Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie widoku listy lub biblioteki

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie widoku listy lub biblioteki

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można tworzyć niestandardowe widoki bibliotek i list do organizowania i Pokaż elementy, które są najbardziej dla Ciebie ważne (na przykład niektórych kolumn), aby dodać filtrowania lub sortowania lub raporty są bardziej interesujące stylu. Można tworzyć widoku osobistego (którą tylko Ty możesz wyświetlać) lub, jeśli masz uprawnienia, aby to zrobić, możesz utworzyć widoku publicznego dla wszystkich osób używających listy, aby wyświetlić.

Uwaga: Jeśli do monitorów nie odpowiadają układowi pokazano poniżej, być może używasz nowe środowisko w usłudze SharePoint Online. Jeśli tak, kliknij tutaj.

Uwaga: Jeśli tworzysz widoki, które będą dostępne przez telefonów i innych urządzeń przenośnych, należy wziąć pod uwagę możliwości urządzeń przenośnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie witryny programu SharePoint dla urządzeń przenośnych.

Aby utworzyć widok:

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć widok, kliknij kartę Lista lub Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Utwórz widok.

  Uwaga: Jeśli Utwórz widok jest wyłączone, nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia widoku. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach do utworzenia widoki osobiste i publiczne Zobacz poniższą sekcję Ustawienia widoków .

  Przycisk Utwórz widok biblioteki programu SharePoint na wstążce.

 2. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję typ widoku. Aby uzyskać informacje dla każdego typu zobacz typy widoków, można wybrać jedną poniżej.

 3. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę tworzonego widoku. Zaznacz pozycję Uczyń ten widok domyślnym, aby był to widok domyślny danej listy lub biblioteki. Widokiem domyślnym listy lub biblioteki może być tylko widok publiczny.

  Tworzenie strony Ustawienia widoku
 4. W sekcji odbiorcy w obszarze Wyświetl grupę odbiorców wybierz pozycję Utwórz widok osobisty lub Utwórz widok publiczny. Tworzenie widoku osobistego, gdy chcesz widoku tylko dla siebie. Utwórz widok publiczny, gdy chcesz wszystkich osób używających listy, aby ją wyświetlić.

  Uwaga: Jeśli pozycja Utwórz widok publiczny jest wyłączona, oznacza to, że nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia widoku publicznego dla tej listy lub biblioteki.

 5. W sekcji Kolumny zaznacz kolumny, które chcesz uwzględnić w widoku, i usuń zaznaczenie kolumn, których nie chcesz w nim wyświetlać. Obok numerów kolumn wybierz kolejność wyświetlania kolumn w widoku.

 6. Skonfiguruj pozostałe ustawienia widoku, takie jak Sortowanie i Filtrowanie, a następnie kliknij przycisk OK u dołu strony. Aby zapoznać się z opisami wszystkich ustawień, które można wybrać zobacz poniższe Ustawienia widoków .

Aby zmodyfikować widok na przykład przez ustawienie go jako domyślnego, dodanie lub usunięcie kolumn lub zmianę kolejności sortowania elementów w widoku, wykonaj poniższe kroki.

Uwaga: Po utworzeniu widoku nie można zmienić typ widoku (na przykład nie można przełączyć z widoku standardowego do widoku arkusza danych lub widok wykresu Gantta do widoku kalendarza lub odwrotnie). Musisz utworzyć nowy widok z żądany typ widoku. Jeśli szukasz tylko szybkie edytowanie kolumn i wierszy w list i bibliotek, jednak można tymczasowo zmienić widok standardowy do widoku arkusza danych za pomocą szybkiej edycji. Aby to zrobić, przejdź na kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce, a następnie kliknij przycisk Szybkiej edycji. Po wykonaniu tych czynności, widok będzie wróć do co była wcześniej. Należy zauważyć, że nie można używać szybkiej edycji w widokach miejsce, w którym są zgrupowane elementy. Aby uzyskać więcej informacji w widoku Arkusz danych zobacz sekcję widoku arkusza danych poniżej w typy widoków, które można wybrać.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz zmienić widok, a następnie kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

 2. Kliknij pozycję Modyfikuj widok.

  Uwaga: Jeśli Modyfikuj widok jest wyłączone, nie masz uprawnień do modyfikowania bieżącego widoku. Można jednak zmodyfikować widoków osobistych. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach do utworzenia widoki osobiste i publiczne Zobacz sekcję na Ustawienia widoków w dalszej części tego artykułu.

