Tworzenie typu zawartości witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Informacje o typach zawartości witryny

Zagadnienia dotyczące typów zawartości

Tworzenie typu zawartości witryny

Typy zawartości witryny — informacje

Jako właściciel witryny możesz utworzyć nową witrynę typów zawartości. Następnie można dodać te typy zawartości do list i bibliotek na poziomie witryny, w którym został utworzony, oprócz witryn niższego poziomu. Na przykład typ zawartości witryny, które są tworzone w witrynie najwyższego poziomu jest dostępny na listach i bibliotekach we wszystkich witrynach w zbiorze witryn. Typy zawartości, które zostały utworzone w witrynie niższego poziomu nie są dostępne w witrynach wyższego poziomu.

Po zdefiniowaniu typu zawartości witryny można użyć go ponownie w wielu bibliotekach dokumentów w bieżącej witrynie lub innych witrynach. Dzięki temu można rozsądnie organizować zawartość i skojarzyć takie same możliwości dotyczące zawartości w całym rozwiązaniu do zarządzania dokumentami. Na przykład jeśli w organizacji jest używany określony typ umowy, można utworzyć typ zawartości definiujący metadane dla tej umowy, szablon umożliwiający tworzenie takich umów oraz przepływy pracy potrzebne do przeglądania i realizowania umowy. Każda biblioteka dokumentów, do której zostanie dodany typ zawartości Umowa, będzie zawierać wszystkie definicje metadanych i przepływy pracy dla tego typu zawartości, a autorzy będą mogli używać szablonu w celu tworzenia nowych umów.

Typ zawartości witryny opisuje atrybuty dokumentu, folderu lub elementu listy. Każdy typ zawartości witryny może określić następujące cechy:

 • Zestaw właściwości.

 • Formularze edycji i wyświetlania właściwości.

 • Przepływy pracy, które mają być dostępne dla dokumentu lub elementu listy.

Porada: Typy zawartości witryny można również rozszerzać za pomocą funkcji niestandardowych.

Dodając typ zawartości witryny do listy lub biblioteki, użytkownik określa, że lista lub biblioteka może zawierać elementy listy, foldery lub dokumenty należące do danego typu zawartości. Wystąpienie typu zawartości witryny, które jest skojarzone z listą, jest nazywane typem zawartości listy.

Początek strony

Zagadnienia dotyczące typów zawartości

Podczas tworzenia nowego typu zawartości witryny należy rozważyć następujące zagadnienia:

Zawartości, typy są zorganizowane w hierarchii.    Hierarchia typu zawartości umożliwia typu zawartości dziedziczenie cech z innego typu zawartości. W ten sposób klas dokumentów można udostępniać cechy w całej organizacji, ale można dostosować te właściwości dla poszczególnych witryn lub list.

Na przykład wszystkie dostarczane klientom dokumenty organizacji mogą wymagać pewnego zestawu metadanych, na przykład numeru konta i numeru projektu. Tworząc typ zawartości najwyższego poziomu o nazwie Elementy dostarczane klientom, z którego będą dziedziczyć wszystkie inne typy dokumentów dostarczanych klientom, można zapewnić, że numery kont i numery projektów będą skojarzone ze wszystkimi wariantami dokumentów dostarczanych klientom używanymi w organizacji. Po dodaniu innej wymaganej kolumny do typu zawartości najwyższego poziomu Elementy dostarczane klientom można wybrać opcję zaktualizowania wszystkich typów zawartości, które dziedziczą z tego typu, co spowoduje dodanie nowej kolumny do wszystkich dokumentów dostarczanych klientom.

Nowe typy zawartości witryny są oparte na nadrzędny typ zawartości.    Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny, należy wybrać istniejący (nadrzędny) typ zawartości witryny, w której chcesz utworzyć nowy typ zawartości witryny. Nowy typ zawartości witryny, które są tworzone dziedziczy atrybuty typu nadrzędnego. Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny, można wprowadzić zmiany do niej, takich jak dodawanie lub usuwanie kolumn. Należy zauważyć, że zmiany wprowadzone bezpośrednio do typu zawartości podrzędne nie dotyczy nadrzędny typ zawartości, na którym jest oparty. Gdy zaktualizujesz nadrzędny typ zawartości, możesz również wybrać, czy te zmiany zostaną zaktualizowane w typów zawartości listy i witryny, które dziedziczą z tego typu zawartości nadrzędnej.

Typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące z witryny nadrzędnej.    Tworzone typy zawartości są oparte na nadrzędny typ zawartości, przez co dziedziczą atrybuty typu nadrzędnego. Gdy zaktualizujesz nadrzędny typ zawartości, możesz wybrać, czy mają podrzędnych typów zawartości witryny mają dziedziczyć wprowadzane zmiany. Atrybuty, które mogą być dziedziczone z nadrzędnego typu zawartości są:

 • szablon dokumentu,

 • ustawienie tylko do odczytu,

 • przepływy pracy,

 • kolumny,

 • rozszerzalne atrybuty dodane przez inne aplikacje.

Na wszystkich stronach ustawień typu zawartości jest dostępna opcja aktualizowania typów zawartości listy i podrzędnych typów zawartości witryny. Po wybraniu opcji zaktualizowania wszystkich typów zawartości, które dziedziczą z nadrzędnych typów zawartości, wszystkie ustawienia z takiej strony zostaną również zaktualizowane we wszystkich typach zawartości listy i podrzędnych typach zawartości witryny, które są typami podrzędnymi zmienianego typu zawartości. Spowoduje to zastąpienie wszystkich poprzednich ustawień typów zawartości listy i witryny, które zostały odziedziczone z typu nadrzędnego.

Na przykład jeśli stronie Ustawienia zaawansowane zostanie zmieniony tylko szablon dokumentów i użytkownik wybierze opcję zaktualizowania typów zawartości listy i podrzędnych typów zawartości witryny, szablon dokumentu oraz ustawienie tylko do odczytu zostaną zaktualizowane we wszystkich podrzędnych typach zawartości, ponieważ oba te ustawienia znajdują się na tej samej stronie. Podobnie wszystkie zmiany wprowadzone na stronie Ustawienia przepływu pracy zostaną zaktualizowane łącznie w podrzędnych typach zawartości. Każda kolumna ma własną stronę Zmienianie kolumny typu zawartości witryny, więc ustawienia każdej kolumny należy aktualizować osobno.

Należy zauważyć, że wszystkie atrybuty typu zawartości występujące w nadrzędnym typie zawartości — inne niż Nazwa, Opis i Grupa — można zaktualizować w typach podrzędnych. Nie można aktualizować kolumn i ustawień, które nie występują w typie nadrzędnym. Aby zagwarantować, że zmiany wprowadzane w nadrzędnym typie zawartości nie zastąpią ustawień podrzędnych typów zawartości, można oznaczyć podrzędny typ danych jako typ tylko do odczytu. Mimo że takie działanie jest czasami uzasadnione, zmniejsza ono możliwości scentralizowanego zarządzania hierarchią typów zawartości.

Jeśli typ zawartości zostanie oznaczony jako tylko do odczytu, ustawienia typu nadrzędnego nadal będą mogły zastępować ustawienia typu podrzędnego, gdy typ nadrzędny zostanie jawnie określony jako typ niebędący typem tylko do odczytu, a następnie użytkownik zaktualizuje zmiany w podrzędnych typach zawartości.

Witryny typy zawartości są przechowywane w grupach.    Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny, możesz wybrać, czy zapisać go w istniejącej grupie lub zapisać go w nowej grupie, które są tworzone. Jeśli nie chcesz, aby nowej kolumny witryny może być używany przez inne osoby, Utwórz grupę o nazwie _Ukryte, a następnie umieść w niej kolumnę witryny.

Początek strony

Tworzenie typu zawartości witryny

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Galeria typów witryn kliknij pozycję Utwórz.

 4. Na stronie Nowy typ zawartości witryny w sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę oraz (opcjonalnie) opis nowego typu zawartości witryny.

 5. Na liście Wybierz nadrzędny typ zawartości z wybierz grupę, na którym chcesz oprzeć nowy typ zawartości. Należy zauważyć, że grupa Specjalne typy zawartości zawiera typy zawartości, które zmieniają się zachowanie listy lub biblioteki, po dodaniu.

 6. Na liście Nadrzędny typ zawartości wybierz nadrzędny typ zawartości, który ma być podstawą tworzonego typu zawartości.

  Uwaga: Lista nadrzędnych typów zawartości będzie się różnić w zależności od opcji wybranej w poprzednim kroku.

 7. W sekcji Grupa określ, czy nowy typ zawartości ma być przechowywany w istniejącej, czy w nowej grupie.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Typ zawartości witryny: Pojawi się nowa strona nazwę typu zawartości. Możesz wybrać opcje na tej stronie w celu zdefiniowania dodatkowych nowy typ zawartości. Aby uzyskać informacje na temat modyfikowania ustawień typu zawartości zobacz temat Zmienianie typu zawartości witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×