Tworzenie modelu bazy danych (zwanego także diagramem modelu encja-relacja)

Tworzenie modelu bazy danych (zwanego także diagramem modelu encja-relacja)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą szablonu Diagram modelu bazy danych można utworzyć nowy model lub odtwarzanie istniejącej bazy danych w modelu, przy użyciu relacyjnej lub obiekt relacyjnej metody modelowania. Za pomocą wzornika modelu encja-relacja do modelu bazy danych, które są oparte na standardzie SQL92 lub starszym. Za pomocą obiektu relacyjnych wzornik, który zawiera dodatkowe kształty do pracy z typami modelu bazy danych, które są oparte na SQL99 lub nowszym.

Database model example

Za pomocą szablonu Diagram modelu bazy danych można utworzyć nowy model lub odtwarzanie istniejącej bazy danych w modelu, przy użyciu relacyjnej lub obiekt relacyjnej metody modelowania. Za pomocą wzornika modelu encja-relacja do modelu bazy danych, które są oparte na standardzie SQL92 lub starszym. Za pomocą obiektu relacyjnych wzornik, który zawiera dodatkowe kształty do pracy z typami modelu bazy danych, które są oparte na SQL99 lub nowszym.

W tym artykule opisano sposób tworzenia modelu bazy danych i co można zrobić z modelem po jego utworzeniu.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Nie wszystkie wydania programu Microsoft Visio jest dostępna funkcja modelu bazy danych. Jeśli nie możesz znaleźć funkcje opisane w procedury opisane w tym artykule, prawdopodobnie masz wersję programu Visio, który nie zawiera ich.

 • Microsoft Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

 • Microsoft Visio Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (który pozwala utworzyć model w programie Visio przy użyciu istniejącej bazy danych), ale nie obsługuje generowania (przy użyciu programu Visio modelu bazy danych do wygenerowania kodu SQL).

 1. Aby rozpocząć diagramie modelu bazy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Tworzenie nowego diagramu modelu od podstaw

  Jeśli nie masz istniejącej bazy danych, którego chcesz użyć do rozpoczęcia pracy, można rozpoczynać pusta modelu bazy danych i dodać do niego tabele i relacje.

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij przycisk Nowy, kliknij oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij dwukrotnie Diagram modelu bazy danych.

  3. Na karcie bazy danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wyświetlania.

  4. W oknie dialogowym Opcje dokumentu bazy danych wybierz zestaw symboli, którego chcesz użycia i inne opcje tabeli i relacji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Użyj istniejącej bazy danych jako punktu startowego

  Jeśli masz bazę danych, którą chcesz modelować, dzięki czemu możesz lepiej ją zrozumieć lub służące do rozpoczęcia pracy nowy model służy Kreatora odtwarzania do wyodrębniania schematu lub struktury bazy danych i utworzyć nowy model.

  Przed uruchomieniem kreatora:

  1. Możesz odwrotnej na skoroszytu programu Microsoft Excel, musisz otworzyć skoroszyt i nadaj nazwę grupy (lub zakres) komórek, które zawiera nagłówki kolumn przed uruchomieniem kreatora. Jeśli chcesz użyć więcej niż jeden arkusz, po prostu nazwę grupy komórek kolumn w każdym arkuszu. Zakresy te są traktowane podobnie jak tabele w kreatorze. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadać nazwę zakresu komórek zobacz temat w Pomocy programu Excel zatytułowany Definiowanie nazwanych odwołań do komórek lub zakresów.

  2. Aby uzyskać najlepsze wyniki należy ustawić domyślny sterownik docelową bazę danych, który chcesz odtworzyć, przed uruchomieniem Kreatora odtwarzania. Wykonanie tej czynności gwarantuje, kreator prawidłowo zamapuje macierzyste typy danych i cały kod wyodrębnieniu przez kreatora jest poprawnie wyświetlony w oknie kodu.

  3. Kliknij kartę Plik.

  4. Kliknij przycisk Nowy, kliknij oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij dwukrotnie Diagram modelu bazy danych.

  5. Na karcie bazy danych w grupie modelu kliknij przycisk Odtwórz.

  6. Na pierwszym ekranie Kreatora odtwarzania wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz sterownik bazy danych dla systemu zarządzania bazami danych (bazami danych). Jeśli sterownik bazy danych programu Visio nie został jeszcze skojarzony z odpowiednim źródłem danych ODBC, kliknij przycisk Ustawienia.

