Tworzenie pomocniczego przepływu pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli przepływ pracy uruchomiony dla określonej listy powoduje dodanie lub zmianę elementu na innej liście, można utworzyć drugi przepływ pracy wyzwalany przez tę operację dodania lub usunięcia. Taki pomocniczy przepływ pracy może zarządzać dodanym lub zmienionym elementem albo uruchamiać dowolną inną akcję przepływu pracy — między innymi dodanie, zmianę lub usunięcie innych elementów na dowolnej liście.

Relacja między głównym a pomocniczym przepływem pracy

1. Dodanie lub zmiana elementu należącego do pierwszej listy lub biblioteki wyzwala główny przepływ pracy (który może być również uruchamiany ręcznie)

2. Główny przepływ pracy dodaje lub zmienia element należący do drugiej listy lub biblioteki

3. Dodanie lub zmiana elementu należącego do drugiej listy lub biblioteki wyzwala pomocniczy przepływ pracy

Załóżmy na przykład, że za każdym razem, gdy nowy dokument jest dodawany do biblioteki Dokumenty do przeglądu, uruchomiony w tej bibliotece przepływ pracy tworzy zadanie przejrzenia dokumentu na liście zadań użytkownika. Na tej liście można utworzyć pomocniczy przepływ pracy, który będzie ustawiać wartość w polu Data ukończenia dla każdego nowego zadania. Po ustawieniu wartości daty ukończenia pomocniczy przepływ pracy może zostać wstrzymany do tej daty. W dniu określonym datą ukończenia przepływ pracy może sprawdzić, czy zadanie zostało ukończone, a następnie wykonać odpowiednią akcję.

Schemat blokowy głównego i pomocniczego przepływu pracy

Odpowiednio organizując wiele pomocniczych przepływów pracy, można tworzyć procesy zależne, dotyczące różnych list. Każdy pomocniczy przepływ pracy będzie nadal wyzwalany przez zmiany na jednej liście, ale przez tworzenie i zmianę elementów na innych listach może on uaktywniać jeden lub większą liczbę innych przepływów pracy, co pozwala efektywnie wykonywać operacje w całej witrynie.

Ostrzeżenie : Przepływy pracy uruchamiane automatycznie po utworzeniu lub zmianie elementu mogą działać w nieskończonej pętli, czego należy unikać. Na przykład przepływ pracy uruchamiany po zmianie elementu nigdy nie powinien zmieniać elementu na liście, do której jest dołączony. Przepływ pracy uruchamiany po utworzeniu elementu nigdy nie powinien tworzyć elementu na liście, do której jest dołączony. Ten problem dotyczy również pomocniczych przepływów pracy. Załóżmy, że przepływ pracy A jest dołączony do listy A, natomiast przepływ pracy B jest dołączony do listy B. Oba przepływy pracy są uruchamiane automatycznie po utworzeniu nowego elementu. Przepływ pracy A tworzy element na liście B, a przepływ pracy B tworzy element na liście A. W takim scenariuszu powstanie nieskończona pętla. Zalecane jest ustalenie, jakie przepływy pracy są już uruchomione dla wszystkich list i bibliotek, w których dany przepływ pracy tworzy lub zmienia elementy. Ponadto w niektórych przypadkach można zapobiec powstawaniu pętli, używając warunku przerywającego pętlę. Jeśli na przykład zostanie skonfigurowany pomocniczy przepływ pracy na liście zadań, służący do aktualizowania daty ukończenia dla elementu bieżącego zadania po każdej zmianie tego elementu, można zapobiec powstawaniu pętli, dołączając warunek sprawdzający, czy data ukończenia jest już ustawiona na poprawną wartość. Jeśli tak jest, akcja zatrzyma przepływ pracy bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w elemencie.

W tym artykule wprowadzono koncepcję pomocniczych przepływów pracy i podano instrukcje ich tworzenia. Przykładowy przepływ pracy w tym artykule, tworzony na liście zadań, ustawia wartość daty ukończenia dla każdego nowego zadania tworzonego przez określony przepływ pracy, który jest uruchomiony w bibliotece Dokumenty udostępnione, a następnie wysyła wiadomość z przypomnieniem, jeśli zadanie nie zostanie wykonane przed datą ukończenia.

W tym artykule

Jak używać pomocniczego przepływu pracy?

Co to jest specjalne powiązanie pomocniczej przepływów pracy i listy zadań?

