Tworzenie wykresu za pomocą składnika Web Part wykresu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy użyciu składnika Web Part wykresu można utworzyć i wyświetlić wykres na stronie. Składniki Web Part wykresu są przydatne do graficznego przedstawiania danych na wykresach liniowych, słupkowych i w innych widokach. Wykresy umożliwiają użytkownikowi i innym osobom szybkie wyświetlanie informacji o wydajności.

Tworzenie składnika Web Part wykresu i dodawanie go do strony na ogół składa się z kilku etapów. Najpierw należy dodać składnik Web Part wykresu do strony. Następnie należy połączyć składnik Web Part wykresu ze źródłem danych i skonfigurować wykres pod kątem wyświetlania danych. Na koniec można zmienić wygląd składnika Web Part wykresu.

W tym artykule

Faza 1: Dodawanie składnika Web Part wykresu do strony składników Web Part

Faza 2: Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych i konfigurowanie składnika Web Part wykresu

Faza 3: Zmienianie wyglądu składnika Web Part wykresu

Etap 1. Dodawanie składnika Web Part wykresu do strony składników Web Part

Podczas tego etapu użytkownik tworzy stronę lub otwiera ją w celu edycji, a następnie dodaje pusty składnik Web Part wykresu do tej strony.

 1. Rozpocznij od utworzenia strony lub otwarcia istniejącej strony do edycji.

 2. Na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie w grupie Składniki Web Part kliknij pozycję Składniki Web Part.

 3. W sekcji Kategorie kliknij pozycję Dane biznesowe.

 4. W sekcji Składniki Web Part kliknij pozycję Składnik Web Part wykresu, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 5. Przejdź do Etap 2: nawiązywanie połączenia ze źródłem danych i konfigurowanie składnika Web Part wykresu.

Początek strony

Etap 2. Łączenie składnika Web Part wykresu ze źródłem danych i konfigurowanie go

Podczas tego etapu użytkownik wybiera połączenie ze źródłem danych i konfiguruje składnik Web Part wykresu.

Uwaga: Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że strony zawierającej składnik Web Part wykresu jest w trybie edycji.

 1. Zlokalizuj składnik Web Part wykresu, który chcesz edytować, a następnie kliknij hipertekst Dane i wygląd.

 2. Na stronie Kreatorzy połączeń danych i wyglądu wykresu kliknij pozycję Połącz wykres z danymi, aby otworzyć Kreatora połączeń danych.

 3. Na stronie Wybieranie źródła danych zaznacz typ źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Możesz wybrać spośród opcji opisanych w poniższej tabeli:

Opcja

Opis

Nawiązywanie połączenia z innym składnikiem Web Part

Tej opcji należy użyć, aby połączyć składnik Web Part wykresu z innym składnikiem Web Part, który ma możliwość wysyłania danych. Takim składnikiem Web Part jest na przykład biblioteka dokumentów lub lista kontaktów.

Uwaga: Upewnij się, że składnik Web Part, który ma być używany jest już na tej samej stronie jako składnika Web Part wykresu.

Nawiązywanie połączenia z listą

Tej opcji należy użyć, aby połączyć składnik Web Part wykresu z listą znajdującą się w tym samym zbiorze witryn.

Nawiązywanie połączenia z wykazu danych biznesowych

Użyj tej opcji, aby połączyć składnik Web Part wykresu ze składnikiem usług łączności biznesowej (BCS). Usługi łączności Biznesowej umożliwia integracji z danymi zewnętrznymi, łącznie z linią aplikacji biznesowych. Usługi łączności Biznesowej tworzy u góry technologia wykazu danych biznesowych, która została dostarczona w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług łączności Biznesowej, zobacz Plan usług łączności biznesowej.

Łączenie się z usługami programu Excel

Tej opcji należy użyć, aby połączyć składnik Web Part wykresu ze skoroszytem programu Excel opublikowanym w usługach Excel Services.

