Tworzenie lub zmienianie widoku

Za pomocą widoków można wyświetlać elementy listy lub biblioteki, które są najważniejsze lub najlepiej odpowiadają określonemu celowi. Można na przykład tworzyć widoki ostatnio utworzonych plików, elementów listy dotyczących określonego działu lub plików utworzonych przez jedną osobę. Utworzony widok jest zawsze dostępny po wyświetleniu listy lub biblioteki.

W tym artykule

Omówienie

Typy widoków

Tworzenie widoku

Praca z widokami dla urządzeń przenośnych

Dodawanie kolumn

Zmienianie ustawień kolumny

Usuwanie kolumny

Wybieranie innego widoku lub zmienianie widoku

Każda lista lub biblioteka ma co najmniej jeden widok zależny od jej typu oraz zastosowanych ustawień. Niektóre listy i biblioteki mają inne wbudowane widoki. Można także tworzyć widoki niestandardowe. Na przykład lista zadań udostępnia kilka widoków, na przykład zadania, których termin wykonania mija dzisiaj, tylko zadania przypisane użytkownikowi lub wszystkie zadania.

Widoki w menu Widok

Istnieje możliwość tworzenia widoków osobistych i publicznych. Widok osobisty jest dostępny tylko dla danego użytkownika podczas wyświetlania listy lub biblioteki. Widok publiczny jest dostępny dla każdej osoby, która wyświetla listę lub bibliotekę. Aby utworzyć widok publiczny, trzeba mieć uprawnienie do zmieniania projektu listy lub biblioteki. Widok publiczny można ustawić jako widok domyślny dla danej listy lub biblioteki.

Ponadto podczas projektowania witryny użytkownik lub inna osoba wykonująca to zadanie może tworzyć łącza do innych widoków lub projektować strony za pomocą składników składnik Web Part, w których są używane inne widoki.

Aby zwiększyć uniwersalność list lub bibliotek, można dodać dodatkowe kolumny. Istnieje możliwość tworzenia wielu widoków z wyświetlonymi lub ukrytymi kolumnami w zależności od celu widoku. Użytkownicy mogą na przykład wymagać, aby były wyświetlane tylko pliki używane w ich dziale lub aby pliki były sortowane według numeru projektu.

Jeżeli lista lub biblioteka jest duża lub złożona — na przykład grupa użytkownika pracuje nad wieloma projektami lub wiele grup pracuje nad tym samym projektem — widoki mogą pomóc współautorom wyświetlać dane, które mają dla nich największe znaczenie w danej sytuacji.

Można wybrać liczbę elementów wyświetlanych jednocześnie w każdym widoku. W zależności od preferencji oraz szybkości połączenia użytkownicy mogą na przykład przeglądać listę w zestawach po 25 lub 100 elementów listy na stronie.

Widoki mogą pomóc zarządzać sposobami wyświetlania list i bibliotek na urządzeniach przenośnych. W przypadku niektórych urządzeń mogą występować limity dotyczące liczby znaków wyświetlanych w kolumnie.

Widoki pozwalają na kilka sposobów zwiększyć skuteczność korzystania z list i bibliotek. Oto niektóre metody korzystania z widoków:

 • Filtrowanie według zestawu kryteriów, takich jak dział lub nazwisko osoby.

 • Sortowanie w określonej kolejności, aby na przykład wyświetlić ostatnio zmodyfikowane pliki.

 • Ukrywanie lub wyświetlanie kolumn w celu zwiększenia przejrzystości widoku.

 • Grupowanie informacji na podstawie danych listy, na przykład pogrupowanych według działu.

 • Wyświetlanie sum częściowych kolumn, na przykład liczby dokumentów kontraktu.

 • Wyświetlanie widoku kalendarza dla listy, która ma daty rozpoczęcia i zakończenia.

 • Wyświetlanie listy w programie bazy danych, który umożliwia analizę danych.

 • Wyświetlanie wszystkich elementów na tym samym poziomie w widoku płaskim bez folderów.