 3. Z listy rozwijanej Bieżący widok wybierz widok, który chcesz zmodyfikować.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK u dołu strony. Opisy wszystkich ustawień można zmodyfikować, zobacz poniższe Ustawienia widoków .

  Uwaga: Widoki na liście rozwijanej bieżący widok są sortowane w kolejności alfabetycznej, a nie można zmienić. Jednak można zmienić nazwę widoku, tak aby pierwsza litera w kolejności alfabetycznej, które mają.

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć widok.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, dla którego chcesz usunąć widok, a następnie kliknij kartę Biblioteka lub Lista.

 2. Z listy rozwijanej Bieżący widok wybierz widok, który chcesz usunąć.

  Lista rozwijana bieżących widoków list

 3. Kliknij pozycję Modyfikuj widok.

  Uwaga: Jeśli Modyfikuj widok jest wyłączone, nie masz uprawnień wymaganych do zmodyfikowania bieżącego widoku. Można jednak zmodyfikować widoków osobistych. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach do utworzenia widoki osobiste i publiczne zobacz Ustawienia widoków w dalszej części tego artykułu.

  Modyfikowanie przycisk Widok z listy rozwijanej otwarty

 4. Przewiń w dół na stronie Ustawienia w sekcji Widoki, a następnie kliknij widok, który chcesz usunąć.

 5. W górnym obszarze widoku kliknij pozycję Usuń.

  Przycisk Usuń

  Uwaga: Jeśli Usuwanie nie jest opcja, może to być domyślnego widoku listy lub biblioteki, a nie można usunąć widoku domyślnego. Najpierw należy zmodyfikować innego widoku i ustaw go jako domyślny.

 6. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk OK.

Strona typów widoków

Uwaga: Po utworzeniu nie można zmienić format widoku, takie jak z kalendarza do widoku Wykres Gantta. Jednak możesz utworzyć dodatkowe widoki te same dane dla każdego nowego formatu, który ma być używany.

Poniżej przedstawiono typy widoków, które można wybierać spośród:

Widok standardowy    W tym widoku elementy list i bibliotek są wyświetlane w kolejnych wierszach. Widok standardowy jest widokiem domyślnym większości typów list i bibliotek. Ten widok można dostosować na wiele różnych sposobów (np. przez dodanie lub usunięcie kolumn z widoku).

Widok standardowy

Widok kalendarza    Ten widok wyświetla do list i bibliotek w formacie podobnym do kalendarza ścian. Możesz zastosować dzienny, tygodniowy lub miesięczny widoków w tym formacie. Ten widok może być przydatne, jeśli chcesz chronologicznie wyświetlanie elementów z listy lub biblioteki. Aby użyć tego widoku, listy lub biblioteki musi zawierać kolumn z datami rozpoczęcia i daty zakończenia dla elementów kalendarza.

Widok kalendarza

Widok arkusza danych    Ten widok wyświetla elementy listy lub biblioteki, w siatce podobnej do arkusza kalkulacyjnego. Ten widok, nazywane także szybkiej edycji, może być przydatne, jeśli masz do edytowania wielu elementów na liście lub w bibliotece, w tym samym czasie. Ten widok jest również przydatne, jeśli chcesz wyeksportować dane do programu arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych. Istnieją pewne ograniczenia w widoku arkusza danych — nie wszystkie funkcje programu Excel jest dostępna, na przykład. Jeśli element w kolumnie jest wyszarzona, tego typu kolumny nie jest edytowalny.

Widok arkusza danych

Widok wykresu Gantta    Ten widok wyświetla elementy listy lub biblioteki w postaci słupków służą do śledzenia postępu. Widok wykresu Gantta może ułatwić zarządzanie projektami. Za pomocą tego widoku, na przykład, aby wyświetlić zadania, które nakładają się na siebie, a także wizualizować ogólny postęp. Aby użyć tego widoku, listy lub biblioteki musi zawierać kolumn z datami rozpoczęcia i daty zakończenia.

Widok wykresu Gantta

Widok programu Access    Program Microsoft Access umożliwia tworzenie formularzy i raportów opartych na liście lub w bibliotece. Dostępne tylko wtedy, gdy masz zainstalowany program Microsoft Access.

Tworzenie widoku w programie Microsoft Access

Widok niestandardowy w programie SharePoint Designer    Uruchom i tworzyć zaawansowane widoki niestandardowe za pomocą aplikacji programu SharePoint Designer. Wymaga uprawnienia zaawansowane i SharePoint Designer.

