Tworzenie układu strony do publikowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano pojęcie układów stron oraz ich związek ze stronami do publikowania, stronami wzorcowymi i typami zawartości. Przedstawiono tu również sposób tworzenia typu zawartości układu strony i układu strony oraz tworzenia nowej strony do publikowania opartej na nowym układzie strony za pomocą przeglądarki.

Ważne : Aby utworzenie układu strony do publikowania było możliwe, witryna użytkownika musi być zlokalizowana na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Office SharePoint Server 2007, a funkcja publikowania w witrynie najwyższego poziomu zbioru witryn musi być włączona. Tworzenie typów zawartości wymaga również uprawnień do tworzenia określonej witryny najwyższego poziomu. Jeśli nie można utworzyć układu strony, należy skontaktować się z administratorem serwera.

W tym artykule

Czym jest publikowanie?

Tworzenie typu zawartości układ strony

Tworzenie układu strony

Tworzenie strony publikowania z nowego układu strony

Co to jest publikowanie?

Program Office SharePoint Server 2007 ułatwia użytkownikom przesyłanie dokumentów do bibliotek dokumentów oraz upraszcza dodawanie do list informacji o strukturze tabelarycznej. Aby móc publikować dłuższe i mniej strukturalne informacje w formacie strony sieci Web, umożliwiając przy tym właścicielom zawartości własnoręczne tworzenie stron, można używać stron do publikowania. Umożliwiają one upoważnionym współautorom edytowanie stron za pomocą przeglądarki. Jako przykład może posłużyć zespół zarządzający witryną sieci Web z wiadomościami. Sprawozdawcom jest łatwiej przesyłać artykuły, jeśli mogą je wprowadzać za pośrednictwem swoich przeglądarek sieci Web. Układ tego typu może być również przydatny ze względu na standaryzowanie informacji przesyłanych przez autorów.

Każda strona do publikowania jest skojarzona z układem strony. Układ strony służy do kontrolowania wyglądu i sposobu działania stron, które są tworzone na jego podstawie. Za jego pomocą można również definiować pola, w których współautorzy mogą wprowadzać elementy zawartości artykułów o różnych typach, takich jak tytuły artykułów, grafika, cytaty czy niestrukturalny tekst.

Strony do publikowania używają funkcji publikowania programu Office SharePoint Server 2007. Automatyzuje ona proces przepływu pracy, ułatwiając tworzenie za pomocą przeglądarki nowych stron opartych na układzie strony. Po utworzeniu strony i zakończeniu jej edycji właściciel zawartości przesyła ją do recenzji. Gdy recenzent zatwierdzi artykuł i opublikuje go, strona będzie widoczna w witrynie dla innych użytkowników.

Etapy procesu publikowania

1. Projektant witryny sieci Web tworzy i dostosowuje układ strony w programie Office SharePoint Designer 2007.

2. Właściciel zawartości tworzy nową stronę opartą na jednym z dostępnych układów strony (w przeglądarce).

3. Po zakończeniu tworzenia strony w przeglądarce właściciel zawartości przesyła ją do zatwierdzenia.

4. Upoważniona osoba zatwierdzająca edytuje i zatwierdza lub odrzuca artykuł.

5. Po zatwierdzeniu artykuł jest publikowany.

Aby zdefiniować zawartość odpowiednią dla poszczególnych układów stron, można utworzyć własne typy zawartości. Typ zawartości określa pola na stronie, w których autorzy mogą wprowadzać zawartość. Korzystając z typu zawartości, można wyznaczać pola stron i pola zawartości dostępne w układzie strony. W związku z tym można również określać pola, które są przeznaczone do wprowadzania zawartości przez jej właścicieli, dostępne na stronach do publikowania tworzonych na podstawie tego układu strony. Pola stron definiują typy zawartości wyświetlanej na stronie, typy metadanych skojarzonych ze stroną oraz typy formantów przypisanych do poszczególnych pól (na przykład wiersz tekstu, hiperłącze lub obraz). Pola zawartości definiują na stronie zawartość, która będzie dostarczana przez współautora. Dane wprowadzane w polach zawartości są przechowywane jako elementy list programu SharePoint w bibliotece dokumentów Strony. Gdy osoba odwiedzająca witrynę przegląda stronę do publikowania, zawartość strony jest pobierana z listy i wyświetlana w formantach pól.

