Tworzenie witryny w programie SharePoint Server 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przed utworzeniem witryny w Microsoft Office SharePoint Server 2007 należy określić, czy mają podwitryny w istniejącej strukturze witryny i Nowa witryna najwyższego poziomu. Ten artykuł zawiera podstawowe informacje ułatwiające określenie. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wskazówek lub jeśli musisz utworzyć kilka podwitryn lub witryn najwyższego poziomu, warto skonsultować się z administratorem serwera.

W tym artykule

Omówienie

Podejmowanie decyzji dotyczącej utworzenia podwitryny lub witryny najwyższego poziomu

Tworzenie podwitryny w istniejącej witrynie

Tworzenie witryny najwyższego poziomu przy użyciu samoobsługowego tworzenia witryny

Inne sposoby tworzenia witryn

Omówienie

Witryny to grupa powiązanych stron sieci Web, w którym zespołu można pracować nad projektami, przeprowadzanie spotkań i udostępniania informacji. Twoja organizacja może być podwitryny i witryny najwyższego poziomu dzielenie zawartości witryny na osobne, niezależnie zarządzane witryny. Na przykład w organizacji może być oddzielnych witryn dla każdego produktu lub regionu.

Witryny najwyższego poziomu mogą mieć wiele podwitryn, a te z kolei mogą mieć własne podwitryny. Cała struktura witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz jej wszystkich podwitryn nosi nazwę zbiór witryn.

Możliwość tworzenia witryn oraz podwitryn zależy od sposobu, w jaki organizacja skonfigurowała swoje witryny oraz uprawnienia do ich tworzenia. Niektóre organizację muszą utrzymywać ścisłą kontrolę nad tym, kto, gdzie i kiedy tworzy witryny. Inne organizacje zezwalają użytkownikom na większą swobodę przy uzyskiwaniu dostępu do witryn i podejmowaniu decyzji o ich utworzeniu.

Podwitryna

Do utworzenia nowej podwitryny w istniejącej strukturze witryny jest konieczne posiadanie poziomu uprawnień Projektowanie. Domyślnie nowa podwitryna w pierwszej części swojego adresu URL zawiera adres URL witryny nadrzędnej. Podwitryna może dziedziczyć od istniejącej witryny ustawienia dotyczące uprawnień oraz nawigacji. Jest również możliwe określenie dla niej unikatowych ustawień. Nowa podwitryna domyślnie używa na przykład istniejącego górnego paska łączy oraz istniejącej strony głównej, ale można określić, że powinna używać własnego górnego paska łączy oraz własnej strony głównej.

Najwyższy pasek łączy

Górny pasek łączy jest wyświetlany jako jedna lub większa liczba kart z hiperłączami, umieszczonych w górnym obszarze wszystkich stron. Jeśli na przykład witryna nazywa się Planowanie konferencji, to łącza do niej mogą być wyświetlane na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej. Dzięki temu osoby odwiedzające witrynę nadrzędną mogą w łatwy sposób odnaleźć witrynę Planowanie konferencji.

Po utworzeniu nowej podwitryny można ją uwzględnić w elementach nawigacyjnych witryny nadrzędnej. W ten sposób można ułatwić innym użytkownikom odnalezienie nowej witryny. Istnieje na przykład możliwość uwzględnienia podwitryny w witrynie nadrzędnej na górnym pasku łączy oraz na pasku Szybkie uruchamianie. Pasek Szybkie uruchamianie jest wyświetlany z boku większości stron widocznych dla użytkownika, bezpośrednio pod łączem Wyświetl całą zawartość witryny.

Pasek Szybkie uruchamianie

Witryna najwyższego poziomu

Domyślnie do tworzenia witryn najwyższego poziomu (oraz zbiorów witryn opartych na witrynach najwyższego poziomu) konieczne jest posiadanie uprawnień administratora. Administrator może jednak włączyć funkcję samoobsługowego tworzenia witryn i w ten sposób umożliwić innym użytkownikom tworzenie witryn najwyższego poziomu. Jeśli funkcja samoobsługowego tworzenia witryn jest włączona, użytkownicy z poziomami uprawnień Pełna kontrola, Projektowanie, Współtworzenie oraz Czytanie również mogą tworzyć witryny. Witryna najwyższego poziomu nie może dziedziczyć od innych witryn ustawień dotyczących nawigacji i uprawnień. Ta witryna dostarcza swoje własne elementy nawigacyjne i uprawnienia (możliwe jest modyfikowanie tych uprawnień). Gdy zostanie utworzona nowa witryna najwyższego poziomu, łącza do niej nie zostaną automatycznie dodane do innych witryn. Elementy nawigacyjne innych witryn można zmodyfikować w późniejszym czasie, tak aby wskazywały nową witrynę.