    Uwaga: W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel, wybierz pozycję uniwersalnego sterownika ODBC.

   2. Wybierz źródło danych bazy danych, którą chcesz zaktualizować. Jeśli nie utworzono jeszcze źródła danych dla istniejącej bazy danych, kliknij przycisk Nowy, aby zrobić to teraz.

    Podczas tworzenia nowego źródła jego nazwa jest dodawana do listy Źródeł danych.

   3. Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk Dalej.

  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami sterownika oknach dialogowych.

   Na przykład w oknie dialogowym Łączenie ze źródłem danych wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Jeśli używasz uniwersalnego sterownika ODBC, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że odtworzone informacje mogą być niekompletna. W większości przypadków nie jest to problem — po prostu kliknij przycisk OK i kontynuować działanie kreatora.

  8. Zaznacz pola wyboru dotyczące typu informacji, które mają zostać wyodrębnione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Niektóre elementy mogą być niedostępne (wyszarzone), ponieważ nie wszystkie systemy zarządzania bazami danych obsługują wszystkich elementów, które można wyodrębnić kreatora.

  9. Zaznacz pola wyboru dla tabel (i widoków, jeśli istnieją), że chcesz wyodrębnić, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko aby wyodrębnić wszystkie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Jeśli odtwarzania arkusza programu Excel i nie widać w tej listy, prawdopodobnie trzeba nazwę zakresu komórek, który zawiera nagłówki kolumn w arkuszu.

  10. Jeśli zaznaczono pole wyboru Procedury składowane, zaznacz procedury, które mają zostać wyodrębnione, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko aby wyodrębnić wszystkie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  11. Określ, czy chcesz odwrotnej odtwarzania elementów ma być automatycznie dodawana do bieżącej strony.

   Uwaga: Możesz za pomocą Kreatora automatycznie utworzyć dodatkowo na rysunku, aby liście odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki. Jeśli zdecydujesz się nie powinien być automatycznie tworzony, można przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

  12. Przejrzyj wybrane elementy, aby sprawdzić, czy są wyodrębnione informacje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Kreator wyodrębnia wybrane informacje i w oknie dane wyjściowe wyświetli uwagi dotyczące procesu wyodrębniania.

  Importowanie i dopracowywanie istniejącego modelu

  Jeśli masz istniejącego modelu programu lub PLATINUM ERwin można zaimportować w celu utworzenia diagramu modelu bazy danych programu Visio. Ta opcja jest ograniczone do tylko 2.0 programu lub nowszy plików modelu (imd) słownika i plików erx programu PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 i 3.52.

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij przycisk Nowy, kliknij oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij dwukrotnie Diagram modelu bazy danych.

  3. Na karcie bazy danych w grupie modelu kliknij przycisk Importuj, a następnie kliknij typ modelu.

  4. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku dla modelu, który chcesz zaimportować, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik modelu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  5. W oknie dialogowym Importowanie kliknij przycisk OK.

   Program Visio importowania pliku i rozpocznie w oknie dane wyjściowe. Zaimportowane tabele są wyświetlane w oknie Tabele i widoki.

  6. W oknie Tabele i widoki zaznacz tabele, które chcesz modelować, a następnie przeciągnij je na stronę rysunku.

 2. Po utworzeniu diagramie modelu bazy danych, rozpoczyna się zacząć go udoskonalać diagramu. Można dodawać i dostosowywać tabele i widoki, tworzyć relacje i dostosowywać kolumny i typy danych.

  Tabele

  Użyj kształtu jednostki, aby utworzyć tabelę na diagramie.

  1. Z wzornika Modelu encja-relacja lub Relacyjnych obiektu przeciągnij kształt obiektu na rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  3. W obszarze Kategorie kliknij polecenie Definicja, a następnie wpisz nazwę dla tabeli.

  4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny, wpisz nazwę i wybierz typ danych.

  5. Zaznacz pole wyboru wymagane dla kolumn, które nie mogą mieć wartości null.

  6. Zaznacz pole wyboru klucza produktu (klucz podstawowy) dla kolumn, które jednoznacznie identyfikować każdy wiersz w tabeli bazy danych.

