Typy wykresów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja tworzenia wykresów w pakiecie Office ułatwia utworzenie atrakcyjnego wykresu w programie Excel, a następnie dodanie go do dokumentu.

Uwaga : Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Dostępnych jest wiele typów wykresów ułatwiających wyświetlanie danych w sposób zrozumiały dla odbiorców. Oto kilka przykładów najbardziej typowych wykresów i sposobów ich wykorzystania.

kolumna wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach w arkuszu programu Excel można przedstawić na wykresie kolumnowym. Na wykresach kolumnowych kategorie są zazwyczaj rozmieszczane wzdłuż osi poziomej, a wartości — wzdłuż osi pionowej.

Wykresy kolumnowe są przydatne, jeśli jest konieczne przedstawienie zmiany danych w czasie lub porównanie elementów.

Występują następujące podtypy wykresów kolumnowych:

 • Wykres kolumnowy grupowany    Umożliwia porównanie wartości dla wszystkich kategorii. Wykres kolumnowy grupowany przedstawia wartości w formie pionowych prostokątów 2-W. Wykres kolumnowy grupowany 3-W przedstawia dane przy użyciu perspektywy 3-W.

 • Wykres skumulowany kolumnowy    Przedstawia relacje indywidualnych elementów w odniesieniu do całości, porównując udział poszczególnych wartości w sumie dla wszystkich kategorii. Wykres skumulowany kolumnowy przedstawia wartości w formie stosów pionowych prostokątów 2-W. Wykres skumulowany kolumnowy 3-W przedstawia dane przy użyciu perspektywy 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

 • 100% skumulowany wykres kolumnowy    Umożliwia porównanie procentowego udziału poszczególnych wartości w sumie dla wszystkich kategorii. 100% skumulowany wykres kolumnowy przedstawia wartości w formie 100% stosów pionowych prostokątów 2-W. 100% skumulowany wykres kolumnowy 3-W przedstawia dane przy użyciu perspektywy 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

 • Wykres kolumnowy 3-W    Używa trzech osi, które można zmienić (oś pozioma, oś pionowa i oś głębokości). Porównywane są punkty danych wzdłuż osi poziomej i osi głębokości.

linia wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie liniowym. Wykresy liniowe mogą przedstawiać dane ciągłe w czasie na wspólnej skali, dlatego są optymalne w przypadku przedstawiania trendów w danych w równych interwałach. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi poziomej, a wszystkie dane wartości są rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi pionowej.

Wykresy liniowe są przydatne, jeśli etykiety kategorii są tekstowe i reprezentują równomiernie rozmieszczone wartości, takie jak miesiące, kwartały czy lata obrachunkowe.

Występują następujące podtypy wykresów liniowych:

 • Wykres liniowy ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia trendy w czasie lub w ramach uporządkowanych kategorii, zwłaszcza w przypadku wielu punktów danych, które powinny być przedstawione w określonej kolejności. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu liniowego bez znaczników.

 • Wykres skumulowany liniowy ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia trend udziału poszczególnych wartości w czasie lub w ramach uporządkowanych kategorii. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu skumulowanego liniowego bez znaczników.

 • 100% skumulowany wykres liniowy ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia trend procentowego udziału poszczególnych wartości w czasie lub w ramach uporządkowanych kategorii. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu 100% skumulowanego wykresu liniowego bez znaczników.

 • Wykres liniowy 3-W    Przedstawia każdy wiersz lub kolumnę danych jako wstęgę 3-W. Osie wykresu liniowego 3-W (pozioma, pionowa i głębokości) można zamieniać.

koło wykresu

Dane rozmieszczone w jednej kolumnie lub wierszu w arkuszu programu Excel można przedstawić na wykresie kołowym. Wykresy kołowe przedstawiają rozmiar elementów (jedna seria danych) proporcjonalnie do ich sumy. Punkty danych na wykresie kołowym są przedstawiane jako odsetek całego koła.

Użycie wykresu kołowego warto rozważyć, gdy chce się utworzyć wykres dla jednej serii danych, samych wartości dodatnich, wartości w większości różnych od zera, nie więcej niż siedmiu kategorii lub kategorii stanowiących części całego koła.

