Tworzenie witryny obszaru roboczego dokumentu i zarządzanie nią

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Witryna obszaru roboczego dokumentu ułatwia koordynowanie opracowywania dokumentu lub kilku powiązanych dokumentów z innymi osobami. Witryna zawiera narzędzia umożliwiające współużytkowanie i aktualizowanie plików oraz informowanie zainteresowanych osób o stanie tych plików.

W tym artykule

Omówienie

Tworzenie witryny obszaru roboczego dokumentu z dokumentu w bibliotece

Tworzenie pustej witryny obszaru roboczego dokumentu

Dodawanie dokumentu

Dodawanie użytkownika

Dodawanie zadania

Dodawanie ogłoszenie

Dodawanie łącza do listy łącza

Tworzenie alertów wysyłanych pocztą e-mail dla zadania

Publikowanie dokumentu do biblioteki z witryny obszaru roboczego dokumentu

Usuwanie witryny obszaru roboczego dokumentu

Omówienie

Witryna obszaru roboczego dokumentu umożliwia koordynowanie opracowywania dokumentu lub kilku powiązanych dokumentów między różnymi osobami. Witryna zawiera narzędzia umożliwiające współużytkowanie i aktualizowanie plików oraz informowanie zainteresowanych osób o stanie tych plików. Witryna obszaru roboczego dokumentu umożliwia wspólną pracę nad dokumentem w następujące sposoby:

 • bezpośrednia praca z kopią znajdującą się w witrynie obszaru roboczego dokumentu,

 • praca z kopią lokalną i regularne aktualizowanie kopii znajdującej się w witrynie obszaru roboczego dokumentu.

Witryna obszaru roboczego dokumentu może też służyć do publikowania anonsów, przydzielania zadań, udostępniania istotnych łączy oraz otrzymywania alertów o zmianach w zawartości witryny. Witryna obszaru roboczego dokumentu może zostać utworzona dla projektów krótkoterminowych, a następnie usunięta po zakończeniu projektu lub zachowana na stałe.

Domyślnie Właściciele witryny mają poziom uprawnień wymagany do tworzenia witryn obszaru roboczego dokumentu w ramach istniejącej witryny. Jeśli jesteś właścicielem witryny i chcesz umożliwić innym członkom witryny tworzenie witryn obszaru roboczego dokumentu, można udzielić uprawnień do tworzenia witryn grupę Microsoft Windows SharePoint Services, do której należą członkowie zespołu.

Początek strony

Tworzenie witryny obszaru roboczego dokumentu z dokumentu w bibliotece

Nowa witryna obszaru roboczego dokumentu może zostać utworzona na podstawie dokumentu, który już się znajduje w bibliotece witryny. Nową witrynę obszaru roboczego dokumentu można też utworzyć przy użyciu programu zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak Microsoft Office Word 2007. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy danego programu.

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów, w której jest przechowywany dokument.

 2. Wskaż nazwę dokumentu, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, wskaż pozycję Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Utwórz obszar roboczy dokumentu.

  Uwaga: Niedostępność pozycji Utwórz obszar roboczy dokumentu oznacza, że użytkownik nie ma uprawnień do tworzenie obszaru roboczego w danej witrynie. Należy poprosić właściciela witryny o takie uprawnienie lub o utworzenie potrzebnego obszaru roboczego.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie pustej witryny obszaru roboczego dokumentu

Jeśli ma zostać utworzona witryna obszaru roboczego dokumentu, która nie ma być oparta na dokumencie, który już się znajduje w bibliotece, można utworzyć pustą witrynę obszaru roboczego dokumentu, a dokumenty dodać do niej później.

 1. Otwórz witrynę, w której chcesz utworzyć witrynę obszaru roboczego dokumentu.

  1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

   Porada: W większości przypadków możesz użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku Aby wykonać ten krok.

  Uwaga: Może być konieczne poproszenie właściciela witryny o nadanie uprawnień do tworzenia witryny obszaru roboczego dokumentu.

 2. Na liście Strony sieci Web kliknij pozycję Witryny i obszary robocze.

 3. Wprowadź informacje o witrynie obszaru roboczego dokumentu, którą chcesz utworzyć, takie jak tytuł i ostatnia część adresu sieci Web.

 4. W sekcji Wybieranie szablonu kliknij kartę Współpraca, a następnie kliknij opcję Obszar roboczy dokumentu.

 5. W sekcji Uprawnienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wszyscy członkowie witryny nadrzędnej mają być członkami tego obszaru roboczego, kliknij opcję Użyj tych samych uprawnień co witryna nadrzędna.

