Tworzenie przepływu pracy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 umożliwia projektowanie przepływów pracy, które pozwalają dodawać do witryn i aplikacji logikę aplikacji bez pisania niestandardowego kodu. Projektant przepływów pracy pozwala tworzyć reguły kojarzące warunki i akcje z elementami na listach i w bibliotekach programu Microsoft SharePoint, tak aby zmiana elementów list lub bibliotek uruchamiała akcje w przepływie pracy.

Można na przykład zaprojektować przepływy pracy, które zautomatyzują procesy biznesowe w przedsiębiorstwie — takie jak recenzowanie, zatwierdzanie i archiwizowanie dokumentów. Można również szybko utworzyć przepływy pracy, które po prostu będą wykonywać rutynowe procesy w witrynie zespołu, na przykład wysyłać powiadomienia lub tworzyć zadania.

W tym artykule wyjaśniono kilka kluczowych zagadnień związanych z projektowaniem i przedstawiono podstawową procedurę w celu łatwiejszego rozpoczęcia pracy. W ostatniej sekcji znajdują się łącza do gotowych przykładów przepływów pracy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przepływów pracy, zobacz Wprowadzenie do przepływów pracy programu SharePoint.

Ważne: Aby można było utworzyć przepływ pracy, witryna musi się znajdować na serwerze, na którym jest uruchomiony program Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Jak przepływ pracy ocenianie kroki?

Przed rozpoczęciem

Projektowanie przepływu pracy

Sugerowane następne kroki

Jak przepływ pracy przetwarza etapy?

Etap przepływu pracy można traktować po prostu jako stronę w projektancie przepływów pracy, która grupuje zestaw powiązanych warunków i akcji. Wszystkie warunki i akcje na tej stronie są sprawdzane i przetwarzane w tym samym czasie. Przepływ pracy jest uruchamiany (ręcznie lub automatycznie), sprawdza wszelkie warunki utworzone dla każdego etapu, a następnie wykonuje akcje wybrane w projektancie przepływów pracy. Jeden etap w przepływie pracy może wykonać dowolną liczbę akcji, na przykład wysłać wiadomość e-mail albo utworzyć, skopiować, przenieść lub usunąć element listy.

Podczas tworzenia przepływu pracy o wielu etapach kluczowym zagadnieniem jest sposób grupowania akcji i warunków w poszczególnych etapach przepływu pracy. Reguły w jednym etapie są całkowicie przetwarzane przed przejściem do następnego etapu, dlatego warto pogrupować w jednym etapie wszystkie niezbędne reguły mające wpływ na odpowiednie akcje.

Ponadto należy zaprojektować przepływ pracy tak, aby każdy etap był logicznym następstwem poprzedniego. Jeśli na przykład przepływ pracy zależy od odpowiedzi uczestnika przepływu pracy, to powinien zawierać niezbędne warunki i akcje odpowiadające wszystkim możliwym odpowiedziom.

Podczas projektowania przepływu pracy warto jest zapoznać się ze sposobami wykonywania każdego etapu przez przepływ pracy. Wszystkie poniższe stwierdzenia są prawdziwe:

 • Jeśli etap zawiera tylko akcje (bez warunków), przepływ pracy zawsze wykonuje te akcje.

 • Jeśli etap zawiera rozgałęzienia warunkowe i każde z nich zawiera warunek, przepływ pracy wykonuje akcję, jeśli będzie spełniony warunek jednego z rozgałęzień. Przepływ pracy domyślnie przechodzi do następnego etapu, jeśli żaden z warunków rozgałęzień nie jest spełniony.