Uwaga: Domyślnie nowe witryny najwyższego poziomu i ich witryn kolekcje są tworzone w katalogu witryn, w którym jest oparty na ścieżce do serwera. Na przykład jest adres URL witryny Witryna_A: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Domyślnie nazwa ścieżki jest ustawiona, mimo że nazwy mogą się różnić w zależności od języka witryny. Administrator może zmienić nazwę lub lokalizację tej ścieżki przez definiowanie zarządzanych ścieżek. Po utworzeniu witryny przy użyciu samoobsługowego tworzenia witryny, jednak nie można zmienić ścieżki do witryny.

Początek strony

Podejmowanie decyzji dotyczącej utworzenia podwitryny lub witryny najwyższego poziomu

Użytkownik musi zadecydować, czy należy utworzyć podwitryny w tym samym zbiorze witryn, czy witryny sieci Web najwyższego poziomu w osobnych zbiorach witryn. Podjęcie tej decyzji zależy od tego, jak wiele wspólnego mają ze sobą poszczególne witryny — czy jest potrzebna możliwość indywidualnego zarządzania każdą z nich, czy też witryny powinny mieć wspólne elementy, takie jak nawigacja lub wyszukiwanie.

Wszystkie witryny należące do tego samego zbioru witryn mogą współdzielić następujące elementy:

 • Nawigacja

 • Typy zawartości

 • Przepływy pracy

 • grupy zabezpieczeń,

 • pola odnośników do list,

 • zakres wyszukiwania,

 • Zestaw funkcji

Należy wybrać podwitryny w tym samy zbiorze witryn, aby:

 • Udostępniać elementy nawigacji między witrynami.

 • Umożliwiać podwitrynom dziedziczenie uprawnień od witryn nadrzędnych.

 • Udostępniać listy między witrynami.

 • Udostępniać elementy projektu (takie jak motywy lub style) między witrynami.

Należy wybrać witryny sieci Web najwyższego poziomu w osobnych zbiorach witryn, aby:

 • Ustawić osobne zabezpieczenia dla poszczególnych witryn.

  Uwaga: Podwitryny mogą posiadać unikatowe uprawnienia. Czasami jednak dwie witryny nie powinny mieć żadnych wspólnych użytkowników ani uprawnień. W takich przypadkach warto zastosować osobne zbiory witryn.

 • W przyszłości mieć możliwość przeniesienia zbioru witryn do innej bazy danych.

 • Mieć możliwość wykonywania lub przywracania kopii zapasowych pojedynczych witryn.

 • Ograniczyć zakres przepływu pracy do pojedynczej witryny.

 • Ograniczyć zakres wyszukiwania do pojedynczej witryny.

Początek strony

Tworzenie podwitryny w istniejącej witrynie

Przed utworzeniem witryny należy upewnić się, że bieżąca lokalizacja w witrynie odpowiada miejscu, w którym ma zostać utworzona nowa podwitryna.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada: W większości przypadków można zamiast tego użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku w celu ukończenia tego kroku.

 1. W obszarze Strony sieci Web kliknij pozycję Witryny i obszary robocze.

 2. W sekcji Tytuł i opis wpisz tytuł dla witryny. Ta czynność jest wymagana.

  Tytuł jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web oraz w elementach nawigacyjnych ułatwiających użytkownikom odnajdowanie i otwieranie witryny.

 3. Wpisz opis przeznaczenia witryny w polu Opis. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web i ułatwia użytkownikom zrozumienie przeznaczenia witryny.

 4. W sekcji Adres witryny sieci Web wpisz adres URL witryny. Pierwsza część adresu jest wpisywana automatycznie.

  Aby uniknąć potencjalnych problemów z aktualizowaniem i modyfikowaniem witryny, w adresie sieci Web nie należy wprowadzać żadnych z następujących znaków specjalnych.

  Znaki specjalne, których nie należy używać

  Specyfikacja ial znaków, aby uniknąć

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. W sekcji Wybieranie szablonu kliknij odpowiednią kartę, a następnie wybierz odpowiedni szablon witryny.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat szablonów witryn, zobacz artykuł domyślnych szablonów witryn.

 6. W sekcji Uprawnienia określ, czy dostęp ma zostać zapewniony tym samym użytkownikom, którzy mają dostęp do witryny nadrzędnej, czy unikatowemu zestawowi użytkowników.

  Kliknięcie pozycji Użyj uprawnień unikatowych pozwala skonfigurować uprawnienia później, po zakończeniu wprowadzania informacji na bieżącej stronie.