Początek strony

Typy widoków

Tworzenie widoku niestandardowego w programie Windows SharePoint Services 3.0 należy zacząć od określenia typu widoku definiującego sposób wyświetlania elementów listy. Elementy listy można na przykład wyświetlać w postaci listy liniowej, podobnej do linii na papierze. Informacje można także wyświetlać w ciekawszej wizualnie postaci, na przykład wyświetlając daty w kalendarzu miesięcznym. Nowy widok można również utworzyć na podstawie istniejącego widoku, co pozwala oszczędzić czas, jeżeli podstawę do rozpoczęcia pracy nad nowym widokiem ma stanowić istniejący widok.

 • Standardowy     W tym widoku elementy listy lub pliki są wyświetlane w postaci tradycyjnej listy na stronie sieci Web. Widok standardowy to domyślny widok dla większości list i bibliotek; można go dostosować na wiele różnych sposobów.

 • Kalendarz    W tym widoku elementy kalendarza są wyświetlane w ciekawszej wizualnie postaci, która jest podobna do kalendarza biurkowego lub ściennego. W tym formacie można stosować widoki dzienne, tygodniowe lub miesięczne. Można na przykład utworzyć kalendarz służący do śledzenia terminów ostatecznych zespołu dla danego projektu lub dni wolnych w organizacji.

  Widok tygodniowy wybrany w kalendarzu

  1. Kalendarze udostępniają różne widoki.

  2. Wydarzenia całodzienne są wyświetlane u góry kalendarza według daty, natomiast inne wydarzenia — według daty i godziny.

 • Arkusz danych    W tym widoku dane są udostępniane w formacie, który można edytować, na przykład w postaci tabeli w bazie danych lub arkuszu kalkulacyjnym. Ten widok może być pomocny, gdy trzeba wykonać złożone zadania związane z edycją lub dostosowywaniem albo wyeksportować dane do programu arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych. Widok arkusza danych wymaga formantu lub programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Office Access 2007, i obsługi kontrolka ActiveX.

 • Wykres Gantta    W tym widoku dane są wyświetlane w postaci graficznej, w której słupki służą do śledzenia postępu, jeżeli dane zależą od interwału czasu. Widok wykresu Gantta ułatwia zarządzanie projektami i zapewnia szybki przegląd danych. Za pomocą tego widoku można na przykład wyświetlać zadania, które nakładają się na siebie, a także wizualizować ogólny postęp.

  Część listy w widoku wykresu Gantta

Uwaga: Dla listy lub biblioteki mogą być dostępne inne typy widoków.

Początek strony

Tworzenie widoku

Podczas wyświetlania listy lub biblioteki można tymczasowo sortować lub filtrować pliki, wskazując nazwę kolumny i klikając strzałkę znajdującą się obok nazwy. Wyświetlanie plików w określony sposób jest czasami pomocne, jednak te kroki trzeba powtarzać każdorazowo, gdy lista lub biblioteka jest wyświetlana.

Sortowanie elementów na liście lub w bibliotece

Widok można utworzyć, jeżeli informacje mają być często wyświetlane w określony sposób. Użytkownik może korzystać z tego widoku za każdym razem, gdy pracuje z daną listą lub biblioteką. Po utworzeniu widoku zostanie on dodany do menu Widok Menu Widok listy lub biblioteki. W menu Widok, oprócz poleceń służących do modyfikowania i tworzenia widoków, znajdują się także sekcje z pogrupowanymi widokami, w tym widok domyślny, wszystkie widoki osobiste, wszystkie dodatkowe widoki publiczne oraz widoki powiązane z zatwierdzaniem zawartości (takie jak Zatwierdź/Odrzuć).

Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem widoku można dodać więcej kolumn, aby zwiększyć elastyczność sortowania, grupowania i filtrowania. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu kolumn, zobacz sekcję Dodawanie kolumn w tym artykule.

W przypadku tworzenia widoku dla urządzenia przenośnego należy wziąć pod uwagę limity urządzeń przenośnych używanych w grupie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą określania tych limitów, zobacz sekcję Praca z widokami dla urządzeń przenośnych w dalszej części tego artykułu.

Tworzenie widoku

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. W menu Widok Menu Widok kliknij polecenie Utwórz widok.

