Tworzenie odwołania do tego samego zakresu komórek w wielu arkuszach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Odwołanie do tej samej komórki lub do zakres w wielu arkuszach nosi nazwę odwołania wielopoziomowego. Odwołanie wielopoziomowe to użyteczny i wygodny sposób odwoływania się do kilku arkuszy, które mają ten sam wzór i zawierają ten sam typ danych, na przykład podczas konsolidowania danych budżetowych z różnych działów w organizacji.

Co chcesz zrobić?

Informacje o odwołaniu wielopoziomowym

Informacje o sposobie zmiany odwołań wielopoziomowych podczas przenoszenia, kopiowania, wstawiania lub usuwania arkuszy

Tworzenie odwołania wielopoziomowego

Tworzenie nazwy dla odwołania wielopoziomowego

Co dalej?

Informacje o odwołaniu wielopoziomowym

Odwołania wielopoziomowego można użyć do sumowania podziału budżetu między trzema działami: Sales, HR, Marketing (Sprzedaż, Kadry, Marketing), gdy każdy dział jest przypisany do innego arkusza. W tym celu należy użyć następującego odwołania wielopoziomowego:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Istnieje nawet możliwość dodania kolejnego arkusza, a następnie przeniesienia go do zakresu, do którego odwołuje się formuła. Aby na przykład dodać odwołanie do komórki B3 w arkuszu Facilities (Administracja), należy przenieść arkusz Facilities między arkusze Sales i HR, przeciągając jego kartę zgodnie z poniższym przykładem.

Wstawianie innego arkusza do konsolidacji

Ponieważ formuła zawiera odwołanie wielopoziomowe do zakresu nazw arkuszy (Sales:Marketing!B3), wszystkie arkusze w tym zakresie zostaną uwzględnione w nowych obliczeniach.

Początek strony

Informacje o sposobie zmiany odwołań wielopoziomowych podczas przenoszenia, kopiowania, wstawiania lub usuwania arkuszy

W poniższych przykładach wyjaśniono, co się dzieje w przypadku wstawiania, kopiowania, usuwania lub przenoszenia arkuszy objętych odwołaniem wielopoziomowym. W przykładach jest używana formuła =SUMA(Arkusz2:Arkusz6!A2:A5) w celu sumowania komórek od A2 do A5 w arkuszach od 2 do 6.

Wstawianie lub kopiowanie     Jeśli w skoroszycie między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 (punkty końcowe w tym przykładzie) są wstawiane lub kopiowane arkusze, program Excel obejmuje obliczeniami wszystkie wartości z komórek od A2 do A5 znajdujących się w dodanych arkuszach.

Usuwanie     Jeśli między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 w skoroszycie zostaną usunięte jakieś arkusze, program Excel usunie ich wartości z obliczeń.

Przenoszenie     Jeśli arkusze znajdujące się między arkuszami Arkusz2 i Arkusz6 zostaną przeniesione do lokalizacji poza objętym odwołaniem zakresem arkuszy, program Excel usunie z obliczeń wartości pochodzące z tych arkuszy.

Przenoszenie punktu końcowego     Jeśli arkusz Arkusz2 lub Arkusz6 zostanie przeniesiony do innej lokalizacji w tym samym skoroszycie, program Excel skoryguje obliczenia stosownie do nowych zawartych między nimi arkuszy, chyba że zostanie odwrócona kolejność skrajnych arkuszy w skoroszycie. Odwrócenie kolejności skrajnych arkuszy spowoduje zmianę skrajnego arkusza dla odwołania wielopoziomowego. Załóżmy na przykład, że istnieje odwołanie do arkuszy Arkusz2:Arkusz6. Jeśli w skoroszycie arkusz Arkusz2 zostanie przeniesiony za arkusz Arkusz6, formuła zostanie skorygowana tak, aby wskazywała zakres Arkusz3:Arkusz6; natomiast jeśli arkusz Arkusz6 zostanie przeniesiony przed arkusz Arkusz2, formuła zostanie skorygowana tak, aby wskazywała zakres Arkusz2:Arkusz5.