Informacje o przykładowego przepływu pracy

Krok 1: Zdecydować, czy nadal będą uruchamiane na bieżące zadanie

Krok 2: Ustaw wartość daty ukończenia, a następnie zatrzymaj wskaźnik myszy

Krok 3: Sprawdź stan zadania i kontynuować odpowiednio

Podręczna karta informacyjna: Podsumowanie kroków

Inny przykład: przy użyciu tytułu dokumentu jako tytułu zadania

Jak można korzystać z pomocniczego przepływu pracy?

Główny przepływ pracy i pomocniczy przepływ pracy nie różnią się funkcjonalnością. Każdy przepływ pracy może być uważany za „pomocniczy”, jeśli jest uruchamiany przez akcję innego przepływu pracy.

Pomocnicze przepływy pracy mają różne zastosowania, między innymi:

 • Ustawianie wartości pól w elementach tworzonych przez główny przepływ pracy

 • Tworzenie, zmienianie lub usuwanie elementów na bieżącej liście lub na innej liście

 • Wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem

  Uwagi : 

  • Pomocniczy przepływ pracy zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007 może być wyzwalany tylko przez akcje innego przepływu pracy zaprojektowanego w programie Office SharePoint Designer 2007 — ale nie przez jeden ze wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy dołączonych do programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 ani przez niestandardowy przepływ pracy utworzony w programie Visual Studio. Należy też pamiętać, że nawet gdy przepływ pracy został zaprojektowany w programie Office SharePoint Designer 2007, jego akcje nie będą wyzwalać pomocniczego przepływu pracy, jeśli użytkownik, który uruchomił przepływ pracy, zarejestrował się za pomocą konta systemowego. Przepływ pracy działający na koncie systemowym nie może wyzwalać pomocniczego przepływu pracy.

  • Dla jednego elementu na liście może być równocześnie uruchomione tylko jedno wystąpienie przepływu pracy. Jeśli pomocniczy przepływ pracy został skonfigurowany tak, aby był uruchamiany dla elementów po ich zmianie, i jeśli jedno wystąpienie tego przepływu pracy jest już uruchomione dla elementu, ale obecnie wstrzymane, to inne zmiany tego elementu nie wyzwolą ponownego uruchomienia tego samego przepływu pracy. Jeśli na przykład pierwsze wystąpienie przepływu pracy zostanie wstrzymane na 30 dni, uruchamianie w tym okresie wszystkich wystąpień tego samego przepływu pracy dla tej samej listy zakończy się niepowodzeniem bez powiadomienia. Ten problem dotyczy długotrwałych przepływów pracy, które są uruchamiane po zmianie elementu, ale nie stanowi to problemu, jeśli pomocniczy przepływ pracy jest uruchamiany wyłącznie po utworzeniu elementu, tak jak w przypadku przykładowego przepływu pracy w tym artykule.

  • Przed użyciem akcji wstrzymania w przepływie pracy zalecane jest pobranie aktualizacji .NET 3.0 i zainstalowanie jej na serwerze. Łącze umożliwiające pobranie tej aktualizacji znajduje się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Na czym polega relacja między pomocniczymi przepływami pracy a listą zadań?

Element utworzony na liście zadań przez jedną z trzech akcji przepływu pracy dotyczących zadań zawiera trzy przydatne pola z informacjami o jego pochodzeniu, które nie są „zapamiętywane” przez elementy utworzone za pomocą przepływu pracy na żadnej liście innego typu:

 • Identyfikator elementu przepływu pracy    Jest to unikatowy identyfikator oryginalnego elementu, w powiązaniu z którym główny przepływ pracy utworzył bieżący element na liście zadań.

 • Identyfikator listy przepływów pracy    Jest to unikatowy identyfikator listy, na której znajduje się oryginalny element.

 • Nazwa przepływu pracy    Jest to unikatowy identyfikator głównego przepływu pracy, który utworzył bieżący element na liście zadań.

Trzy unikatowe identyfikatory

Te trzy pola są wyświetlane w oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy podczas tworzenia odnośnika dla elementu na liście zadań. Wartości w tych trzech polach są jednak dostępne tylko w przypadku elementów zadań, które zostały utworzone przez jedną z trzech akcji przepływu pracy dotyczących zadań.

Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy zawierające trzy pola identyfikatorów

Te trzy identyfikatory mają różne zastosowania, między innymi:

 • Określanie, dla których elementów należy wykonać akcję    Pomocniczy przepływ pracy może być uruchamiany przez co najmniej jedno z tych pól dla każdego nowego elementu zadania. Następnie można przy użyciu tych informacji określić, czy przepływ pracy ma zakończyć się natychmiast, czy kontynuować działanie. Na przykład pomocniczy przepływ pracy może wykonywać dalsze akcje tylko dla zadań utworzonych przez jeden lub większą liczbę głównych przepływów pracy, które zostały określone.

 • Wstawianie informacji w wiadomości e-mail    Przy użyciu tych pól pomocniczy przepływ pracy może wysłać wiadomość e-mail z identyfikatorem oryginalnego elementu, listy zawierającej oryginalny element lub przepływu pracy, który utworzył bieżący element zadania.

Pomocnicze przepływy pracy uruchomione dla innych list i bibliotek (na przykład Anonse i Kalendarz) nie oferują takich możliwości, ponieważ nie mają dostępu do tych trzech pól.

Poniższa tabela zawiera formaty tych trzech wartości.

Pole

Przykładowa wartość

Identyfikator elementu przepływu pracy

8

Nazwa przepływu pracy

Przegląd dokumentu

Identyfikator listy przepływów pracy

{4FC00DC3-1880-4872-AC31-AA2389B201CA}

Identyfikowanie wartości trzech pól specjalnych

Aby znaleźć poprawną wartość jednego z tych pól, wykonaj podane czynności:

 • Identyfikator elementu przepływu pracy    W przeglądarce wyświetl listę zawierającą dany element. W razie potrzeby zmień widok tak, aby dołączyć kolumnę identyfikatora. Pamiętaj, że identyfikator przypisany do elementu jest trwały i nie zmienia się, niezależnie od tego, ile innych elementów danej listy zostanie dodanych, zmienionych i usuniętych.

 • Nazwa przepływu pracy    Dla każdego przepływu pracy ta wartość jest taka sama jak nazwa określona dla tego przepływu pracy w projektancie przepływów pracy. Zwróć na to uwagę, ponieważ żadne dwa przepływy pracy w witrynie nie mogą mieć takiej samej nazwy. Ta wartość jest zawsze unikatowa w bieżącej witrynie.

 • Identyfikator listy przepływów pracy    Aby znaleźć tę wartość dla dowolnej listy, wyświetl listę w przeglądarce, a następnie w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów. Identyfikator listy przepływów pracy zostanie wyświetlony w ciągu kwerendy w adresie URL (po tekście „List=”).

Dlaczego do zarządzania datami ukończenia zadań jest potrzebny pomocniczy przepływ pracy

Główny przepływ pracy, który tworzy element zadania, wstrzymuje działanie po utworzeniu i przydzieleniu elementu zadania.

Gdy główny przepływ pracy jest wstrzymany, nie może ustawić wartości daty ukończenia dla elementu zadania, sprawdzić stanu ukończenia zadania w dniu określonym datą ukończenia ani podjąć odpowiedniej akcji w przypadku elementów zadań, które nie zostały ukończone przed wyznaczoną dla nich datą ukończenia.

Pomocniczy przepływ pracy uruchomiony dla listy zadań może jednak wykonywać wszystkie te funkcje, gdy główny przepływ pracy jest wstrzymany.

Początek strony

Przykładowy przepływ pracy — informacje

Przykładowy pomocniczy przepływ pracy, który zostanie utworzony w ramach poniższych procedur, jest uruchamiany dla listy zadań i wykonuje następujące operacje:

 1. Sprawdzenie każdego nowego elementu zadania w celu ustalenia, który główny przepływ pracy utworzył dany element, i kontynuowanie działania tylko wtedy, gdy jest to określony przepływ pracy.

  Porada : Zaleca się, aby był to pierwszy etap przepływu pracy, ponieważ można dzięki temu uniknąć zmieniania elementów zadań, które zostały utworzone przez inne przepływy pracy, oraz zminimalizować ujemny wpływ na wydajność.

 2. Jeśli główny przepływ pracy jest tym, który został określony, ustawienie wartości daty ukończenia dla elementu zadania, a następnie wstrzymanie działania do daty ukończenia.

  Uwaga : Wstrzymany przepływ pracy nie jest wznawiany przed datą ukończenia, która została ustawiona przy wstrzymaniu. Jeśli data ukończenia zostanie zmieniona w czasie, gdy przepływ pracy będzie wstrzymany, ta zmiana nie wpłynie na przepływ pracy.