Występują następujące podtypy wykresów kołowych:

 • Wykres kołowy    Przedstawia udział poszczególnych wartości w sumie — w formacie 2-W lub 3-W. Aby wyróżnić wycinki wykresu kołowego, można je ręcznie wysunąć.

 • Wykres kołowy kołowego i słupkowy kołowego    Przedstawia wykresy kołowe z wartościami zdefiniowanymi przez użytkownika, które są wyodrębniane z głównego wykresu kołowego i łączone na dodatkowym wykresie kołowym lub skumulowanym wykresie słupkowym. Wykresy tego typu są przydatne, gdy jest konieczne wyraźniejsze pokazanie małych wycinków głównego wykresu kołowego.

 • Wykres pierścieniowy     Podobnie jak wykres kołowy wykres pierścieniowy pokazuje relacji między elementami w całości. Jednak może zawierać więcej niż jedną serię danych. Każdy pierścień wykresu pierścieniowego reprezentuje jedną serię danych. Wyświetla dane w pierścienie, gdzie każdy pierścień reprezentuje jedną serię danych. Jeśli wartości procentowe są wyświetlane w etykietach danych, każdy będzie suma 100%.

  pierścień wykresu

słupek wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie słupkowym.

Za pomocą wykresów słupkowych można przedstawiać porównania indywidualnych elementów.

Występują następujące podtypy wykresów słupkowych:

 • Słupkowy grupowany i 3-w grupowany wykres słupkowy     Porównuje wartości w poszczególnych kategoriach. Na wykresie słupkowym grupowany kategorie zorganizowane na osi pionowej, a wartości na osi poziomej. Słupkowy grupowany z wykresu 3-w są przedstawiane poziome prostokąty w formacie 3-w. Dane nie są wyświetlane w trzech osi.

 • Skumulowany słupkowy i 3-w skumulowany wykres słupkowy     Relacja poszczególnych elementów z całością. Skumulowany wykres słupkowy 3-w wykresie są przedstawiane poziome prostokąty w formacie 3-w. Dane nie są wyświetlane w trzech osi.

 • 100% skumulowany wykres słupkowy i 100% skumulowany wykres słupkowy 3-W    Umożliwiają porównanie procentowego udziału poszczególnych wartości w sumie dla wszystkich kategorii. 100% skumulowany wykres słupkowy 3-W przedstawia poziome prostokąty w formacie 3-W. Dane nie są wyświetlane na trzech osiach.

punkt wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach i wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie XY (punktowym). Wykres punktowy ma dwie osie wartości. Przedstawia on jeden zestaw danych liczbowych na osi poziomej (osi x), a drugi na osi pionowej (osi y). Wartości te są łączone w pojedyncze punkty danych i wyświetlane w nieregularnych interwałach lub grupach.

Wykresy punktowe ilustrują relacje między wartościami liczbowymi w kilku seriach danych lub dwie grupy wartości liczbowych jako jedną serię współrzędnych XY. Wykresy punktowe służą zwykle do przedstawiania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne i techniczne.

Występują następujące podtypy wykresów punktowych:

 • Wykres punktowy     Porównywanie par wartości. Użyj wykres punktowy ze znacznikami danych, ale bez linii, jeśli masz wiele punktów danych i linie łączące spowodowałby czytelność od danych. Ten typ wykresu można użyć również, gdy nie masz pokazanie łączności punktów danych.

 • Wykres punktowy z wygładzonymi liniami ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia wygładzoną krzywą łączącą punkty danych. Wygładzone linie mogą być pokazywane ze znacznikami lub bez znaczników. Wygładzonej linii bez znaczników można użyć, gdy występuje wiele punktów danych.

 • Wykres punktowy z prostymi liniami ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia proste linie łączące punkty danych. Mogą być pokazywane ze znacznikami lub bez znaczników.

 • Wykres bąbelkowy i wykres bąbelkowy z efektem 3-w    Wykres bąbelkowy jest odmianą wykresu xy (punktowego), której Rozmiar bąbelka odzwierciedla wartość trzeciej zmiennej. Porównuje zbiory trzech wartości zamiast dwóch. Trzecia wartość określa rozmiar bąbelkowego znacznika danych. Można wyświetlić bąbelków w formacie 2-W lub z efektem 3.

  bąbelek wykresu

obszar wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie warstwowym. Wykres warstwowy ilustruje nie tylko sumę wartości, ale również relację części w odniesieniu do całości.

