Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule przedstawiono sposób tworzenia nowych typów zawartości witryny i modyfikowania istniejących typów zawartości witryny.

W tym artykule

Informacje o typy zawartości witryny i dziedziczenie

Tworzenie typu zawartości witryny

Kojarzenie szablonu dokumentu z typem zawartości witryny

Wprowadź zmiany do kolumn dla danego typu zawartości

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości witryny

Tworzenie typu zawartości tylko do odczytu

Usuwanie typu zawartości witryny

Z odpowiednimi uprawnieniami można utworzyć nową witrynę typów zawartości. Następnie można dodać te typy zawartości do list i bibliotek na poziomie witryny, w którym został utworzony, oprócz witryn niższego poziomu. Na przykład typ zawartości witryny, które są tworzone w witrynie najwyższego poziomu jest dostępny na listach i bibliotekach we wszystkich witrynach w zbiorze witryn. Typy zawartości, które zostały utworzone w witrynie niższego poziomu nie są dostępne w witrynach wyższego poziomu.

Ważne: Aby można było tworzyć i modyfikować typy zawartości witryny, musisz mieć poziom uprawnień Pełna kontrola, takich jak właściciele witryn nazwę grupy i mieć następujące prawa dostępu użytkownika:

 • Witryna nadrzędna    Zarządzanie listami, dodawanie i dostosowywanie stron

 • Witryn podrzędnych    Zarządzanie listami, dodawanie i dostosowywanie stron

 • Listy lub biblioteki dokumentów    Zarządzanie listami

Początek strony

Typy zawartości witryny i dziedziczenie — informacje

W trakcie jednego projektu firma może wytworzyć wiele rodzajów zawartości, na przykład wnioski, umowy, wykazy zakresów prac czy specyfikacje projektowe produktów. Firmie może zależeć na gromadzeniu i utrzymywaniu różnych rodzajów metadanych dotyczących poszczególnych rodzajów zawartości. Metadane mogą na przykład obejmować numer konta, numer projektu czy numer kierownika projektu. Dokumenty można wprawdzie przechowywać razem, gdyż dotyczą jednego projektu, można je jednak tworzyć, udostępniać i zachowywać oraz używać ich na wiele sposobów. Organizacje mogą definiować różne zestawy dokumentów w formie typów zawartości.

Typy zawartości umożliwiają organizowanie, zarządzanie i obsługę zawartości w spójny sposób przez zbiór witryn. Definiując typy zawartości dla określonych typów dokumentów lub informacji o produktach, organizacja może upewnij się, że zawartość odbywa się w spójny sposób. Typy zawartości są widoczne jako szablony, które możesz zastosować do listy lub biblioteki, a można zastosować wiele szablonów do listy lub biblioteki, mogą zawierać wiele typów elementów lub dokumentów.

Zawartość, typy są zorganizowane w hierarchii    Typy zawartości są zorganizowane w hierarchię, która umożliwia dla jednego typu zawartości dziedziczenie cech z innego. Ta struktura umożliwia spójne obsługiwać całego kategorii dokumentów w organizacji.

Nowe typy zawartości witryny są oparte na nadrzędny typ zawartości    Podczas definiowania nowego typu zawartości witryny niestandardowego w galerii typów zawartości witryny, możesz uruchomić przez wybranie istniejącego nadrzędny typ zawartości witryny w galerii typów zawartości witryny jako punktu początkowego. Nowy typ zawartości witryny, które są tworzone dziedziczy wszystkie atrybuty jego nadrzędny typ zawartości witryny, takie jak szablon dokumentu, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny. Po utworzeniu nowy typ zawartości witryny, można wprowadzić zmiany do niej, takich jak dodawanie lub usuwanie kolumn.