Korzystając ze stron do publikowania, można automatyzować wprowadzanie informacji i dokładnie określać sposób ich wyświetlania. Poniżej są przedstawione podstawowe elementy składające się na proces publikowania.

Element i jego opis

Miejsce jego tworzenia lub edytowania

Przykład

Strona do publikowania    Ta strona jest tworzona na podstawie układu strony do publikowania i jest przechowywana w bibliotece dokumentów Strony w witrynie lub w podwitrynie.

Tylko przeglądarka

Sprawozdawca przechodzi do witryny, a następnie klika pozycję Strona do publikowania na stronie Tworzenie. Sprawozdawca musi wybrać układ strony w celu określenia wyglądu i organizacji strony.

Układ strony do publikowania    To jest szablon strony, który steruje wyglądem strony oraz przedstawianymi na niej elementami (takimi jak listy i biblioteki). Układ strony do publikowania może być dołączony do strony wzorcowej definiującej układ i formatowanie. Układy stron i strony wzorcowe są przechowywane w galerii stron wzorcowych w witrynie najwyższego poziomu.

Przeglądarka lub program Office SharePoint Designer 2007
— cały proces dostosowywania jest prowadzony w programie Office SharePoint Designer 2007.

Projektant stron sieci Web tworzy atrakcyjny układ strony, który sprawozdawcy mogą wybrać podczas tworzenia za pośrednictwem przeglądarki nowej strony opartej na stronie do publikowania. Ten układ strony umożliwia używanie grafiki i notatek oraz określenie typów zawartości umieszczanej na stronach tworzonych na podstawie tego układu strony.

Strona wzorcowa    Ta strona definiuje układ, czcionki oraz formatowanie stron do niej dołączanych. Strony wzorcowe i układy stron są przechowywane w galerii stron wzorcowych w witrynie najwyższego poziomu.

Office SharePoint Designer 2007

Projektant stron sieci Web dołącza stronę wzorcową do układu strony do publikowania, dzięki czemu w układzie są używane te same czcionki i formatowanie co w pozostałych elementach witryny.

Typ zawartości    Służy do sterowania sposobem wprowadzania i wyświetlania zawartości. Typy zawartości do publikowania określają pola dostępne na stronach do publikowania. Typy zawartości są definiowane w witrynie najwyższego poziomu i są przechowywane w galerii typów zawartości.

Tylko przeglądarka

Projektant stron sieci Web tworzy typ zawartości o nazwie Artykuły zawierający pola przeznaczone dla następujących elementów zawartości: tytuł artykułu, tekst podstawowy, przekazane zdjęcie, podpis zdjęcia, imię/nazwisko fotografa, nazwa źródła oraz łącza służące do uzyskania dodatkowych informacji.

Początek strony

Tworzenie typu zawartości układu strony

Typ zawartości definiuje sposób wprowadzania przez współautora poszczególnych typów zawartości, sposób wyświetlania zawartości oraz jej obsługi w środowisku przepływu pracy. We wcześniejszym scenariuszu został przedstawiony przykład zespołu sprawozdawców przesyłających do redaktora artykuły do recenzowania. Można ten scenariusz rozbudować, wymagając na przykład, aby razem z każdym artykułem były przesyłane nazwiska osób kontaktowych lub aby wszystkie artykuły był kojarzone z istniejącym przepływem pracy. Istnieje nawet możliwość dodawania nowych pól, takich jak pole nazwy źródła, i określania, czy te pola mają być ukryte we wszystkich formularzach. Utworzenie typów zawartości pozwala miedzy innymi zagwarantować, że pewne informacje są przesyłane wraz z każdym artykułem, artykuły są kojarzone z odpowiednim przepływem pracy, a przesyłane dane obejmują kluczowe pola.

Typy zawartości są dodawane w witrynie najwyższego poziomu. Dzięki temu są dostępne we wszystkich podwitrynach w danym zbiorze witryn. Do tworzenia lub edytowania typów zawartości są konieczne uprawnienia do tworzenia w witrynie najwyższego poziomu. Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia nowego typu zawartości:

 1. W przeglądarce wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W dowolnej witrynie zespołu w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  • W dowolnym obszarze portalu kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu.

  Możesz też można przejść bezpośrednio do http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, gdzie your_top_level_site jest adres URL witryny głównej, na przykład fabrikamweb dla witryny http://fabrikamweb.

 3. W obszarze Galerie kliknij łącze Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny na pasku menu kliknij przycisk Utwórz.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę tego typu zawartości.

