Tworzenie modelu danych w programie Excel

Tworzenie modelu danych w programie Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Model danych jest nowe podejście do integrowania danych z wielu tabel, efektywne tworzenie relacyjne źródło danych w skoroszycie programu Excel. W programie Excel modele danych są używane przejrzysty, dostarczając tabelaryczny dane używane w raportach tabel przestawnych, wykresów przestawnych i programu Power View. Przed do nurkowania do szczegółów, warto przejąć kroku i Obejrzyj klip wideo lub wykonać naszego przewodnika nauki na pobieranie i przekształcenie i dodatku Power Pivot.

Uwaga : W tym artykule opisano modele danych w programie Excel 2013. Jednak tych samych danych modelowania i funkcje dodatku Power Pivot wprowadzone w programie Excel 2013 dotyczą również programu Excel 2016. Istnieje skuteczne mała różnica między tych wersjach programu Excel.

Zwykle użytkownik nie wie nawet, że jest używany model. W programie Excel model danych jest wizualizowany jako kolekcja tabel na liście pól. Aby pracować z modelem bezpośrednio, trzeba użyć dodatku Microsoft Office Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013.

W przypadku importowania danych relacyjnych model jest tworzony automatycznie po wybraniu wielu tabel:

 1. W programie Excel do importowania danych z programu Access albo innej relacyjnej bazy danych zawierającej wiele powiązanych tabel służy grupa Dane > Pobieranie danych zewnętrznych.

 2. Program Excel jest wyświetlany monit o wybranie tabeli. Sprawdzanie, Włącz zaznaczanie wielu tabel.

  Okno dialogowe wybierania tabeli

 3. Wybierz co najmniej dwie tabele, kliknij przycisk Dalej i kliknij przycisk Zakończ.

 4. W obszarze Importowanie danych wybierz opcję wizualizacji danych, na przykład tabelę przestawną w nowym arkuszu, i zbuduj raport.

Model danych zawierający wszystkie zaimportowanie tabele jest gotowy. Została wybrana opcja raportu w formie tabeli przestawnej, więc model jest reprezentowany przez listę pól, za pomocą której zbudujesz raport w formie tabeli przestawnej.

Okienko Lista pól tabeli przestawnej

Co można zrobić z tym modelem? Można za jego pomocą tworzyć tabele przestawne, wykresy przestawne i raporty programu Power View w tym samym skoroszycie. Można go modyfikować, dodając i usuwając tabele, a przy użyciu dodatku Power Pivot można go rozszerzać, dodając kolumny obliczeniowe, pola obliczeniowe, hierarchie i kluczowe wskaźniki wydajności (wskaźniki KPI).

Podczas tworzenia modelu danych opcja wizualizacji jest ważna. Aby wizualizować dane, wybierz opcję Raport w formie tabeli przestawnej, Wykres przestawny lub Raport dodatku Power View. Te opcje umożliwiają pracę ze wszystkimi tabelami naraz. Jeśli zamiast tego wybierzesz opcję Tabela, każda zaimportowana tabela zostanie umieszczona w osobnym arkuszu. W tym rozmieszczeniu z tabel można korzystać osobno, ale korzystanie z nich wszystkich jednocześnie wymaga użycia opcji tabeli przestawnej, wykresu przestawnego lub raportu programu Power View.

Uwagi : 

 • Modele są tworzone niejawnie w przypadku jednoczesnego zaimportowania w programie Excel co najmniej dwóch tabel.

 • Modele są tworzone jawnie, korzystając z dodatku programu Power Pivot do importowania danych. W dodatku model jest reprezentowane w układzie kartach, gdzie każda karta zawiera dane tabelaryczne. Zobacz Pobieranie danych przy użyciu dodatek Power Pivot, aby uzyskać podstawowe informacje o importowanie danych przy użyciu bazy danych programu SQL Server.

 • Model może zawierać jedną tabelę. Aby utworzyć model oparty na tylko jednej tabeli, wybierz ją i kliknij pozycję Dodaj do modelu danych na karcie Power Pivot. Można to zrobić, aby korzystać z funkcji dodatku Power Pivot, takich jak filtrowane zestawy danych, kolumny obliczeniowe, pola obliczeniowe, wskaźniki KPI i hierarchie.

 • Relacje między tabelami mogą być tworzone automatycznie w razie importowania powiązanych tabel, które mają relacje oparte na kluczu podstawowym i obcym. Program Excel zwykle może używać zaimportowanych informacji o relacjach jako podstawy relacji między tabelami w modelu danych.

 • Aby uzyskać porady dotyczące zmniejszania rozmiaru modelu danych zobacz Tworzenie zapewniającego wydajną obsługę pamięci modelu danych przy użyciu programu Excel 2013 i dodatek PowerPivot.

 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Samouczek: Analiza danych tabel przestawnych przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013.

Porada : Skoroszyt zawiera dane, ale możesz ustalić, czy zawiera on Model danych? Stan modelu można szybko ustalić, otwierając okno Power Pivot. Jeśli dane są wyświetlane na kartach, istnieje model. Więcej informacji na temat, Dowiedz się, jakie dane źródeł używanych w modelu danych skoroszytu.

Używanie modelu danych w innej tabeli przestawnej albo innym wykresie przestawnym lub raporcie programu Power View

Skoroszyt programu Excel może zawierać tylko jeden model danych, ale tego modelu można używać wielokrotnie w całym skoroszycie.