Wykresy warstwowe podkreślają wielkość zmiany w czasie i umożliwiają przyciągnięcie uwagi do sumy wartości w trendzie. Na przykład dane, które reprezentują zysk w czasie, można przedstawić na wykresie warstwowym, aby zwrócić uwagę na łączny zysk.

Występują następujące podtypy wykresów warstwowych:

 • Wykres warstwowy    Przedstawia trendy wartości w czasie lub dane innej kategorii. Na wykresach warstwowych 3-W są używane trzy osie (pozioma, pionowa i głębokości), które można zmieniać. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest użycie wykresu liniowego zamiast nieskumulowanego wykresu warstwowego, ponieważ dane z jednej serii mogą zostać przesłonięte przez dane z innej serii.

 • Skumulowany wykres warstwowy    Przedstawia trend udziału poszczególnych wartości w czasie lub danych innej kategorii. Skumulowany wykres warstwowy 3-W jest wyświetlany tak samo, tyle że używana jest perspektywa 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

 • 100% skumulowany wykres warstwowy    Przedstawia trend procentowego udziału poszczególnych wartości w czasie lub danych innej kategorii. 100% skumulowany wykres warstwowy 3-W jest wyświetlany tak samo, tyle że używana jest perspektywa 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

wynik giełdowy wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach w określonej kolejności w arkuszu programu Excel można przedstawić na wykresie giełdowym.

Jak wskazuje jego nazwa, wykres giełdowy jest najczęściej używany do przedstawiania wahań cen akcji. Wykres ten może być jednak używany również w przypadku danych naukowych. Na przykład za pomocą wykresu giełdowego można przedstawić dzienne lub roczne wahania temperatury.

Występują następujące podtypy wykresów giełdowych:

 • Wykres giełdowy maks.-min.-zamknięcie     Przedstawia cen akcji. Wymaga trzech serii wartości w następującej kolejności: maksimum, minimum i zamknięcie.

 • Wykres giełdowy otwarcie-maks-min.-zamknięcie     Wymaga czterech serii wartości w następującej kolejności: Otwórz, maksimum, minimum i zamknięcie.

 • Wykres giełdowy obrót-maks-min.-zamknięcie     Wymaga czterech serii wartości w następującej kolejności: obrót, maksimum, minimum i zamknięcie. Głośność go środki przy użyciu dwóch osi wartości: jedną dla kolumn z wartością głośności, a drugi dla cen akcji.

 • Wykres giełdowy obrót-Otwórz-maks-min.-zamknięcie     Wymaga pięciu serii wartości w następującej kolejności: obrót, Otwórz, maksimum, minimum i zamknięcie.

powierzchnia wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie powierzchniowym. Podobnie jak na mapie topograficznej kolory i desenie reprezentują obszary należące do tego samego zakresu wartości.

Wykres powierzchniowy jest przydatny, gdy chce się znaleźć optymalne kombinacje dwóch zestawów danych.

Występują następujące podtypy wykresów powierzchniowych:

 • Wykres powierzchniowy 3-W    Przedstawia trendy wartości w dwóch wymiarach w postaci ciągłej krzywej. Kolorowe paski na wykresie powierzchniowym nie reprezentują serii danych. Reprezentują różnicę między wartościami. Ten wykres przedstawia dane w widoku 3-W, który można sobie wyobrazić jako gumowy arkusz rozciągnięty na wykresie kolumnowym 3-W. Służy on zazwyczaj do przedstawiania relacji między dużymi ilościami danych, które mogą być trudne do zauważenia.

 • Wykres szkieletowo-powierzchniowy 3-W    Przedstawia tylko linie. Wykres szkieletowo-powierzchniowy 3-W nie jest łatwy do odczytania, ale tego typu wykres umożliwia szybsze kreślenie dużych zestawów danych.

