Tworzenie raportów stanu zadań użytkownika

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office Project Web Access stan zadania można przechwycić liczbowo jako godziny lub wartości procentowe oraz z przykładami w akapitach. W tym artykule opisano, jak wprowadzić stan zadań liczbowo. Aby przekazać informacje o stanie zadania jako opis, zobacz przesyłanie raportu o stanie.

Co chcesz zrobić?

Przesyłanie stanu zadań

Aktualizowanie statusu przy użyciu danych grafiku

Dodawanie notatki o stanie zadań

Usuwanie zadania ze stanu zadania

Przesyłanie stanu zadań

Stan zadania jest przesyłany niezależnie od grafiku. Stan zadania jest wysyłany do kierownika projektu i informuje o postępie w realizacji zadań. Karty czasu pracy są wysyłane do osoby zatwierdzającej grafiku i umożliwiają raportowanie godzin pracy nad różnymi elementami w bieżącym okresie raportowania.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze moja pracakliknij pozycję Moje zadania.

  W zależności od ustawień organizacji może zostać wyświetlona kombinacja poszczególnych zadań wymienionych w obszarze ich projektów nadrzędnych lub może zostać wyświetlonych pojedynczych projektów bez żadnych szczegółowych zadań.

 2. W kolumnie postęp wprowadź stan każdego zadania lub projektu.

  Porada: Jeśli masz wiele zadań o tej samej nazwie, przydatne może się okazać wyświetlenie ścieżki zadania w projekcie w celu upewnienia się, że wprowadzasz informacje o stanie dla właściwego zadania. Wybierz zadanie, o którym mowa, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej widoczną po prawej stronie zadania. Kliknij pozycję ścieżka zadania , aby wyświetlić okno przedstawiające miejsce zadania w hierarchii projektu. Ta funkcja jest dostępna w ramach aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administrator.

  W zależności od wymagań organizacji i jej menedżerów projektów może być konieczne wprowadzenie postępu zadania na trzy sposoby:

  • Godziny pracy wykonanej dziennie [przykład: 1D z 5D (20%)]     Kliknij kolumnę postępu zadania, które chcesz zaktualizować. W wyświetlonej siatce wpisz godziny pracy dziennie nad tym projektem lub zadaniem od momentu ostatniego przesłania swojego statusu, w tym dane o nadgodzinach, jeśli zażądano. Kliknij poza siatką, aby zaktualizować kolumnę postępu danymi.

  • Wykonana praca rzeczywista i praca pozostała [przykład: 5D]     Wpisz całkowity czas trwania tego zadania do daty. Wpisz czas w postaci liczby, a następnie literę h dla godzin, d za dni, w -tygodniach lub mo na miesiące.

  • Procent ukończenia prac [przykład: 20%]     Wpisz wartość procentową zadania, które uznasz za wykonane.

   Siatkę stanu zadania można wyświetlić w widoku okresowe, klikając pole wyboru Widok okresowy u góry strony Moje zadania , a następnie klikając przycisk Zastosuj. Widok okresowy zawiera siedem dni szczegółów i za pomocą przycisków poPrzednia i Następna możesz przewijać tygodnie. Ta funkcja jest dostępna w ramach aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

   Porada: Kliknij pozycję Oblicz ponownie , aby zobaczyć wpływ wprowadzonych danych w polu Praca rzeczywista. Ponadto, jeśli nie wiesz, jakie zadanie i kolumnę wybrano podczas wprowadzania danych w tabeli stan, wybrane zadanie i kolumna są wyświetlane pod tabelą tuż nad przyciskami na stronie Moje zadania . Ta funkcja jest dostępna w ramach aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

 3. Zaznacz pole wyboru Wyślij komentarz , jeśli chcesz wysłać komentarz dotyczący statusu do menedżera stanu.

 4. Zaznacz pole wyboru w lewej kolumnie każdego zadania, które chcesz przesłać, a następnie kliknij pozycję Zatwierdź wybrane. Jeśli chcesz przesłać wszystkie zadania do menedżera stanu, a na serwerze programu Project Web Access jest uruchomiona Aktualizacja infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office, kliknij pozycję Prześlij wszystko.

  Jeśli wybrano opcję dołączenia komentarza do menedżera stanu, zostanie wyświetlone okno. Wpisz komentarze dotyczące swojego statusu w polu w tym oknie, a następnie kliknij przycisk OK. Twój status zostanie przesłany.

  Uwagi: 

  • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office, skontaktuj się z administratorem.

  • Jeśli wartość w polu Praca pozostała dla zadania musi zostać zaktualizowana, kliknij nazwę zadania w kolumnie Nazwa zadania . Na stronie szczegóły zadania zaktualizuj pole Praca pozostała z aktualnym szacowanym czasem na ukończenie.