  7. W obszarze Kategorie kliknij Indeksy, wyzwalaczy, Sprawdź lub rozszerzone utworzyć te opcjonalne elementy.

  Kolumny

  Okno Właściwości bazy danych, aby dodać lub zmienić właściwości kolumny, takie jak typy danych i klucze podstawowe.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

  2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny.

  3. Kliknij pierwszą pustą komórkę Nazwy fizycznej, a następnie wpisz nazwę.

  4. Aby zmienić typ danych dla kolumny, kliknij pole Typ danych kolumny, wybierz typ danych z listy lub wpisz go na liście. Można na przykład wpisać tekst decimal(8,2) lub char(30).

  5. Aby zapobiec wartości null, zaznacz pole wyboru wymagane .

  6. Aby określić, że kolumna jest kluczem podstawowym, zaznacz pole wyboru klucz podstawowy.

  7. Aby wyświetlić dodatkowe właściwości kolumny, które nie są wyświetlane po kliknięciu kategorii kolumny, zaznacz kolumnę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Relacje

  Relacje za pomocą klucze podstawowe i obce umożliwia baz danych dopasowywanie wierszy z jednej tabeli z wierszem w tabeli pokrewnej. Możesz wyświetlić te relacji na diagramie. Ponadto można ustawić ich kardynalności (na przykład jeden do wielu) i używać kurzych, relacyjnej lub IDEF1X w celu pokazania kardynalności. Nie można pokazać relacji wiele do wielu z tych notacji w szablonie Diagram modelu bazy danych.

  1. Tworzenie relacji między tabelami:

   1. Upewnij się, że obie tabele są widoczne na diagramie. Został odtworzony model na podstawie istniejącej bazy danych, może być konieczne przeciągnięcie jednej lub obu z okna Tabele i widoki na stronę rysunku.

   2. Kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz wyświetlić stronie klucza podstawowego relacji.

   3. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny.

   4. W siatce kliknij kolumnę, którą chcesz użyć do jednoznacznie identyfikować każdy wiersz w tabeli, a następnie zaznacz pole wyboru klucz podstawowy, aby ustawić ją jako klucz podstawowy.

   5. Z wzornika Obiektu relacyjne lub Modelu encja-relacja przeciągnij kształt relacji i upuść go na puste miejsce na stronie.

   6. Połącz wyższy koniec do tabeli z tabeli nadrzędnej.

   7. Podłącz drugi koniec do tabeli podrzędnej.

    Jeśli druga tabela nie zawiera jeszcze kolumny o tej samej nazwie jako klucz podstawowy, Modelarz doda kolumnę do drugiej tabeli jako klucz obcy.

    Uwaga: Jeśli linie relacji znikną, na karcie bazy danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wyświetlania. Na karcie Relacje w obszarze Pokaż zaznacz pole wyboru relacji.

  2. Ustawianie kardynalności relacji:

   1. Kliknij dwukrotnie relację.

   2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję inne.

   3. W obszarze kardynalności wybierz kardynalności, najlepiej pasującą do relacji. W przypadku relacji jeden do wielu najlepszym wyborem jest Zero lub więcej albo jeden lub więcej. W przypadku relacji jeden najlepszym rozwiązaniem jest Zero lub jeden albo dokładnie jedną.

 3. Aby dostosować pozostałe elementy diagramu (na przykład tworzenia indeksów, klauzul check i wyzwalacze) możesz wykonać następujące czynności:

  Tworzenie indeksów

  Indeksy poprawić wydajność lub szybkość bazy danych po uruchomieniu kwerendy.

  1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

  2. Kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać indeks, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij przycisk Indeksy.

  3. Kliknij pozycję Nowe.

  4. W oknie dialogowym Tworzenie indeksu wpisz nazwę indeksu, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Na liście Typ indeksu wybierz odpowiednią opcję, aby utworzyć indeks unikatowy lub nie są unikatowe.

  6. Na liście Dostępne kolumny wybierz nazwę każdej kolumny, którą chcesz dołączyć do tego indeksu, a następnie kliknij pozycję Dodaj >.

  7. Na liście Kolumny indeksowane zaznacz pole wyboru Asc, aby utworzyć indeks, który zawiera dane w kolejności rosnącej kolejności sortowania, lub wyczyść pole wyboru, aby utworzyć indeks, który zawiera dane w kolejności malejącej porządek sortowania.

   Diagram modelu bazy danych jest aktualizowana.

