Tworzenie osi czasu w programie Visio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Osie czasu ułatwiają planowanie harmonogramów projektów i informowanie o nich dzięki wyświetlanym fazom projektu i terminom ostatecznym, które są łatwe do odczytania i zrozumienia.

Aby znaleźć odpowiedni szablon, przejdź do pozycji Plik > Nowy i w polu wyszukiwania wpisz Oś czasu.

Dodawanie podstawowego kształtu osi czasu

 • Z wzornika Kształty osi czasu przeciągnij jeden z kształtów osi czasu (Blok, Linia lub Walec) na stronę rysunku.

Zostanie otwarte okno dialogowe Konfigurowanie osi czasu. Ustaw daty i godziny w polach Rozpoczęcie i Zakończenie. Daty te są dodawane do początku i końca osi czasu. Zakończ ustawianie opcji na kartach Okres i Format godziny i kliknij przycisk OK.

Aby później zmienić dowolne z tych ustawień, możesz ponownie otworzyć okno dialogowe Konfigurowanie osi czasu, klikając prawym przyciskiem myszy oś czasu i klikając polecenie Konfiguruj oś czasu.

Dodawanie punktów kontrolnych, interwałów i znaczników

Typ znacznika

Zastosowanie

Punkt kontrolny

Wskazuje datę określonego punktu kontrolnego na osi czasu (na przykład datę oddania projektu książki do wydawcy).

Interwał

Wskazuje krytyczny przedział na osi czasu (na przykład czas wymagany na napisanie pierwszej wersji roboczej).

Znacznik dzisiejszej daty

Odzwierciedla ilość czasu, jaka upłynęła od rozpoczęcia projektu. Znacznik dzisiejszej daty przesuwa się automatycznie wraz ze zmianą rzeczywistej daty w celu uwidocznienia bieżącego stanu harmonogramu w odniesieniu do kolejnego terminu ostatecznego.

Wskazywanie punktu kontrolnego na osi czasu

 1. Przeciągnij kształt punktu kontrolnego z wzornika Osie czasu i upuść go bezpośrednio na osi czasu.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie punktu kontrolnego wpisz lub wybierz datę i godzinę punktu kontrolnego.

 3. W polu Opis wpisz etykietę, która ma być wyświetlana dla punktu kontrolnego.

 4. Z listy Format daty wybierz sposób wyświetlania daty.

 5. Kliknij przycisk OK.

Aby szybko zmienić datę punktu kontrolnego, przeciągnij go w żądane miejsce na osi czasu. Data punktu kontrolnego zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Wskazywanie zakresu na osi czasu

 1. Upuść kształt interwału bezpośrednio na oś czasu.

 2. Ustaw datę początkową i datę końcową zakresu czasu, wpisz etykietę i wybierz format daty.

 3. Kliknij przycisk OK.

Aby szybko zmienić zakres interwału, przeciągnij uchwyty zaznaczenia lub przenieś interwał w żądane miejsce na osi czasu. Data interwału zostanie zmieniona odpowiednio do nowego położenia.

Przenoszenie tekstu poza oś czasu

Na osi czasu może niekiedy znajdować się zbyt dużo elementów. Aby zwiększyć czytelność osi czasu, kliknij żółty uchwyt sterujący i przeciągnij go w miejsce, w którym chcesz umieścić tekst.

Wskazywanie czasu, który upłynął, na osi czasu

 • Upuść kształt Upłynęło czasu bezpośrednio na oś czasu. Lewy koniec kształtu zostanie wyrównany do początku osi czasu, a sam kształt zostanie rozciągnięty do bieżącej daty.

 • Przeciągnij kształt Znacznik dzisiejszej daty na oś czasu. Kształt zostanie ustawiony na rzeczywistej bieżącej dacie.

Przy każdym otwarciu rysunku osi czasu zawierającej kształt Upłynęło czasu lub Znacznik dzisiejszej daty kształt ten jest przesuwany w celu wyrównania go z rzeczywistą bieżącą datą.