Obraz na stronie witryny programu SharePoint Designer 2013.

Istniejący widok     Jeśli istniejący widok jest niemal odpowiedni widok, można zaoszczędzić czas przy użyciu istniejącego widoku jako punktu wyjścia do tworzenia nowego widoku. W pozycji Rozpocznij od istniejącego widoku, pojawi się lista bieżącego widoków. Kliknij przycisk Widok, aby utworzyć nowy widok.

Rozpoczynanie od istniejącego widoku

Widoki mają wiele ustawień ułatwiających szybkie znajdowanie potrzebnych informacji na liście lub w bibliotece. Poniżej przedstawiono ustawienia widoków programu SharePoint. Poszczególne ustawienia są dostępne dla określonych typów widoków. Ustawienia widoków kalendarza różnią się od innych typów widoków.

Maksymalna liczba elementów w widoku jest 5000. Liczba elementów w widoku można zarządzać przy użyciu ustawień limit filtr i element. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów .

 • Widok domyślny    Wszystkich list i bibliotek ma widok domyślny, czyli widoku, które osoby mogą widzieć, gdy znajdzie się na liście lub w bibliotece. Możesz zmienić widok domyślny do dowolnego widoku publicznego dla tej listy lub biblioteki. ale nie można ustawić widoku osobistego jako widok domyślny. Aby usunąć widoku, który jest widok domyślny, musisz najpierw wprowadzić inny widok publiczny domyślną dla tej listy lub biblioteki.

  Uwaga: Jeśli to widok domyślny nie jest wyświetlany na stronie Tworzenie lub edytowanie wyświetlanie stron, nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia widoku publicznego lub widok jest widoku osobistego. Aby utworzyć widok publiczny, które muszą znajdować się w grupie Projektant dla listy lub biblioteki albo jeśli masz odpowiednich uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint .

 • Grupy odbiorców    Podczas tworzenia widoku można ustawić odbiorców widoku na Widok osobisty lub Widok publiczny. Widok osobisty jest widok, w którym jest widoczny tylko dla Ciebie. Widok publiczny jest widok, który może obejrzeć każdy.

  Nie można zmienić widoku osobistego w publiczny ani widoku publicznego w osobisty. Widok publiczny może stanowić punkt wyjścia do utworzenia widoku osobistego lub publicznego. Widok osobisty może stanowić podstawę do tworzenia tylko widoków osobistych.

  Po wyłączeniu Utwórz widok podczas próby utworzenia widoku nie masz odpowiednich uprawnień do tworzenia widoku. Jeśli Utwórz widok jest dostępny, ale opcja Utwórz widok publiczny jest wyłączona, należy się znajdować w grupie projektanta lub odpowiednich uprawnień. Z Utwórz widok osobisty musisz należeć do grupy członka dla listy lub biblioteki albo jeśli masz odpowiednich uprawnień.

 • Kolumny    Kolumny w widoku zawierają informacje, które chcesz wyświetlić dla elementów listy lub biblioteki. Kolumny w połączeniu z innymi funkcjami widoki, takie jak filtry, może ułatwić wyświetlenie tylko informacje, które są najbardziej istotne do pracy. To jest szczególnie przydatne, jeśli lista lub biblioteka zawiera wiele elementów. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kolumn w celu utworzenia niestandardowych widoków zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece.

 • Kolumny wykresu Gantta    Umożliwia wybranie kolumn, które będą obecne w widoku wykresu Gantta. Tytuł to wymagane pole tekstowe. Data rozpoczęcia i Data ukończenia to wymagane pola dat. Jeśli po wybraniu kolumny, takiej jak Tytuł, na liście rozwijanej nie widać żadnych opcji, trzeba utworzyć kolumnę zapewniającą obsługę tego widoku.

 • Sortowanie    Pozwala ustawić kolejność wyświetlania elementów w widoku za pomocą najwyżej dwóch kryteriów. Na przykład można pokazać elementy posortowane na liście zadań według priorytetu, a następnie według daty ukończenia.

 • Filtrowanie    Umożliwia skonfigurowanie widoku w celu wyświetlenia podzbioru elementów na liście lub w bibliotece przez filtrowanie ich za pomocą informacji w kolumnach listy lub biblioteki. Na przykład widok może zawierać dokumenty z biblioteki, które dotyczą określonego projektu.