 7. W sekcji Nawigacja określ, czy nowa podwitryna ma być widoczna w elementach nawigacyjnych witryny nadrzędnej.

  Istnieje możliwość tej witryny są wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie, na górnym pasku łączy lub obydwa. Pasek Szybkie uruchamianie jest wyświetlany z boku większości stron widocznych dla użytkownika, bezpośrednio pod łączem Wyświetl całą zawartość witryny. Górny pasek łączy jest wyświetlany jako jeden lub więcej karty z hiperłączami u góry wszystkich stron.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz sekcji nawigacji na tej stronie, witryny (i witryny nadrzędnej) może być włączone funkcje publikowania. Aby wyświetlić witryny w obszarze nawigacji w witrynie nadrzędnej, modyfikowanie ustawień nawigacji w witrynie nadrzędnej (zobacz artykuł Konfigurowanie elementów nawigacji na stronie Ustawienia nawigacji witryny).

 8. W sekcji Dziedziczenie elementów nawigacyjnych określ, czy witryna ma dziedziczyć górny pasek łączy od witryny nadrzędnej, czy też na górnym pasku łączy ma posiadać własny zestaw łączy.

  Powyższe ustawienie wpływa również na to, czy nowa witryna będzie wyświetlana jako element łączy do stron nadrzędnych witryny nadrzędnej. Łącza do stron nadrzędnych zawierają zastaw hiperłączy ułatwiających użytkownikom nawigację w górę hierarchii witryn w zbiorze witryn, takim jak Planowanie konferencji. Podczas nawigacji w dół hierarchii witryn łącza do stron nadrzędnych są wyświetlane na stronie, do której przeszedł użytkownik. Jeśli zostanie kliknięta opcja Nie, witryna nie będzie zawierać łączy do stron nadrzędnych witryny nadrzędnej.

 9. W sekcji Kategorie witryn można wybrać nowej witryny mają być wyświetlane w katalogu witryn w witrynie nadrzędnej.

  Możesz wybrać z kategorii domyślnych, takich jak Informatyka, sprzedaży i Finanse. Może zostać wyświetlony nowych kategorii utworzonego przez innego uczestnika organizacji (zobacz artykuł Dodawanie lub zmienianie kategorii w katalogu witryn).

  Uwaga: Jeśli na tej stronie nie ma sekcji Kategorie witryny, funkcje publikowania nie może być włączony w witrynie (i witryny nadrzędnej). Aby wyświetlić witryny w katalogu witryn, modyfikowanie ustawień nawigacji w witrynie nadrzędnej (zobacz artykuł Dodawanie łącza do istniejącej witryny).

 10. Kliknij przycisk Utwórz.

  Jeśli został wybrany wariant z podwitryną posiadającą takie same uprawnienia jak jej witryna nadrzędna, to kliknięcie przycisku Utwórz spowoduje utworzenie nowej witryny. Jeśli została wybrana podwitryna z unikatowymi uprawnieniami, zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie grup w tej witrynie, na której będzie można skonfigurować grupy w nowej witrynie.

 11. Jeśli zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie grup w tej witrynie, musisz określić, czy chcesz utworzyć nowe grupy, czy użyć istniejących grup dla osób odwiedzających witrynę oraz dla jej członków i właścicieli. W każdej sekcji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli klikniesz pozycję Utwórz nową grupę, zaakceptuj automatycznie utworzoną nazwę dla nowej grupy programu SharePoint lub wpisz nową, a następnie dodaj odpowiednich użytkowników. Kliknij ikonę znacznika wyboru, aby sprawdzić wpisywane nazwy, lub kliknij ikonę książki adresowej, aby przeglądać inne nazwy w katalogu.

   W sekcji Osoby odwiedzające tę witrynę można także dodać wszystkich uwierzytelnionych użytkowników do grupy odwiedzających, której członkowie domyślnie mają uprawnienia do czytania zawartości w witrynie.

  • Jeśli klikniesz pozycję Użyj istniejącej grupy, wybierz z listy odpowiednią grupę programu SharePoint.

   Jeśli istnieje kilka grup programu SharePoint, lista może zostać skrócona. Aby zobaczyć pełną listę, kliknij pozycję Więcej; aby skrócić listę, kliknij pozycję Mniej.

 12. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie witryny najwyższego poziomu przy użyciu funkcji samoobsługowego tworzenia witryn

Tworzenie witryny przy użyciu funkcji samoobsługowego tworzenia witryn jest możliwe, jeśli administrator na stronie Administracja centralna programu SharePoint włączy samoobsługowe tworzenie witryn.

Jeśli funkcja samoobsługowego tworzenia witryn jest włączona, w witrynie na liście Anonsy zostanie wyświetlony anons oraz łącze do tworzenia witryny. Jeśli anons nie jest widoczny, należy skontaktować się z administratorem w celu uzyskania informacji o adresie URL do samoobsługowego tworzenia witryn.