 3. W dniu określonym datą ukończenia sprawdzenie wartości Ukończone dla elementu zadania, a następnie wykonanie jednej z dwóch akcji:

  • W przypadku wartości Tak    Przepływ pracy rejestruje odpowiedni komunikat w historii przepływu pracy i kończy działanie.

  • W przypadku wartości Nie    Przepływ pracy wysyła wiadomość e-mail do osoby, której przydzielono element zadania, z przypomnieniem o konieczności ukończenia zadania.

Przykładowy przepływ pracy przedstawia zalecany sposób użycia wszystkich trzech specjalnych pól elementów zadań.

Przykład procedury w tym artykule założono, że istnieje już podstawowego przepływu pracy o nazwie recenzji dokumentu, zawsze wtedy, gdy dokument jest dodawany do biblioteki Dokumenty udostępnione i utworzoną element do wykonania prostych za pomocą tego podstawowego przepływu pracy o nazwie Przegląd dokumentu na liście zadań przypisuje to zadanie do jednego lub więcej uczestników. Aby utworzyć podstawowy przepływu pracy, zobacz kroki opisane w artykule Przypisz element do wykonania w przepływie pracy.

Początek strony

Krok 1. Określ, czy należy kontynuować działanie bieżącego zadania

Jeśli w witrynie jest uruchamianych wiele przepływów pracy tworzących elementy na liście zadań, można obliczać daty ukończenia na podstawie tego, który przepływ pracy utworzył każde z zadań. Innym rozwiązaniem jest uruchamianie pomocniczego przepływu pracy dla wszystkich elementów zadań w przypadku, gdy oryginalny element będący wyzwalaczem należy do określonej listy lub biblioteki.

Pomocniczy przepływ pracy w tym przykładzie jest uruchamiany dla każdego nowego elementu na liście zadań i sprawdza najpierw wartość Nazwa przepływu pracy w nowym elemencie zadania. Na podstawie tej informacji określa, czy należy natychmiast przerwać działanie, czy kontynuować. W bieżącej sekcji zostanie skonfigurowany ten pierwszy etap.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Przepływ pracy.

 2. Na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy podaj nazwę pomocniczego przepływu pracy, a następnie określ, że ten przepływ pracy powinien być dołączony do listy zadań i uruchamiany tylko po utworzeniu nowego elementu na tej liście.

  Pierwsza strona projektanta przepływów pracy

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie podaj nazwę pierwszego etapu przepływu pracy — w tym przykładzie Sprawdzenie głównego przepływu pracy.

 5. Kliknij pozycję Warunki, a następnie kliknij pozycję Porównaj pole zadań.

 6. W warunku kliknij pozycję pole, a następnie przewiń listę w dół i kliknij pozycję Nazwa przepływu pracy.

  Druga strona projektanta przepływów pracy zawierająca szczegóły warunku

 7. W warunku kliknij pozycję równa się, a następnie na liście kliknij pozycję nie równa się.

 8. W warunku kliknij pozycję wartość, a następnie wpisz w polu nazwę głównego przepływu pracy (Przegląd dokumentu w tym przykładzie) i naciśnij klawisz ENTER.

 9. Kliknij pozycję Akcje, a następnie na liście kliknij pozycję Zatrzymaj przepływ pracy.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 10. W akcji kliknij pozycję ta wiadomość.

 11. W polu wpisz komunikat, jaki ma być rejestrowany na liście historii przepływu pracy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Pierwszy etap przepływu pracy powinien obecnie wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

  Druga strona projektanta przepływów pracy po ukończeniu

Pomocniczy przepływ pracy przejdzie do drugiego etapu tylko w przypadku elementów zadań, które zostały utworzone przez przepływ pracy Przegląd dokumentu.

Przy użyciu pola Identyfikator listy przepływów pracy można też skonfigurować przepływ pracy tak, aby przechodził do drugiego etapu tylko w przypadku elementów zadań utworzonych przez wszystkie przepływy pracy uruchomione dla określonej listy; jeśli jednak wszyscy użytkownicy mogą tworzyć przepływy pracy na tej samej liście, może to utrudniać śledzenie, które przepływy pracy należy uruchamiać dla elementów zadań poszczególnych użytkowników. Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest skojarzenie pomocniczego przepływu pracy na liście zadań tylko z elementami zadań utworzonymi przez jeden lub większą liczbę określonych głównych przepływów pracy.