  Tworzenie widoków

  Widok można traktować jako zapisaną kwerendę. Widoki są szczególnie przydatne, jeśli chcesz wielokrotnie dostęp do tych samych informacji z wielu tabel lub jeśli chcesz udostępnić dane użytkownikom, nie dając im możliwości zmieniania samych tabel.

  Z wzornika Modelu encja-relacja lub Obiekt relacyjnych przeciągnij kształt widoku na stronę rysunku.

  Ustawianie właściwości rozszerzonych tabel i widoków

  W zależności od systemu zarządzania bazy danych (bazami danych) można ustawić właściwości rozszerzone dla tabel lub widoków w celu określenia, gdzie są przechowywane.

  Kliknij dwukrotnie tabelę lub widok, którego właściwości rozszerzone chcesz ustawić, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij rozszerzone.

  Tworzenie klauzul check

  Za pomocą klauzul check upewnij się, że dane wprowadzane w kolumnie są do określonego zakresu wartości. Można na przykład utworzyć klauzulę check, która wymaga danych w kolumnie "wiek" być większe niż 65.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny, a następnie kliknij kolumnę, którą chcesz dodać klauzulę check.

  3. Kliknij pozycję Edycja.

  4. Na karcie Sprawdzanie okna dialogowego Właściwości kolumny wprowadź ograniczenia, które chcesz.

   Klauzula check zostanie dodana do okna Kod w obszarze Kod lokalny.

  Tworzenie procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

  Służy do tworzenia pakiety kodu, który będzie można wykorzystać do wykonania tych samych czynności wielokrotnie procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika. Główna różnica między dwoma jest, że funkcja zdefiniowana przez użytkownika zwraca wartość, natomiast procedura przechowywana wykonuje kod bez zwracania wartości.

  1. Na karcie bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Kod, aby otworzyć okno kodu.

  2. Kliknij pozycję Kod globalny, a następnie kliknij pozycję Nowy.

  3. Na karcie WłaściwościEdytor kodu kliknij rodzaj kod, który chcesz utworzyć, a następnie wpisz nazwę kodu.

  4. Na karcie treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy

  Wyzwalacze powodują kod SQL, który określony w wyzwalacza po wystąpieniu zdarzenia określonego w bazie danych.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij wyzwalaczy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  3. Na karcie Właściwości wpisz nazwę wyzwalacza.

  4. Na karcie treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

   Wyzwalacz zostanie dodany do okna Kod w obszarze Kod lokalny.

W tym artykule opisano sposób tworzenia modelu bazy danych i co można zrobić z modelem po jego utworzeniu. Aby szybko rozpocząć pracę, w menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij Diagram modelu bazy danych.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Najprawdopodobniej Twojej wersji pakietu Microsoft Office Visio nie zawiera funkcje, które chcesz odnaleźć. Aby dowiedzieć się, która wersja programu Visio masz, kliknij pozycję Microsoft Office Visio w menu Pomoc. Nazwa wydania znajduje się w górnym wierszu tekstu w oknie dialogowym.

 • Program Microsoft Office Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

 • Microsoft Office Visio Professional obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (który pozwala utworzyć model w programie Visio przy użyciu istniejącej bazy danych), ale nie obsługuje generowania (przy użyciu bazy danych programu Visio model, aby wygenerować kod SQL).

 • Pełny zestaw bazy danych można znaleźć funkcje modelowania, w tym funkcje odtwarzania i generowania, w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępne w programie Visual Studio Professional i Visual Studio Team System oparta na rolach.

 1. Aby rozpocząć diagramie modelu bazy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Tworzenie nowego diagramu modelu od podstaw

  Jeśli nie masz istniejącej bazy danych, którego chcesz użyć do rozpoczęcia pracy, można rozpoczynać pusta modelu bazy danych i dodać do niego tabele i relacje.

  1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij Diagram modelu bazy danych.

  2. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij pozycję dokument.

  3. W oknie dialogowym Opcje dokumentu bazy danych wybierz zestaw symboli, którego chcesz użycia i inne opcje tabeli i relacji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Użyj istniejącej bazy danych jako punktu startowego

  Jeśli masz bazę danych, którą chcesz modelować, dzięki czemu możesz lepiej ją zrozumieć lub służące do rozpoczęcia pracy nowy model służy Kreatora odtwarzania do wyodrębniania schematu lub struktury bazy danych i utworzyć nowy model.

