Używanie Narratora do wykonywania podstawowych czynności w aplikacji Word Mobile

Używanie Narratora do wykonywania podstawowych czynności w aplikacji Word Mobile

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Przy użyciu Narratora — wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows — można z łatwością wykonywać podstawowe czynności w aplikacji Word Mobile, takie jak tworzenie, edytowanie i drukowanie dokumentów.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Windows Phone 10, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego dokumentu

Gdy uruchomisz aplikację Word Mobile, pojawi się lista ostatnio używanych dokumentów. Aby utworzyć nowy dokument, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nowy, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć listę szablonów.

 2. Jeśli chcesz utworzyć nowy pusty dokument, naciśnij ekran dwukrotnie, gdy usłyszysz komunikat „Pusty dokument, 1 z 24”. Aby utworzyć dokument na podstawie szablonu, szybko przesuwaj w prawo w celu przechodzenia między pozycjami, aż usłyszysz nazwę szablonu, którego chcesz użyć. Następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

Otwieranie istniejącego dokumentu

Gdy uruchomisz aplikację Word Mobile, pojawi się lista ostatnio używanych dokumentów. Aby otworzyć jeden z nich, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego dokumentu i opis jego lokalizacji. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć wybrany dokument.

Porada : Aby łatwiej znajdować swoje dokumenty, przechowuj je w tym samym folderze.

Jeśli szukanego dokumentu nie ma na liście ostatnio otwieranych, możesz go wyszukać na urządzeniu lub w usłudze OneDrive.

Otwieranie dokumentu zapisanego w usłudze OneDrive

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Przeglądaj, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie aplikacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między pozycjami, aż usłyszysz komunikat „To urządzenie”. Następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę folderu i liczbę wszystkich pozycji (na przykład „1 z 6”). Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między pozycjami, aż usłyszysz nazwę szukanego folderu, na przykład „Dokumenty”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć wybrany folder.

 4. Usłyszysz nazwę pierwszej pozycji w folderze wraz z informacją o liczbie wszystkich pozycji (na przykład „1 z 2”). Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między pozycjami, aż usłyszysz nazwę szukanego dokumentu. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć ten dokument.

Otwieranie dokumentu zapisanego na urządzeniu

 1. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Przeglądaj, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie aplikacji.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między pozycjami, aż usłyszysz komunikat „To urządzenie”. Następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę folderu i liczbę wszystkich pozycji (na przykład „1 z 6”). Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między pozycjami, aż usłyszysz nazwę szukanego folderu, na przykład „Dokumenty”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć wybrany folder.

 4. Usłyszysz nazwę pierwszej pozycji w folderze wraz z informacją o liczbie wszystkich pozycji (na przykład „1 z 2”). Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między pozycjami, aż usłyszysz nazwę szukanego dokumentu. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć ten dokument.

Dodawanie, edytowanie i formatowanie tekstu

W aplikacji Word Mobile możesz nie tylko pisać, ale też edytować tekst, na przykład przez dodanie listy punktowanej. Bez względu na to, czy dodajesz czy formatujesz tekst, możesz szybko przesuwać w górę i w dół, aby zmieniać tryb przeglądania Narratora. Najczęściej używanym trybem nawigacji jest widok elementów, ale dostępne są też widoki słów, akapitów i wierszy. Gdy szybko przesuniesz w prawo lub w lewo podczas pracy w poszczególnych trybach, Narrator odczyta wybrany fragment tekstu.

Pisanie w dokumencie

Zanim zaczniesz pisać, musisz znaleźć odpowiednie miejsce w dokumencie:

 1. Po otwarciu dokumentu szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz ten komunikat: „Tekst do edycji, naciśnij dwukrotnie, aby edytować”. To oznacza, że znajdujesz się w obszarze pisania. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby zacząć dodawać tekst.

  • Jeśli tworzysz nowy pusty dokument, po prostu zacznij pisać za pomocą klawiatury lub funkcji dyktowania.

  • Jeśli w dokumencie lub szablonie znajduje się już jakiś tekst, użyj poleceń czytnika zawartości ekranu, aby odczytać akapit, wiersz lub słowo w celu znalezienia miejsca, w którym chcesz kontynuować pisanie. Następnie zacznij pisać przy użyciu klawiatury lub funkcji dyktowania.

Porada : Jeśli podczas dyktowania zrobisz przerwę w mówieniu, do tekstu zostanie dodany znak interpunkcyjny.