  Porada: Za pomocą kolumn obliczeniowych lub filtry, które umożliwia wyświetlanie elementów, gdy jest zgodna z datą dzisiaj albo [Ja], aby wyświetlić elementy dla użytkownika widoku obliczeń, takich jak [Dzisiaj]. Można także połączyć prostych równań z funkcjami. Na przykład, aby wyświetlić elementy utworzone w ciągu ostatnich siedmiu dni filtru w kolumnie utworzono ustawiono operator jest mniejsza niż, a wartość [Dzisiaj] -7 (bez spacji). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint .

 • Widok tabelaryczny    Udostępnia pola wyboru dotyczące poszczególnych elementów, które umożliwiają użytkownikom zaznaczanie wielu elementów list lub bibliotek w celu wykonywania operacji zbiorczych. Dzięki temu można zaoszczędzić dużo czasu podczas edytowania wielu elementów listy lub biblioteki. Na przykład użytkownik może zaznaczyć i wyewidencjonować wiele dokumentów.

 • Grupowanie według    Umożliwia grupowanie elementów list i bibliotek według informacji zawartych w kolumnach. Na przykład elementy na liście zadań można pogrupować według priorytetu, a następnie według procentu wykonania.

 • Sumy    Pozwala wyświetlić podsumowania kolumn w widoku, takie jak liczba czy średnia, największa i najmniejsza wartość. Na przykład po ustawieniu dla tytułu kolumny wartości Liczba w bibliotece dokumentów w widoku zostanie wyświetlona liczba dokumentów w widoku i w grupach w widoku. Kolumny dostępne do sumowania i ustawienia dostępne dla poszczególnych kolumn różnią się w zależności od typu kolumny (np. kolumna liczbowa) i typu listy lub biblioteki, dla której jest tworzony widok.

 • Styl    Określa układ widoku (np. biuletyn). Niektóre style nie są dostępne dla poszczególnych typów widoków.

  • Tabela podstawowa    Wyświetla elementy w wierszach.

  • Tabelowy    Wyświetla elementy na liście za pomocą układu przypominającego wizytówki. Ten styl jest dostępny tylko w przypadku list.

  • Tabelowy, bez etykiet    Podobny do stylu tabelowego, ale etykiety kolumn nie są widoczne. Ten styl jest dostępny tylko w przypadku list.

  • Domyślny    Widok domyślny jest różny w zależności od typu i konfiguracji listy lub biblioteki.

  • Szczegóły dokumentu    Wyświetla pliki w bibliotece za pomocą układu przypominającego wizytówki. Ten styl jest dostępny w przypadku większości bibliotek, ale nie list.

  • Biuletyn    Wyświetla elementy w wierszach z liniami między poszczególnymi wierszami.

  • Biuletyn, bez linii    Wyświetla elementy w naprzemiennie cieniowanych wierszach, bez linii między wierszami.

  • Okienko podglądu Wyświetla nazwę elementów w lewej części strony. Po wskazaniu nazwy elementu kolumny wybrane dla widoku zostają wyświetlone w prawej części strony.

  • Cieniowanie    Wyświetla elementy w naprzemiennie cieniowanych wierszach.

 • Foldery    Zaznaczenie pozycji Pokaż elementy w folderach umożliwia wyświetlenie w widoku folderów listy lub biblioteki z elementami. Zaznaczenie pozycji Pokaż wszystkie elementy bez folderów powoduje wyświetlenie w widoku tylko elementów listy lub biblioteki (nazywa się to także widokiem płaskim). Można także zdecydować, czy tworzony widok ma być stosowany we wszystkich folderach, tylko w folderze najwyższego poziomu czy w folderach z określonym typ zawartości.

 • Limit elementów    Można określić liczbę elementów wyświetlanych jednocześnie (partie) w poszczególnych widokach lub łączną liczbę elementów wyświetlanych w ramach danego widoku. Im większa jest partia elementów w widoku, tym dłużej trwa ładowanie go w przeglądarce.

 • Telefon komórkowy    Można zdecydować, że ten widok ma być używany w przypadku urządzeń przenośnych i że jest widokiem domyślnym dla urządzeń przenośnych, a także określić liczbę elementów wyświetlanych w składniku Web Part widoku listy dla tego widoku. Ta opcja jest niedostępna w przypadku niektórych list i bibliotek. Widok musi być widokiem publicznym.