 • Jeśli etap zawiera rozgałęzienia warunkowe i każde z nich (z wyjątkiem ostatniego) zawiera warunek, przepływ pracy wykonuje akcję, jeśli będzie spełniony warunek jednego z rozgałęzień. W przeciwnym wypadku, jeśli żaden z warunków nie będzie spełniony, przepływ pracy wykonuje akcję w ostatnim rozgałęzieniu, które nie zawiera warunku.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem projektowania przepływu pracy należy wprowadzić niezbędne zmiany lub dostosowania w witrynie, na liście lub w bibliotece — na przykład:

 • Przepływ pracy jest zawsze dołączony do dokładnie jednej listy lub biblioteki programu SharePoint. Witryna musi zawierać co najmniej jedną listę lub bibliotekę, aby utworzenie przepływu pracy było możliwe. Jeśli w witrynie nie istnieje żadna lista, zostanie wyświetlony monit o jej utworzenie podczas tworzenia przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy ma używać dowolnych niestandardowych kolumn lub ustawień, należy wprowadzić te zmiany przed rozpoczęciem tworzenia przepływu pracy, aby te kolumny i ustawienia były dostępne w projektancie przepływów pracy.

 • Jeśli przepływ pracy ma używać dowolnych funkcji list lub bibliotek, które domyślnie nie są włączone, na przykład zatwierdzania treści, należy włączyć te funkcje przed rozpoczęciem projektowania przepływu pracy.

Uwaga: Funkcja przepływu pracy jest oparta na programie Microsoft Windows Workflow Foundation, który jest składnikiem systemu Microsoft Windows. Taka sama wersja programu Workflow Foundation musi być zainstalowana na komputerze lokalnym i serwerze. Za pierwszym razem podczas tworzenia przepływu pracy może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie programu Workflow Foundation.

Początek strony

Projektowanie przepływu pracy

Podstawowa procedura tworzenia przepływu pracy jest zawsze taka sama. Najpierw należy zdefiniować przepływ pracy, a następnie utworzyć reguły, wybierając warunki i akcje.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz witrynę.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie witryny wyszukaj i zaznacz witrynę programu SharePoint, w której chcesz utworzyć przepływ pracy, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Przepływ pracy.

  Zostanie otwarty projektant przepływów pracy.

  Pierwsza strona projektanta przepływów pracy

 4. W polu Nadaj nazwę temu przepływowi pracy wpisz nazwę dla przepływu pracy.

  Osoby odwiedzające witrynę zobaczą tę nazwę podczas wyświetlania w przeglądarce stron Stan przepływu pracy i Przepływy pracy. Domyślnie nowe przepływy pracy są automatycznie nazywane Przepływ pracy 1, Przepływ pracy 2 itd.

 5. Kliknij opcję na liście Do jakich list programu SharePoint powinien być dołączony ten przepływ pracy?.

  Projektant przepływów pracy z wyświetlonymi dostępnymi listami, do których może zostać dołączony

  Przepływ pracy należy dołączyć do listy lub biblioteki dokumentów programu SharePoint. Lista, do której przepływ pracy zostanie dołączony, określa miejsce uruchamiania przepływu pracy przez uczestników. Jeśli na przykład przepływ pracy ma być uruchamiany, gdy w bibliotece Dokumenty udostępnione zostanie utworzony lub zmieniony element, należy wybrać tę bibliotekę. Na dołączonej liście można sprawdzić stan i historię przepływu pracy, a także ręcznie uruchomić go.

  Uwaga: Przepływy pracy uruchamiane automatycznie, gdy element zostanie utworzony lub zmieniony, mogą działać w nieskończonej pętli, której należy unikać. Przykładowo przepływ pracy uruchamiany, gdy element zostanie zmieniony, nie powinien zmieniać elementu na liście, do której jest dołączony. Przepływ pracy uruchamiany, gdy element zostanie utworzony, nie powinien tworzyć elementu na liście, do której jest dołączony. Ten problem dotyczy również sytuacji, gdy występuje kilka przepływów pracy. Załóżmy, że przepływ pracy A jest dołączony do listy A, przepływ pracy B jest dołączony do listy B i oba są uruchamiane automatycznie, gdy zostanie utworzony nowy element. Przepływ pracy A tworzy element na liście B, natomiast przepływ pracy B tworzy element na liście A. Taka sytuacja tworzy nieskończoną pętlę. Najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z innym przepływami pracy uruchomionymi dla list i bibliotek, w których przepływ pracy tworzy lub zmienia elementy.