 1. Na stronie Łączenie ze źródłem danych wybierz źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Na stronie Pobieranie i filtrowanie danych wyświetl podgląd danych, które zostaną użyte w składniku Web Part wykresu.

 3. Aby opcjonalnie skonfigurować parametry w celu wyświetlenia podzestawu danych, wykonaj poniższą procedurę:

  1. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Filtry, aby rozwinąć sekcję Definiowanie parametrów filtru.

  2. Na liście Nazwa parametru wybierz element, taki jak kolumna w zestawie danych.

  3. Na liście Typ wybierz odpowiedni typ operatora.

  4. W polu Wartość domyślna określ kryterium, którego chcesz użyć dla filtra.

  5. Kliknij pozycję Podgląd danych, aby wyświetlić przefiltrowane dane.

  6. Powtórz kroki 1-6 dla każdego dodatkowego parametru, którego chcesz użyć na wykresie.

 4. Po zakończeniu wyświetlania podglądu i filtrowania danych kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Powiązanie wykresu z danymi można opcjonalnie określić sposób wyświetlania danych. W tym celu określ jedną kolumnę dla pozycji Pole Y i drugą kolumnę dla pozycji Pole X.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Początek strony

Etap 3. Zmienianie wyglądu składnika Web Part wykresu

Po utworzeniu składnika Web Part wykresu można zmienić wygląd wykresu. Można na przykład wybrać typ wykresu i określić ustawienia wyświetlania, w tym motywy, tytuł i legendę wykresu, osie i linie siatki oraz inne elementy.

Uwaga: Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że strony zawierającej składnik Web Part wykresu jest w trybie edycji.

 1. Zlokalizuj składnik Web Part wykresu, który chcesz edytować, a następnie kliknij hipertekst Dane i wygląd.

 2. Na stronie Kreatorzy połączeń danych i wyglądu wykresu kliknij pozycję Dostosuj wykres, aby otworzyć Kreatora dostosowywania wykresów.

 3. Na stronie Wybieranie typu wykresu wybierz typ wykresu, wykonując następującą procedurę:

  1. W sekcji Kategorie typów wykresów kliknij kategorię wykresu.

  2. W sekcji Szablony wykresów kliknij szablon wykresu.

  3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Właściwości wyglądu wykresu wybierz motyw, wykonując następującą procedurę:

  1. W sekcji Motyw wyglądu wybierz motyw wykresu na liście Motyw.

  2. Jeśli jest dostępna lista Styl rysowania, za jej pomocą określ wygląd elementów na wykresie. Jeśli na przykład wybierzesz typ wykresu kołowego, na liście Styl rysowania możesz określić sposób wyświetlania zewnętrznych krawędzi koła.

  3. Na liście Przezroczystość określ poziom krycia kolorów wykresu. Wybierz na przykład opcję 0% (pełny), aby wyświetlić wykres w intensywnych kolorach lub opcję 100% (niewidoczny), aby wyświetlić wykres jako przezroczysty (bez żadnych kolorów).

 5. Aby opcjonalnie określić szerokość, wysokość i format obrazu dla wykresu, skorzystaj z sekcji Rozmiar i format.

 6. Po skonfigurowaniu właściwości wyglądu wykresu kliknij przycisk Dalej.

 7. Aby opcjonalnie określić ustawienia, takie jak tytuł i legenda wykresu, osie i linie siatki, etykiety danych i inne właściwości, skorzystaj ze strony Właściwości elementu wykresu.
  Aby skonfigurować co najmniej jedną właściwość elementu wykresu, wybierz kartę, a następnie wykonaj następujące procedury (jeśli mają zastosowanie):

  Tytuł i legenda

Sekcja

Procedura

Tytuły

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż tytuł wykresu.

 2. W polu Tytuł wpisz nazwę wykresu.

 3. Przy użyciu listy Czcionka określ typ, rozmiar i styl czcionki tytułu wykresu.

 4. Na liście kolorów wybierz kolor tekstu tytułu wykresu.

 5. Kliknij w sekcji Położenie, aby określić miejsce, w którym ma być wyświetlany tytuł wykresu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przejdź do sekcji Legenda.

