Tworzenie raportu wizualnego danych projektu w programie Excel lub Visio

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Raporty wizualne umożliwiają wyświetlanie informacji o projekcie w formie graficznej za pomocą rozszerzonego tabel przestawnych w programie Excel 2010. Po wyeksportowaniu informacji o projekcie do programu Excel możesz dostosować raporty dodatkowo z programu Excel 2010 rozszerzonego tabeli przestawnej funkcje, takie jak fragmentatory filtrowanie, wyszukiwanie w tabelach przestawnych, wykresów przebiegu w czasie w tabelach przestawnych do przedstawienia trendów natychmiast, a Poprawa wstecz zapisu OLAP.

W tym artykule

Dostępne raporty wizualne

Tworzenie raportu wizualnego przy użyciu szablonu

Edytowanie istniejącego szablonu raportu wizualnego

Tworzenie nowego szablonu raportu wizualnego

Eksportowanie danych raportu

Dostępne raporty wizualne

Szablony raportów są podzielone na sześć kategorii w oknie dialogowym Raporty wizualne — tworzenie raportu, do którego można uzyskać dostęp, klikając pozycję Raporty wizualne w grupie Raporty na karcie Projekt. W poniższych sekcjach przedstawiono opisy raportów wizualnych z każdej kategorii.

Można również utworzyć własne raporty niestandardowe. Raporty niestandardowe zostaną wyświetlane w danej kategorii ze względu na typ użytych danych.

Kategoria Obciążenie zadaniami

W poniższej tabeli opisano raporty wizualne z kategorii Obciążenie pracą. Te raporty są utworzone na podstawie danych zadań okresowe.

Uwaga: Dane przydziałów okresowych są dostępne w raportach z kategorii Obciążenie przydziałami.

Nazwa

Typ

Opis

Raport Przepływ gotówki

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego wartości kosztów i kosztów skumulowanych ilustrowanych w czasie.

Raport Wartość wypracowana w czasie

Excel

Ten raport służy do wyświetlania na wykresie wartości RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej), wartości planowanej (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) i wartości wypracowanej (budżetowy koszt pracy wykonanej) w czasie.

Kategoria Obciążenie zasobów

W poniższej tabeli opisano raporty wizualne z kategorii Obciążenie zasobów. Te raporty są tworzone na podstawie danych zasobów okresowych.

Uwaga: Dane przydziałów okresowych są dostępne w raportach z kategorii Obciążenie przydziałów.

Nazwa

Typ

Opis

Raport Przepływ gotówki

Visio

Ten raport służy do wyświetlania w formie diagramu kosztów zaplanowanych i bieżących dla danego projektu w czasie. Koszty są podzielone według typów zasobów (pracy, materiałowe i kosztowe). Wskaźnik pokazuje, czy planowane koszty nie przekraczają kosztów według planu bazowego.

Raport dotyczący dostępności zasobów

Visio

Za pomocą tego raportu można wyświetlić diagram pokazujący pracę i pozostałą dostępność zasobów w projekcie z podziałem na typy zasobów (zasoby pracy, zasoby materiałowe i zasoby kosztowe). Obok każdego zasobu z nadmierną alokacją będzie wyświetlana czerwona flaga.

Raport Podsumowanie kosztów zasobów

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu kołowego podziału kosztów zasobów między trzema typami zasobów: kosztowymi, materiałowymi i pracy.

Raport Dostępność zasobów do pracy

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego całkowitych wartości dla potencjału, pracy i pozostałej dostępności zasobów do pracy ilustrowanej w czasie.

Raport Podsumowanie pracy zasobów

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego całkowitych wartości potencjału, pracy, pozostałej dostępności i kosztów bieżących ilustrowanych w jednostkach pracy.

Kategoria Obciążenie przydziałów

W poniższej tabeli są opisane raporty wizualne z kategorii Obciążenie przydziałów. Te raporty są tworzone na podstawie danych okresowych podobnych do danych umieszczonych w widokach Obciążenie zadaniami i Obciążenie zasobów.

