Tworzenie lub aktualizowanie spisu treści

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word 2010 zaktualizowane Wstążka zapewnia dostęp jednym kliknięciem Aby wyróżniać tabel. Obejrzyj film.

W celu utworzenia spisu treści należy wybrać style nagłówków — na przykład Nagłówek 1, Nagłówek 2 i Nagłówek 3 — które mają zostać ujęte w spisie treści. Program Word wyszuka nagłówki z wybranym stylem, sformatuje tekst haseł spisu treści i doda wcięcie odpowiednie do stylu nagłówka, a następnie wstawi spis treści do dokumentu.

Microsoft Office Word 2007 zawiera galerię automatyczne stylów spisu treści. Oznaczyć pozycje spisu treści, a następnie kliknij styl spisu treści z galerii opcji. Office Word 2007 automatycznie tworzy spis treści z oznaczonych nagłówków.

Można również ręcznie wpisać spisu treści.

Uwaga   W tym artykule wyjaśniono, jak dodać spis treści. Nie obejmuje on wykazów źródeł ani spisów ilustracji.

Co chcesz zrobić?

Ręczne wpisywanie spisu treści

Automatyczne tworzenie spisu treści

Ręczne wpisywanie spisu treści

Po wprowadzeniu wpisów spisu treści można za pomocą tabulatorów dodać linie kropkowane lub kropkowane znaki wiodące między poszczególnymi wpisami a ich numerami stron. Informacje na temat szybszego tworzenia spisu treści zawiera sekcja Automatyczne tworzenie spisu treści.

 1. Wprowadź pierwszy wpis.

 2. Naciśnij klawisz TAB, a następnie wprowadź numer strony dla pierwszego wpisu.

 3. Wybierz znak tabulatora.

  Uwaga   Jeśli znak tabulatora jest niewidoczny, należy kliknąć kartę Strona główna, a następnie kliknąć pozycję Pokaż/Ukryj w grupie Akapit.

 4. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit.

 5. Kliknij przycisk Tabulatory.

 6. W obszarze Pozycja tabulatora wpisz wartość określającą miejsce, w którym ma znajdować się numer strony.

  Uwaga   Aby wyświetlić linijkę w celu wpisania wartości położenia prawego marginesu, należy kliknąć przycisk Linijka u góry pionowego paska przewijania.

 7. W obszarze Wyrównanie kliknij opcję Do prawej.

 8. W obszarze Znak wiodący kliknij odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wprowadź następny wpis.

 10. Naciśnij klawisz TAB, a następnie wprowadź numer strony dla drugiego wpisu.

 11. Powtarzaj tę procedurę do momentu zakończenia tworzenia spisu treści.

Ważne   Jeśli zostaną wprowadzone zmiany w nagłówkach lub na stronach dokumentu, należy ręcznie zaktualizować spis treści.

Początek strony

Automatyczne tworzenie spisu treści

Najprostszym sposobem utworzenia spisu treści jest użycie wbudowanych stylów nagłówków. Można także utworzyć spis treści na podstawie zastosowanych w dokumencie stylów niestandardowych. Ponadto można przypisać poziomy spisu treści do poszczególnych fragmentów tekstu.

Oznaczanie haseł spisu przy użyciu wbudowanych stylów nagłówka

 1. Zaznacz nagłówek, do którego chcesz zastosować styl nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij wybrany styl.

  Obraz Wstążki programu Word

  Na przykład po zaznaczeniu tekstu, któremu chcesz nadać styl nagłówka głównego, kliknij styl o nazwie Nagłówek 1 w galerii szybkich stylów.

Uwaga   

 • Jeśli potrzebny styl nie jest wyświetlany, kliknij strzałkę, aby rozwinąć galerię szybkich stylów.

 • Jeśli potrzebnego stylu nie ma w galerii szybkich stylów, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+S, aby otworzyć okienko zadań Stosowanie stylów. W obszarze Nazwa stylu kliknij odpowiedni styl.