  2. Kliknij inną kartę, na przykład kartę Osie i linie siatki.

  3. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Legendy

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż legendę.

 2. Przy użyciu listy Czcionka legendy określ typ, rozmiar i styl czcionki legendy wykresu.

 3. W polu Tytuł wpisz nazwę legendy wykresu.

 4. Przy użyciu listy Czcionka tytułu określ typ, rozmiar i styl czcionki tytułu legendy wykresu.

 5. Na liście kolorów wybierz kolor tekstu tytułu legendy wykresu.

 6. Aby opcjonalnie nałożyć legendę wykresu na wykres, zaznacz pole wyboru Zadokuj do obszaru wykresu.

 7. Za pomocą listy Styl określ, czy legenda wykresu ma być wyświetlana jako tabela, kolumna czy wiersz elementów.

 8. Kliknij w sekcji Położenie, aby określić miejsce, w którym ma być wyświetlana legenda wykresu.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij inną kartę, na przykład kartę Osie i linie siatki.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Osie i linie siatki

Sekcja

Procedura

X-Axis
o r
Y-Axis

Uwaga: W zależności od typu wykresu, używanym do wykresu może być lub nie mieć możliwości formatowanie osi i jej linie siatki. Na przykład jeśli wykres zostanie wyświetlony jako wykres kołowy, brak opcji dostępnych na karcie osie i linie siatki. Z drugiej strony Jeśli wykres jest wyświetlane jako wykres słupkowy, wiele opcji dostępnych na karcie osie i linie siatki.

 1. W sekcji Oś X (lub Oś Y) pokaż lub ukryj oś, używając listy Pokaż oś.

  • Zaznacz pozycję Automatycznie lub Prawda, aby wyświetlić daną oś.

  • Zaznacz pozycję Fałsz, aby ukryć oś.

 2. Aby wyświetlić tytuł osi, wykonaj następującą procedurę:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż tytuł osi.

  2. W polu Tytuł wpisz nazwę osi.

  3. Przy użyciu listy Czcionka tytułu określ typ, rozmiar i styl czcionki nazwy osi.

  4. Przy użyciu listy Wyrównanie określ miejsce, w którym ma być wyświetlana nazwa osi.

 3. Aby pokazać nazwy elementów na osi, wykonaj następującą procedurę:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż etykiety osi.

  2. Przy użyciu listy Czcionka określ typ, rozmiar i styl czcionki etykiet osi.

  3. Na liście kolorów wybierz kolor etykiet osi.

  4. Za pomocą listy Format możesz opcjonalnie zmienić sposób wyświetlania etykiet osi. Możesz na przykład wybrać określony format dat, jeśli są one używane na osi.

  5. Zaznacz pole wyboru Odwrócony, aby pokazać etykiety osi u góry wykresu (w przeciwieństwie do wyświetlania etykiet na dole wykresu).

  6. Zaznacz pole wyboru Z przeplotem, aby wyświetlić cieniowane wiersze tła na wykresie. Jest to użyteczne w przypadku dużych wykresów lub wykresów zawierających wiele słupków lub kolumn.

 4. Aby dostosować skalę osi, określ co najmniej jedną z następujących opcji ustawień osi:

  • Zaznacz pole wyboru Rozpocznij od zera, aby w zakresie wartości uwzględnić wartość zero (0).

  • Zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna, aby zmienić skalowanie osi w taki sposób, by były używane wartości logarytmiczne zamiast rzeczywistych. Jest to przydatne, gdy wykres obejmuje duży zakres wartości lub gdy równomiernie rozmieszczone wartości są liczbami wzrastającymi wykładniczo (na przykład 1, 10, 100 itd.), a nie wartościami kolejnymi wzrastającymi liniowo (na przykład 1, 2, 3 itd.).