 • Wykres konturowy    Przypomina wykresy powierzchniowe widziane z góry, podobne do map topograficznych 2-W. Na wykresie konturowym kolorowe paski reprezentują określone zakresy wartości. Linie na wykresie konturowym łączą interpolowane punkty o tej samej wartości.

 • Wykres szkieletowo-konturowy    Przypomina wykresy powierzchniowe widziane z góry bez kolorowych pasków na powierzchni. Wykres szkieletowo-konturowy przedstawia tylko linie i jest niezbyt czytelny. Warto rozważyć użycie wykresu powierzchniowego 3-W zamiast tego wykresu.

radar wykresu

Na wykresie radarowym każda kategoria ma własną oś wartości, które wychodzą promieniście z punktu centralnego. Linie łączą wszystkie wartości z tej samej serii.

Wykresy radarowe umożliwiają porównanie wartości zagregowanych kilku serii danych.

Występują następujące podtypy wykresów radarowych:

 • Wykres radarowy    Przedstawia zmiany wartości względem punktu centralnego.

 • Radarowy ze znacznikami    Przedstawia zmiany wartości względem punktu centralnego ze znacznikami.

 • Wypełniony wykres radarowy    Przedstawia zmiany wartości względem punktu centralnego i wypełniony kolorem obszar serii danych.

Dostępnych jest wiele typów wykresów ułatwiających wyświetlanie danych w sposób zrozumiały dla odbiorców. Oto kilka przykładów najbardziej typowych wykresów i sposobów ich wykorzystania.

kolumna wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach w arkuszu programu Excel można przedstawić na wykresie kolumnowym. Na wykresach kolumnowych kategorie są zazwyczaj rozmieszczane wzdłuż osi poziomej, a wartości — wzdłuż osi pionowej.

Wykresy kolumnowe są przydatne, jeśli jest konieczne przedstawienie zmiany danych w czasie lub porównanie elementów.

Występują następujące podtypy wykresów kolumnowych:

 • Wykres kolumnowy grupowany    Umożliwia porównanie wartości dla wszystkich kategorii. Wykres kolumnowy grupowany przedstawia wartości w formie pionowych prostokątów 2-W. Wykres kolumnowy grupowany 3-W przedstawia dane przy użyciu perspektywy 3-W.

 • Wykres skumulowany kolumnowy    Przedstawia relacje indywidualnych elementów w odniesieniu do całości, porównując udział poszczególnych wartości w sumie dla wszystkich kategorii. Wykres skumulowany kolumnowy przedstawia wartości w formie stosów pionowych prostokątów 2-W. Wykres skumulowany kolumnowy 3-W przedstawia dane przy użyciu perspektywy 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

 • 100% skumulowany wykres kolumnowy    Umożliwia porównanie procentowego udziału poszczególnych wartości w sumie dla wszystkich kategorii. 100% skumulowany wykres kolumnowy przedstawia wartości w formie 100% stosów pionowych prostokątów 2-W. 100% skumulowany wykres kolumnowy 3-W przedstawia dane przy użyciu perspektywy 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

 • Wykres kolumnowy 3-W    Używa trzech osi, które można zmienić (oś pozioma, oś pionowa i oś głębokości). Porównywane są punkty danych wzdłuż osi poziomej i osi głębokości.

 • Wykresy walcowy, stożkowy i ostrosłupowy    Są one dostępne w tych samych odmianach (grupowany, skumulowany, 100% skumulowany i 3-W) co wykresy kolumnowe. Umożliwiają przedstawianie i porównywanie danych w ten sam sposób. Jedyna różnica polega na tym, że na wykresach tego typu są wyświetlane kształty cylindryczne, stożkowe i ostrosłupowe, a nie prostokąty.

linia wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie liniowym. Wykresy liniowe mogą przedstawiać dane ciągłe w czasie na wspólnej skali, dlatego są optymalne w przypadku przedstawiania trendów w danych w równych interwałach. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi poziomej, a wszystkie dane wartości są rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi pionowej.

Wykresy liniowe są przydatne, jeśli etykiety kategorii są tekstowe i reprezentują równomiernie rozmieszczone wartości, takie jak miesiące, kwartały czy lata obrachunkowe.

