Tworzenie stylów edytora HTML

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą witryny publikowania programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 właściciele zawartości mogą tworzyć i aktualizować strony sieci Web, stosując jedynie przeglądarkę sieci Web. Kierownik działu może na przykład używać przeglądarki do ogłaszania anonsów i innych informacji, jak przedstawiono na poniższej ilustracji, bezpośrednio w witrynie sieci Web.

Strona publikowania w przeglądarce

Deweloper lub projektant witryny sieci Web, tworząc style, pomaga twórcom zawartości nadawać lepszy wygląd stronom. Style można następnie zastosować do elementów stron utworzonych na podstawie układów strony. Tworzenie niestandardowych stylów pomaga także ujednolicić wygląd i sposób działania takich stron. W tym artykule przedstawiono, jak deweloper lub projektant witryn sieci Web może używać programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 do tworzenia stylów niestandardowych, które można zastosować do stron publikowania tworzonych lub edytowanych w przeglądarce.

Ważne : Ten artykuł dotyczy jedynie witryn znajdujących się na serwerze z programem Office SharePoint Server 2007. Dodatkowo publikowanie musi być włączone na witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Ponadto, aby otwierać i edytować układy stron, konieczne są uprawnienia do tworzenia witryny najwyższego poziomu.

W tym artykule

Jak edytora HTML jest używana w witrynie publikowania

Tworzenie stylów edytora HTML

Opis używania edytora HTML w witrynie publikowania

Tworzenie stylów niestandardowych dla stron publikowania wymaga zrozumienia niektórych kluczowych pojęć w programie Office SharePoint Server 2007. Poniżej przedstawiono ich krótkie omówienie.

Czym różnią się strony publikowania od układów stron?

Układy stron to szablony określające wygląd strony: jakie pola strony i pola zawartości są dostępne oraz które dokładnie elementy (takie jak listy i biblioteki) powinny znajdować się na stronie. Można na przykład skonfigurować jeden układ strony dla raportów z podróży, drugi dla biuletynu, a trzeci dla aktualizacji planu. Na podstawie tych układów stron upoważnieni użytkownicy mogą następnie tworzyć nowe strony publikowania. Wszystkie utworzone strony będą zgodne ze spójnym formatem dla określonego typu zawartości, jaki zostanie na nich umieszczony. Użytkownicy mogą tworzyć strony publikowania w swoich przeglądarkach. Każdorazowo podczas tworzenia strony mają w tym przypadku możliwość wybrania jej układu.

Okno dialogowe zawierające listę układów stron publikowania

Układy stron może być edytowany w Office SharePoint Designer 2007. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Dostosowywanie układu strony do publikowania.

Jakie jest źródło formatowania układów stron?

Układy stron uzyskują dane formatowania ze stron wzorcowych. Są to szablony stron definiujące obszary zawartości udostępnionej (takiej jak nagłówki, stopki i lewy pasek nawigacyjny), w których arkusze stylów są stosowane do określania formatowania tekstu, hiperłączy, komórek, tabel i wielu innych elementów. Układy stron mogą również przejąć formatowanie z bezpośrednio do nich stosowanych arkuszy stylów. Początkowe reguły formatowania w układzie strony mogą zostać przejęte na przykład ze strony wzorcowej. Jednak zawsze można dołączyć dodatkowe arkusze stylów do układu strony, aby dokładniej zdefiniować formatowanie stron tworzonych na jego podstawie. Przykładowo na stronie wzorcowej, na której został oparty układ strony, cały tekst podstawowy może mieć określoną czcionkę Verdana. Do układu strony można jednak dołączyć arkusz stylów określający, że na wszystkich dołączonych stronach w tekście podstawowym będzie używana czcionka Arial. Całe formatowanie i adiustacja na stronie publikowania — oprócz pól zawartości — pochodzi bezpośrednio z układu strony, na podstawie którego została utworzona.

Opis edytowania zawartości na stronach publikowania

Strona publikowania jest tworzona w przeglądarce. Po utworzeniu strony można ją edytować, przechodząc do niej, klikając menu Akcje witryny, a następnie klikając polecenie Edytuj stronę.

Polecenie Edytuj stronę wyświetlane w menu Akcje witryny

Po otworzeniu strony można kliknąć polecenie Edytuj zawartość, aby otworzyć edytor HTML w celu edycji dowolnych pól tekstu sformatowanego.