Uwaga: Czy ekranu wygląda inaczej niż przykładach poniżej? Administrator może być trybie klasycznym ustawić na liście lub używasz starszej wersji. Jeśli tak, kliknij tutaj.

Tworzenie nowych widoków list SharePoint organizowanie, ukrywanie i pokazywanie kolumn. Jeden widok jest widok domyślny. Dodatkowe widoki, które można dodać są dostępne w menu Opcje wyświetlania. Możesz utworzyć widok, aby zapisać sortowania, filtrowania i opcje grupowania, wprowadzone w okienku filtrów lub nagłówki kolumn. Kolumny można zostały ukryte lub niewidoczne i szerokości kolumn również zostanie zapisany w widoku.

 1. Na pasku poleceń listy wybierz pozycję Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy .

  Jeśli Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy nie jest widoczna, upewnij się, nie jest edycji listy lub nie został zaznaczony jeden lub więcej elementów. Ponadto może nie ma uprawnień. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem Office 365 lub właściciele witryny lub listy.

 2. Kliknij przycisk Zapisz widok jako.

 3. Wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Przejdź do strony Ustawienia listy.

 2. U dołu strony Ustawienia kliknij przycisk Utwórz widok.

 3. Na stronie Typ widoku wybierz typ widoku, który powoduje otwarcie strony Utwórz widok dla tego typu widoku. Najpopularniejszym typem widoku jest Widok standardowy, w którym są wyświetlane z listy elementów jeden wiersz po drugiej. Widok standardowy to ustawienie domyślne dla większości typów list.

  Ważne: Po wybraniu typu widoku nie można zmienić, ale możesz utworzyć inny widok z typem inny widok. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki.

 4. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę tworzonego widoku.

 5. Jeśli chcesz udostępnić tę widok domyślny na liście, wybierz pozycję Ustaw ten widok domyślny. Tylko widok publiczny może być widok domyślny.

 6. W sekcji odbiorcy w obszarze Wyświetl grupę odbiorców wybierz pozycję Utwórz widok osobisty lub Utwórz widok publiczny. Tworzenie widoku osobistego, gdy chcesz widoku tylko dla siebie. Utwórz widok publiczny, gdy chcesz wszystkich osób używających listy, aby ją wyświetlić.

  Uwaga: Jeśli Utwórz widok publiczny jest wyłączona, nie masz uprawnień Projektowanie, poziomu lub nowszym.

 7. W sekcji Kolumny zaznacz kolumny, które chcesz uwzględnić w widoku, i usuń zaznaczenie kolumn, których nie chcesz w nim wyświetlać. Obok numerów kolumn wybierz kolejność wyświetlania kolumn w widoku.

 8. Zmienianie innych ustawień widoku, takie jak Sortowanie i Filtrowanie, a następnie kliknij przycisk OK u dołu strony. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Edytowanie widoku listy w usłudze SharePoint Online.

 1. Na pasku poleceń listy wybierz pozycję Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy .

  Jeśli Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy nie jest widoczna, upewnij się, nie jest edycji listy lub nie został zaznaczony jeden lub więcej elementów. Ponadto może nie ma uprawnień. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem Office 365 lub właściciele witryny lub listy.

 2. Kliknij nazwę widoku, który chcesz zmienić.

 3. Ponownie kliknij przycisk Opcje wyświetlania, a następnie wybierz pozycję Edytuj bieżący widok.

 4. Na stronie Edytowanie widoku wprowadź odpowiednie zmiany. Możesz dodać lub usunąć kolumn, Dodaj kryteria sortowania lub filtrowania, skonfigurować foldery i nie tylko.

 5. Po zakończeniu zmiany kliknij przycisk OK.

Uwaga: Można także wprowadzić zmiany bezpośrednio w widoku listy. Aby to zrobić, kliknij nazwę kolumny. Można zmienić kolejność elementów, ich filtrowania, pogrupuj je, dodawanie kolumn i zmienianie innych ustawień kolumny. Gdy skończysz, kliknij przycisk Opcje wyświetlania, a następnie kliknij przycisk Zapisz widok jako. Zapisz widok pod bieżącą nazwą, lub wprowadź nową nazwę, aby utworzyć nowy widok.

 1. Na pasku poleceń listy wybierz pozycję Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy .

 2. Kliknij nazwę widoku, który chcesz usunąć.

 3. Ponownie kliknij przycisk Opcje wyświetlania, a następnie wybierz pozycję Edytuj bieżący widok.

 4. Na stronie Edytowanie widoku kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Witryna typy i opcje kolumn

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×