Wyświetlanie szczegółowych informacji dla sekcji osi czasu

Rozwiń segment istniejącej osi czasu jako drugą oś czasu, aby wyświetlić więcej szczegółów. Rozwinięta oś czasu reprezentuje segment oryginalnej osi czasu, ale można z nią pracować indywidualnie.

Jeśli dodasz punkt kontrolny lub interwał do oryginalnej osi czasu, zostanie ona również dodana do rozwiniętej osi czasu. Jeśli jednak dodasz taki element do rozwiniętej osi czasu, nie zostanie on dodany do oryginalnej osi czasu.

Wyświetlanie szczegółowych informacji dla sekcji

 1. Przeciągnij kształt Rozwinięta oś czasu na stronę.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie osi czasu ustaw opcje i kliknij przycisk OK.

W rozwiniętej osi czasu linie przerywane wskazują sekcję oryginalnej osi czasu, którą ta oś reprezentuje.

Udostępnione punkty kontrolne i interwały są synchronizowane automatycznie, więc zmiany na jednej osi czasu będą uwzględniane na drugiej.

Rozwinięta oś czasu domyślnie korzysta z tego samego typu kształtu co oryginalna. Aby zmienić typ kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy rozwiniętą oś czasu, wskaż pozycję Typ osi czasu i wybierz odpowiednią opcję.

Aby szybko zmienić zakres czasu rozwiniętej osi czasu, przeciągnij żółte uchwyty sterujące. Data rozwiniętej osi czasu zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Udoskonalanie osi czasu

Element do zmiany

Czynność

Daty rozpoczęcia lub zakończenia projektu

Kliknij prawym przyciskiem myszy os czasu, kliknij pozycję Konfiguruj oś czasu i wybierz nową datę rozpoczęcia lub datę zakończenia.

Liczba znaczników podziałki na pasku osi czasu

Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, kliknij pozycję Konfiguruj oś czasu i wybierz inną jednostkę w polu Skala czasu.

Pokazywanie lub ukrywanie dat i podziałek na osi czasu

Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, kliknij pozycję Konfiguruj oś czasu i przejdź do karty Format godziny. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby pokazać lub ukryć daty i znaczniki na osi czasu.

Pokazywanie lub ukrywanie grotów strzałek na pasku osi czasu

Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, wskaż pozycję Grot strzałki i wybierz opcję.

Typ punktu kontrolnego

Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, wskaż pozycję Ustaw typ punktu kontrolnego i wybierz styl.

Data punktu kontrolnego

Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, kliknij pozycję Konfiguruj punkt kontrolny i wprowadź datę.

Położenie punktu kontrolnego

Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, wskaż pozycję Położenie i wybierz styl.

Pokazywanie lub ukrywanie daty i opisu punktu kontrolnego

Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, wskaż pozycję Pokaż elementy i zaznacz lub wyczyść opcje.

Opis punktu kontrolnego lub zakresu czasu

Kliknij dwukrotnie tekst skojarzony z punktem kontrolnym lub interwałem, wpisz nowy opis i naciśnij klawisz Esc.

Typ interwału

Kliknij prawym przyciskiem myszy interwał, wskaż pozycję Ustaw typ interwału i wybierz styl.

Ustawianie opisu interwału przed datą lub po dacie

Kliknij prawym przyciskiem myszy interwał, wskaż pozycję Położenie opisu i wybierz opcję.

Pokazywanie lub ukrywanie daty, opisu i procentu wykonania interwału

Kliknij prawym przyciskiem myszy interwał, wskaż pozycję Pokaż elementy i zaznacz lub wyczyść opcje.

Daty zakresu czasu

Kliknij prawym przyciskiem myszy interwał, kliknij pozycję Konfiguruj interwał i wprowadź daty.

Położenie tekstu skojarzonego z punktem kontrolnym, interwałem lub znacznikiem dzisiejszej daty

Zaznacz kształt. Przeciągnij uchwyt sterujący, aby zmienić odległość i kąt między tekstem i paskiem osi czasu.

Znaczniki pośrednie

Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, wskaż pozycję Znaczniki pośrednie i wybierz styl.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×