W drugim kroku zostanie ustawiona data ukończenia dla elementu zadania, a następnie działanie przepływu pracy zostanie wstrzymane do tej daty.

Początek strony

Krok 2. Ustaw wartości daty ukończenia i wstrzymaj działanie

Po potwierdzeniu, że element zadania został utworzony przez przepływ pracy Przegląd dokumentu pomocniczy przepływ pracy powinien obliczyć wartość dla pola Data ukończenia elementu, a następnie wstrzymać działanie do tej daty. Te akcje zostaną skonfigurowane teraz, w drugim etapie przepływu pracy.

 1. W projektancie przepływów pracy kliknij pozycję Dodaj etap przepływu pracy w obszarze Etapy przepływu pracy.

 2. Na następnej stronie podaj nazwę drugiego etapu przepływu pracy — w tym przykładzie Ustawienie daty ukończenia i wstrzymanie działania.

 3. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Dodaj godzinę do daty.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 4. Aby dla każdego elementu zadania ustawić datę ukończenia przypadającą po upływie jednego tygodnia od daty utworzenia elementu, wykonaj następujące czynności:

  1. W akcji kliknij 0, a następnie w oknie dialogowym Zamień 07i na koniec naciśnij klawisz ENTER.

  2. Kliknij pozycję min, a następnie na liście kliknij pozycję dn.

  3. Kliknij pozycję Data, a następnie kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

   • Źródło: Bieżący element

   • Pole: Utworzone

  5. Kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij pozycję Zmienna, a następnie na liście kliknij pozycję Utwórz nową zmienną.

  7. W oknie dialogowym Edytowanie zmiennej wpisz nazwę nowej zmiennej (Data ukończenia w tym przykładzie), upewnij się, że typ jest ustawiony na wartość Data/Godzina, a następnie kliknij przycisk OK.

   Drugi etap powinien obecnie wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

   Trzecia strona projektanta przepływów pracy z dodaną akcją Dodaj godzinę do daty

   Została utworzona zmienna o nazwie Data ukończenia, która jest obliczana przez dodanie siedmiu dni do daty utworzenia i przydzielenia zadania.

 5. Ponownie kliknij pozycję Akcje, aby dodać drugą akcję, a następnie kliknij pozycję Ustaw pole w bieżącym elemencie.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 6. W akcji kliknij pozycję pole, a następnie na liście kliknij pozycję Data ukończenia.

 7. Kliknij wartość, a następnie kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

 8. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  1. Źródło: Dane przepływu pracy

  2. Pole: Zmienna: Data ukończenia

 9. Kliknij przycisk OK.

  Drugi etap powinien obecnie wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

  Trzecia strona projektanta przepływów pracy z akcją Ustaw pole w bieżącym elemencie

  Data ukończenia elementu została ustawiona tak, aby przypadała po upływie siedmiu dni od jego utworzenia i przydzielenia.

 10. Kliknij pozycję Akcje, aby dodać trzecią akcję, a następnie kliknij pozycję Wstrzymaj do daty.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 11. W działaniu kliknij ten czas, a następnie kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku

 12. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  1. Źródło: Bieżący element

  2. Pole: Data ukończenia

 13. Kliknij przycisk OK.

  Drugi etap powinien obecnie wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

  Trzecia strona projektanta przepływów pracy z akcją Wstrzymaj do daty

  Przepływ pracy będzie wstrzymywać działanie do daty ukończenia elementu.

  W dniu określonym tą datą przepływ pracy sprawdzi, czy element zadania został oznaczony jako ukończony, i jeśli tak nie będzie, wyśle przypomnienie do osoby, której przydzielono zadanie. Te akcje zostaną skonfigurowane w następnym kroku.

Początek strony

Krok 3. Sprawdź stan zadania i kontynuuj działanie w odpowiedni sposób

W trzecim i ostatnim etapie przykładowego przepływu pracy, uruchamianym w dniu określonym datą ukończenia, przepływ pracy kontynuuje działanie, sprawdzając wartość w polu Ukończone dotyczącym elementu zadania, a następnie podejmując odpowiednią akcję zależnie od tego, czy element został oznaczony jako ukończony.

