny styl nowych łączy      Umożliwia wybranie stylu wyświetlania nowych łączy. Wybrany styl zostanie zastosowany do każdego nowego łącza dodawanego do składnika Web Part Łącze do podsumowania.

  • Zmień istniejące łącza, aby używały tego stylu      Zaznaczenie tego pola wyboru i wybranie stylu wyświetlania spowoduje zastosowanie wybranego stylu do wszystkich istniejących łączy w składniku Web Part Łącze do podsumowania.

  • Ustaw nagłówki grup, aby używały tego stylu      Jeśli łącza są podzielone na grupy, to przy użyciu tej opcji można ustawić styl wyświetlania nagłówków grup.

  • Liczba kolumn dla grup      Jeśli łącza są podzielone na grupy, przy użyciu tego ustawienia można określić liczbę kolumn, w których będą wyświetlane. Składnik Web Part lub pole formantu Łącze do podsumowania może mieć maksymalnie pięć kolumn. Jeśli liczba kolumn wynosi pięć lub mniej, to określając przy użyciu opcji Liczba kolumn dla grup liczbę kolumn równą liczbie grup, można wyświetlić każdą grupę w oddzielnej kolumnie. Jeśli zostanie określona liczba kolumn mniejsza niż liczba grup, grupy zostaną rozmieszczone równomiernie w dostępnych kolumnach, a dodatkowe grupy zostaną umieszczone w nowym wierszu u dołu składnika Web Part.

Początek strony

Używanie składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania

Przy użyciu składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania można utworzyć grupy służące do organizowania łączy, dodawania nowych łączy oraz sortowania łączy i nagłówków grup znajdujących się w składniku Web Part.

Jeśli planowane jest zorganizowanie łączy przy użyciu grup, warto utworzyć grupy przed dodaniem nowych łączy. Umożliwia to umieszczenie każdego nowo dodawanego łącza w grupie. W przypadku podjęcia decyzji o nieutworzeniu grup na początku, tylko później, można edytować każde łącze i dodać je do grupy lub przeciągnąć każde łącze do grupy, do której ma należeć.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie grupy do składnika Web Part Podsumowanie łącze lub formantu pola

Dodawanie łącza do podsumowanie łącze składnika Web Part lub formantu pola

Sortowanie łącza do podsumowań i nagłówki grup w podsumowanie łącze składnika Web Part lub formantu pola

Edytowanie istniejącego łącza lub nagłówek grupy

Dodawanie grupy do składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli strona jest już edytowana.

 2. W menu składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania kliknij polecenie Nowa grupa. Zostanie otwarte okno dialogowe strony sieci Web Nowa grupa.

 3. W polu Nazwa nagłówka grupy wpisz nazwę grupy. Ta nazwa będzie wyświetlana u góry listy łączy dodawanych do tej grupy.

  Uwaga: Podczas tworzenia pierwszej grupy dla danego składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania wszystkie istniejące w nim łącza zostaną dodane do tej grupy. Kolejne tworzone grupy będą początkowo puste.

Usuwanie grupy

Grupę można również usunąć ze składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli strona jest już edytowana.

 2. W składniku Web Part lub formancie pola Łącze do podsumowania kliknij menu obok grupy, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga: Jeśli zostanie usunięta grupa zawierającą łącza, zostaną one przeniesione do pierwszej z pozostałych grup. Jeśli zostanie usunięta jedyna grupa, łącza pozostaną, ale nie będą już należały do żadnej grupy.

Dodawanie łącza do składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli strona jest już edytowana.

 2. W menu składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania kliknij polecenie Nowe łącze. Zostanie otwarte okno dialogowe strony sieci Web Nowe łącze.

 3. W oknie dialogowym Nowe łącze zdecyduj, czy łącze ma wskazywać osobę czy element.

  Uwaga: Łącze do podsumowania wskazujące osobę jest dostępne tylko w witrynach ze skonfigurowanym dostawcą usług udostępnionych. Jeśli witryna nie ma skonfigurowanego dostawcy usług udostępnionych, opcja Osoba jest niedostępna.

  Jeśli wybrane zostanie łącze do osoby, w oknie dialogowym Nowe łącze zostanie wyświetlona nowa opcja Osoba. Osobę wskazywaną przez łącze można określić, wpisując ją w polu Osoba lub klikając przycisk Przeglądaj, a następnie wybierając w oknie dialogowym strony sieci Web Dodawanie osoby. Opcja Osoba nie zostanie wyświetlona w przypadku wybrania łącza do elementu.