  • Zaznacz pole wyboru Marginesy boczne, aby uwzględnić odstęp po każdej stronie pierwszego i ostatniego elementu na wykresie. Jeśli na przykład na wykresie są wyświetlane pionowe słupki, możesz zaznaczyć pole wyboru Marginesy boczne, aby skonfigurować wykres w celu pokazania odstępu między krawędzią wykresu a krawędziami pierwszego i ostatniego słupka.

  • W polu Minimum określ minimalną wartość dla osi.

  • W polu Maksimum określ maksymalną wartość dla osi.

 5. Aby pokazać linie siatki na wykresie, wykonaj następującą procedurę:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż linie siatki głównej. Linie siatki głównej są wyświetlane na wykresie jako ciągłe szare linie i ułatwiają odczytywanie przybliżonych wartości z wykresu.

  2. W polu Interwał dla linii siatki głównej wpisz liczbę odpowiadającą interwałowi, którego chcesz użyć na liniach siatki głównej. Jeśli na przykład na wykresie dane są wyświetlane co 100 jednostek, interwał wyświetlania linii siatki głównej można ustawić na wartość 100.

  3. Przy użyciu listy Znaczniki osi określ, czy oraz jak znaczniki osi mają być wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi pojawiają się wzdłuż osi, aby ułatwić odczytywanie przybliżonych wartości na wykresie.

  4. Aby opcjonalnie dodać kolejny zestaw linii siatki do wykresu, zaznacz pole wyboru Pokaż linie siatki pomocniczej. Linie siatki pomocniczej mają zazwyczaj mniejszy interwał niż linie siatki głównej.

  5. W polu Interwał dla linii siatki pomocniczej wpisz liczbę odpowiadającą interwałowi, którego chcesz użyć na liniach siatki pomocniczej.

  6. Przy użyciu listy Znaczniki osi określ, czy oraz jak znaczniki osi mają być wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi pojawiają się wzdłuż osi, aby ułatwić odczytywanie przybliżonych wartości na wykresie.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przejdź do sekcji Pomocnicza oś X lub Pomocnicza oś Y.

  2. Kliknij inną kartę, na przykład kartę Etykiety i znaczniki danych.

  3. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Pomocnicza oś x
lub
pomocnicza oś y

Pomocnicza oś X jest na ogół wyświetlana u góry wykresu, natomiast pomocnicza oś Y jest na ogół wyświetlana po prawej stronie wykresu.

Uwaga: W zależności od typu wykresu, używanym do wykresu może lub nie może mieć możliwość wyświetlania osi pomocniczej lub jej linie siatki.

 1. W sekcji Pomocnicza oś X (lub Pomocnicza oś Y) pokaż lub ukryj oś pomocniczą, używając listy Pokaż oś.

  • Zaznacz pozycję Automatycznie lub Prawda, aby wyświetlić daną oś.

  • Zaznacz pozycję Fałsz, aby ukryć oś.

 2. Aby wyświetlić tytuł osi pomocniczej, wykonaj następującą procedurę:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż tytuł osi.

  2. W polu Tytuł wpisz nazwę osi.

  3. Przy użyciu listy Czcionka tytułu określ typ, rozmiar i styl czcionki nazwy osi.

  4. Przy użyciu listy Wyrównanie określ miejsce, w którym ma być wyświetlana nazwa osi.

 3. Aby pokazać nazwy elementów na osi pomocniczej, wykonaj następującą procedurę:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż etykiety osi.

  2. Przy użyciu listy Czcionka określ typ, rozmiar i styl czcionki etykiet osi.

  3. Na liście kolorów wybierz kolor etykiet osi.

  4. Za pomocą listy Format możesz opcjonalnie zmienić sposób wyświetlania etykiet osi. Możesz na przykład wybrać określony format dat, jeśli są one używane na osi.

  5. Zaznacz pole wyboru Odwrócony, aby pokazać etykiety osi u góry wykresu (w przeciwieństwie do wyświetlania etykiet na dole wykresu).