Nazwa

Typ

Opis

Raport Koszt według planu bazowego

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego kosztów według planu bazowego, kosztów zaplanowanych i kosztów bieżących dla projektu ilustrowanych w wielu zadaniach.

Raport Plan bazowy

Visio

Ten raport służy do wyświetlania w formie diagramu projektu w rozbiciu na kwartały, a następnie na zadania. Ten raport porównuje zaplanowane wartości pracy i kosztów z pracą i kosztami według planu bazowego. Wskaźniki pokazują, kiedy praca zaplanowana przekroczy pracę według planu bazowego i kiedy koszty zaplanowane przekroczą koszty według planu bazowego.

Raport Praca według planu bazowego

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego pracy według planu bazowego, pracy zaplanowanej i pracy rzeczywistej dla projektu ilustrowanej w wielu zadaniach.

Raport Koszt budżetowy

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego kosztów budżetowych, kosztów według planu bazowego i kosztów rzeczywistych ilustrowanych w czasie.

Raport Praca budżetowa

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego pracy budżetowej, pracy według planu bazowego, pracy zaplanowanej i pracy rzeczywistej ilustrowanych w czasie.

Raport Wartość wypracowana w czasie

Excel

Ten raport służy do wyświetlania na wykresie wartości RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej), wartości planowanej (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) i wartości wypracowanej (budżetowy koszt pracy wykonanej) w czasie.

Kategorie Podsumowanie zadań, Podsumowanie zasobów i Podsumowanie przydziałów

Poniższa tabela opisuje raporty wizualne w kategoriach Podsumowanie zadań, Podsumowanie zasobów i Podsumowanie przydziałów. Raporty podsumowań nie zawierają danych okresowych.

Kategoria

Nazwa

Typ

Opis

Podsumowanie zadań

Raport Stan zadań krytycznych

Visio

Ten raport służy do wyświetlania w formie diagramu pracy i pracy pozostałej dla zadań krytycznych i niekrytycznych. Słupek danych wskazuje procent pracy wykonanej.

Podsumowanie zadań

Raport o stanie zadania

Visio

Ten raport służy do wyświetlania w formie diagramu pracy i procentu pracy wykonanej dla zadań w projekcie. Odpowiednie symbole wskazują, kiedy praca według planu bazowego przekroczy pracę, kiedy praca według planu bazowego zrówna się z pracą i kiedy praca przekroczy pracę według planu bazowego. Słupek danych wskazuje procent pracy wykonanej.

Podsumowanie zasobów

Raport Pozostała praca zasobów

Excel

Ten raport służy do wyświetlania w formie wykresu słupkowego pracy pozostałej i pracy rzeczywistej dla każdego zasobu pracy ilustrowanych w jednostkach pracy.

Podsumowanie przydziałów

Raport o stanie zasobów

Visio

Ten raport służy do wyświetlania w formie diagramu wartości pracy i kosztów dla każdego z zasobów projektu. Procent pracy wykonanej jest określany przez cieniowanie poszczególnych pól diagramu. Cieniowanie staje się ciemniejsze wraz ze zbliżaniem się zasobu do ukończenia przypisanej pracy.

Początek strony

Tworzenie raportu wizualnego przy użyciu szablonu

 1. Na karcie Widok w grupie Raporty kliknij Raportów wizualnych.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne na karcie Wszystkie kliknij raport, który chcesz utworzyć.

  Jeśli raportu, który chcesz utworzyć, nie ma na liście, zaznacz pole wyboru Dołącz szablony raportów z, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj, aby przejść do lokalizacji żądanego raportu.

  Porada: Jeśli wiadomo, w której kategorii znajduje się dany raport, można kliknąć kartę tej kategorii w celu wyświetlenia krótszej listy raportów. Aby wyświetlić listę tylko tych raportów, które są otwierane w programie Excel lub Visio, należy zaznaczyć albo wyczyścić pole wyboru Microsoft Excel lub Microsoft Visio.