  Uwaga: Przed uruchomieniem kreatora:

  1. Możesz odwrotnej na skoroszytu programu Microsoft Office Excel, musisz otworzyć skoroszyt i nadaj nazwę grupy (lub zakres) komórek, które zawiera nagłówki kolumn przed uruchomieniem kreatora. Jeśli chcesz użyć więcej niż jeden arkusz, po prostu nazwę grupy komórek kolumn w każdym arkuszu. Zakresy te są traktowane podobnie jak tabele w kreatorze. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadać nazwę zakresu komórek zobacz temat w programie Microsoft Excel pomocy Definiowanie nazwanych odwołań do komórek lub zakresów.

  2. Aby uzyskać najlepsze wyniki należy ustawić domyślny sterownik docelową bazę danych, który chcesz odtworzyć, przed uruchomieniem Kreatora odtwarzania. Wykonanie tej czynności gwarantuje, kreator prawidłowo zamapuje macierzyste typy danych i cały kod wyodrębnieniu przez kreatora jest poprawnie wyświetlony w oknie kodu.

  3. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij Diagram modelu bazy danych.

  4. W menu Baza danych kliknij przycisk Odtwórz.

  5. Na pierwszym ekranie Kreatora odtwarzania wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz sterownik bazy danych programu Microsoft Office Visio dla używanego systemu zarządzania (bazami danych). Jeśli sterownik bazy danych programu Visio nie został jeszcze skojarzony z odpowiednim źródłem danych ODBC, kliknij przycisk Ustawienia.

    Uwaga: W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel, wybierz pozycję uniwersalnego sterownika ODBC.

   2. Wybierz źródło danych bazy danych, którą chcesz zaktualizować. Jeśli nie utworzono jeszcze źródła danych dla istniejącej bazy danych, kliknij przycisk Nowy, aby zrobić to teraz.

    Podczas tworzenia nowego źródła jego nazwa jest dodawana do listy Źródeł danych.

   3. Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk Dalej.

  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami sterownika oknach dialogowych.

   Na przykład w oknie dialogowym Łączenie ze źródłem danych wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli źródło danych nie jest chroniony hasłem, po prostu kliknij przycisk OK.

   Uwaga: Jeśli używasz uniwersalnego sterownika ODBC, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że odtworzone informacje mogą być niekompletna. W większości przypadków nie jest to problem — po prostu kliknij przycisk OK i kontynuować działanie kreatora.

  7. Zaznacz pola wyboru dotyczące typu informacji, które mają zostać wyodrębnione, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Niektóre elementy mogą być niedostępne (wyszarzone), ponieważ nie wszystkie systemy zarządzania bazami danych obsługują wszystkich elementów, które można wyodrębnić kreatora.

  8. Zaznacz pola wyboru dla tabel (i widoków, jeśli istnieją), że chcesz wyodrębnić, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko aby wyodrębnić wszystkie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga: Jeśli odtwarzania arkusza programu Excel i nie widać w tej listy, prawdopodobnie trzeba nazwę zakresu komórek, który zawiera nagłówki kolumn w arkuszu.

  9. Jeśli zaznaczono pole wyboru Procedury składowane w kroku 5, zaznacz procedury, które mają zostać wyodrębnione, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko aby wyodrębnić wszystkie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  10. Określ, czy chcesz odwrotnej odtwarzania elementów ma być automatycznie dodawana do bieżącej strony.

   Uwaga: Możesz za pomocą Kreatora automatycznie utworzyć dodatkowo na rysunku, aby liście odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki. Jeśli zdecydujesz się nie powinien być automatycznie tworzony, można przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

  11. Przejrzyj wybrane elementy, aby sprawdzić, czy są wyodrębnione informacje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Kreator wyodrębnia wybrane informacje i w oknie dane wyjściowe wyświetli uwagi dotyczące procesu wyodrębniania.

  Importowanie i dopracowywanie istniejącego modelu

  Jeśli masz istniejącego modelu programu lub PLATINUM ERwin można zaimportować w celu utworzenia diagramu modelu bazy danych programu Visio. Ta opcja jest ograniczone do tylko 2.0 programu lub nowszy plików modelu (imd) słownika i plików erx programu PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 i 3.52.