  6. Zaznacz pole wyboru Z przeplotem, aby wyświetlić cieniowane wiersze tła na wykresie. Jest to użyteczne w przypadku dużych wykresów lub wykresów zawierających wiele słupków lub kolumn.

 4. Aby dostosować skalę osi pomocniczej, określ co najmniej jedną z następujących opcji ustawień osi:

  • Zaznacz pole wyboru Rozpocznij od zera, aby w zakresie wartości uwzględnić wartość zero (0).

  • Zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna, aby zmienić skalowanie osi w taki sposób, by były używane wartości logarytmiczne zamiast rzeczywistych. Jest to przydatne, gdy wykres obejmuje duży zakres wartości lub gdy równomiernie rozmieszczone wartości są liczbami wzrastającymi wykładniczo (na przykład 1, 10, 100 itd.), a nie wartościami kolejnymi wzrastającymi liniowo (na przykład 1, 2, 3 itd.).

  • Zaznacz pole wyboru Marginesy boczne, aby uwzględnić odstęp po każdej stronie pierwszego i ostatniego elementu na wykresie. Jeśli na przykład na wykresie są wyświetlane pionowe słupki, możesz zaznaczyć pole wyboru Marginesy boczne, aby skonfigurować wykres w celu pokazania odstępu między krawędzią wykresu a krawędziami pierwszego i ostatniego słupka.

  • W polu Minimum określ minimalną wartość dla osi.

  • W polu Maksimum określ maksymalną wartość dla osi.

 5. Aby pokazać linie siatki na wykresie, wykonaj następującą procedurę:

  1. Zaznacz pole wyboru Pokaż linie siatki głównej. Linie siatki głównej są wyświetlane na wykresie jako ciągłe szare linie i ułatwiają odczytywanie przybliżonych wartości z wykresu.

  2. W polu Interwał dla linii siatki głównej wpisz liczbę odpowiadającą interwałowi, którego chcesz użyć na liniach siatki głównej. Jeśli na przykład na wykresie dane są wyświetlane co 100 jednostek, interwał wyświetlania linii siatki głównej można ustawić na wartość 100.

  3. Przy użyciu listy Znaczniki osi określ, czy oraz jak znaczniki osi mają być wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi pojawiają się wzdłuż osi, aby ułatwić odczytywanie przybliżonych wartości na wykresie.

  4. Aby opcjonalnie dodać kolejny zestaw linii siatki do wykresu, zaznacz pole wyboru Pokaż linie siatki pomocniczej. Linie siatki pomocniczej mają zazwyczaj mniejszy interwał niż linie siatki głównej.

  5. W polu Interwał dla linii siatki pomocniczej wpisz liczbę odpowiadającą interwałowi, którego chcesz użyć na liniach siatki pomocniczej.

  6. Używanie listy Znaczników osi, aby określić, czy i w jaki sposób znaczniki osi będą wyświetlane na wykresie. Znaczniki osi są wyświetlane na osi, aby ułatwić wyświetlanie wartości przybliżonego wykresu.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij inną kartę, na przykład kartę Etykiety i znaczniki danych.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Etykiety i znaczniki danych

Sekcja

Procedura

Etykiety

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż etykiety, aby wyświetlić na wykresie etykiety, takie jak wartości.

 2. Przy użyciu listy Wartość etykiety wybierz typ etykiet, jaki chcesz wyświetlić. Aby na przykład pokazać wartości znajdujące się w źródle danych użytym dla wykresu, wybierz pozycję Pokaż wartości domyślne.

 3. Przy użyciu listy Czcionka określ typ, rozmiar i styl czcionki etykiet danych.

 4. Na liście kolorów wybierz kolor etykiet danych.

 5. Za pomocą listy Format możesz opcjonalnie zmienić sposób wyświetlania etykiet danych. Możesz na przykład wybrać określony format dat, jeśli są one używane na wykresie.