Polecenie Edytuj zawartość na otwartej stronie

Uwaga : Pola, które nie zawierają tekstu sformatowanego, na przykład pole daty, mają własne edytory.

Zostanie otwarty edytor HTML, co umożliwi dodawanie lub edytowanie zawartości, ręczne zmienianie czcionek i formatowania lub wybieranie wielu innych opcji. Aby zastosować styl do tekstu, zaznacz tekst, kliknij polecenie Style, a następnie kliknij styl, który chcesz zastosować.

Lista Style wyświetlana w edytorze HTML

Gdzie znajdują się style edytora HTML?

Style dostępne w edytorze HTML pochodzą z dwóch arkuszy stylów, które znajdują się w katalogu _layouts witryny lub podwitryny:

 • Plik HtmlEditorCustomStyles.css definiuje formatowanie stylów niestandardowych i jest umieszczony w lokalizacji:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.css

 • Plik HtmlEditorTableFormats.css definiuje formatowanie tabel i jest umieszczony w lokalizacji:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.css

Ponieważ te arkusze stylów są umieszczone w chronionym katalogu _layouts w witrynie użytkownika, nie można ich modyfikować w programie Office SharePoint Designer 2007. Można jednak zastąpić te arkusze stylów, stosując dodatkowe style w układzie strony używanym do tworzenia stron publikowania.

Początek strony

Tworzenie stylów dla edytora HTML

Nowe style dla edytora HTML można utworzyć, otwierając witrynę w programie Office SharePoint Designer 2007, a następnie stosując poniższe procedury.

Znajdowanie i otwieranie układu strony

Jeśli już utworzono układ strony i trzeba utworzyć nowe style dostępne do edycji w edytorze HTML w przeglądarce, należy najpierw znaleźć układ strony i otworzyć go. Układ strony można otworzyć, klikając dwukrotnie sam układ lub dowolną witrynę publikowania utworzoną na jego podstawie.

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę zawierającą układ strony, który chcesz zmienić.

 2. W okienku zadań Lista folderów zlokalizuj stronę, gdzie jest używany układ strony, do którego chcesz zastosować nowy styl, a następnie kliknij ją dwukrotnie.

  Uwaga : Strony publikowania są przechowywane w bibliotece dokumentów Strony w witrynie. Dwukrotne kliknięcie strony publikowania to szybki sposób na znalezienie i otworzenie układu strony, do którego jest dołączona strona publikowania. Jeśli nazwa układu strony, dla którego zostanie utworzony nowy styl, jest już znana, można kliknąć go dwukrotnie zamiast strony.

  Okienko zadań Lista folderów z komunikatem o edytowaniu strony lub źródłowym układzie strony

  Strony publikowania można edytować tylko w przeglądarce. Dlatego zostanie wyświetlony monit o edytowanie źródłowego układu strony lub strony w przeglądarce.

 3. Kliknij przycisk Edytuj układ strony.

  Zostanie otwarty układ strony.

Zastępowanie istniejącego stylu

W celu zastąpienia istniejącego stylu można skopiować go z pliku HtmlEditorCustomStyles.css lub HtmlEditorTableFormats.css do innego arkusza stylów używanego na stronie, a następnie zmodyfikować. Arkusze stylów z katalogu _layouts są stosowane jako pierwsze, dlatego style z wszystkich innych arkuszy stylów używanych w układzie strony zastępują style z pliku HtmlEditorCustomStyles.css lub HtmlEditorTableFormats.css.

 1. W przeglądarce sieci Web przejdź do lokalizacji arkusza stylów, z którego chcesz skopiować co najmniej jeden styl, wpisując jedną z następujących lokalizacji w pasku Adres przeglądarki:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  — lub —

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Po wyświetleniu komunikatu z pytaniem, co chcesz zrobić z plikiem kliknij przycisk Otwórz.

  Arkusz stylów zostanie otwarty w programie Office SharePoint Designer 2007.

 3. Wybierz styl, który chcesz zmodyfikować, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu skrótów.

  Arkusz stylów z menu skrótów i poleceniem Kopiuj

 4. Nadal w programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz układ strony, w którym chcesz zastąpić styl (lub przejdź wstecz do niego), a następnie kliknij przycisk Opcje w okienku zadań Zarządzaj stylami.

  Uwaga : Jeśli okienko zadań Zarządzaj stylami jest niewidoczne, kliknij polecenie Zarządzaj stylami w menu Okienka zadań.