 3. W obszarze Wybierz format widoku kliknij typ widoku, który chcesz utworzyć. W przypadku bibliotek najczęściej można kliknąć pozycję Widok standardowy, ale można też wybierać inne widoki odpowiednie dla określonych sytuacji.

 4. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę widoku, na przykład Sortowane według nazwiska.

 5. Aby ustawić ten widok jako domyślny, zaznacz pole wyboru Uczyń ten widok domyślnym.

  Ten widok można ustawić jako domyślny tylko wtedy, gdy jest to widok publiczny, a użytkownik, który chce to zrobić, ma uprawnienia do zmiany projektu listy.

 6. W sekcji Odbiorcy w obszarze Wyświetl grupę odbiorców wybierz, czy chcesz utworzyć widok osobisty czy widok publiczny, z którego będą mogli korzystać inni użytkownicy.

 7. W sekcji Kolumny można pokazywać lub ukrywać kolumny, zaznaczając lub czyszcząc odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę porządkową kolumny w widoku.

 8. W sekcji Sortuj wybierz sposób sortowania informacji (albo brak sortowania). Informacje można sortować według dwóch kolumn, na przykład najpierw według autora, a następnie według nazwy pliku dla każdego autora.

 9. W sekcji Filtr wybierz sposób filtrowania informacji (albo brak filtrowania). W filtrowanym widoku jest wyświetlany podzbiór wszystkich plików, na przykład tylko elementy utworzone w określonym dziale lub ze stanem Zatwierdzone.

 10. W sekcji Grupuj według można grupować elementy o tej samej wartości we własnej sekcji, na przykład rozwijanej sekcji dokumentów jednego autora.

 11. W sekcji Sumy można policzyć elementy w kolumnie, na przykład obliczyć łączną liczbę problemów. W niektórych wypadkach można także podsumowywać lub obliczać dodatkowe dane, na przykład średnie.

 12. W sekcji Styl wybierz styl, który chcesz wyświetlić, na przykład listę cieniowaną, na której co drugi wiersz jest cieniowany.

 13. Jeśli lista lub biblioteka zawiera foldery, można utworzyć widok, w którym nie będą one wyświetlane — niekiedy określany jako widok płaski. Aby wyświetlić wszystkie elementy listy na tym samym poziomie, kliknij opcję Pokaż wszystkie elementy bez folderów.

 14. Jeśli lista lub biblioteka jest duża, można ograniczyć liczbę plików wyświetlanych na liście lub w bibliotece albo liczbę plików wyświetlanych na jednej stronie. W sekcji Limit elementów wybierz odpowiednie opcje.

 15. Jeśli lista lub biblioteka będzie wyświetlana na urządzeniu przenośnym, wybierz odpowiednie opcje w sekcji Urządzenie przenośne.

 16. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Praca z widokami dla urządzeń przenośnych

W programie Windows SharePoint Services 3.0 można wyświetlać, a także aktualizować niektóre listy i biblioteki z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak urządzenie PDA lub telefon komórkowy.

Długość oraz rozmiar niektórych części listy lub biblioteki podlegają limitom na urządzeniach przenośnych ze względu na szerokość ekranu oraz możliwe problemy z wydajnością. Można tworzyć widoki z uwzględnieniem limitów urządzenia przenośnego.

Niektóre typy list, takie jak tablice dyskusyjne, nie są dostępne w widokach dla urządzeń przenośnych. Także niektóre typy kolumn są niedostępne w widokach dla urządzeń przenośnych. Są to na przykład kolumny Waluta, Tak/Nie i Osoba lub grupa. W przypadku osiągnięcia limitu zawartość, która nie jest wyświetlana, jest oznaczana wielokropkiem (…) w widoku dla urządzeń przenośnych.

Jeżeli członkowie grupy wyświetlają listy lub biblioteki na dwóch typach urządzeń przenośnych, należy podczas projektowania widoku dla urządzeń przenośnych wziąć pod uwagę limity dotyczące wyświetlania list na urządzeniach przenośnych.

Poniżej podano limity dla widoków list i bibliotek na urządzeniach przenośnych.