 6. W obszarze Wybierz opcje uruchamiania przepływu pracy dla elementów na tej liście wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ten przepływ pracy ma zostać uruchomiony ręcznie z elementu.
   Ta opcja dodaje polecenie przepływy pracy do elementu listy, dzięki czemu użytkownicy mogą kliknąć polecenie, aby uruchomić przepływ pracy dla tego elementu.

  • Zaznacz pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu.

  • Zaznacz pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po każdej zmianie elementu.

   Uwaga: Można zaznaczyć dwie lub trzy opcje; jednak aby umożliwić uruchomienie przepływu pracy, należy zaznaczyć co najmniej jedną opcję. Jeśli żadna z opcji nie zostanie zaznaczona, można dokończyć projektowanie przepływu pracy, a następnie kliknąć przycisk Zakończ, ale przepływu pracy nie będzie można zainicjować. Później można otworzyć przepływ pracy (menu Plik, polecenie Otwórz przepływ pracy), zaznaczyć opcję inicjowania, a następnie kliknąć przycisk Zakończ. Jest to przydatne do zapisania przepływu pracy, który jest w trakcie projektowania.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W polu Nazwa etapu wpisz nazwę dla pierwszego etapu przepływu pracy.

  Druga strona projektanta przepływów pracy

  Utwórz reguły przepływu pracy, wybierając akcje, które mają zostać wykonane, i dowolne warunki, które muszą być spełnione, aby te akcje zostały wykonane.

  Uwaga: Nie każdy etap musi zawierać warunek. Można na przykład utworzyć etap, który po prostu jest listą akcji do wykonania. Każdy etap może jednak zawierać najwyżej jedno rozgałęzienie warunkowe zawierające akcje bez skojarzonego warunku. Powodem jest to, że rozgałęzienie warunkowe nieposiadające warunku działa jak rozgałęzienie „Inaczej” w rozgałęzieniu warunkowym „Inaczej jeżeli”. Jeśli warunek A jest spełniony, wykonywana jest akcja B, w przeciwnym wypadku — inaczej — wykonywana jest akcja C. Dlatego nie miałoby sensu dodawanie więcej niż jednego rozgałęzienia „Inaczej”, ponieważ ostatnie rozgałęzienie nigdy nie zostałoby osiągnięte.

 9. Dla każdego warunku, który chcesz określić, kliknij pozycję Warunki, a następnie kliknij na liście odpowiedni warunek. Powtarzaj tę procedurę do momentu określenia wszystkich warunków, które chcesz dołączyć.

  Uwaga: Można wybrać więcej niż jeden warunek. W takim przypadku warunki są połączone członem i, co oznacza, że wszystkie warunki muszą być spełnione, aby przepływ pracy wykonał skojarzone akcje. Wiele warunków tworzy filtr progresywny, w którym kolejność ma znaczenie, ponieważ pierwszy warunek jest stosowany na początku. Aby przenieść warunek w górę lub w dół na liście warunków, należy kliknąć go, kliknąć wyświetloną strzałkę w dół, a następnie kliknąć na liście polecenie Przenieś warunek w górę lub Przenieś warunek w dół.

  Program Office SharePoint Designer 2007 oferuje kilka wstępnie zdefiniowanych warunków. Dodatkowo można tworzyć warunki zaawansowane i niestandardowe. Za pomocą warunków niestandardowych można porównywać pole na bieżącej liście z wartością. Przy użyciu warunków zaawansowanych można porównywać jedną wartość z inną. Pozwala to tworzyć porównanie pola na dowolnej liście z wartością z wielu źródeł.

  Lista warunków

 10. Po wstawieniu warunku kliknij każde hiperłącze, a następnie wybierz wartości dla wymaganych parametrów.

  Warunek może na przykład zawierać łącza do wybierania pola na liście, porównania i wartości.

  Etap 1 w projektancie przepływów pracy z wyświetlonym warunkiem niestandardowym

 11. Dla każdej akcji, którą chcesz dołączyć, kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij na liście odpowiednią akcję. Powtarzaj tę procedurę do momentu określenia wszystkich akcji, które chcesz dołączyć.