Występują następujące podtypy wykresów liniowych:

 • Wykres liniowy ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia trendy w czasie lub w ramach uporządkowanych kategorii, zwłaszcza w przypadku wielu punktów danych, które powinny być przedstawione w określonej kolejności. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu liniowego bez znaczników.

 • Wykres skumulowany liniowy ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia trend udziału poszczególnych wartości w czasie lub w ramach uporządkowanych kategorii. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu skumulowanego liniowego bez znaczników.

 • 100% skumulowany wykres liniowy ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia trend procentowego udziału poszczególnych wartości w czasie lub w ramach uporządkowanych kategorii. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu 100% skumulowanego wykresu liniowego bez znaczników.

 • Wykres liniowy 3-W    Przedstawia każdy wiersz lub kolumnę danych jako wstęgę 3-W. Osie wykresu liniowego 3-W (pozioma, pionowa i głębokości) można zamieniać.

koło wykresu

Dane rozmieszczone w jednej kolumnie lub wierszu w arkuszu programu Excel można przedstawić na wykresie kołowym. Wykresy kołowe przedstawiają rozmiar elementów (jedna seria danych) proporcjonalnie do ich sumy. Punkty danych na wykresie kołowym są przedstawiane jako odsetek całego koła.

Użycie wykresu kołowego warto rozważyć, gdy chce się utworzyć wykres dla jednej serii danych, samych wartości dodatnich, wartości w większości różnych od zera, nie więcej niż siedmiu kategorii lub kategorii stanowiących części całego koła.

Występują następujące podtypy wykresów kołowych:

 • Wykres kołowy    Przedstawia udział poszczególnych wartości w sumie — w formacie 2-W lub 3-W. Aby wyróżnić wycinki wykresu kołowego, można je ręcznie wysunąć.

 • Wykres kołowy kołowego i słupkowy kołowego    Przedstawia wykresy kołowe z wartościami zdefiniowanymi przez użytkownika, które są wyodrębniane z głównego wykresu kołowego i łączone na dodatkowym wykresie kołowym lub skumulowanym wykresie słupkowym. Wykresy tego typu są przydatne, gdy jest konieczne wyraźniejsze pokazanie małych wycinków głównego wykresu kołowego.

 • Wykres kołowy rozsunięty    Przedstawia udział poszczególnych wartości w sumie przy jednoczesnym wyróżnieniu indywidualnych wartości. Wykresy kołowe rozsunięte mogą być wyświetlane w formacie 3-W. Ustawienie rozsunięcia koła można zmieniać dla wszystkich lub pojedynczych wycinków. Nie można jednak ręcznie przenosić wycinków wykresu kołowego rozsuniętego.

słupek wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie słupkowym.

Za pomocą wykresów słupkowych można przedstawiać porównania indywidualnych elementów.

Występują następujące podtypy wykresów słupkowych:

 • Wykres słupkowy grupowany    Umożliwia porównanie wartości dla wszystkich kategorii. Na wykresie słupkowym grupowanym kategorie są zazwyczaj rozmieszczane wzdłuż osi pionowej, a wartości — wzdłuż osi poziomej. Wykres słupkowy grupowany 3-W przedstawia poziome prostokąty w formacie 3-W. Dane nie są wyświetlane na trzech osiach.

 • Skumulowany wykres słupkowy    Przedstawia relację indywidualnych elementów w odniesieniu do całości. Skumulowany wykres słupkowy 3-W przedstawia poziome prostokąty w formacie 3-W. Dane nie są wyświetlane na trzech osiach.

 • 100% skumulowany wykres słupkowy i 100% skumulowany wykres słupkowy 3-W    Umożliwiają porównanie procentowego udziału poszczególnych wartości w sumie dla wszystkich kategorii. 100% skumulowany wykres słupkowy 3-W przedstawia poziome prostokąty w formacie 3-W. Dane nie są wyświetlane na trzech osiach.

 • Wykresy poziomy walcowy, stożkowy i ostrosłupowy    Są one dostępne w tych samych odmianach (grupowany, skumulowany i 100% skumulowany) co wykresy słupkowe. Umożliwiają przedstawianie i porównywanie danych w ten sam sposób. Jedyna różnica polega na tym, że na wykresach tego typu są wyświetlane kształty cylindryczne, stożkowe i ostrosłupowe, a nie poziome prostokąty.

obszar wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie warstwowym. Wykres warstwowy ilustruje nie tylko sumę wartości, ale również relację części w odniesieniu do całości.