 3. Aby zmienić poziom danych użycia uwzględnionych w raporcie, zaznacz pozycje Lata, Kwartały, Miesiące, Tygodnie lub Dni na liście Wybierz poziom danych użycia do uwzględnienia w raporcie.

  Uwaga: Domyślnym ustawieniem programu Project jest poziom danych użycia zalecany dla danej wielkości projektu. W większości projektów będą to tygodnie. Jeśli użytkownik zechce uwzględnić dane na bardziej szczegółowym poziomie, wydajność raportu może się zmniejszyć. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy unikać zmieniania poziomu danych podczas wyświetlania wielu raportów dla tego samego projektu w tym samym czasie. Zmiana poziomu danych powoduje konieczność ponownego utworzenia przechowywanej lokalnie tymczasowej bazy danych raportowanych. Jeśli nie ma potrzeby uwzględniania danych użycia w raportach, najlepszą wydajność zapewnia określenie dla poziomu danych pozycji Lata.

 4. Kliknij polecenie Wyświetl, aby wygenerować raport i otworzyć go w programie Excel lub Visio.

Początek strony

Edytowanie istniejącego szablonu raportu wizualnego

 1. Na karcie Widok w grupie Raporty kliknij Raportów wizualnych.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne na karcie Wszystkie kliknij raport, który chcesz edytować.

  Porada: Jeśli wiadomo, w której kategorii znajduje się dany raport, można kliknąć kartę tej kategorii w celu wyświetlenia krótszej listy raportów. Aby wyświetlić listę tylko tych raportów, które są otwierane w programie Excel lub Visio, należy zaznaczyć albo wyczyścić pole wyboru Microsoft Excel lub Microsoft Visio.

 3. Kliknij przycisk Edytuj szablon.

 4. W oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól kliknij pola, które chcesz dodać lub usunąć z raportu, a następnie kliknij przycisk Dodaj, Usuń lub Usuń wszystko, aby przenosić pola między polami Dostępne pola i Wybrane pola lub między polami Dostępne pola niestandardowe i Wybrane pola niestandardowe.

  W raporcie są uwzględniane pola z pól Wybrane pola i Wybrane pola niestandardowe.

 5. Kliknij polecenie Edytuj szablon, aby utworzyć raport ze zmodyfikowaną listą pól.

 • W oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól niektóre pola są rozpoznawane jako wymiary. Ważne, żeby zaznaczyć mniej niż sześć wymiarów dla raportu. Zaznaczenie więcej niż sześciu wymiarów znacząco obniża wydajność raportu.

 • Nie wszystkie pola są dostępne we wszystkich raportach. Niektóre pola są dostępne tylko w programie Visio, nie ma ich w programie Excel.

 • Jeśli nie można zlokalizować pola, które ma zostać dołączone w oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól, można je umieścić w innej kategorii danych. Wiele pól, które mogą być na przykład uważane za pola kategorii Podsumowanie zadań, jest polami kategorii Podsumowanie przydziałów.

Początek strony

Tworzenie nowego szablonu raportu wizualnego

 1. Na karcie Widok w grupie Raporty kliknij Raportów wizualnych.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne kliknij przycisk Nowy szablon.

 3. W sekcji Wybieranie aplikacji kliknij opcję Excel, aby utworzyć szablon programu Excel, albo kliknij opcję Visio (metryczne), aby utworzyć szablon programu Visio.

 4. W sekcji Wybieranie typu danych zaznacz typ danych, który chcesz użyć w raporcie.

  Aby uwzględnić dane okresowe, zaznacz pozycję Obciążenie zadaniami, Obciążenie zasobów lub Obciążenie przydziałów na liście w sekcji Wybieranie typu danych.

 5. Kliknij przycisk Wybór pól.

 6. W oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie w polu Dostępne pola klikaj domyślne pola programu Project, które chcesz dodać do raportu.

 7. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść je do pola Wybrane pola.