 1. W projektancie przepływów pracy kliknij pozycję Dodaj etap przepływu pracy w obszarze Etapy przepływu pracy.

 2. Na następnej stronie podaj nazwę trzeciego etapu przepływu pracy — w tym przykładzie Sprawdzenie stanu i wysłanie przypomnienia.

 3. Kliknij pozycję Warunki, a następnie kliknij pozycję Porównaj pole zadań.

 4. W warunku kliknij pozycję pole, a następnie na liście kliknij pozycję Ukończone.

 5. W warunku kliknij pozycję wartość, a następnie na liście kliknij pozycję Tak.

 6. Kliknij pozycję Akcje, a następnie na liście kliknij pozycję Zarejestruj na liście historii.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

  W akcji kliknij pozycję ta wiadomość.

 7. W polu wpisz komunikat, jaki ma być rejestrowany w historii przepływu pracy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Trzeci etap przepływu pracy powinien obecnie wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

  Czwarta strona projektanta przepływów pracy z jedną gałęzią warunkową

  Przepływ pracy zakończy się, jeśli zadanie będzie ukończone.

 8. Kliknij pozycję Dodaj gałąź warunkową „Inaczej jeżeli”.

 9. W dodanej gałęzi kliknij pozycję Akcje, a następnie na liście kliknij pozycję Wyślij wiadomość e-mail.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 10. W akcji kliknij pozycję ta wiadomość.

 11. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail kliknij przycisk książki adresowej na końcu pola Do.

 12. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników kliknij dwukrotnie pozycję Odnośnik przepływu pracy na liście Lub wybierz z istniejących użytkowników i grup, aby zaadresować wiadomość e-mail do osoby, której przydzielono zadanie.

 13. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Bieżący element

  • Pole: Przydzielone do

 14. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

 15. Wpisz temat wiadomości, a następnie wiadomości tekstu, Dodawanie zmiennej informacje odnośnika przepływu pracy, jeśli chcesz za pomocą wiązania danych wyświetlania Obraz przycisku i przycisków Dodawanie odnośnika do treści.

  Okno dialogowe Definiowanie wiadomości e-mail z zawartością wiadomości

  W treści tekstu przykładowej wiadomości dołączono tytuł dokumentu, który jest przeznaczony do przeglądu, przy użyciu odnośnika przepływu pracy pokazanego na poniższej ilustracji.

  Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

  Znaczenie tego odnośnika jest następujące: „Przejdź do pola (lub kolumny) Tytuł w bibliotece Dokumenty udostępnione. Następnie przejdź do elementu (lub wiersza) o identyfikatorze zgodnym z identyfikatorem oryginalnego elementu, w powiązaniu z którym główny przepływ pracy utworzył bieżący element na liście zadań”.

  W uproszczeniu znaczenie tego odnośnika jest następujące: „Pobierz tytuł elementu, w powiązaniu z którym główny przepływ pracy utworzył bieżący element zadania, dla którego jest uruchomiony ten pomocniczy przepływ pracy”.

 16. Po zakończeniu edytowania wiadomości e-mail kliknij przycisk OK.

  Trzeci etap powinien obecnie wyglądać tak jak na poniższej ilustracji.

  Czwarta strona projektanta przepływów pracy z dwiema gałęziami warunkowymi

Po wysłaniu wiadomości e-mail z przypomnieniem pomocniczy przepływ pracy może się zatrzymać. Można też dodać etapy, które będą przesuwać wartość daty ukończenia dla elementu zadania o określoną liczbę dodatkowych dni, wstrzymywać działanie do nowej daty ukończenia, a następnie ponownie sprawdzać, czy zadanie zostało ukończone. Jeśli zadanie nie zostało ukończone, można wysłać drugą wiadomość e-mail z przypomnieniem albo wykonać inną akcję, taką jak wysłanie powiadomień pocztą e-mail do innych uczestników.

Początek strony

Skrócony wykaz: podsumowanie wszystkich kroków

Poniżej podano skrócone podsumowanie kroków, które zostały przedstawione w trzech poprzednich sekcjach:

 1. Utwórz przepływ pracy dołączony do listy zadań i uruchamiany automatycznie po utworzeniu nowego elementu.

 2. Dodaj warunek Porównaj pole zadań:

  • Dla pierwszego łącza kliknij pozycję Nazwa przepływu pracy.

  • Dla drugiego łącza kliknij pozycję nie równa się.