Zawartość witryny podrzędne, które typy dziedziczą z typu nadrzędnego    Tworzone typy zawartości są oparte na nadrzędny typ zawartości, przez co dziedziczą atrybuty tego typu zawartości nadrzędnej. Przykład podrzędny typ zawartości będzie typu zawartości listy według nadrzędny typ zawartości, który możesz zastosować do listy lub biblioteki. Zmiany wprowadzone bezpośrednio do typu zawartości listy podrzędne nie wpływają na nadrzędny typ zawartości, na którym jest oparty. Atrybuty, które mogą być dziedziczone z nadrzędnego typu zawartości są:

 • Szablon dokumentu

 • Ustawienie tylko do odczytu

 • Przepływy pracy

 • Kolumny

 • Rozszerzalne atrybuty dodane przez inne aplikacje

Podczas aktualizowania nadrzędnego typu zawartości można określić, czy podrzędne typy zawartości mają dziedziczyć wprowadzane zmiany. W przypadku zaktualizowania wszystkich typów zawartości dziedziczących z nadrzędnych typów zawartości nastąpi również zaktualizowanie wszystkich ustawień na danej stronie dotyczących typów zawartości, które są elementami podrzędnymi modyfikowanego typu zawartości. Spowoduje to zastąpienie wszystkich poprzednich dostosowań typów zawartości listy i witryny, które zostały odziedziczone z typu nadrzędnego.

Dziedziczenie typów zawartości

Na przykład jeśli stronie Ustawienia zaawansowane zostanie zmieniony tylko szablon dokumentów i użytkownik wybierze opcję zaktualizowania typów zawartości listy i podrzędnych typów zawartości witryny, szablon dokumentu oraz ustawienie tylko do odczytu zostaną zaktualizowane we wszystkich podrzędnych typach zawartości, ponieważ oba te ustawienia znajdują się na tej samej stronie. Podobnie wszystkie zmiany wprowadzone na stronie Ustawienia przepływu pracy zostaną zaktualizowane łącznie w podrzędnych typach zawartości. Każda kolumna ma własną stronę Zmienianie kolumny typu zawartości witryny, więc ustawienia każdej kolumny należy aktualizować osobno.

Należy zauważyć, że wszystkie atrybuty zawartości wpisz wyświetlana na nadrzędny typ zawartości — inne niż nazwa, opis i grupa — można zaktualizować w typach podrzędnych. Nie można zaktualizować kolumny lub ustawień, które nie są wyświetlane na typu nadrzędnego.

Aby zagwarantować, że zmiany wprowadzane w nadrzędnym typie zawartości nie zastąpią ustawień podrzędnych typów zawartości, można oznaczyć podrzędny typ zawartości jako typ tylko do odczytu. Takie działanie jest czasami uzasadnione, jednak zmniejsza możliwości scentralizowanego zarządzania hierarchią typów zawartości.

Jeśli typ zawartości zostanie ustawiony jako typ tylko do odczytu, ustawienia typu nadrzędnego nadal będą mogły zastępować ustawienia typu podrzędnego, gdy typ nadrzędny zostanie jawnie określony jako typ niebędący typem tylko do odczytu, a następnie użytkownik zaktualizuje zmiany w podrzędnych typach zawartości.

Zawartość witryny, które typy są przechowywane w grupach    Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny, możesz wybrać, czy zapisać go w istniejącej grupie lub zapisać go w nowej grupie, które są tworzone. Jeśli chcesz, aby nowy typ zawartości witryny może być używany przez inne osoby, możesz utworzyć grupę o nazwie _Ukryte i przechowywania typu zawartości w nim.

Początek strony

Tworzenie typu zawartości witryny

Do tworzenia typów zawartości witryny w danej witrynie są wymagane uprawnienia do tej witryny na poziomie Pełna kontrola. Do tworzenia typów zawartości witryny dla witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn są niezbędne uprawnienia administratora zbioru witryn.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć nowy typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny

 3. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

  Zostanie wyświetlona strona Galeria typów zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie wyświetlona strona Nowy typ zawartości witryny.

  Okno Nowy typ zawartości witryny

 5. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opis nowego typu zawartości witryny.

 6. Z listy Wybierz nadrzędny typ zawartości z wybierz grupę, z której chcesz wybrać nadrzędny typ zawartości dla nowego typu zawartości. Ta lista zawiera wszystkie grupy typów zawartości witryny używane w bieżącej witrynie.

 7. Z listy Nadrzędny typ zawartości wybierz nadrzędny typ zawartości, na podstawie którego chcesz utworzyć typ zawartości. Lista nadrzędnych typów zawartości jest uzależniona od grupy typów zawartości witryny wybranej z listy Wybierz nadrzędny typ zawartości z.

 8. W sekcji Grupa określ, czy nowy typ zawartości ma być przechowywany w istniejącej, czy w nowej grupie.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Typ zawartości witryny: Pojawi się nowa strona nazwę typu zawartości. Możesz wybrać opcje na tej stronie w celu zdefiniowania dodatkowych nowy typ zawartości.