  • Jeśli tylko określona grupa osób ma być członkami tego obszaru roboczego, kliknij opcję Użyj uprawnień unikatowych.

 6. Aby górny pasek łączy witryny nadrzędnej był wyświetlany na stronach nowej witryny, upewnij się, że w sekcji Dziedziczenie elementów nawigacyjnych jest zaznaczone pole wyboru Czy użyć górnego paska łączy z witryny nadrzędnej?.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Dodawanie dokumentu

Niezależnie od tego, czy witryna obszaru roboczego dokumentu została utworzona na podstawie istniejącego dokumentu, czy też została utworzona pusta witryna obszaru roboczego dokumentu, dodawanie nowych dokumentów do witryny obszaru roboczego dokumentu jest możliwe w dowolnej chwili.

 1. Na stronie głównej witryny obszaru roboczego kliknij pozycję Dokumenty udostępnione.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć i dodać nowy dokument, kliknij przycisk Nowy.

  • Aby dodać istniejący dokument, kliknij przycisk Przekaż, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj aby odszukać plik, który chcesz dodać. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Jeśli dokument o takiej samej nazwie pliku już istnieje w bibliotece i nie chcesz, aby istniejący plik został zastąpiony, wyczyść pole wyboru Zastąp istniejące pliki.

 3. Kliknij przycisk OK.

Jest możliwe również dodanie połączonej kopii dokumentu z innej biblioteki do biblioteki Dokumenty udostępnione witryny obszaru roboczego dokumentu przez utworzenie miejsca docelowego dla funkcji Wyślij do. Jeśli oryginalny dokument lub połączona kopia zostaną zaktualizowane, można z łatwością zaktualizować kopię w innej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania połączonych kopii dokumentów do innych bibliotek, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie użytkownika

Aby dodawać użytkowników do witryny obszaru roboczego dokumentu, potrzebne są uprawnienia do dodawania członków do witryny nadrzędnej lub witryny obszaru roboczego dokumentu. W przypadku braku takich uprawnień należy skontaktować się z właścicielem witryny nadrzędnej.

 1. Na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu, na liście Członkowie kliknij nazwę grupy, do której chcesz dodać użytkownika.

 2. W menu Nowy Obraz menu kliknij polecenie Dodaj użytkowników.

 3. W sekcji Dodawanie użytkowników wpisz nazwę, nazwę grupy lub adres e-mail użytkownika lub grupy, którą chcesz dodać. Jeśli dodajesz więcej niż jednego użytkownika, oddziel nazwy średnikami (;). Możesz również kliknąć Przeglądanie Obraz przycisku do wyszukiwania i wybierz osobę z katalogu.

 4. W sekcji Nadawanie uprawnienia kliknij grupę, do której chcesz dodać użytkownika.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie zadania

Lista Zadania w witrynie obszaru roboczego dokumentu może służyć do przydzielania elementów pracy sobie lub innym członkom obszaru roboczego. Członkowie mogą wówczas aktualizować i udostępniać stan przydzielonych im zadań. Używając listy Zadania, można ustawiać priorytet i daty ukończenia zadań, a także stan zadania i procent wykonania. Właściciel witryny obszaru roboczego dokumentu może też dodawać pola niestandardowe do listy Zadania tak samo jak elementy do każdej innej listy witryny programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania list, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

 1. Na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu, w obszarze zadania kliknij pozycję Dodaj nowe zadanie.

 2. Wpisz nazwę dla zadania w polu Tytuł.

 3. Na liście priorytet kliknij priorytet zadania.

 4. Na liście Stan kliknij stan zadania.

 5. Aby przydzielić zadanie, wykonaj jedną z następujących czynności w sekcji Przypisane do:

  • Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz przydzielić zadanie.

  • Wprowadź imię i nazwisko osoby, do której chcesz przydzielić zadanie, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy Obraz przycisku . Jeśli dana osoba znajduje się w katalogu, nazwę rozpoznawany jako adres e-mail danej osoby. Jeśli osoba nie znajduje się w katalogu, Znaleziono nie dokładnego dopasowania pojawi się komunikat.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj Obraz przycisku do wyszukiwania i wybierz osobę z katalogu. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

 6. W razie potrzeby wpisz krótki opis zadania w polu Opis.

 7. W polu Data rozpoczęcia, wprowadź datę rozpoczęcia zadania.

 8. W polu Data ukończenia wprowadź datę, kiedy zadanie musi być wykonane.

 9. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie anonsu

Lista Anonsy może służyć do ogłaszania członkom zespołu ważnych wiadomości o projekcie, takich jak terminy ostateczne, zmiany elementów dostarczanych, wprowadzenia dla nowych członków zespołu i inne informacje.