 6. Aby opcjonalnie wyświetlić na wykresie etykiety danych pod kątem, w polu Kąt etykiet wpisz liczbę. Wpisana liczba odpowiada kątowi w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, pod jakim mają być wyświetlane etykiety danych. Aby na przykład wyświetlić etykiety danych pod niewielkim kątem w dół, w polu Kąt etykiet można wpisać liczbę 10.

 7. Przy użyciu listy Wyrównanie etykiety określ miejsce wyświetlania etykiet danych na wykresie. Aby na przykład wyświetlić etykiety danych na zewnątrz rzeczywistych wartości wykresu, wybierz pozycję Na zewnątrz na liście Wyrównanie etykiety.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przejdź do sekcji Znaczniki danych.

  2. Kliknij inną kartę, na przykład kartę Hiperłącza i etykietki narzędzi.

  3. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Znaczniki danych

 1. Zaznacz pole wyboru Pokaż znaczniki, aby wyróżnić punkty danych na wykresie.

 2. Przy użyciu listy Styl znacznika wybierz typ znacznika, którego chcesz użyć.

 3. W polu Rozmiar znacznika wpisz liczbę, aby określić wybrany rozmiar (w pikselach) znaczników danych.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij inną kartę, na przykład kartę Hiperłącza i etykietki narzędzi.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Hiperłącza i etykietki narzędzi

Sekcja

Procedura

Hiperłącza i Etykietki narzędzi

Hiperłącza i etykietki narzędzi można dodawać do trzech typów elementów w składniku Web Part wykresu:

 • Serie wykresu (co odpowiada słupkom na wykresie słupkowym)

 • Legenda wykresu

 • Etykiety danych na wykresie

Za pomocą hiperłączy można kierować użytkowników wykresu do innych witryn zawierających dodatkowe informacje. Za pomocą etykietek narzędzi można wyświetlać komentarze lub notatki jako dodatkowe informacje na wykresie.

Uwaga: Wykres użytkownicy będą widzieć tylko hiperłącza i etykietki narzędzi po ich umieścić ich myszy na elemencie wykresu określonego. Aby można było wyświetlić etykietka narzędzia serii, lub kliknij przycisk hiperłącze na wykresie słupkowym, użytkownik wykres musi na przykład umieszczenie wskaźnika myszy słupka na wykresie.

 1. Przy użyciu listy Serie danych wybierz serię danych, do której chcesz dodać hiperłącze lub etykietkę narzędzia.

  Uwaga: Jeśli wykres zawiera tylko jedną serię danych, na liście Serii danych zawiera tylko domyślne.

 2. W polu Hiperłącze serii określ odpowiedni adres witryny sieci Web (URL), na przykład adres witryny sieci Web lub witryny zespołu. Hiperłącze zostanie dołączone do elementów serii na wykresie, takich jak słupki na wykresie słupkowym.

 3. W polu Etykietka narzędzia serii wpisz informacje, na przykład notatkę, które będą wyświetlane, gdy użytkownik wykresu umieści wskaźnik myszy na elemencie serii, takim jak słupek na wykresie słupkowym.

 4. W polu Hiperłącze legendy określ odpowiedni adres witryny sieci Web (URL), na przykład adres witryny sieci Web lub witryny zespołu. Hiperłącze zostanie dołączone do legendy wykresu.

 5. W polu Etykietka narzędzia legendy wpisz informacje, na przykład notatkę, które będą wyświetlane, gdy użytkownik wykresu umieści wskaźnik myszy na legendzie wykresu.

 6. W polu Hiperłącze etykiety określ odpowiedni adres witryny sieci Web (URL), na przykład adres witryny sieci Web lub witryny zespołu. Hiperłącze zostanie dołączone do etykiet danych na wykresie.

 7. W polu Etykietka narzędzia etykiety wpisz informacje, na przykład notatkę, które będą wyświetlane, gdy użytkownik wykresu umieści wskaźnik myszy na etykiecie danych na wykresie.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij inną kartę, na przykład kartę Tytuł i legenda.

  2. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić wykres na stronie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×