Początek strony

Kojarzenie szablonu dokumentu z typem zawartości witryny

Uwaga: Szablony dokumentów można kojarzyć tylko z typami zawartości dokumentu, a nie z folderami, listami czy tablicami dyskusyjnymi.

 1. Przejdź do witryny, w której jest określony typ zawartości witryny, który chcesz zmienić.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, który chcesz zmodyfikować.

  Zostanie wyświetlona strona konfiguracyjna wybranego typu zawartości witryny.

 5. W sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

  Zostanie wyświetlona strona zaawansowanych ustawień typu zawartości witryny.

  Okno zaawansowanych ustawień typu zawartości witryny

 6. Aby wprowadzić adres URL istniejącego szablonu dokumentu, w sekcji Szablon dokumentu wpisz adres URL lokalizacji szablonu dokumentu, który ma być używany. Poniższa tabela zawiera przykłady typów adresów URL, które są dostępne. Przykłady są oparte na folder zasobów typu zawartości witryny jest http://Server nazwy typu zawartości-NameSite-_cts / i szablon dokumentu jest docname.doc.

Nazwa adresu URL

Przykład

Ścieżka względna serwera

witryna/_cts/nazwa_typu_zawartości/nazwa_dokumentu.doc

Ścieżka bezwzględna serwera

http://contoso/witryna/_cts/nazwa_typu_zawartości/nazwa_dokumentu.doc

 1. Aby przekazać szablon dokumentu, którego chcesz użyć, w sekcji Szablony dokumentów kliknij opcję Przekaż nowy szablon dokumentu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Wybieranie pliku przejdź do lokalizacji pliku, którego chcesz użyć, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Podczas przekazywania nowy szablon dokumentu, szablonu jest automatycznie zapisywane w domyślnych dokumentu szablonu zasobu folderze http://Server nazwę / / _cts/zawartości witryny wpisz nazwę i

 2. W sekcji Aktualizowanie witryn i list określ, czy typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

  Jeśli wybierzesz przycisk Tak, pozostałe typy zawartości (typy podrzędne), które dziedziczą z tego typu zawartości (typu nadrzędnego), będą korzystać z wybranego szablonu dokumentu.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wprowadzanie zmian dotyczących kolumn dla typu zawartości

Dodając kolumny do wybranego typu zawartości witryny, można określać właściwości lub metadane, które mają być zbierane dla elementu o określonym typie zawartości. Organizacja użytkownika może na przykład śledzić określony zbiór metadanych dla wszystkich zamówień zakupu, na przykład numer konta, numer projektu i menedżera projektu. Jeśli do typu zawartości zamówienia zakupu zostaną dodane kolumny dla numeru klienta, numeru projektu i menedżera projektu, użytkownicy będą monitowani o podanie tych metadanych dla elementów zawartości tego typu.

Dostępnych jest kilka sposobów zmieniania kolumn dla danego typu zawartości. Można wykonać następujące czynności:

Dodawanie istniejącej kolumny do typu zawartości witryny

Poniższa procedura umożliwia dodanie do typu zawartości witryny kolumny, która została wcześniej zdefiniowana w witrynie lub w witrynie nadrzędnej. Dodanie kolumny do typu zawartości pozwala zagwarantować, że kolumna lub pole będą wyświetlane na liście albo w bibliotece skojarzonej z danym typem zawartości.

 1. Przejdź do witryny z typem zawartości witryny, który chcesz zmienić.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, który chcesz zmodyfikować.

  Zostanie wyświetlona strona konfiguracji wybranego typu zawartości witryny.

  Jeśli nazwy typu zawartości witryny są niedostępne do wybrania lub hiperłączami, następnie oznacza, że ta witryna dziedziczy jej typów zawartości witryny z innej witryny, i będzie konieczne będzie aktualizowany w tej witrynie typu zawartości witryny.

 5. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zostanie wyświetlona strona Dodawanie kolumny do typu zawartości witryny.

 6. W sekcji Wybieranie kolumn na liście Wybierz kolumny z zaznacz grupę, według której chcesz filtrować dane.

  W poniższej tabeli opisano domyślnie dostępne grupy i zawarte w nich typy kolumn.

Opcja

Wyświetlane kolumny

Wszystkie grupy

Wszystkie kolumny dostępne we wszystkich grupach.