  1. W menu plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij Diagram modelu bazy danych.

  2. W menu Baza danych wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij przycisk Importuj < typ modelu >.

  3. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku dla modelu, który chcesz zaimportować, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik modelu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  4. W oknie dialogowym Importowanie kliknij przycisk OK.

   Program Visio importowania pliku i rozpocznie w oknie dane wyjściowe. Zaimportowane tabele są wyświetlane w oknie Tabele i widoki.

  5. W oknie Tabele i widoki zaznacz tabele, które chcesz modelować, a następnie przeciągnij je na stronę rysunku.

 2. Po utworzeniu diagramie modelu bazy danych, rozpoczyna się zacząć go udoskonalać diagramu. Można dodawać i dostosowywać tabele i widoki, tworzyć relacje i dostosowywać kolumny i typy danych.

  Tabele

  Użyj kształtu jednostki, aby utworzyć tabelę na diagramie.

  1. Z wzornika Modelu encja-relacja lub Relacyjnych obiektu przeciągnij kształt obiektu na rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  3. W obszarze Kategorie kliknij polecenie Definicja, a następnie wpisz nazwę dla tabeli.

  4. W obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny, wpisz nazwę i wybierz typ danych.

  5. Zaznacz pole wyboru wymagane dla kolumn, które nie mogą mieć wartości null.

  6. Zaznacz pole wyboru klucza produktu (klucz podstawowy) dla kolumn, które jednoznacznie identyfikować każdy wiersz w tabeli bazy danych.

  7. W obszarze Kategorie kliknij Indeksy, wyzwalaczy, Sprawdź lub rozszerzone utworzyć te opcjonalne elementy.

  Kolumny

  Okno Właściwości bazy danych, aby dodać lub zmienić właściwości kolumny, takie jak typy danych i klucze podstawowe.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie.

  2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny.

  3. Kliknij pierwszą pustą nazwy fizycznej komórki, a następnie wpisz nazwę.

  4. Aby zmienić typ danych dla kolumny, kliknij pole Typ danych kolumny, wybierz typ danych z listy lub wpisz go na liście. Można na przykład wpisać tekst decimal(8,2) lub char(30).

  5. Aby zapobiec wartości null, zaznacz pole wyboru wymagane .

  6. Aby określić, że kolumna jest kluczem podstawowym, zaznacz pole wyboru klucz podstawowy.

  7. Aby wyświetlić dodatkowe właściwości kolumny, które nie są wyświetlane po kliknięciu kategorii kolumny, zaznacz kolumnę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Relacje

  Relacje za pomocą klucze podstawowe i obce umożliwia baz danych dopasowywanie wierszy z jednej tabeli z wierszem w tabeli pokrewnej. Możesz wyświetlić te relacji na diagramie. Ponadto można ustawić ich kardynalności (na przykład jeden do wielu) i używać kurzych, relacyjnej lub IDEF1X w celu pokazania kardynalności. Nie można pokazać relacji wiele do wielu z tych notacji w szablonie Diagram modelu bazy danych.

  1. Tworzenie relacji między tabelami:

   1. Upewnij się, że obie tabele są widoczne na diagramie. Został odtworzony model na podstawie istniejącej bazy danych, może być konieczne przeciągnięcie jednej lub obu z okna Tabele i widoki na stronę rysunku.

   2. Kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz wyświetlić stronie klucza podstawowego relacji.

   3. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny.

   4. W siatce kliknij kolumnę, którą chcesz użyć do jednoznacznie identyfikować każdy wiersz w tabeli, a następnie zaznacz pole wyboru klucz podstawowy, aby ustawić ją jako klucz podstawowy.

   5. Z wzornika Obiektu relacyjne lub Modelu encja-relacja przeciągnij kształt relacji i upuść go na puste miejsce na stronie.

   6. Połącz wyższy koniec do tabeli z tabeli nadrzędnej.

   7. Podłącz drugi koniec do tabeli podrzędnej.

    Jeśli druga tabela nie zawiera jeszcze kolumny o tej samej nazwie jako klucz podstawowy, Modelarz doda kolumnę do drugiej tabeli jako klucz obcy.

    Uwaga: Jeśli linie relacji znikną, w menu Baza danych, wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij dokument. Na karcie Relacje w obszarze Pokaż zaznacz pole wyboru relacji.