  To nazwa wyświetlana na liście typów zawartości w kroku 6 w poniższej sekcji Tworzenie układu strony.

 6. W polu Opis wpisz opis typu zawartości.

 7. Na liście Wybierz nadrzędny typ zawartości z kliknij pozycję Typy zawartości do publikowania.

 8. Na liście Nadrzędny typ zawartości kliknij pozycję Strona.

 9. W obszarze Umieść ten typ zawartości witryny w kliknij opcję Istniejąca grupa, a następnie kliknij pozycję Typy zawartości układu strony na liście.

  Strona Nowy typ zawartości witryny

  Uwaga : Aby udostępnić nowy typ zawartości dla układów stron, które są tworzone i dostosowywane w programie Office SharePoint Designer 2007, należy go umieścić w grupie Typy zawartości układu strony, gdzie łatwo go będzie odszukać. Używanie nowego typu zawartości w programie Office SharePoint Designer 2007 zostanie przedstawione w następnej sekcji.

 10. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie otwarta strona Typ zawartości witryny.

Na stronie Typ zawartości witryny użyj przedstawionych poniżej opcji, aby dostosować sposób wprowadzania, wyświetlania i obsługi informacji w środowisku przepływu pracy.

Uwaga : Należy się upewnić, że dla każdego pola, które ma zostać wyświetlone na stronie do publikowania, zostanie ustawione pole typu zawartości.

 • Ustawienia     Te opcje służą do wprowadzania ogólnych zmian umożliwiających dostosowanie strony do własnych potrzeb. Kliknij na przykład opcję Przepływ pracy, aby skojarzyć przepływ pracy z danym typem zawartości.

 • Kolumny     Kliknij kolumnę Nazwa, a następnie zmień typ pola (taki jak hiperłącze, pole tekstowe lub pole wyboru) lub jego stan (taki jak wymagane, opcjonalne lub ukryte). Skonfigurowane w tym miejscu kolumny będą dostępne jako pola na stronie do publikowania, dlatego upewnij się, że zostały ustawione wszystkie potrzebne pola. Kolumny są wyświetlane podczas edytowania układu strony w okienku zadań Przybornik w programie Office SharePoint Designer 2007. Po otwarciu układu strony w programie Office SharePoint Designer 2007 będzie można zauważyć, że pola wymagane są wyświetlane na stronie, pola dziedziczone z typu zawartości Strona są wyświetlane w sekcjach Pola stron w okienku zadań Przybornik, a pola pochodzące z określonego typu zawartości, który został utworzony, są wyświetlane w sekcji Pola zawartości w okienku zadań Przybornik.

  Okienko zadań Przybornik z rozwiniętymi sekcjami Pola stron i Pola zawartości

 • Dodaj z istniejących kolumn witryny     Ta opcja służy do dodawania pól danych z istniejącej listy dostępnych pól.

 • Dodaj z nowej kolumny witryny     Ta opcja służy do dodawania własnych pól danych (kolumn).

 • Kolejność kolumn     Ta opcja służy do zmieniania kolejności przedstawiania elementów użytkownikom przesyłającym informacje za pomocą formularza wprowadzania.

Początek strony

Tworzenie układu strony

Po utworzeniu nowego typu zawartości można na jego podstawie utworzyć układ strony. Wcześniejsze utworzenie niestandardowego typu zawartości gwarantuje, że strony tworzone na podstawie tego układu strony będą miały wszystkie kolumny, które zostały określone jako dostępne na stronie.

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę sieci Web, w której chcesz utworzyć układ strony.

 2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Zawartość z programu SharePoint.

 3. W oknie dialogowym Nowy kliknij opcję Publikowanie w programie SharePoint.

  Uwaga : Jeśli ta opcja nie jest wyświetlona, być może w danej witrynie nie włączono funkcji publikowania w programie Office SharePoint Server 2007. Użytkownik z uprawnieniami do tworzenia zawartości w witrynie najwyższego poziomu może włączyć tę funkcję dla przeglądarki, wskazując polecenie Administracja w menu Witryna w programie Office SharePoint Designer, a następnie klikając polecenie Strona główna administracji. W obszarze Administracja witryną należy kliknąć opcję Funkcje witryny, a następnie kliknąć przycisk Uaktywnij obok opcji Publikowanie w programie Office SharePoint Server. Po wykonaniu tych kroków należy wrócić do programu Office SharePoint Designer 2007 i ponownie przejść do kroku 1. Jednak tym razem między krokami 1 i 2 należy kliknąć polecenie Odśwież w menu Widok.