Kolumny podstawowe

Kolumny przydatne w przypadku wielu typów list i bibliotek.

Podstawowe kolumny kontaktów i kalendarza

Kolumny przydatne na listach kontaktów i kalendarzy. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienckich programów do obsługi kontaktów i kalendarzy zgodnych z technologiami programu SharePoint, takich jak program Microsoft Office Outlook 2007.

Podstawowe kolumny dokumentów

Standardowe kolumny dokumentów z zestawu metadanych Dublin Core.

Podstawowe kolumny zadań i problemów

Kolumny przydatne na listach zadań i problemów. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienckich programów do obsługi zadań i problemów zgodnych z technologiami programu SharePoint, takich jak program Microsoft Office Outlook 2007.

Kolumny pracy grupy

Kolumny przydatne na listach pracy grupy używanych w obszarze roboczym tablicy grupy.

Kolumny rozszerzone

Zestaw kolumn o specjalnym przeznaczeniu.

 1. Z listy Dostępne kolumny wybierz kolumnę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Aby szybko dodać kilka typów kolumn, naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij każdą dostępną kolumnę, którą chcesz dodać.

 2. W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny określ, czy typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące po tym typie zawartości witryny mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

 3. Po zakończeniu dodawania odpowiednich kolumn kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie nowej kolumny do typu zawartości witryny

Wykonaj tę procedurę, aby zdefiniować nową kolumnę i dodać ją do typu zawartości witryny. Zauważ, że nowo utworzona kolumna będzie dostępna dla witryny, w której jest tworzona, i dla jej witrynach podrzędnych. Po utworzeniu nowej kolumny możesz ją dodawać do innych typów zawartości oraz do list i bibliotek. Jeśli nie chcesz, żeby inni użytkownicy korzystali z tej kolumny, możesz ją ukryć, dodając ją do grupy o nazwie „Ukryte.

 1. Przejdź do witryny, której zdefiniowany typ zawartości chcesz zmienić.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, który chcesz zmodyfikować.

  Zostanie wyświetlona strona konfiguracji wybranego typu zawartości witryny.

 5. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Dodaj z nowej kolumny witryny.

  Zostanie wyświetlona strona Nowa kolumna witryny.

 6. W sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę nowego typu kolumny, a następnie wybierz typ informacji, które mają być przechowywane w tej kolumnie.

  Nazwy kolumn nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład jeśli kolumny o nazwie "Opis" została wcześniej zdefiniowana w zbiorze witryn, możesz nie można utworzyć nowej kolumny o nazwie "opis".

 7. W sekcji Grupa wybierz istniejącą grupę lub wpisz nazwę nowej grupy, w której będzie przechowywana nowa kolumna.

 8. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny określ wszelkie ustawienia dodatkowe, które chcesz wprowadzić. Możesz na przykład wpisać opis kolumny, określić wymagane informacje dla tej kolumny, maksymalną liczbę znaków przechowywanych w tej kolumnie oraz domyślną wartość kolumny

 9. W sekcji Aktualizowanie typów zawartości list i witryn określ, czy typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące po tym typie zawartości witryny mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

 10. W sekcji Sprawdzanie poprawności kolumny wprowadź formułę, przy użyciu której chcesz sprawdzić poprawność danych w tej kolumnie po dodaniu nowych elementów do listy. Można na przykład określić maksymalną liczbę, jaką użytkownik może wprowadzić w kolumnie, albo użyć formuły, która będzie wymuszać wprowadzenie w kolumnie numeru kierunkowego dla numeru telefonu.

 11. Po zakończeniu dodawania kolumn kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie kolumny

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

Jeśli nazwy typu zawartości witryny są niedostępne do wybrania lub hiperłączami, następnie oznacza, że ta witryna dziedziczy jej typów zawartości witryny z innej witryny, i będzie konieczne będzie aktualizowany w tej witrynie typu zawartości witryny.

W obszarze Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć z typu zawartości.

 1. Kliknij przycisk Usuń, a następnie w odpowiedzi na pytanie, czy chcesz usunąć kolumnę z typu zawartości, kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności kolumn dla typu zawartości witryny

Kolejność wyświetlania kolumn dla typu zawartości witryny można zmienić na przykład tak, aby były one logicznie pogrupowane.

