Tworzenie osi czasu w celu pokazania migawki harmonogramu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zbieranie i przekazywanie informacji o punktach kontrolnych projektu jest proste dzięki osi czasu — poziomej lub pionowej linii reprezentującej czas trwania projektu i zawierającej znaczniki, dzięki którym można wskazywać fazy oraz punkty kontrolne projektu.


Diagram osi czasu

Tworzenie podstaw

Pierwszym krokiem w tworzeniu osi czasu jest wybór kształtu przedstawiającego rozpiętość projektu w czasie. Kształt osi czasu jest podstawą, do której są dodawane punkty kontrolne oraz zdarzenia projektu. Styl osi czasu można wybrać spośród szerokiego wachlarza dostępnych opcji, takich jak Walec lub Linia.

Różne style osi czasu

Tworzenie podstaw osi czasu

 1. W programie Visio otwórz szablon osi czasu.

 2. Z wzornika Osie czasu przeciągnij jeden z sześciu kształtów osi czasu (Blok, Linia, Linijka, Podzielona lub Walec) na stronę rysunku.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Konfigurowanie osi czasu.

 3. Na karcie Okres w polu Rozpoczęcie wpisz lub wybierz datę rozpoczęcia projektu.

 4. W polu Zakończenie wpisz lub wybierz datę zakończenia projektu.

 5. Z listy Skala czasu wybierz jednostkę czasu.

 6. W przypadku wybrania opcji Tygodnie można wybrać początkowy dzień tygodnia.

 7. Na karcie Format czasu w polu Język wybierz żądany język osi czasu.

 8. Pozostaw zaznaczenie w polu wyboru Pokaż daty rozpoczęcia i zakończenia na osi czasu, aby daty rozpoczęcia i zakończenia wybrane w kroku 4 i 5 były widoczne na końcach osi czasu.

 9. Z pierwszej listy Format daty wybierz sposób wyświetlania dat.

 10. Pozostaw zaznaczenie w polu wyboru Pokaż znaczniki pośrednie skali na osi czasu, aby każda jednostka skali czasu (określona powyżej w kroku 6) była widoczna na osi czasu.

 11. Z drugiej listy Format daty wybierz sposób wyświetlania etykiet jednostek.

 12. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Automatycznie aktualizuj daty po przeniesieniu znaczników. Zapewni to automatyczne aktualizowanie dat skojarzonych ze znacznikami przy zmianie położenia dowolnych punktów kontrolnych, interwałów lub innych znaczników na osi czasu.

 13. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Aby później zmienić dowolne z tych ustawień, można ponownie otworzyć okno dialogowe Konfigurowanie osi czasu, klikając prawym przyciskiem myszy oś czasu i klikając polecenie Konfiguruj oś czasu.

Początek strony

Dodawanie punktów kontrolnych, interwałów i znaczników

Po utworzeniu podstaw osi czasu można rozpocząć dodawanie jej kluczowych elementów: znaczników wskazujących ważne punkty kontrolne i zdarzenia.

Typ znacznika

Zastosowanie

Punkt kontrolny

Wskazuje datę określonego punktu kontrolnego na osi czasu (na przykład datę oddania projektu książki do wydawcy).

Interwał

Wskazuje krytyczny przedział na osi czasu (na przykład czas wymagany na napisanie pierwszej wersji roboczej). Należy wybrać kształt interwału pasujący do stylu osi czasu.

Znacznik dzisiejszej daty

Odzwierciedla ilość czasu, jaka upłynęła od rozpoczęcia projektu. Znacznik dzisiejszej daty przesuwa się automatycznie wraz ze zmianą rzeczywistej daty w celu uwidocznienia stanu harmonogramu w odniesieniu do kolejnego terminu ostatecznego.

Oś czasu z punktami kontrolnymi i interwałami

Wskazywanie punktu kontrolnego na osi czasu

 1. Przeciągnij kształt punktu kontrolnego z wzornika Osie czasu i upuść go bezpośrednio na osi czasu.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie punktu kontrolnego wpisz lub wybierz datę i godzinę punktu kontrolnego.

 3. W polu Opis wpisz opis punktu kontrolnego.

 4. Z listy Format daty wybierz sposób wyświetlania daty.

 5. Kliknij przycisk OK.

Porada : Aby szybko zmienić datę punktu kontrolnego, przeciągnij go w żądane miejsce na osi czasu. Data punktu kontrolnego zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Wskazywanie zakresu na osi czasu

 1. Przeciągnij kształt interwału z wzornika Osie czasu i upuść go bezpośrednio na osi czasu.

 2. W polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia wpisz lub wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia zakresu czasu.

 3. W polu Opis wpisz opis interwału.

 4. Z listy Format daty wybierz sposób wyświetlania dat.

 5. Kliknij przycisk OK.

Porada : Aby szybko zmienić zakres interwału, przeciągnij zielone uchwyty zaznaczenia lub przenieś interwał w żądane miejsce na osi czasu. Data interwału zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Przenoszenie tekstu poza oś czasu

Na osi czasu może niekiedy znajdować się zbyt dużo elementów. Aby poprawić czytelność osi czasu, można przenieść tekst poza oś czasu, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Przenoszenie tekstu poza oś czasu

1. Kliknij żółty uchwyt sterowania, aby zaznaczyć interwał.

2. Przeciągnij uchwyt sterowania powyżej kształtu interwału, aby przenieść tekst do lepszego położenia.

3. Początek i koniec interwału jest automatycznie oznaczany nawiasem kwadratowym.

Wskazywanie czasu, który upłynął, na osi czasu

 1. Przeciągnij kształt Upłynęło czasu z wzornika Osie czasu i upuść go bezpośrednio na osi czasu. Lewy koniec kształtu zostanie wyrównany do początku osi czasu, a sam kształt zostanie rozciągnięty do bieżącej daty.