 1. Przejdź do witryny znajdującej się na najwyższym poziomie w zbiorze witryn.

  Aby przejść z podwitryny do witryny najwyższego poziomu, należy kliknąć łącze strony głównej na górnym pasku łączy lub kliknąć łącze pierwszej witryny w hierarchii łączy do stron nadrzędnych. Jeśli na przykład łącza do stron nadrzędnych są wyświetlane jako Witryna zespołu>Marketing>Projekty (czyli użytkownik znajduje się na stronie Projekty związanej ze stroną witryny Marketing), należy kliknąć łącze Witryna zespołu.

 2. Na stronie głównej witryny najwyższego poziomu sprawdź listę Anonsy.

  Jeśli na stronie głównej nie jest widoczny anons dotyczący funkcji samoobsługowego tworzenia witryn, należy wyświetlić pełną listę, klikając pozycję Anonsy. Jeśli lista Anonsy nie jest widoczna, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie należy poszukać listy Anonsy w obszarze Listy.

  Porada: Zamiast na liście Anonsy można wprowadzić adres URL na pasku adresu przeglądarki i przejść bezpośrednio do strony witryny samoobsługowego tworzenia. Domyślnie strony tworzenia witryn Samoobsługowe nosi nazwę Scsignup.aspx. O tej nazwie służy http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx adres URL (gdzie < nazwa_serwera > jest nazwą serwera) uzyskać dostęp do strony. Jeśli zamierzasz użyć tej metody, należy pominąć następny krok (odnoszących się do ogłoszenia).

 3. A anonsie zatytułowanym Samoobsługowe tworzenie witryn kliknij adres URL służący do tworzenia nowej witryny sieci Web. Jeśli adres URL nie jest widoczny, kliknij anons w celu otwarcia jego pełnej wersji.

  Domyślnie anons ma nazwę Samoobsługowe tworzenie witryn, ale administrator może ją dostosować.

 4. Na stronie Nowa witryna programu SharePoint w sekcji Tytuł i opis wpisz tytuł dla witryny. Ta czynność jest wymagana.

  Tytuł jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web oraz w elementach nawigacyjnych ułatwiających użytkownikom odnajdowanie i otwieranie witryny.

 5. W sekcji Tytuł i opis w polu Opis wpisz opis przeznaczenia witryny. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany w górnej części strony sieci Web i ułatwia użytkownikom zrozumienie przeznaczenia witryny.

 6. W sekcji Adres witryny sieci Web wpisz adres URL witryny. Pierwsza część adresu jest wpisywana automatycznie.

  Aby uniknąć potencjalnych problemów z aktualizowaniem i modyfikowaniem witryny, w adresie sieci Web nie należy wprowadzać żadnych z następujących znaków specjalnych.

  Znaki specjalne, których nie należy używać

  Znaki specjalne, których nie należy używać

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. W sekcji Wybieranie szablonu kliknij odpowiednią kartę, a następnie wybierz odpowiedni szablon witryny.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat szablonów witryn, zobacz artykuł domyślnych szablonów witryn.

 8. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie grup w tej witrynie, na której będzie można skonfigurować grupy w nowej witrynie.

 9. W każdej sekcji strony Konfigurowanie grup w tej witrynie zaakceptuj automatycznie utworzoną nazwę dla nowej grupy programu SharePoint lub wpisz nową, a następnie dodaj odpowiednich użytkowników i odpowiednie grupy. Kliknij ikonę znacznika wyboru, aby sprawdzić wpisywane nazwy, lub kliknij ikonę książki adresowej, aby przeglądać inne nazwy w katalogu.

 10. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Inne sposoby tworzenia witryn

Istnieją inne sposoby tworzenia witryn, jeśli jesteś administratorem lub deweloper lub programu do projektowania sieci Web, która jest zgodna z Office SharePoint Server 2007.

 • Tworzenie witryn w administracji centralnej programu SharePoint    Jeśli jesteś administratorem serwera, możesz utworzyć zbiorów witryn za pomocą administracji centralnej programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dotyczącą administracji centralnej i SharePoint Server TechCenter.

 • Tworzenie witryn przy użyciu operacji wiersza polecenia    Jeśli jesteś administratorem, możesz tworzyć witryny przy użyciu poleceniaescreatesiti parametrów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dotyczącą administracji centralnej i SharePoint Server TechCenter.

 • Programistyczne tworzenie witryn    Jeśli jesteś deweloperem, można utworzyć i dostosowywanie witryn programowy. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź witrynę Programu SharePoint Server 2007 — Deweloper Portal.

 • Tworzenie witryn za pomocą zgodnego programu projektu sieci Web    Jeśli programu do projektowania sieci Web, która jest zgodna z Office SharePoint Server 2007, na przykład Microsoft Office SharePoint Designer 2007, można utworzyć i dostosowywanie witryn za pomocą tego programu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×