  Jeśli akcja nie została wyświetlona na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, kliknij odpowiednią akcję, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Lista akcji

  Uwaga: Można utworzyć więcej niż jedną akcję dla warunku. W takim przypadku akcje mogą być uruchamiane kolejno jedna po drugiej (połączone członem „to wtedy”) lub w tym samym czasie (połączone członem „i”). Aby przełączyć między uruchamianiem po kolei i uruchamianiem równoległym, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu reguły, a następnie kliknij polecenie Uruchom wszystkie akcje po kolei lub Uruchom wszystkie akcje równolegle.

 12. Po wstawieniu akcji kliknij każde hiperłącze, a następnie wybierz wartości dla wymaganych parametrów.

  Akcja może na przykład zawierać łącze do tworzenia wiadomości e-mail.

  Etap 1 w projektancie przepływów pracy z wyświetlonym warunkiem i akcją

 13. Aby dodać rozgałęzienie warunkowe, kliknij pozycję Dodaj rozgałęzienie warunkowe „Inaczej jeżeli”, a następnie powtórz kroki od 9 do 12 w celu utworzenia następnej reguły.

  Reguła to zestaw powiązanych warunków i akcji (zgodnie z powyższą ilustracją). Gdy warunek będzie spełniony, przepływ pracy wykona skojarzone akcje. Aby określić, co się stanie, jeśli warunek nie będzie spełniony, można dodać rozgałęzienie warunkowe, definiując dodatkowe warunki. Można na przykład utworzyć trzy różne warunki dla zmiany stanu dokumentu na wartość Zatwierdzony, Odrzucony lub Oczekiwanie. Można również utworzyć warunek Inaczej, który powoduje, że przepływ pracy wykonuje akcję tylko w razie niespełnienia żadnego z poprzednich warunków. Aby utworzyć warunek Inaczej, ostatnia reguła etapu musi być akcją bez warunków. Przepływ pracy sprawdza wszystkie warunki i jeśli żaden z nich nie będzie spełniony, wykonuje wszystkie akcje w ostatnim rozgałęzieniu, które nie zawiera warunku.

 14. Po zakończeniu tego etapu przepływu pracy kliknij przycisk Dalej.

 15. Powtórz kroki 8–14 dla każdego etapu przepływu pracy, aby utworzyć dodatkowe zestawy warunków i akcji.

  Podczas dodawania etapów warto pamiętać, że każdy etap może zawierać tylko jeden zestaw rozgałęzień warunkowych „Inaczej jeżeli” , w których akcje zostaną wykonane, jeśli zostanie spełniony skojarzony warunek. W tym przypadku należy dodać dodatkowe etapy w następujących sytuacjach:

  • Istnieje potrzeba zastosowania kilku zestawów rozgałęzień „Inaczej jeżeli”.

  • Istnieje potrzeba oddzielenia rozgałęzionej instrukcji od nierozgałęzionej.

 16. Aby sprawdzić błędy w przepływie pracy przed zamknięciem projektanta przepływów pracy, kliknij pozycję Sprawdź przepływ pracy.

  Jeśli wystąpi błąd przepływu pracy, kolor hiperłącza zostanie zmieniony, a także pojawią się gwiazdki przed i za nieprawidłowym parametrem. Dodatkowo w obszarze Etapy przepływu pracy pojawi się symbol błędu obok każdego etapu, który zawiera błąd. Należy sprawdzić każdy błąd, aby upewnić się, że wprowadzone parametry są poprawne.

 17. Kliknij przycisk Zakończ. Przepływ pracy zostanie zapisany i dołączony do listy określonej przez użytkownika.

  Uwaga: Po zapisaniu przepływu pracy nie można zmienić listy, do której został dołączony. Należy utworzyć nowy przepływ pracy i dołączyć go do odpowiedniej listy.

Początek strony

Sugerowane następne kroki

Po przyswojeniu podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu projektowania można zaprojektować przepływ pracy o określonym zastosowaniu. Aby zapoznać się z artykułami zawierającymi gotowe przykłady przepływów pracy, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×