 1. Na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu kliknij pozycję Dodaj nowy anons.

 2. W polu Tytuł wpisz tytuł swojego powiadomienia.

 3. W polu treść wpisz pełny tekst cały anons.

 4. Jeśli chcesz anons, aby wygasało automatycznie po określonej dacie, wpisz datę w polu Data wygaśnięcia.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie łącza do listy łącza

Lista Łącza może służyć do udostępniania łączy, które są przydatne członkom zespołu. Dzięki tej liście jest możliwy szybki i łatwy dostęp do pokrewnych informacji i zasobów, takich jak inne witryny sieci Web.

 1. Na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu kliknij pozycję Dodaj nowe łącze.

 2. W sekcji adres URL wpisz adres strony sieci Web lub innego typu zasobu, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie wpisz opis łącza.

  Wpisz w polu Opis wpisz tekst jest wyświetlany jako nazwę łącza na liście łącza. Uwagi dotyczące łącza mogą zawierać w sekcji notatki, ale te informacje nie są wyświetlane w widoku domyślnego listy łączy, które zostanie wyświetlone na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie alertów wysyłanych pocztą e-mail dla zadania

Po utworzeniu zadań i przydzieleniu ich członkom obszaru roboczego można włączyć alerty wysyłane pocztą e-mail, które będą informowały o wszelkich zmianach elementów na liście Zadania. Członkowie mogą też tworzyć własne alerty, dzięki którym będą otrzymywać pocztą e-mail powiadomienia o zmianach innych elementów.

Uwaga: Tworzenie alertów wysyłanych pocztą e-mail dla zadań jest możliwe, gdy administrator włączy wysyłanie wiadomości e-mail na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services.

 1. Na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu kliknij pozycję zadania.

  Lista zadań nie są wyświetlane na stronie głównej, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję zadania.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij przycisk Prześlij mi Alert.

 3. W sekcji Tytuł alertu wpisz nazwę dla alertu.

 4. W sekcji Wysyłanie alertów do nazwy jest domyślnie dostępne w polu Użytkownicy. Alerty można wysłać do innych użytkowników, dodając ich nazwy w polu użytkowników, rozdzielając je średnikami (;).

 5. W sekcji Zmień typ wybierz typ zmian, do których chcesz otrzymywać alerty.

 6. W sekcji Wysyłanie alertów dla tych zmian wybierz filtr do odbierania zmiany na podstawie określonych kryteriów.

  Porada: Możesz także otrzymywać alerty dla elementów wyświetlanych w określonym widoku listy zadań.

 7. W sekcji podczas na wysyłanie alertów wybierz, jak często chcesz otrzymywać alerty.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Publikowanie dokumentu z witryny obszaru roboczego dokumentu z powrotem w bibliotece

Jeśli witryna obszaru roboczego dokumentu została oparta na istniejącym dokumencie, który był przechowywany w bibliotece, można zaktualizować oryginał dokumentu o zmiany wprowadzone w kopii dokumentu znajdującej się w witrynie obszaru roboczego dokumentu.

 1. W witrynie obszaru roboczego dokumentu otwórz bibliotekę, która zawiera dokument.

 2. Wskaż nazwę dokumentu, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, wskaż pozycję Wyślij do, a następnie kliknij pozycję Opublikuj w lokalizacji źródłowej.

Początek strony

Usuwanie witryny obszaru roboczego dokumentu

Po zakończeniu projektu dokumentacji ostateczne wersje dokumentów zostaną przeniesione do innych lokalizacji, można usunąć witrynę obszaru roboczego dokumentu. Aby to zrobić, trzeba mieć uprawnienia na poziomie Pełna kontrola. Właściciele witryny domyślnie mają taki poziom uprawnień.

Ważne: Przed usunięciem witryny obszaru roboczego dokumentu należy się upewnić, że wszystkie dokumenty zostały przeniesione do innej lokalizacji. Po usunięciu witryny obszaru roboczego dokumentu wszystkie dokumenty, biblioteki, listy, dane list, ustawienia witryny, poziomy uprawnień oraz informacje o zabezpieczeniach znajdujące się w witrynie obszaru roboczego dokumentu zostaną trwale zniszczone.

 1. Na stronie głównej witryny kliknij menu Akcje witryny Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. W kolumnie Administracja witryną kliknij pozycję Usuwanie tej witryny.

 2. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia witryny.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×