Tworzenie niestandardowych kategorii i grup oraz zarządzanie nimi w okienku nawigacji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office Access 2007 udostępnia nową funkcję, okienko nawigacji. Okienko to zastępuje starsze narzędzie — okno Baza danych. Za pomocą okienka nawigacji można rozpoczynać korzystanie z obiektów w bazie danych — tabel, formularzy, kwerend itp. — i zarządzać nimi. Okienka nawigacji można także używać zamiast paneli przełączania. W tym celu należy utworzyć niestandardowe kategorie i grupy zapewniające skróty tylko do tych obiektów, które mają być wyświetlane. Informacje w tym temacie dotyczą tworzenia niestandardowych kategorii i grup w okienku nawigacji oraz zarządzania nimi.

Co chcesz zrobić?

Opis okienka nawigacji

Tworzenie niestandardowych kategorii i grup

Pokazywanie lub ukrywanie grup i obiektów w kategorii

Usuwanie i przywracanie obiektów w grupach niestandardowych

Opis okienka nawigacji

W starszych wersjach programu Access okno Baza danych służyło do uruchamiania obiektów  — na przykład tabel, raportów i formularzy — w bazie danych i do zarządzania nimi. Za pomocą tego okna można było na przykład uruchomić Kreatora raportów lub zmienić projekt formularza wprowadzania danych.

Aby ułatwić wyszukiwanie i używanie zestawu obiektów, takich jak formularze wprowadzania danych czy raporty uruchamiane co tydzień, należało utworzyć panel przełączania. Panele przełączania to małe ekrany zawierające przyciski oraz hiperłącza, które służyły na przykład do otwierania formularza lub raportu. Panele przełączania umożliwiają ukrywanie obiektów bazy danych przed innymi użytkownikami i zapobieganie ich uszkodzeniu. Na przykład, aby uniemożliwić użytkownikom zmianę danych w tabeli źródłowej, trzeba było skonfigurować bazę danych w taki sposób, aby był wyświetlany tylko panel przełączania, dzięki czemu było można udostępnić użytkownikom ograniczony zestaw odpowiednich narzędzi.

Okienko nawigacji udostępnia kilka funkcji, które jeszcze bardziej ułatwiają i przyspieszają korzystanie z bazy danych:

 • Okienko zapewnia ciągłą widoczność obiektów w bazie danych. Nie można przypadkowo ukryć okienka nawigacji pod innymi ekranami.

 • Tworząc w kategoriach kategorie niestandardowe i grupy obiektów w tych kategoriach, można ograniczyć obiekty widoczne dla innych użytkowników i dostępne do użytku. Załóżmy na przykład, że w każdy piątek rano trzeba utworzyć zestaw trzech raportów. Zamiast przewijać długą listę obiektów bazy danych w celu odnalezienia raportów można utworzyć kategorię niestandardową w okienku nawigacji i umieścić w niej grupę skrótów do tych raportów.

 • Istnieje możliwość utworzenia maksymalnie 10 kategorii niestandardowych, a kategorie niestandardowe można w dowolnej chwili zmieniać lub usuwać.

Czynności opisane w poniższych sekcjach wyjaśniono, jak tworzyć i zarządzać nimi niestandardowe kategorie i grupy. Informacje w tym temacie pochodzą z większego tematu przewodnika do okienka nawigacji, który wyjaśniono, jak szczegóły dotyczące za pomocą okienka nawigacji. Zobacz temat większe, jeśli musisz funkcji lub zadań, których nie został opisany poniżej.

Pamiętaj także, że nadal można tworzyć i używać paneli przełączania w Office Access 2007. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł miejsce, w którym stało z panelami przełączania?.

Początek strony

Tworzenie niestandardowych kategorii i grup

Utworzona kategoria niestandardowa będzie na stałe przypisana do bazy danych otwartej w momencie utworzenia kategorii. Kategorii ani grupy niestandardowych nie można przenosić do innych baz danych.

Do tworzenia kategorii i grup niestandardowych służy okno dialogowe Opcje nawigacji. Ten proces wymaga wykonania następujących czynności:

 • Najpierw utwórz kategorię niestandardową. W programie Access jest dostępna jedna taka kategoria — o nazwie Niestandardowa. Można zmienić nazwę tej kategorii i w razie potrzeby dodać lub usunąć grupy. Można również w dowolnej chwili utworzyć nową kategorię.

 • Po utworzeniu kategorii utwórz jedną lub więcej grup przeznaczonych dla nowej kategorii.