 4. Kliknij przycisk Układ strony.

 5. W obszarze Opcje na liście Grupa typu zawartości kliknij pozycję Typy zawartości układu strony.

 6. Na liście Nazwa typu zawartości kliknij odpowiedni typ zawartości.

  Karta Zawartość programu SharePoint w oknie dialogowym Nowy z wybranym układem strony

  Jeśli została utworzona w poprzedniej sekcji typu zawartości i umieść do typu zawartości w tej grupie Typy zawartości układ strony, zobacz tego typu zawartości na tej liście. Dowiedz się, jak utworzyć typ zawartości w poprzedniej sekcji, Tworzenie typu zawartości układ strony.

 7. W polu Nazwa adresu URL wpisz nazwę tego układu strony.

  Ten tekst będzie nazwą pliku układu strony. Jeśli na przykład wpiszesz w tym polu tekst MójUkładStrony, plik układu strony będzie miał nazwę MójUkładStrony.aspx.

 8. W polu Tytuł wpisz tytuł tego układu strony.

  Ten tekst będzie tytułem układu strony wyświetlanym na liście dostępnych układów stron podczas tworzenia w przeglądarce nowej strony do publikowania na stronie Tworzenie. Warto nadać układowi strony tytuł, który będzie rozpoznawalny dla użytkowników tworzących strony do publikowania na podstawie tego układu strony.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Układ strony zostanie otwarty w widoku projektu. Domyślnie jest on dołączony do domyślnej strony wzorcowej. Aby dowiedzieć się, jak dostosować układ strony, zobacz artykuł Dostosowywanie układu strony do publikowania.

  Uwaga : Układy strony w programie Office SharePoint Server 2007 używają strony wzorcowej publikowania, którą może być inna strona niż default.master.

  W witrynie najwyższego poziomu jest tworzony nowy układ strony. Można sprawdzić, w którym został utworzony, przeglądając do galerii stron wzorcowych w http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx gdzie your_top_level_site jest nazwą witryny najwyższego poziomu. Do nowego układu strony powinny być wymienione na tej stronie.

Początek strony

Tworzenie strony do publikowania na podstawie nowego układu strony

Aby utworzyć nową stronę do publikowania na podstawie określonego układu strony, wykonaj następujące kroki:

 1. W przeglądarce przejdź do dowolnej strony w witrynie.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny.

  Uwaga : Jeśli ta opcja nie jest wyświetlona, być może w danej witrynie nie włączono funkcji publikowania w programie Office SharePoint Server 2007. Użytkownik z uprawnieniami do tworzenia zawartości w witrynie najwyższego poziomu może włączyć tę funkcję dla przeglądarki, wskazując polecenie Administracja w menu Witryna w programie Office SharePoint Designer, a następnie klikając polecenie Strona główna administracji. W obszarze Administracja witryną należy kliknąć opcję Funkcje witryny, a następnie kliknąć przycisk Uaktywnij obok opcji Publikowanie w programie Office SharePoint Server.

 3. Na pasku menu kliknij przycisk Utwórz.

 4. W obszarze Strony sieci Web kliknij opcję Strona do publikowania.

 5. W polu Tytuł wpisz nazwę tej strony.

  To jest tytuł wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki podczas przeglądania nowej strony.

 6. W polu Opis wpisz opis tej strony. Ten krok jest opcjonalny.

 7. W polu Nazwa adresu URL wpisz nazwę pliku nowej strony.

  Ten tekst będzie nazwą pliku układu strony. Jeśli na przykład wpiszesz w tym polu tekst MójUkładStrony, plik układu strony będzie miał nazwę MójUkładStrony.aspx.

 8. Na liście Układ strony kliknij nazwę układu strony utworzoną w poprzedniej sekcji Tworzenie układu strony, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie utworzona nowa strona. Można edytować strony w przeglądarce lub edytować odpowiedni układ strony, z której został utworzony. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Dostosowywanie układu strony do publikowania.

  Uwaga : Na tym etapie strona została utworzona, ale nie będzie widoczna w witrynie do momentu opublikowania. W przypadku braku uprawnień do publikowania stron strona zostanie przesłana do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu i opublikowaniu stanie się widoczna dla wszystkich osób odwiedzających witrynę.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×