  2. Ustawianie kardynalności relacji:

   1. Kliknij dwukrotnie relację.

   2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij pozycję inne.

   3. W obszarze kardynalności wybierz kardynalności, najlepiej pasującą do relacji. W przypadku relacji jeden do wielu najlepszym wyborem jest Zero lub więcej albo jeden lub więcej. W przypadku relacji jeden najlepszym rozwiązaniem jest Zero lub jeden albo dokładnie jedną.

 3. Aby dostosować pozostałe elementy diagramu (na przykład tworzenia indeksów, klauzul check i wyzwalacze) możesz wykonać następujące czynności:

  Tworzenie indeksów

  Indeksy poprawić wydajność lub szybkość bazy danych po uruchomieniu kwerendy.

  1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

  2. Kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać indeks, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij przycisk Indeksy.

  3. Kliknij pozycję Nowe.

  4. W oknie dialogowym Tworzenie indeksu wpisz nazwę indeksu, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Na liście Typ indeksu wybierz odpowiednią opcję, aby utworzyć indeks unikatowy lub nie są unikatowe.

  6. Na liście Dostępne kolumny wybierz nazwę każdej kolumny, którą chcesz dołączyć do tego indeksu, a następnie kliknij pozycję Dodaj >.

  7. Na liście Kolumny indeksowane zaznacz pole wyboru Asc, aby utworzyć indeks, który zawiera dane w kolejności rosnącej kolejności sortowania, lub wyczyść pole wyboru, aby utworzyć indeks, który zawiera dane w kolejności malejącej porządek sortowania.

   Diagram modelu bazy danych jest aktualizowana.

  Tworzenie widoków

  Widok można traktować jako zapisaną kwerendę. Widoki są szczególnie przydatne, jeśli chcesz wielokrotnie dostęp do tych samych informacji z wielu tabel lub jeśli chcesz udostępnić dane użytkownikom, nie dając im możliwości zmieniania samych tabel.

  Z wzornika Modelu encja-relacja lub Obiekt relacyjnych przeciągnij kształt widoku na stronę rysunku.

  Ustawianie właściwości rozszerzonych tabel i widoków

  W zależności od systemu zarządzania bazy danych (bazami danych) można ustawić właściwości rozszerzone dla tabel lub widoków w celu określenia, gdzie są przechowywane.

  Kliknij dwukrotnie tabelę lub widok, którego właściwości rozszerzone chcesz ustawić, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij rozszerzone.

  Tworzenie klauzul check

  Za pomocą klauzul check upewnij się, że dane wprowadzane w kolumnie są do określonego zakresu wartości. Można na przykład utworzyć klauzulę check, która wymaga danych w kolumnie "wiek" być większe niż 65.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny, a następnie kliknij kolumnę, którą chcesz dodać klauzulę check.

  3. Kliknij pozycję Edycja.

  4. Na karcie Sprawdzanie okna dialogowego Właściwości kolumny wprowadź ograniczenia, które chcesz. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach zobacz kolumny i właściwości pola, okno dialogowe (karta Sprawdzanie).

   Klauzula check zostanie dodana do okna Kod w obszarze Kod lokalny.

  Tworzenie procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

  Służy do tworzenia pakiety kodu, który będzie można wykorzystać do wykonania tych samych czynności wielokrotnie procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika. Główna różnica między dwoma jest, że funkcja zdefiniowana przez użytkownika zwraca wartość, natomiast procedura przechowywana wykonuje kod bez zwracania wartości.

  1. W menu Baza danych wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij przycisk Kod, aby otworzyć okno kod.

  2. Kliknij pozycję Kod globalny, a następnie kliknij pozycję Nowy.

  3. Na karcie WłaściwościEdytor kodu kliknij rodzaj kod, który chcesz utworzyć, a następnie wpisz nazwę kodu.

  4. Na karcie treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tworzenie wyzwalaczy

  Wyzwalacze powodują kod SQL, który określony w wyzwalacza po wystąpieniu zdarzenia określonego w bazie danych.

  1. Kliknij dwukrotnie tabelę, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

  2. W obszarze Kategorie kliknij wyzwalaczy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  3. Na karcie Właściwości wpisz nazwę wyzwalacza.

  4. Na karcie treść wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK.

   Wyzwalacz zostanie dodany do okna Kod w obszarze Kod lokalny.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×