 1. Przejdź do witryny z typem zawartości witryny, który chcesz zmienić.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, który chcesz zmodyfikować.

  Zostanie wyświetlona strona konfiguracji wybranego typu zawartości witryny.

 5. W sekcji Kolumny kliknij pozycję Kolejność kolumn.

 6. W sekcji Kolejność kolumn za pomocą list rozwijanych w kolumnie Położenie od góry zmień w odpowiedni sposób kolejność wyświetlania kolumn.

  Zmienianie kolejności kolumn

 7. W sekcji Aktualizowanie witryn i list określ, czy typy zawartości witryn podrzędnych dziedziczące z tego typu zawartości witryny mają być aktualizowane na podstawie wprowadzanych zmian.

Oznaczanie kolumny jako wymaganej, opcjonalnej lub ukrytej

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

Wybierz alertu i wprowadź tekst w tym miejscu. Można także ustawić jego właściwość AlertPosition.

 1. W obszarze Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz oznaczyć jako wymaganą.

 2. W sekcji Ustawienia kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użytkownicy musieli określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Wymagana.

  • Aby użytkownicy mogli decydować, czy chcą określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Opcjonalna.

  • Aby ukryć kolumnę, tak aby nie była wyświetlana w formularzach Nowy, Edytowanie lub Wyświetlanie dla danego typu zawartości, kliknij pozycję Ukryta.

  • W sekcji Aktualizowanie witryn i list w obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij opcję Tak, jeśli chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości witryny

Uwaga: Przepływ pracy musi być wdrożony w zbiorze witryn, aby można go było dodać do typu zawartości witryny. Skontaktuj się z administratorem serwera, jeśli przepływ pracy, który chcesz dodać, nie jest dostępny.

 1. Przejdź do witryny, w której jest określony typ zawartości witryny, który chcesz zmienić.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W sekcji Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Galeria typów zawartości witryny kliknij łącze typu zawartości witryny, który chcesz zmodyfikować.

  Zostanie wyświetlona strona konfiguracyjna wybranego typu zawartości witryny.

 5. W sekcji Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  Zostanie wyświetlona strona Zmienianie ustawień przepływu pracy.

 6. Kliknij pozycję Dodaj przepływ pracy.

 7. Na stronie Dodawanie przepływu pracy wybierz szablon przepływu pracy, który chcesz dodać, a także ustawienia dla przepływu pracy.

  Okno Dodawanie przepływu pracy

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dla dodawanego przepływu pracy jest dostępna strona Dostosowywanie przepływu pracy, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do tej strony, wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli dla dodawanego przepływu pracy nie jest dostępna strona Dostosowywanie przepływu pracy, kliknij przycisk OK.

   Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu przepływy pracy do listy, biblioteki i typy zawartości, zobacz łącza w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Oznaczanie typu zawartości jako tylko do odczytu

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Jeśli nazwy typu zawartości witryny są niedostępne do wybrania lub hiperłączami, następnie oznacza, że ta witryna dziedziczy jej typów zawartości witryny z innej witryny, i będzie konieczne będzie aktualizowany w tej witrynie typu zawartości witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 6. W sekcji Tylko do odczytu w obszarze Czy ten typ zawartości powinien być tylko do odczytu? kliknij opcję Tak.

 7. W sekcji Aktualizowanie witryn i list w obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij opcję Tak, jeśli chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie typu zawartości witryny

W przypadku usunięcia typu zawartości witryny z listy lub biblioteki użytkownicy nie będą mogli dodawać nowych wystąpień tego typu zawartości witryny do list lub bibliotek. Usunięcie typu zawartości witryny nie powoduje usunięcia żadnego wystąpienia tego typu zawartości witryny skojarzonego wcześniej z listami lub bibliotekami, które obecnie istnieje jako typ zawartości listy, ani usunięcia elementów utworzonych na podstawie tego typu zawartości.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz usunąć typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz usunąć.

  Jeśli nazwy typu zawartości witryny są niedostępne do wybrania lub hiperłączami, następnie oznacza, że ta witryna dziedziczy jej typów zawartości witryny z innej witryny, i będzie konieczne będzie aktualizowany w tej witrynie typu zawartości witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Usuń ten typ zawartości witryny.

 6. W odpowiedzi na pytanie, czy chcesz usunąć ten typ zawartości witryny, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×