 1. W programie Excel kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

 2. W oknie Tworzenie tabeli przestawnej kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych, a następnie kliknij pozycję Wybierz połączenie.

 3. W obszarze Istniejące połączenia kliknij pozycję Tabele.

 4. W obszarze Ten model danych skoroszytu jest domyślnie wybrana pozycja Tabele w modelu danych skoroszytu. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Pojawi się lista Pola tabeli przestawnej zawierająca wszystkie tabele w modelu.

Dodawanie istniejących, niepowiązanych danych do modelu danych

Załóżmy, że zaimportowaliśmy lub skopiowaliśmy dużą ilość danych, których chcemy używać w modelu, ale podczas importowania pole wyboru Dodaj te dane do modelu danych nie było zaznaczone. Dodanie nowych danych do modelu jest łatwiejsze, niż się wydaje.

 1. Rozpocznij od danych, które chcesz dodać do modelu. Może to być dowolny zakres danych, ale najlepiej, aby był to nazwany zakres danych.

 2. Wyróżnij komórki, które chcesz dodać, a jeśli dane są w tabeli lub w nazwanym zakresie, umieść kursor w jednej z komórek.

 3. Dodaj dane, stosując jedną z tych metod:

 4. Kliknij pozycję Power Pivot > Dodaj do modelu danych.

 5. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna, a następnie w oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej zaznacz pole wyboru Dodaj te dane do modelu danych.

Zakres lub tabela teraz zostanie dodane do modelu jako tabelę połączoną. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z tabelami połączonymi w modelu, zobacz Dodawanie danych przy użyciu połączonych tabel w dodatku Power Pivot.

Uściślanie i rozszerzanie modelu danych w dodatku Power Pivot

Modele danych w programie Excel służą ulepszeniu i wzbogaceniu środowiska raportowania, szczególnie gdy zawiera ono tabele przestawne lub raporty w innych formatach przeznaczone do badania i analizowania danych. Chociaż modele danych są ważne, są celowo przechowywane w tle, aby ułatwić użytkownikom skupienie się na ich właściwej obsłudze.

Czasem jednak chcemy pracować bezpośrednio z samym modelem. Wiedząc, że lista pól jest oparta na modelu, możesz zechcieć usunąć tabele lub pola, które nie są przydatne na tej liście. A może chcesz wyświetlić wszystkie dane źródłowe udostępniane przez model lub dodać wskaźniki KPI, hierarchie czy logikę biznesową? To tylko przykładowe powody, dla których można modyfikować model danych bezpośrednio.

Aby zmodyfikować lub zarządzanie modelem danych, użyj dodatek Power Pivot. Dodatek jest częścią pakietu Office Professional Plus wersji programu Excel 2013, ale nie jest domyślnie włączona. Więcej informacji na temat Uruchom dodatek Power Pivot w programie Microsoft Excel dodatku.

Różnice między tabelą w dodatku Power Pivot a tabelą w arkuszu

W Power Pivot nie można dodać wiersza do tabeli, wpisując bezpośrednio w nowym wierszu, jak w arkuszu programu Excel. Ale możesz dodać wiersze, przy użyciu polecenia Wklej i odświeżanie danych.

Dane w arkuszu programu Excel są często zróżnicowane i nieoszlifowane: jeden wiersz może zawierać dane liczbowe, a inny grafikę lub ciąg tekstu. Natomiast tabela w dodatku Power Pivot przypomina bardziej tabelę z relacyjnej bazy danych, w której każdy wiersz ma tę samą liczbę kolumn, a większość kolumn zawiera dane.

Używanie modelu danych w programie Power View

Model danych służy jako podstawa raportu programu Power View. Za pomocą dodatku Power Pivot można stosować do modelu optymalizacje ulepszające raportowanie przy użyciu programu Power View. Przykładowe optymalizacje: określenie domyślnej listy pól, wybranie reprezentatywnych pól bądź obrazów unikatowo identyfikujących konkretne wiersze lub określenie sposobu obsługi wierszy z powtarzającymi się wartościami (na przykład pracownikami lub klientami o takich samych nazwiskach) w aplikacji raportowania.

 1. Utwórz model danych, importując kilka powiązanych tabel.

 2. Kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot.

 3. Wybierz tabelę i zastosuj optymalizacje:

  1. Kliknij pozycję Zaawansowane > domyślny zestaw pól. Wybierz pola, które powinien być wyświetlany automatycznie w raporcie programu Power View po kliknięciu tabeli nadrzędnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie domyślnego zestawu pól dla raportów programu Power View .

  2. Kliknij pozycję Zaawansowane > zachowanie tabeli. Optymalizacja na potrzeby układów raportów, które grupowania danych. Grupowanie podlegają zasadom zachowania domyślne, czasami oferowanych nieoczekiwane wyniki, takie jak konsolidowania wierszy, które powinny być wyświetlane oddzielnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie właściwości zachowania tabeli dla raportów programu Power View .

  3. Kliknij pozycję Zaawansowane > Kategoria danych. Niektóre wizualizacje raportów są charakterystyczne dla typów danych. Na przykład w przypadku tabeli opartej na godzinie lub dacie przypisanie kategorii Data ułatwia programowi Power View obsługę wizualizacji opartych na godzinie.

 4. Powtórz to dla innych tabel.

 5. W programie Excel kliknij pozycję Wstawianie > Power View, aby rozpocząć nowy raport. Zobacz programu Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych uzyskać więcej informacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×