Usuwanie punktu końcowego     Jeśli arkusz Arkusz2 lub Arkusz6 zostanie usunięty, program Excel usunie wartości w tym arkuszu z obliczeń.

Początek strony

Tworzenie odwołania wielopoziomowego

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić funkcję.

 2. Wpisz = (znak równości), wprowadź nazwę funkcji, a następnie wpisz nawias otwierający.

  Funkcje, których można użyć w odwołaniu wielopoziomowym:

Funkcja

Opis

ŚREDNIA

Oblicza średnią (średnią arytmetyczną) liczb.

ŚREDNIA.A

Oblicza średnią (średnią arytmetyczną) liczb; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ILE.LICZB

Liczy komórki zawierające liczby.

ILE.NIEPUSTYCH

Liczy komórki, które nie są puste.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Zwraca średnią harmoniczną zbioru danych składającego się z liczb dodatnich, czyli odwrotność średniej arytmetycznej odwrotności.

KURTOZA

Zwraca kurtozę zbioru danych.

MAX.K

Zwraca k-tą największą wartość w zbiorze danych, czyli na przykład piątą największą liczbę.

MAX

Znajduje największą wartość w zbiorze wartości.

MAX.A

Znajduje największą wartość w zbiorze wartości; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

MEDIANA

Zwraca wartość mediany, czyli liczbę w środku zbioru danych liczb.

MIN

Znajduje najmniejszą wartość w zbiorze wartości.

MIN.A

Znajduje najmniejszą wartość w zbiorze wartości; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

PERCENTYL

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do przedziału otwartego od 0 do 1.

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

PROCENT.POZYCJA

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW

Zwraca pozycję procentową wartości w zestawie danych, należącą do przedziału otwartego od 0 do 1.

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 włącznie.

KWARTYL

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z przedziału od 0 do 1. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z przedziału otwartego od 0 do 1.

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z przedziału domkniętego od 0 do 1.

ILOCZYN

Mnoży liczby.

POZYCJA

Zwraca pozycję liczby na liście liczb, tzn. jej wielkość względem innych wartości na liście. Funkcja ta została udostępniona w celu zapewniania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

POZYCJA.NAJW

Zwraca pozycję liczby na liście liczb, tzn. jej wielkość względem innych wartości na liście.

POZYCJA.ŚR

Zwraca pozycję liczby na liście liczb, tzn. jej wielkość względem innych wartości na liście.

SKOŚNOŚĆ

Zwraca skośność rozkładu.

MIN.K

Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STAND.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji.

ODCH.STANDARDOWE.A

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

ŚREDNIA.WEWN

Zwraca średnią wewnętrznego zbioru danych.

SUMA

Dodaje liczby.

WARIANCJA.PRÓBKI

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.POP

Oblicza wariancję dla całej populacji.

WARIANCJA.A

Szacuje wariancję na podstawie próbki; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję dla całej populacji; uwzględnia tekst i wartości logiczne.

 1. Kliknij kartę pierwszego arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 2. Trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 3. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 4. Uzupełnij formułę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Tworzenie nazwy dla odwołania wielopoziomowego

 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Definiuj nazwę.

 2. W oknie dialogowym Nowa nazwa w polu Nazwa wpisz nazwę, której chcesz użyć dla odwołania. Długość nazw nie może przekraczać 255 znaków.

 3. W polu Odwołuje się do wybierz znak równości (=) i odwołanie, a następnie naciśnij klawisz BACKSPACE.

 4. Kliknij kartę pierwszego arkusza, do którego ma być utworzone odwołanie.

 5. Trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

 6. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, do którego ma zostać utworzone odwołanie.

Początek strony

Co dalej?

Aby dowiedzieć się więcej o przenoszeniu arkusza w skoroszycie, zobacz temat Przenoszenie lub kopiowanie arkusza. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i używaniu nazw zdefiniowanych, zobacz temat Definiowanie nazw i używanie ich w formułach.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×