Wykresy warstwowe podkreślają wielkość zmiany w czasie i umożliwiają przyciągnięcie uwagi do sumy wartości w trendzie. Na przykład dane, które reprezentują zysk w czasie, można przedstawić na wykresie warstwowym, aby zwrócić uwagę na łączny zysk.

Występują następujące podtypy wykresów warstwowych:

 • Wykres warstwowy    Przedstawia trendy wartości w czasie lub dane innej kategorii. Na wykresach warstwowych 3-W są używane trzy osie (pozioma, pionowa i głębokości), które można zmieniać. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest użycie wykresu liniowego zamiast nieskumulowanego wykresu warstwowego, ponieważ dane z jednej serii mogą zostać przesłonięte przez dane z innej serii.

 • Skumulowany wykres warstwowy    Przedstawia trend udziału poszczególnych wartości w czasie lub danych innej kategorii. Skumulowany wykres warstwowy 3-W jest wyświetlany tak samo, tyle że używana jest perspektywa 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

 • 100% skumulowany wykres warstwowy    Przedstawia trend procentowego udziału poszczególnych wartości w czasie lub danych innej kategorii. 100% skumulowany wykres warstwowy 3-W jest wyświetlany tak samo, tyle że używana jest perspektywa 3-W. Perspektywa 3-W nie tworzy prawdziwego wykresu 3-W, ponieważ trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana.

punkt wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach i wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie XY (punktowym). Wykres punktowy ma dwie osie wartości. Przedstawia on jeden zestaw danych liczbowych na osi poziomej (osi x), a drugi na osi pionowej (osi y). Wartości te są łączone w pojedyncze punkty danych i wyświetlane w nieregularnych interwałach lub grupach.

Wykresy punktowe ilustrują relacje między wartościami liczbowymi w kilku seriach danych lub dwie grupy wartości liczbowych jako jedną serię współrzędnych XY. Wykresy punktowe służą zwykle do przedstawiania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne i techniczne.

Występują następujące podtypy wykresów punktowych:

 • Wykres punktowy tylko ze znacznikami    Umożliwia porównanie par wartości. Jeśli istnieje wiele punktów danych i linie łączące utrudniałyby odczyt danych, użyj wykresu punktowego ze znacznikami, ale bez linii. Tego typu wykresu możesz użyć również wtedy, gdy nie trzeba przedstawiać połączeń między punktami danych.

 • Wykres punktowy z wygładzonymi liniami ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia wygładzoną krzywą łączącą punkty danych. Wygładzone linie mogą być pokazywane ze znacznikami lub bez znaczników. Wygładzonej linii bez znaczników można użyć, gdy występuje wiele punktów danych.

 • Wykres punktowy z prostymi liniami ze znacznikami lub bez znaczników    Przedstawia proste linie łączące punkty danych. Mogą być pokazywane ze znacznikami lub bez znaczników.

bąbelek wykresu

Wykres bąbelkowy jest odmianą wykresu XY (punktowego), w której rozmiar bąbelka odzwierciedla wartość trzeciej zmiennej.

Występują następujące podtypy wykresów bąbelkowych:

 • Wykres bąbelkowy lub bąbelkowy z efektem 3-W    Umożliwia porównanie zestawów zawierających trzy wartości, a nie dwie. Trzecia wartość określa rozmiar znacznika bąbelka. Możesz wybrać opcję wyświetlania bąbelków w formacie 2-W lub z efektem 3-W.

wynik giełdowy wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach w określonej kolejności w arkuszu programu Excel można przedstawić na wykresie giełdowym.

Jak wskazuje jego nazwa, wykres giełdowy jest najczęściej używany do przedstawiania wahań cen akcji. Wykres ten może być jednak używany również w przypadku danych naukowych. Na przykład za pomocą wykresu giełdowego można przedstawić dzienne lub roczne wahania temperatury.

Występują następujące podtypy wykresów giełdowych:

 • Wykres giełdowy Maks.-min.-zamknięcie    Przedstawia ceny akcji. Wymagane są trzy serie wartości umieszczonych w następującej kolejności: maksimum, minimum i zamknięcie.