 4. Dodaj tytuł i opis łącza, wpisując je w polach Tytuł i Opis. Podanie tytułu jest obowiązkowe, a opisu — opcjonalne. Po dodaniu opisu można sprawdzić pisownię na wprowadzonym tekście, klikając przycisk Sprawdź pisownię obok pola Opis.

 5. W polu Adres URL łącza można określić adres URL łącza. Jeśli łącze wskazuje osobę, pole adresu będzie już uzupełnione. Jeśli łącze wskazuje element witryny użytkownika, można kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wyszukać dany element i wypełnić pole Adres URL łącza automatycznie. Aby przetestować adres łącza, kliknij przycisk Kliknij tutaj, aby sprawdzić.

 6. Wybierz opcję Otwórz łącze w nowym oknie, aby wymusić otwieranie łącza w nowym oknie przeglądarki.

 7. W polu Etykietka narzędzia można dodać etykietkę dla łącza. Etykietka jest wyświetlana, gdy użytkownik strony zatrzyma wskaźnik myszy na łączu.

 8. Z łączem można skojarzyć obraz, wpisując adres danego obrazu w polu Adres URL obrazu. Jeśli obraz znajduje się w witrynie użytkownika, kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać obraz i automatycznie uzupełnić pole Adres URL obrazu. Po skojarzeniu obrazu z łączem obraz jest wyświetlany obok łącza i użytkownicy strony mogą kliknąć zarówno obraz, jak i łącze, aby przejść do miejsca docelowego łącza. Aby przetestować adres obrazu, kliknij przycisk Kliknij tutaj, aby sprawdzić.

 9. Jeśli z łączem zostanie skojarzony obraz, można również określić tekst alternatywny dla obrazu, wpisując tekst w polu Opis obrazu. Jeśli strona zostanie odwiedzona przez użytkownika, który korzysta z oprogramowania czytającego strony, tekst alternatywny zostanie przeczytany na głos przez to oprogramowanie. Ten tekst jest również wyświetlany w miejscu obrazu, jeśli z jakiegoś powodu przeglądarka użytkownika strony nie wyświetla obrazów.

 10. Jeśli masz już dodane grupy do składnika Web Part Podsumowanie łącze lub formantu pola, możesz określić grupę łącza, należy za pomocą listy rozwijanej grupy. Podczas edytowania łącza Aby dodać łącze do grupy lub zmienić grupę łącze należy do można użyć listy rozwijanej grupy.

 11. Dla łącza można również ustawić styl wyświetlania, wybierając opcję w polu Styl. Należy zwrócić uwagę, że niektóre style uniemożliwiają wyświetlanie obrazów, więc jeśli z łączem jest powiązany obraz, należy wybrać styl umożliwiający wyświetlanie obrazów.

Usuwanie łącza

Łącze można również usunąć ze składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli strona jest już edytowana.

 2. W składniku Web Part lub formancie pola Łącze do podsumowania kliknij menu obok łącza, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Ustawianie porządku sortowania dla łączy i nagłówków grup podsumowania w składniku Web Part lub formancie pola Łącze podsumowania

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli strona jest już edytowana.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • W składniku Web Part lub formancie pola Łącze podsumowania przeciągnij łącze lub nagłówek grupy, aby zmienić jego położenie względem innych łączy i nagłówków grup. Miejsce przeniesienia łącza lub nagłówka grupy wskazuje poziomy czerwony pasek.

  • Użyj przycisków Przenieś w górę i Przenieś w dół:

   1. W menu składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania kliknij polecenie Zmień kolejność. Zostanie otwarte okno dialogowe strony sieci Web Zmienianie kolejności kolumn.

   2. Kliknij nagłówek grupy lub łącze, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

    Uwaga: Przenoszenie łącza w górę lub w dół może spowodować jego przeniesienie do innej grupy. Jeśli łącze znajduje się na górze grupy i nad nim znajduje się inna grupa, kliknięcie przycisku Przenieś w górę spowoduje przeniesienie łącza do grupy powyżej. Jeśli łącze znajduje się u dołu grupy i pod nim znajduje się inna grupa, kliknięcie przycisku Przenieś w dół spowoduje przeniesienie łącza do grupy poniżej.

Edytowanie istniejącego łącza lub nagłówka grupy

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli strona jest już edytowana.

 2. W trybie edycji po lewej stronie każdego łącza lub nagłówka grupy znajduje się menu. Kliknij to menu, a następnie kliknij polecenie Edytuj. W przypadku łącza zostanie wyświetlona strona sieci Web Edytowanie łącza, natomiast w przypadku nagłówka grupy zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie grupy.

 3. Te same opcje którego są dostępne podczas można dodać łącze lub Dodawanie grupy są również dostępne podczas edytowania grupy lub łącza.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×