Tworzenie lub aktualizowanie spisu treści

W celu utworzenia spisu treści należy zastosować style nagłówków — na przykład Nagłówek 1, Nagłówek 2 i Nagłówek 3 — do tekstu, który ma zostać uwzględniony w tym spisie. Program Microsoft Word wyszuka te nagłówki, a następnie wstawi spis treści do dokumentu.

Gdy spis treści jest tworzony w ten sposób, można go automatycznie aktualizować w przypadku wprowadzenia zmian w dokumencie.

W programie Microsoft Word 2010 udostępniono galerię stylów automatycznych spisów treści. Należy oznaczyć wpisy spisu treści, a następnie kliknąć odpowiedni styl spisu treści w galerii opcji.

Korzystając z okna dialogowego Spis treści, można również utworzyć niestandardowy spis treści przy użyciu wybranych opcji i dowolnych zastosowanych stylów niestandardowych.

Spis treści można również wpisać ręcznie.

Uwaga   W tym artykule wyjaśniono, jak dodać spis treści. Nie obejmuje on wykazów źródeł ani spisów ilustracji.

Co chcesz zrobić?

Ręczne wpisywanie spisu treści

Automatyczne tworzenie spisu treści

Oznaczanie wpisów przy użyciu wbudowanych stylów nagłówka

Tworzenie spisu treści przy użyciu galerii

Tworzenie niestandardowego spisu treści

Aktualizowanie spisu treści

Usuwanie spisu treści

Ręczne wpisywanie spisu treści

Po wprowadzeniu wpisów spisu treści można za pomocą tabulatorów dodać linie kropkowane lub kropkowane znaki wiodące między poszczególnymi wpisami a ich numerami stron. Informacje na temat szybszego tworzenia spisu treści zawiera sekcja Automatyczne tworzenie spisu treści.

 1. Wprowadź pierwszy wpis.

 2. Naciśnij klawisz TAB, a następnie wprowadź numer strony dla pierwszego wpisu.

 3. Wybierz znak tabulatora.

  Uwaga   Jeśli znak tabulatora jest niewidoczny, należy kliknąć kartę Strona główna, a następnie kliknąć pozycję Pokaż/Ukryj w grupie Akapit.

 4. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit.

 5. Kliknij przycisk Tabulatory.

 6. W obszarze Pozycja tabulatora wpisz wartość określającą miejsce, w którym ma znajdować się numer strony.

  Uwaga    Aby wyświetlić linijkę w celu wpisania wartości położenia prawego marginesu, należy kliknąć przycisk Linijka u góry pionowego paska przewijania.

 7. W obszarze Wyrównanie kliknij opcję Do prawej.

 8. W obszarze Znak wiodący kliknij odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wprowadź następny wpis.

 10. Naciśnij klawisz TAB, a następnie wprowadź numer strony dla drugiego wpisu.

 11. