Tworzenie niestandardowego formularza listy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Większość list i bibliotek programu SharePoint zawiera domyślnie formularze wyświetlane podczas dodawania, edytowania i wyświetlania elementów danej listy lub biblioteki. Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 umożliwia łatwe zastępowanie dowolnych domyślnych formularzy listy utworzonymi samodzielnie niestandardowymi formularzami listy — dostosowanymi do określonych potrzeb. Po utworzeniu niestandardowego formularza listy zawierającego odpowiednie pola można ustawić go jako domyślny formularz danej listy lub biblioteki.

Po utworzeniu niestandardowego formularza listy, dodawanie lub usuwanie kolumn, zmienić formatowanie czcionki i stosowanie kolorów za pomocą narzędzia WYSIWYG w Office SharePoint Designer 2007. Gdy to zrobisz, Extensible Stylesheet Language (XSL) zostanie wstawiony bezpośrednio w formacie HTML. Można edytować XSL bezpośrednio w widoku Kod, ale umożliwia także narzędzia do formatowania w Office SharePoint Designer 2007, aby szybko stosować XSL i łatwo bez znajomości dowolnego XSL.

W tym artykule opisano sposoby lokalizowania domyślnych formularzy listy, tworzenia nowej strony zawierającej niestandardowy formularz listy i kojarzenia tej strony z listą.

W tym artykule

Znajdź domyślnych formularzy list

Utwórz nową stronę, która zawiera niestandardowego formularza listy

Kojarzenie nowej strony z listą

Lokalizowanie domyślnych formularzy listy

Większość list i bibliotek programu SharePoint zawiera formularze listy umożliwiające dodawanie, edytowanie i wyświetlanie ich elementów. Formularze listy są przechowywane w folderze zawierającym skojarzoną z nimi listę.

Określenie lokalizacji domyślnych formularzy przed utworzeniem niestandardowego formularza listy nie jest konieczne, może być jednak pomocne, gdyż umożliwia jego zapisanie w tym samym miejscu. Aby zlokalizować domyślne formularze listy dla listy lub biblioteki, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Jeśli okienko Lista folderów jest niewidoczne, w menu Widok kliknij polecenie Lista folderów.

  Skrót klawiaturowy aby otworzyć Listę folderów, naciśnij klawisze ALT + F1.

 2. Dla listy programu SharePoint zlokalizuj folder Listy w okienku Lista folderów. Dla biblioteki programu SharePoint zlokalizuj folder Dokumenty udostępnione. Jeśli folder Listy lub Dokumenty udostępnione jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. Zlokalizuj listę lub bibliotekę, dla której chcesz utworzyć niestandardowy formularz listy. Jeśli lista lub lista bibliotek jest zwinięta, kliknij znak plus (+), aby ją rozwinąć.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono rozwiniętą listę Anonsy.

  Formularze listy dla listy programu SharePoint wyświetlone w okienku Lista folderów

Domyślnie w folderze znajdują się trzy pliki strony formularza: DispForm.aspx, EditForm.aspx i NewForm.aspx. Czwarty plik, AllItems.aspx, jest domyślnym widokiem danych umożliwiającym wyświetlenie elementów na liście, tak jak to przedstawiono na poniższej ilustracji.

Strona formularza AllItems wyświetlona w przeglądarce

Uwaga : W zależności od listy w folderze może się znajdować kilka stron widoku danych i wiele stron formularza.

Program Office SharePoint Designer 2007 umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy zastępujących domyślne formularze nowego elementu, edycji elementu i wyświetlania elementu przez zastąpienie istniejącego składnika Web Part widoku listy składnikiem Web Part formularza niestandardowego.

Na poniższych trzech ilustracjach przedstawiono domyślne formularze listy dla listy Anonsy.

 • Strona NewForm.aspx umożliwia wyświetlenie formularza nowego elementu podczas dodawania nowego elementu do listy.

  Strona NewForm.aspx wyświetlana w przeglądarce

 • Strona EditForm.aspx umożliwia wyświetlenie formularza edycji elementu podczas edytowania elementu na liście.

  Strona EditForm.aspx wyświetlana w przeglądarce

 • Strona DispForm.aspx umożliwia wyświetlenie formularza wyświetlania elementu podczas wyświetlania pojedynczego elementu listy.

  Strona formularza DispForm.aspx wyświetlana w przeglądarce

Początek strony

Tworzenie nowej strony zawierającej niestandardowy formularz listy

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowej strony i wstawienie na niej niestandardowego formularza listy. Następnie, po zapisaniu strony, należy skojarzyć stronę z istniejącą listą.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W oknie dialogowym Nowy na karcie Strona kliknij pozycję Ogólne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję ASPX.

 3. W menu Wstaw wskaż polecenie Formanty programu SharePoint, a następnie kliknij polecenie Niestandardowy formularz listy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Formularz listy lub biblioteki dokumentów.

  Okno dialogowe Formularz listy lub biblioteki dokumentów

 4. Na liście Lista lub biblioteka dokumentów do użycia w formularzu zaznacz listę lub bibliotekę, dla której chcesz utworzyć formularz. Kontynuując pracę z przykładem, kliknij pozycję Anonsy.

 5. Na liście Typ zawartości do użycia w formularzu kliknij typ zawartości, dla którego chcesz użyć formularza. Zgodnie z przykładem kliknij pozycję Anonsy. Lista Anonsy ma tylko jeden domyślny typ zawartości, dlatego ta pozycja może być jedyną dostępną.

  Każdą listę lub bibliotekę można skonfigurować w sposób umożliwiający obsługę wielu typów zawartości, które są następnie wyświetlane w tym oknie dialogowym na liście Typ zawartości do użycia w formularzu. Dla każdego typu zawartości dostępnego dla listy lub biblioteki można używać innego zestawu niestandardowych formularzy listy. Jeśli na przykład lista zawiera zarówno typ zawartości Informacje prasowe, jak i typ zawartości Wiadomości z branży, można utworzyć i zastosować dwa oddzielne zestawy niestandardowych formularzy listy — po jednym dla każdego z dwóch typów zawartości.

  Zaletą używania oddzielnych zestawów niestandardowych formularzy listy dla każdego typu zawartości jest to, że te niestandardowe formularze listy są zaprojektowane w celu wyświetlania tylko tych pól, które są odpowiednie dla określonego typu zawartości.

 6. W obszarze Typ formularza do utworzenia określ, czy chcesz utworzyć Formularz nowego elementu, Formularz edycji elementu czy Formularz wyświetlania elementu.

  Dla potrzeb przykładu kliknij opcję Formularz nowego elementu.

 7. Aby dołączyć do formularza pasek narzędzi, zaznacz pole wyboru Pokaż pasek narzędzi Standardowy.

  Niestandardowy formularz listy może zawierać pasek narzędzi ułatwiający użytkownikom wykonywanie typowych czynności związanych z elementem. Polecenia dostępne na pasku narzędzi zależą od typu formularza. Pasek narzędzi formularza EditForm.aspx może być na przykład podobny do przedstawionego na następującej ilustracji.

  Pasek narzędzi formularza EditForm.aspx

  Natomiast pasek narzędzi formularza DispForm.aspx może być podobny do przedstawionego na tej ilustracji.

  Pasek narzędzi formularza DispForm.aspx

 8. Kliknij przycisk OK. Na stronie zostanie wyświetlony Formularz nowego elementu.

  Formularz nowego elementu wyświetlony na stronie

  Uwaga : Na ilustracji przedstawiono przykładową stronę ASPX, która nie jest dołączona do strony wzorcowej. Aby zastosować wygląd i sposób działania witryny programu SharePoint, należy dołączyć stronę do strony wzorcowej. W tym celu w menu Format wskaż polecenie Strona wzorcowa, a następnie kliknij polecenie Dołącz stronę wzorcową. W oknie dialogowym Wybieranie strony wzorcowej kliknij opcję Domyślna strona wzorcowa, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dopasowywanie obszarów zawartości. Aby dopasować treść strony do symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderMain, kliknij przycisk OK.

  Domyślnie w niestandardowym formularzu listy są wyświetlane pola domyślne dla wybranego typu formularza oraz wszystkie domyślne formanty każdego z pól. Przykładowo dla listy Anonsy pole Data ważności zawiera formant wyboru daty. Pola wymagane, jeśli takie istnieją, są automatycznie oznaczane gwiazdką.

 9. Aby zapisać nowy niestandardowy formularz listy, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. Możesz też nacisnąć klawisze CTRL+S.

 10. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w dużym polu listy przejdź do folderu listy lub biblioteki, dla której został utworzony niestandardowy formularz listy.

  Do obserwowania przykład, w oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij dwukrotnie pozycję listy, a następnie kliknij dwukrotnie Anonsy, aby otworzyć folder Anonsy. W polu Nazwa pliku wpisz NewAnnouncements, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Aby obserwować przykład, w polu Nazwa pliku wpisz NewAnnouncements, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Strona Nowe_anonsy.aspx zostanie wyświetlona w okienku Lista folderów w folderze Anonsy.

Początek strony

Kojarzenie nowej strony z listą

Po utworzeniu niestandardowego formularza listy można skojarzyć go z listą, dla której został utworzony. Jeśli niestandardowy formularz listy nie zostanie skojarzony z listą, nie będzie on wyświetlany w przeglądarce podczas tworzenia, wyświetlania i edytowania elementów z tej listy przez użytkowników.

We wcześniejszym przykładzie opisano sposób utworzenia formularza Nowe_anonsy.aspx dla listy Anonsy. Kolejnym krokiem jest skojarzenie tego formularza z listą.

 1. W okienku Lista folderów kliknij prawym przyciskiem myszy listę lub bibliotekę, z którą chcesz skojarzyć niestandardowy formularz listy — w tym przykładzie listę Anonsy — a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Właściwości listy kliknij kartę Pliki pomocnicze.

 3. Jeśli lista została skonfigurowana w sposób umożliwiający obsługę wielu typów zawartości, na liście Formularze związane z typem zawartości kliknij typ zawartości, dla którego ma być używany niestandardowy formularz listy.

  Każda zmiana typu zawartości powoduje zmodyfikowanie pól tekstowych w celu wyświetlenia formularzy używanych dla bieżącego typu zawartości. Dla każdego typu zawartości można używać oddzielnego zestawu niestandardowych formularzy listy.

 4. W obszarze Formularz nowego elementu kliknij przycisk Przeglądaj, zlokalizuj i kliknij niestandardowy formularz listy — w tym przykładzie formularz Nowe_anonsy.aspx — a następnie kliknij przycisk OK.

  Ścieżka do niestandardowego formularza listy zostanie wyświetlona w polu Formularz nowego elementu.

 5. Kliknij przycisk OK.

Możesz przetestować przykładowy niestandardowy formularz listy. W tym celu kliknij pozycję Default.aspx w okienku Lista folderów, a następnie naciśnij klawisz F12, aby otworzyć stronę w przeglądarce. Po otwarciu okna przeglądarki w obszarze Anonsy kliknij przycisk Dodaj nowy anons, aby otworzyć niestandardowy formularz nowego elementu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×