 • Zamknij okno dialogowe Opcje nawigacji i w okienku nawigacji przeciągnij lub skopiuj i wklej obiekty bazy danych, które chcesz przypisać do grupy niestandardowej. Przeciągnij lub skopiuj obiekty ze specjalnej grupy o nazwie Obiekty nieprzypisane tworzonej przez program Access po każdym utworzeniu kategorii niestandardowej.

  Uwaga: Po dodaniu do grupy niestandardowej obiektu bazy danych z grupy Obiekty nieprzypisane program Access utworzy skrót do tego obiektu — sam obiekt nie zostanie przeniesiony ani skopiowany. Zmiana nazwy skrótu lub usunięcie go w grupie niestandardowej nie ma wpływu na obiekt, lecz tylko na skrót do niego.

 • Po wypełnieniu grup niestandardowych można ukryć grupę Obiekty nieprzypisane oraz wszystkie inne grupy, które nie mają być wyświetlane.

Tworzenie kategorii niestandardowej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji na liście Kategorie kliknij pozycję Dodaj element. Na liście zostanie wyświetlona nowa kategoria. Na tej ilustracji pokazano nową kategorię niestandardową:

  Nowa kategoria niestandardowa w okienku nawigacji

 3. Wpisz nazwę nowej kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Nazwa powinna mieć sens dla osób korzystających z bazy danych. Po utworzeniu nazwy podpis dla listy po prawej stronie zmieni się zgodnie z nadaną nazwą. Jeżeli na przykład nowej kategorii nadano nazwę Mój panel przełączania, nagłówek listy po prawej stronie będzie miał następującą postać: Grupy dla „Mój panel przełączania”. Lista zawiera grupę o nazwie Obiekty nieprzypisane. Ta grupa jest tworzona domyślnie. Zawiera ona wszystkie obiekty w bazie danych, którymi można się posłużyć do wypełnienia grupy niestandardowej.

  Po utworzeniu kategorii niestandardowej można utworzyć jedną lub więcej grup dla danej kategorii. Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby grup. W otwartym oknie dialogowym Opcje nawigacji wykonaj opisane niżej czynności.

Tworzenie grupy niestandardowej

 1. Na liście grupy dla "Nazwa grupy" kliknij przycisk Dodaj grupę, a następnie wpisz nazwę grupy. Można tak często, jak należy powtórzyć ten proces. Na przykład Mój panel przełączania może zawierać trzech grup — formularze wprowadzania danych, raportach i zapytaniach. Na potrzeby użytkowników lub własne preferencje należy kontrolować grupy, do których możesz dodać na tym etapie.

 2. Pozostaw zaznaczenie pola wyboru przy pozycji Obiekty nieprzypisane, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to zamknięcie okna dialogowego Opcje nawigacji i dodanie nowej grupy niestandardowej do panelu nawigacji. Nowa grupa będzie jednak w tym momencie niewidoczna.

 3. Przejdź do następnego zestawu czynności, aby wyświetlić grupę i dodać do niej obiekty.

Dodawanie obiektów do grupy niestandardowej

 1. Kliknij menu u góry okienka nawigacji i w górnej części menu kliknij nową kategorię. W dolnej części menu, obok grupy Obiekty nieprzypisane zostaną wyświetlone grupy utworzone dla tej kategorii.

 2. W grupie Obiekty nieprzypisane wybierz elementy, których chcesz użyć w grupie niestandardowej, a następnie przenieś je do tej grupy. W programie Access istnieje kilka sposobów przenoszenia wybranych elementów:

  • Przeciąganie pojedynczych elementów

  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CTRL, kliknięcie wielu elementów, a następnie przeciągnięcie ich do grupy niestandardowej.

  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wybranych elementów, wskazanie polecenia Dodaj do grupy, a następnie kliknięcie nazwy grupy niestandardowej.

Po zakończeniu można pozostawić grupę Obiekty nieprzypisane widoczną w okienku nawigacji lub ją ukryć

Ukrywanie grupy Obiekty nieprzypisane

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji i kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W okienku Grupy dla:kategoria wyczyść pole wyboru Obiekty nieprzypisane.

Po utworzeniu kategorii lub grupy niestandardowej można dodać do tej grupy kilka skrótów, za pomocą których będzie można dodawać dodatkowe grupy. Poniżej opisano sposób wykonania tej czynności.

Tworzenie nowej grupy niestandardowej za pomocą obiektu w istniejącej grupie niestandardowej

Uwaga: Aby użyć tej metody, trzeba najpierw utworzyć kategorię i grupę niestandardową, wykonując czynności opisane w poprzednich sekcjach.

 1. Po otwarciu kategorii i grupy niestandardowej w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz umieścić w nowej grupie.

 2. Wskaż polecenie Dodaj do grupy, a następnie kliknij polecenie Nowa grupa.

  Nowa grupa zostanie wyświetlona w okienku nawigacji. Nowa grupa niestandardowa w okienku nawigacji Wprowadź nazwę nowej grupy, a następnie przeciągnij dodatkowe skróty do nowej grupy, stosownie do potrzeb.

Początek strony

Pokazywanie i ukrywanie grup oraz obiektów w kategorii

Istnieje możliwość ukrycia niektórych lub wszystkich grup w kategorii niestandardowej lub wszystkich bądź niektórych obiektów w grupie. Podczas dalszej pracy należy pamiętać o następujących informacjach:

 • W programie Access są dostępne dwa sposoby ukrywania obiektu. Można ukryć obiekt w jego grupie i kategorii nadrzędnej za pomocą poleceń okienka nawigacji, można również wyświetlić właściwości każdego obiektu i ukryć go we wszystkich grupach i kategoriach w otwartej bazie danych.

 • Ukryte obiekty i grupy można ustawić jako całkowicie niewidoczne lub wyświetlić je w okienku nawigacji w postaci wygaszonych, niedostępnych ikon. W tym celu należy zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Pokaż ukryte obiekty w oknie dialogowym Opcje nawigacji. Za pomocą tego pola można także odkryć lub przywrócić grupę albo obiekt.

W poniższych sekcjach przedstawiono procedury wykonywania poszczególnych zadań.

Ukrywanie grupy w kategorii

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu grupy, którą chcesz ukryć, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

  Uwaga: Możesz również wykonać to zadanie, za pomocą okna dialogowego Opcje nawigacji. Otwieranie okna dialogowego (zobacz kroki opisane w następnej sekcji, jeśli nie wiesz, jak), a następnie na liście grupy dla "kategoria" wyczyść pole wyboru obok grupy, którą chcesz ukryć.

Przywracanie ukrytej grupy w kategorii

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. Na liście Kategorie zaznacz kategorię zawierającą ukrytą grupę.

 3. Na liście Grupy dla: „kategoria” zaznacz pole wyboru obok ukrytej grupy.

 4. Kliknij przycisk OK.

Ukrywanie obiektu w jego grupie nadrzędnej

 • W okienku nawigacji kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

Ukrywanie obiektu we wszystkich grupach i kategoriach

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz ukryć, a następnie kliknij polecenie Właściwości obiektu.

  Pojawi się okno dialogowe Właściwości, w którym program Access dołączy nazwę obiektu do tytułu okna dialogowego. Na przykład otwarcie formularza o nazwie Zamówienia spowoduje, że tytuł okna dialogowego będzie następujący: Właściwości: Zamówienia Poniższa ilustracja przedstawia to okno dialogowe.

  Okno dialogowe Właściwości dla obiektu bazy danych w programie Access

 2. Zaznacz pole wyboru Ukryj.

 3. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie (odkrywanie) ukrytego obiektu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij przycisk OK i powrócić do okienka nawigacji. W okienku wszystkie ukryte obiekty są wyświetlane w postaci wygaszonych ikon.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeżeli obiekt został ukryty tylko w jego grupie lub kategorii nadrzędnej, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj.

  • Jeżeli obiekt został ukryty we wszystkich kategoriach i grupach przez ustawienie właściwości Ukryty, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Wyświetl właściwości, a następnie wyczyść pole wyboru Ukryty.

Początek strony

Usuwanie i przywracanie obiektów w grupach niestandardowych

Grupy niestandardowe mogą z czasem ulec modyfikacji w wyniku zmian wymagań użytkowników lub potrzeb biznesowych. W dowolnej chwili można dodawać obiekty do grupy lub je z niej usuwać. Poniższe procedury przedstawiają sposoby wykonywania tych czynności.

Usuwanie obiektów z grupy niestandardowej

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Przywracanie obiektu do grupy niestandardowej

 1. Jeżeli grupa Obiekty nieprzypisane jest ukryta, wyświetl ją.

  Jak wyświetlić grupę Obiekty nieprzypisane?

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

  2. W okienku Grupy dla „kategoria” zaznacz pole wyboru obok pozycji Obiekty nieprzypisane.

 2. W razie potrzeby przeciągnij albo skopiuj i wklej odpowiedni obiekt z grupy Obiekty nieprzypisane do grupy niestandardowej.

Zmienianie nazwy obiektu w grupie niestandardowej

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę skrótu.

 2. Wpisz nową nazwę skrótu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×