  • Dla trzeciego łącza wprowadź nazwę głównego przepływu pracy dotyczącego zadań, dla których będzie uruchamiany pomocniczy przepływ pracy.

 3. Dodaj akcję Zatrzymaj przepływ pracy. Kliknij łącze, a następnie wpisz komunikat, jaki ma być rejestrowany w historii przepływu pracy.

 4. Dodaj nowy etap przepływu pracy.

 5. Dodaj akcję Dodaj godzinę do daty:

  • Dla pierwszego łącza określ, ile dni ma czekać przepływ pracy przed wysłaniem przypomnienia o zadaniu.

  • Dla drugiego łącza kliknij pozycję dn.

  • Trzecia łącza kliknij przycisk Wiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku . W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy należy wybrać następujące opcje:

  Źródło: Dane przepływu pracy

  Pole: Zmienna: Data ukończenia

  • Dla czwartego łącza kliknij pozycję Utwórz nową zmienną, a następnie utwórz zmienną o nazwie Data ukończenia typu Data/Godzina.

 6. Dodaj akcję Ustaw pole w bieżącym elemencie:

  • Dla pierwszego łącza kliknij pozycję Data ukończenia.

  • Druga łącza kliknij przycisk Wiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku . W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy należy wybrać następujące opcje:

  Źródło: Dane przepływu pracy

  Pole: Zmienna: Data ukończenia

 7. Dodaj akcję Wstrzymaj do daty:

  • Łącza kliknij przycisk Wiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku . W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy należy wybrać następujące opcje:

  Źródło: Bieżący element

  Pole: Data ukończenia

 8. Dodaj nowy etap przepływu pracy.

 9. Dodaj warunek Porównaj pole zadań:

  • Dla pierwszego łącza kliknij pozycję Ukończone.

  • Dla drugiego łącza kliknij pozycję równa się.

  • Dla trzeciego łącza kliknij pozycję Tak.

 10. Dodaj akcję Zarejestruj na liście historii. Kliknij łącze, a następnie wpisz komunikat, jaki ma być rejestrowany w historii przepływu pracy.

 11. Kliknij pozycję Dodaj gałąź warunkową „Inaczej jeżeli”.

 12. Dodaj akcję Wyślij wiadomość e-mail. W akcji kliknij pozycję ta wiadomość.

 13. W oknie dialogowym Definiowanie wiadomości e-mail wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij przycisk Książka adresowa na końcu pola Do.

  • Na liście Lub wybierz z istniejących użytkowników i grup kliknij dwukrotnie pozycję Odnośnik przepływu pracy.

  • W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  Źródło: Bieżący element

  Pole: Przydzielone do

 • Dodaj wiersz tematu i treść wiadomości, używając odnośników w razie potrzeby.

  Na przykład można dołączyć tytuł dokumentu do przeglądu, używając poniższego odnośnika.

  Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

Początek strony

Inny przykład: dołączanie tytułu dokumentu do tytułu zadania

Do nadawania nazw nowym zadaniom tworzonym przez przepływy pracy można używać zmiennych informacji. Na przykład pomocniczy przepływ pracy może podstawiać tytuł oryginalnego dokumentu zamiast nazwy zadania przydzielonego przez główny przepływ pracy.

W tym przykładzie zostanie określony łatwy do zapamiętania tytuł zadania w głównym przepływie pracy (na przykład ABC123). Następnie zostanie dodany warunek do pomocniczego przepływu pracy uruchamianego dla listy zadań.

W etapie pokazanym na poniższej ilustracji tytuł zadania jest sprawdzany za pomocą warunku Porównaj pole zadań. Jeśli tytuł zadania jest zgodny z łatwą do zapamiętania nazwą zadania, która została nadana w głównym przepływie pracy, pomocniczy przepływ pracy zresetuje wartość tytułu zadania za pomocą akcji Aktualizuj element listy, wyszukując wartość tytułu oryginalnego dokumentu w bibliotece Dokumenty udostępnione.

Okno dialogowe z ustawieniami umożliwiającymi użycie tytułu dokumentu jako tytułu zadania

Ten odnośnik określa, że przepływ pracy powinien pobrać tytuł elementu z biblioteki Dokumenty udostępnione, który wyzwolił przepływ pracy powodujący utworzenie tego elementu zadania. Pomocniczy przepływ pracy wyszukuje ten element za pomocą identyfikatora elementu przepływu pracy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×