 2. Przeciągnij kształt Znacznik dzisiejszej daty z wzornika Osie czasu na oś czasu.

 3. Kształt zostanie ustawiony na rzeczywistej bieżącej dacie.


Czas, który upłynął, na osi czasu

Przy każdym otwarciu rysunku osi czasu zawierającej kształt Upłynęło czasu lub Znacznik dzisiejszej daty kształt ten jest przesuwany w celu wyrównania go z rzeczywistą bieżącą datą.

Początek strony

Wyświetlanie szczegółowych informacji w sekcji osi czasu

Segment istniejącej osi czasu można rozwinąć w postaci drugiej osi czasu, aby przedstawić więcej szczegółowych informacji. Rozwinięta oś czasu przedstawia segment oryginalnej osi czasu, ale praca z nią odbywa się niezależnie. Na przykład dodawanie punktów kontrolnych lub interwałów do rozwiniętej osi czasu odbywa się tak samo jak w przypadku oryginalnej osi czasu. Po dodaniu punktu kontrolnego lub interwału do oryginalnej osi czasu zostanie on również dodany do rozwiniętej osi czasu. Jednakże dodanie punktu kontrolnego lub interwału do rozwiniętej osi czasu nie spowoduje dodania tego elementu do oryginalnej osi czasu.

Uwaga : Aby możliwe było utworzenie rozwiniętej osi czasu, na stronie rysunku musi znajdować się oś czasu.

Wyświetlanie szczegółowych informacji dla sekcji

 1. Z wzornika Osie czasu przeciągnij na stronę kształt Rozwinięta oś czasu.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie osi czasu określ żądane opcje rozwiniętej osi czasu na kartach Okres i Format czasu, a następnie kliknij przycisk OK. Daty rozpoczęcia i zakończenia muszą należeć do okresu uwzględnionego na oryginalnej osi czasu.

 3. Rozwinięta oś czasu pojawi się na stronie rysunku i zostaną wyświetlone następujące elementy:

  • Szare linie przerywane określające skojarzenie między obiema osiami czasu i wyznaczające odcinek oryginalnej osi czasu odzwierciedlany na rozwiniętej osi czasu.

  • Wspólne punkty kontrolne i interwały. Są one automatycznie synchronizowane, czyli zmiana na jednej osi czasu powoduje także zmianę na drugiej.

   Uwaga : Domyślnie rozwinięta oś czasu jest przedstawiana za pomocą kształtu tego samego typu, który był używany w przypadku osi oryginalnej. Aby zmienić typ kształtu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy rozwiniętą oś czasu, a następnie kliknąć polecenie Ustaw typ osi czasu.

Porada : Aby szybko zmienić zakres czasu rozwiniętej osi czasu, przeciągnij żółte uchwyty sterujące. Data rozwiniętej osi czasu zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Początek strony

Udoskonalanie osi czasu

Zmiany dat punktów kontrolnych, przewidywanych czasów trwania procesów, a nawet dat zakończenia projektów są nie do uniknięcia. A gdy już te zmiany nastąpią, można z łatwością wprowadzać poprawki i udoskonalać oś czasu programu Visio.

Element do zmiany

Czynność

Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, kliknij polecenie Konfiguruj oś czasu, a następnie przejdź do karty Okres. Wpisz lub wybierz nową datę rozpoczęcia lub zakończenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Liczba znaczników podziałki na pasku osi czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, kliknij polecenie Konfiguruj oś czasu, a następnie przejdź do karty Okres. Z listy Skala czasu wybierz inną jednostkę czasu, a następnie kliknij przycisk OK.

Widoczność dat i znaczników podziałki osi czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, kliknij polecenie Konfiguruj oś czasu, a następnie przejdź do karty Format czasu. W obszarze Formatowanie zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby wyświetlić bądź ukryć na osi czasu daty lub znaczniki skali czasu. Kliknij przycisk OK.

Widoczność grotów strzałek na pasku osi czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, a następnie kliknij polecenie Pokaż grot strzałki rozpoczęcia lub Pokaż grot strzałki zakończenia.

Typ punktu kontrolnego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, a następnie kliknij polecenie Ustaw typ punktu kontrolnego. Na liście Typ punktu kontrolnego kliknij odpowiedni styl, a następnie kliknij przycisk OK.

Typ interwału

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt interwału, a następnie kliknij polecenie Ustaw typ interwału. Wybierz odpowiedni styl, a następnie kliknij przycisk OK.

Data punktu kontrolnego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj punkt kontrolny. Wprowadź odpowiednią datę, a następnie kliknij przycisk OK.

Daty zakresu czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy interwał, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj interwał. Wprowadź odpowiednie daty, a następnie kliknij przycisk OK.

Opis punktu kontrolnego lub zakresu czasu

 • Kliknij dwukrotnie tekst skojarzony z punktem kontrolnym lub interwałem. Zaznacz opis, a następnie wpisz nowy żądany opis.

Położenie tekstu skojarzonego z punktem kontrolnym, interwałem lub znacznikiem dzisiejszej daty

 • Zaznacz kształt. Przeciągnij uchwyt sterujący, aby zmienić odległość między tekstem a paskiem osi czasu albo kąt nachylenia tekstu.

Format daty

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, punkt kontrolny lub interwał, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj oś czasu, Konfiguruj punkt kontrolny lub Konfiguruj interwał. Na liście Format daty kliknij odpowiedni format, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×