Formatowanie tekstu

Wpisany tekst możesz też formatować na różne sposoby:

 1. Gdy znajdziesz w obszarze pisania akapit, wiersz lub słowo, których formatowanie chcesz zmienić, naciśnij ekran trzykrotnie, aby włączyć tryb zaznaczania. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć formatowany tekst, a następnie naciśnij ekran trzykrotnie w celu zakończenia zaznaczania.

 2. Aby przejść do opcji formatowania, szybko przesuwaj w górę lub w dół, aż Narrator aktywuje tryb przeglądania Elementy, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę opcji formatowania, której chcesz użyć, na przykład Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Punktory lub Numerowanie. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć wybraną opcję dla zaznaczonego tekstu.

Porada : Jeśli chcesz zastosować tylko Punktory lub Numerowanie do jednego akapitu, nie musisz zaznaczać całego tekstu. Wystarczy umieścić fokus Narratora w dowolnym miejscu akapitu, aby móc zastosować takie formatowanie.

Kończenie edytowania dokumentu

Aby zakończyć dodawanie lub formatowanie tekstu:

 1. Szybko przesuń w górę, aby włączyć w Narratorze tryb przeglądania „Punkty orientacyjne i kontenery”. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pasek aplikacji”.

 2. Szybko przesuń w dół jeden raz, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wstecz zwinięty, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować, naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby powrócić do głównego widoku aplikacji Word Mobile.

Zapisywanie dokumentu

Aplikacja Word Mobile automatycznie zapisuje Twoją pracę. Możesz jednak zmienić lokalizację zapisania i nazwę pliku.

Zapisywanie kopii dokumentu

Gdy chcesz wprowadzić zmiany w dokumencie, jednocześnie zachowując jego oryginalną wersję, możesz zapisać dokument pod nową nazwą.

 1. Gdy aktywny jest tryb przeglądania „Elementy”, w obszarze pisania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Plik.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz kopię tego pliku, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie.

 4. Usłyszysz komunikat czytnika zawartości ekranu „Okno podręczne Wybierz aplikację, To urządzenie”. Jeśli chcesz zapisać plik w usłudze OneDrive, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „OneDrive”. Gdy wybierzesz lokalizację zapisania, naciśnij ekran dwukrotnie.

 5. Przeciągaj palcem w górnej połowie ekranu, aż usłyszysz nazwę folderu. Następnie szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aby przechodzić między elementami, aż usłyszysz nazwę szukanego folderu, na przykład „Dokumenty” lub „Folder: Dokumenty”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć wybrany folder.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dalej na pasku aplikacji, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

 7. Przeciągaj palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat „Nazwa pliku, tekst do edycji” i nazwę zaznaczonego pliku. Naciśnij ekran dwukrotnie, a następnie wpisz nową nazwę pliku, korzystając z klawiatury lub funkcji dyktowania.

 8. Szybko przesuń w górę, aby włączyć w Narratorze tryb przeglądania „Punkty orientacyjne i kontenery”. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pasek aplikacji”. Szybko przesuń w dół jeden raz, a następnie szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz kopię na pasku aplikacji, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby zapisać kopię pliku.

Od tej chwili edytujesz kopię właśnie zapisanego pliku, a nie oryginalny plik.

Zmienianie nazwy dokumentu

Jeśli początkowa nazwa pliku nie jest jego nazwą ostateczną, w dowolnej chwili możesz ją zmienić.

 1. Gdy aktywny jest tryb przeglądania „Elementy”, w obszarze pisania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Plik.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zmień nazwę tego pliku, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie.

 4. Wpisz nową nazwę pliku, korzystając z klawiatury lub funkcji dyktowania. Aby zakończyć wpisywanie nazwy, szybko przesuń w górę w celu przełączenia Narratora w tryb przeglądania „Punkty orientacyjne i kontenery”, a następnie szybko przesuń kolejno w prawo, a potem w dół, aby przejść z powrotem do trybu „Elementy”. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Enter”, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wstecz zwinięty, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować, naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby powrócić do dokumentu.

Drukowanie dokumentu

Czasami musisz wydrukować dokument, aby na przykład pokazać go innym.

 1. Gdy aktywny jest tryb przeglądania „Elementy”, w obszarze pisania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Plik, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Plik.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 3. Aby sprawdzić, czy wybrana jest odpowiednia drukarka, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole kombi Drukarka, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć, zwinięte”. Gdy naciśniesz ekran dwukrotnie, usłyszysz nazwę wybranej drukarki i liczbę dostępnych opcji (na przykład „1 z 5”). Aby wybrać drukarkę, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

 4. Jeśli chcesz wydrukować dokument, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby wysłać dokument do drukarki.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×