Tworzenie spisu treści

Po oznaczeniu haseł spisu treści w tekście dokumentu można przystąpić do utworzenia spisu.

Tworzenie spisu treści przy użyciu wbudowanych stylów nagłówków

Tej procedury należy użyć, gdy w dokumencie użyto stylów nagłówków.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści (zwykle na początku dokumentu).

 2. Na karcie odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij styl spisu treści, który chcesz.

  Word Ribbon Image

  Uwaga   Jeśli chcesz określić dodatkowe opcje — na przykład, jak wiele poziomów nagłówków do pokazania — kliknij przycisk Wstaw spis treści, aby otworzyć okno dialogowe Spis treści. Aby dowiedzieć się więcej o różnych opcjach, zobacz Format spisu treoci.

Tworzenie spisu treści na podstawie zastosowanych stylów niestandardowych

Tej procedury należy użyć, gdy do nagłówków zostały już zastosowane style niestandardowe. Użytkownik może wybrać ustawienia stylów, których program Word będzie używać podczas tworzenia spisów treści.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij polecenie Wstaw spis treści.

 3. Kliknij kartę Opcje.

 4. W obszarze Dostępne style znajdź styl zastosowany do nagłówków w dokumencie.

 5. W obszarze Poziom spisu treści obok nazwy stylu wpisz liczbę od 1 do 9, aby wskazać poziom, który chcesz przypisać do stylu nagłówka.

  Uwaga   Aby używać jedynie stylów niestandardowych, należy usunąć numery poziomów spisu treści dla stylów wbudowanych, takich jak Nagłówek 1.

 6. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego stylu nagłówka, który chcesz dołączyć do spisu treści.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Wybierz spis treści odpowiedni do typu dokumentu:

  • Dokument przeznaczony do wydrukowania    Jeśli tworzony dokument jest przeznaczony do wydrukowania na papierze, można utworzyć spis treści, w którym każde hasło będzie zawierało zarówno nagłówek, jak i numer strony, na której ten nagłówek się znajduje. Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybko przejść do odpowiedniej strony.

  • Dokument przeznaczony do czytania na ekranie    W przypadku dokumentu przeznaczonego do czytania na ekranie w programie Word można sformatować hasła spisu treści jako hiperłącza, dzięki czemu użytkownicy będą mogli przechodzić do nagłówka w dokumencie, klikając odpowiadające mu hasło w spisie treści.

 9. Aby zastosować gotowy projekt, wybierz jeden z projektów dostępnych w polu Formaty.

 10. Wybierz pozostałe opcje spisu treści, które chcesz zastosować.

Format spisu treoci

Jeśli masz już spisu treoci w dokumencie, można zmienić opcje. Aby to zrobić, należy wstawić nowy spis treści przy użyciu okna dialogowego Spis treści.

 1. Wybierz istniejący spis treści.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij polecenie Wstaw spis treści.

  Word Ribbon Image

 3. W oknie dialogowym Spis treści wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić liczbę poziomów nagłówków wyświetlanych w spisie treści, wprowadź odpowiednią liczbę w polu obok pozycji Pokaż poziomy w obszarze Ogólne.

  • Aby zmienić ogólny wygląd spisu treści, kliknij inny format na liście Formaty. Podgląd wprowadzanych zmian jest dostępny w obszarach Podgląd wydruku oraz Sieć Web — podgląd.

  • Aby zmienić sposób wyświetlania poziomów nagłówków w spisie treści, kliknij przycisk Modyfikuj. W oknie dialogowym Styl kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu można zmienić czcionkę, rozmiar i wielkość wcięcia.

Aktualizowanie spisu treści

Po dodaniu lub usunięciu nagłówków albo innych pozycji spisu treści można szybko zaktualizować spis treści.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij polecenie Aktualizuj spis.

  Word Ribbon Image

 2. Kliknij opcję Aktualizacja wyłącznie numerów stron lub Aktualizacja całego spisu.

Usuwanie spisu treści

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści.

  Word Ribbon Image

 2. Kliknij polecenie Usuń spis treści.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język