 5. Sprawdź, czy polecenie Pokaż style używane na bieżącej stronie jest zaznaczone.

  Menu Opcje z zaznaczonym poleceniem Pokaż style używane na bieżącej stronie

 6. W okienku zadań Zarządzaj stylami kliknij dwukrotnie jeden z arkuszy stylów używanych na tej stronie, na przykład pageLayout.css, aby otworzyć go do edycji.

  Każdy arkusz stylów stosowany do bieżącej strony jest wyświetlany jako nagłówek sekcji na liście Style CSS w okienku zadań Zarządzaj stylami. Aby edytować dowolny arkusz stylów, można dwukrotnie kliknąć jego nagłówek.

 7. Przewiń w dół arkusz stylów, kliknij prawym przyciskiem miejsce, w którym chcesz wkleić styl, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu skrótów.

 8. Edytuj styl w dowolny sposób.

  Uwaga : Okienko zadań Właściwości arkusza CSS umożliwia zastosowanie graficznego wspomagania edycji stylu. Jeśli okienko zadań jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Właściwości arkusza CSS.

 9. Aby zapisać arkusz stylów, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

Przy następnym użyciu edytora HTML do edytowania artykułu utworzonego na podstawie tego układu strony będzie można używać zmodyfikowanego stylu, który będzie widoczny na liście Style.

Zmodyfikowany styl wyświetlany na liście Style

Tworzenie nowego stylu

Istnieje także możliwość utworzenia nowego stylu i udostępnienia go na liście Style w edytorze HTML. Łatwiej jest rozpocząć pracę od istniejącego stylu, niż wpisać nowy. Dlatego w tej sekcji opisano, jak to zrobić, przez skopiowanie istniejącego stylu, a następnie zmianę jego nazwy.

 1. W przeglądarce sieci Web przejdź do lokalizacji arkusza stylów, z którego chcesz skopiować style, wpisując jedną z następujących lokalizacji w pasku Adres przeglądarki:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  — lub —

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Po wyświetleniu komunikatu z pytaniem, co chcesz zrobić z plikiem kliknij przycisk Otwórz. Arkusz stylów zostanie otwarty w programie Office SharePoint Designer 2007.

 3. Wybierz styl, który chcesz zmodyfikować, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu skrótów.

  Arkusz stylów z menu skrótów i poleceniem Kopiuj

 4. Nadal w programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz układ strony, do którego chcesz dodać nowy styl (lub przejdź wstecz do niego), a następnie kliknij przycisk Opcje w okienku zadań Zarządzaj stylami.

  Uwaga : Jeśli okienko zadań Zarządzaj stylami jest niewidoczne, kliknij menu Okienka zadań, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj stylami.

 5. Sprawdź, czy polecenie Pokaż style używane na bieżącej stronie jest zaznaczone.

  Menu Opcje z zaznaczonym poleceniem Pokaż style używane na bieżącej stronie

 6. W okienku zadań Zarządzaj stylami kliknij dwukrotnie jeden z arkuszy stylów używanych na tej stronie, na przykład pageLayout.css, aby otworzyć go do edycji.

  Każdy arkusz stylów stosowany do bieżącej strony jest wyświetlany jako nagłówek sekcji na liście Style CSS w okienku zadań Zarządzaj stylami. Aby edytować dowolny arkusz stylów, można dwukrotnie kliknąć jego nagłówek.

 7. Przewiń w dół arkusz stylów, kliknij prawym przyciskiem miejsce, w którym chcesz wkleić styl, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu skrótów.

 8. Edytuj styl w dowolny sposób.

  Nazwę stylu należy zmienić, jeśli istniejący styl, który skopiowano, nie ma być zastępowany. Jeśli na przykład nowy styl ma mieć nazwę redHeadline, należy zmienić poniższy kod CSS.

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Na następujący:

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Uwaga : Okienko zadań Właściwości arkusza CSS umożliwia zastosowanie graficznego wspomagania edycji stylu. Jeśli okienko zadań jest niewidoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Właściwości arkusza CSS.

 1. Aby zapisać arkusz stylów, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

  Przy następnym użyciu edytora HTML do edytowania artykułu utworzonego na podstawie tego układu strony będzie można używać zmodyfikowanego stylu, który będzie widoczny na liście Style.

  Zmodyfikowany styl wyświetlany na liście Style

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×