Element

Limit

Liczba znaków w tytule sieci Web listy lub biblioteki

20

Liczba znaków w nazwie listy lub biblioteki

20

Liczba widoków dla urządzeń przenośnych

10

Liczba elementów wyświetlanych w widoku

100

Liczba znaków w tytule elementu listy

20

Liczba znaków w nazwie kolumny

20

Pole typu Tekst jednowierszowy

256

Pole typu Tekst wielowierszowy

256

Każdy wybór w polu typu Wybór

10

Liczba opcji w polu typu Wybór

10

Liczba znaków w każdym elemencie w polu odnośnika

20

Liczba opcji na liście odnośników

20

Liczba znaków w polu hiperłącza lub obrazu

20

Liczba znaków w nazwie pliku załącznika

20

Liczba wyświetlanych załączników (do elementów listy)

3

Liczba znaków w polu obliczeniowym

20


Początek strony

Dodawanie kolumn

Kolumny ułatwiają grupie kategoryzowanie i śledzenie informacji, takich jak nazwa działu lub numer projektu. Dostępnych jest kilka opcji typu tworzonej kolumny, w tym pojedynczy wiersz tekstu, lista rozwijana opcji, liczba obliczana z innych kolumn, a nawet nazwa i obraz osoby w witrynie.

Uwaga: Następująca procedura zaczyna się od strony listy lub biblioteki, do której ma zostać dodana kolumna. Jeżeli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, należy kliknąć jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeżeli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, należy kliknąć polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę listy lub biblioteki.

 1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Utwórz kolumnę.

 2. W sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę w polu Nazwa kolumny.

 3. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie.

 4. W sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

 5. Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe.

 6. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, kliknij opcję Dodaj do widoku domyślnego.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie ustawień kolumny

Ustawienia kolumny, na przykład jej nazwę, można zmienić. Dodatkowe zmiany można wprowadzać w zależności od typu kolumny i listy. Można na przykład zmienić typ danych zawartych w niektórych kolumnach lub ograniczyć liczbę znaków, które się w nich znajdują. Zmieniając ustawienia, należy się upewnić, że istniejące dane pasują do nowych ustawień, które mają zostać zastosowane.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy lub dowolną opcję ustawień.

  • W witrynie blogu w obszarze Łącza administracyjne kliknij łącze Zarządzaj ogłoszeniami, aby wyświetlić listę ogłoszeń. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy.

 2. W obszarze Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmienić.

 3. Zmień odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Kolumnę można indeksować, co niekiedy przyspiesza przełączanie widoków list lub bibliotek obejmujących wiele folderów. Aby wyświetlić ustawienia listy lub biblioteki, kliknij pozycję Kolumny indeksowane. Wybierz kolumnę, którą chcesz indeksować, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie kolumny

Ważne: Ta procedura powoduje usunięcie kolumny i wszystkich danych w tej kolumnie.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy lub dowolną opcję ustawień.

  • W witrynie blogu w obszarze Łącza administracyjne kliknij łącze Zarządzaj ogłoszeniami, aby wyświetlić listę ogłoszeń. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy.

 2. W obszarze Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

  W celu wyświetlenia przycisku Usuń może być konieczne przewinięcie do dołu strony.

 4. Po wyświetleniu monitu z ostrzeżeniem upewnij się, że chcesz usunąć kolumnę, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Listy i biblioteki zawierają pewne wymagane kolumny, których nie można usunąć, takie jak kolumna Tytuł lub Nazwa. Jeżeli kolumny nie można usunąć, przycisk Usuń jest niedostępny. Jeżeli kolumny nie można usunąć, ale nie powinna być wyświetlana w widoku, można ją ukryć. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ukrywania kolumn, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Wybieranie innego widoku lub zmienianie widoku

Widoki są dostępne zależnie od ustawień listy lub biblioteki oraz od tego, czy zostały utworzone dodatkowe widoki. Wiele list i bibliotek zawiera więcej niż jeden widok domyślny. Lista zadań zawiera na przykład widoki dla zadań przypisanych wyłącznie do użytkownika oraz widoki dla wszystkich zadań, których termin wykonania mija dzisiaj.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać inny widok, kliknij go w menu Widok Menu Widok .

  • Aby wprowadzić zmiany do widoku, kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj ten widok.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×