  • Aby zapisać swój status bez przesłania go do menedżera stanu, kliknij pozycję Zapisz wszystko zamiast pozycji Prześlij. Spowoduje to zapisanie wprowadzonych zmian, ale nie powoduje zmiany danych widocznych dla Twojego kierownika lub członków zespołu.

  • Formaty daty używane w polach rozpoczęcie i zakończenie można zmienić tak, aby zawierały godzinę, lub użyć dłuższego lub krótszego formatu. Możesz edytować stronę, a następnie zmodyfikować jej format w celu zmiany formatu daty w składniku Project Web Access. Więcej informacji na temat modyfikowania składników Web Part znajdziesz w pomocy programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Początek strony

Aktualizowanie statusu przy użyciu danych grafiku

Jeśli już rozpoczęto wprowadzanie godzin w grafiku, możesz użyć zapisanych danych grafiku, aby wstępnie wypełnić stan zadania.

Uwaga: Ta opcja powoduje zastąpienie każdego stanu zadania, który został już wprowadzony dla dni objętych zaimportowanym grafikem.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze moja pracakliknij pozycję Moje zadania.

 2. Kliknij pozycję Importuj grafik.

 3. Na stronie Importowanie grafiku na liście grafiku wybierz importowany grafik.

  Dane grafiku zostaną wyświetlone w sekcji Podgląd .

 4. Kliknij pozycję Importuj , aby zaimportować dane z wybranego grafiku do kolumny postępu na stronie Moje zadania .

 5. W razie potrzeby zmień dane statusu na stronie Moje zadania , a następnie kliknij pozycję Prześlij wybrane , aby przesłać status zadania do menedżera stanu.

Początek strony

Dodawanie notatki o stanie zadań

Jeśli masz komentarze dotyczące danych o stanie liczbowym wprowadzonych dla zadania na stronie Moje zadania , możesz dodać notatkę do zadania do przejrzenia przez menedżera projektu. Notatki dodane do określonych zadań są oddzielone od komentarzy wprowadzanych podczas przesyłania statusu zadania. Te notatki są również inne niż stan narracji wprowadzony na stronie raportu o stanie .

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze moja pracakliknij pozycję Moje zadania.

 2. Wskaż zadanie, do którego chcesz dodać notatkę, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij pozycję Dodaj/Edytuj notatkę.

  Zostanie otwarte okno dialogowe notatki przyDziałów w programie Project Web Access z listą istniejących notatek dla zadania oraz z polem do wprowadzenia nowej notatki.

 3. Wpisz tekst w dolnym polu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij pozycję Zapisz wszystko , aby zapisać notatkę.

  Uwagi: 

  • Po dodaniu notatki musisz zapisać stan zadania, aby zapisać notatkę. Jeśli zamkniesz okno przeglądarki lub nawiguję poza stroną Moje zadania przed zapisaniem stanu zadania, notatka zostanie utracona.

  • Notatki dodane w oknie dialogowym notatki przyDziałów programu Project Web Access nie są dostępne do wyświetlania przez inne zasoby projektu. Te notatki zostaną udostępnione tylko Twoim menedżerowi statusu.

Początek strony

Usuwanie zadania ze stanu zadania

Czasami trzeba wykonać zadania w stanie "oddalać się od zadania". Możesz przesłać prośbę o usunięcie zadania ze stanu zadania. Jednak Menedżer stanu musi zatwierdzić żądanie za pośrednictwem Menedżera stanu przed usunięciem zadania.

Uwaga: Usunięcie zadania ze stanu zadania nie powoduje usunięcia zadania z grafiku ani z projektu.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze moja pracakliknij pozycję Moje zadania.

 2. Zaznacz pole wyboru obok zadania, które chcesz usunąć ze stanu zadania.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

 4. Kliknij przycisk OK w wyświetlonym komunikacie. Ten komunikat informuje, że do właściciela zadania zostanie wysłane żądanie usunięcia.

  Usuwane zadanie pojawi się w przekreślonym tekście na stronie Moje zadania .

 5. Na stronie Moje zadania kliknij pozycję Prześlij wybrane , aby przesłać żądanie usunięcia.

  Po zaakceptowaniu przez menedżera stanu żądania usunięcia zostanie wyświetlony wskaźnik obok usuniętego zadania na stronie Moje zadania .

 6. Gdy żądanie usunięcia zostanie zatwierdzone, na stronie Moje zadania zaznacz pole wyboru obok zadania.

 7. Kliknij pozycję Usuń , aby usunąć zadanie ze stanu zadania.

Dlaczego nie mogę wykonywać określonych akcji w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień używanych do logowania się w programie Project Web Access może nie być możliwe wyświetlenie lub korzystanie z określonych funkcji. Ponadto, co widzisz na niektórych stronach, może się różnić od tego, co jest udokumentowane, jeśli administrator serwera dostosował program Project Web Access i nie dostosował pomocy w celu dopasowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×