 8. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij w polu Dostępne pola niestandardowe pola niestandardowe, które chcesz dodać do raportu.

 9. Kliknij polecenie Dodaj, aby je przenieść do pola Wybrane pola niestandardowe.

 • Jeśli na komputerze jest zainstalowana anglojęzyczna wersja programu Office Project 2007, można utworzyć szablon programu Visio, który będzie używał jednostek amerykańskich.

 • Aby usunąć pole z raportu, w oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól kliknij pole w polu Wybrane pola lub Wybrane pola niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Usuń. Aby usunąć wszystkie domyślne lub niestandardowe pola z raportu, kliknij przycisk Usuń wszystko w sekcji Wybieranie pól lub Wybieranie pól niestandardowych.

 • Nie wszystkie pola są dostępne we wszystkich raportach. Niektóre pola są dostępne tylko w raportach programu Visio, a nie ma ich w raportach programu Excel.

 • Jeśli nie można zlokalizować pola, które ma zostać dołączone w oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól, można je umieścić w innej kategorii danych. Wiele pól, które mogą być na przykład uważane za pola kategorii Podsumowanie zadań, jest polami kategorii Podsumowanie przydziałów.

 • W oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól niektóre pola są rozpoznawane jako wymiary. Ważne, żeby zaznaczyć mniej niż sześć wymiarów dla raportu. Zaznaczenie więcej niż sześciu wymiarów znacząco obniża wydajność raportu.

 • Po ukończeniu tworzenia raportu wizualnego można go zapisać w domyślnej lokalizacji szablonów (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) albo w innej lokalizacji na komputerze lub w sieci. Szablony zapisane w domyślnej lokalizacji szablonów są automatycznie wyświetlane w oknie dialogowym Raporty wizualne — tworzenie raportu.

 • Jeśli po zapisaniu niestandardowego szablonu raportu wizualnego będzie używany inny pakiet językowy, szablon będzie nadal dostępny, ale nie zostanie wypełniony. Oryginalne nazwy pól nie są rozpoznawane przez nowy pakiet językowy i nie są uwzględniane w raporcie.

Początek strony

Eksportowanie danych raportu

Można wybrać określone dane do wyeksportowania w ramach kategorii (modułu OLAP) lub wyeksportować wszystkie dane projektu jako bazę danych raportowania.

Eksportowanie danych jako modułu OLAP

 1. Na karcie Widok w grupie Raporty kliknij Raportów wizualnych.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne kliknij przycisk Zapisz dane.

 3. W sekcji Zapisywanie modułu raportowania zaznacz kategorię, która zawiera typ danych, który chcesz zapisać.

 4. Kliknij przycisk Wybór pól, aby zmienić pola uwzględnione na liście danych do wyeksportowania.

 5. W oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól kliknij pola, które chcesz dodać do listy danych do wyeksportowania lub z niej usunąć, a następnie kliknij przycisk Dodaj, Usuń lub Usuń wszystkie, aby przenosić pola między polami Dostępne pola i Wybrane pola lub między polami Dostępne pola niestandardowe i Wybrane pola niestandardowe.

  W eksporcie danych są uwzględniane pola z pól Wybrane pola i Wybrane pola niestandardowe.

 6. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Raporty wizualne — wybór pól, a następnie kliknij przycisk Zapisz moduł.

 7. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać dane modułu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 • Dane modułu są zapisywane jako plik cub.

 • Podczas uzyskiwania dostępu do danych modułu przy użyciu programu Visio plik cub nie może być przechowywany w udziale sieciowym.

Eksportowanie danych jako bazy danych raportowania

 1. Na karcie Widok w grupie Raporty kliknij Raportów wizualnych.
  Grafika przedstawiająca grupę Raporty

 2. W oknie dialogowym Raporty wizualne kliknij przycisk Zapisz dane.

 3. Kliknij przycisk Zapisz bazę danych.

 4. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać bazę danych, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Dane są zapisywane jako baza danych programu Microsoft Office Access (mdb).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×