 • Wykres giełdowy Otwarcie-maks.-min.-zamknięcie    Wymaga czterech serii wartości w następującej kolejności: otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie.

 • Wykres giełdowy Obrót-maks.-min.-zamknięcie    Wymaga czterech serii wartości w następującej kolejności: obrót, maksimum, minimum i zamknięcie. Obrót jest w nim mierzony za pomocą dwóch osi wartości: jednej dla kolumn służących do mierzenia obrotu i drugiej dla cen akcji.

 • Wykres giełdowy Obrót-otwarcie-maks.-min.-zamknięcie    Ten wykres giełdowy używa pięciu serii wartości w następującej kolejności: obrót, otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie.

powierzchnia wykresu

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza programu Excel można przedstawić na wykresie powierzchniowym. Podobnie jak na mapie topograficznej kolory i desenie reprezentują obszary należące do tego samego zakresu wartości.

Wykres powierzchniowy jest przydatny, gdy chce się znaleźć optymalne kombinacje dwóch zestawów danych.

Występują następujące podtypy wykresów powierzchniowych:

 • Wykres powierzchniowy 3-W    Przedstawia trendy wartości w dwóch wymiarach w postaci ciągłej krzywej. Kolorowe paski na wykresie powierzchniowym nie reprezentują serii danych. Reprezentują różnicę między wartościami. Ten wykres przedstawia dane w widoku 3-W, który można sobie wyobrazić jako gumowy arkusz rozciągnięty na wykresie kolumnowym 3-W. Służy on zazwyczaj do przedstawiania relacji między dużymi ilościami danych, które mogą być trudne do zauważenia.

 • Wykres szkieletowo-powierzchniowy 3-W    Przedstawia tylko linie. Wykres szkieletowo-powierzchniowy 3-W nie jest łatwy do odczytania, ale tego typu wykres umożliwia szybsze kreślenie dużych zestawów danych.

 • Wykres konturowy    Przypomina wykresy powierzchniowe widziane z góry, podobne do map topograficznych 2-W. Na wykresie konturowym kolorowe paski reprezentują określone zakresy wartości. Linie na wykresie konturowym łączą interpolowane punkty o tej samej wartości.

 • Wykres szkieletowo-konturowy    Przypomina wykresy powierzchniowe widziane z góry bez kolorowych pasków na powierzchni. Wykres szkieletowo-konturowy przedstawia tylko linie i jest niezbyt czytelny. Warto rozważyć użycie wykresu powierzchniowego 3-W zamiast tego wykresu.

pierścień wykresu

Wykres pierścieniowy, podobnie jak wykres kołowy, przedstawia relację części w odniesieniu do całości. Może jednak zawierać więcej niż jedną serię danych. Każdy pierścień wykresu pierścieniowego reprezentuje serię danych.

Występują następujące podtypy wykresów pierścieniowych:

 • Wykres pierścieniowy    Przedstawia dane w postaci pierścieni, z których każdy reprezentuje serię danych. Jeśli na etykietach danych są wyświetlane wartości procentowe, w przypadku każdego pierścienia wartość procentowa będzie wynosiła 100%.

 • Wykres pierścieniowy rozsunięty    Przedstawia udział poszczególnych wartości w sumie przy jednoczesnym wyróżnieniu indywidualnych wartości. Jednak wykresy tego typu mogą zawierać więcej niż jedną serię danych.

radar wykresu

Na wykresie radarowym każda kategoria ma własną oś wartości, które wychodzą promieniście z punktu centralnego. Linie łączą wszystkie wartości z tej samej serii.

Wykresy radarowe umożliwiają porównanie wartości zagregowanych kilku serii danych.

Występują następujące podtypy wykresów radarowych:

 • Wykres radarowy    Przedstawia zmiany wartości względem punktu centralnego.

 • Wypełniony wykres radarowy    Przedstawia zmiany wartości względem punktu centralnego i wypełniony kolorem obszar serii danych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Edytowanie danych na wykresie

Dodawanie osi pomocniczej do wykresu

Tworzenie schematu organizacyjnego

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×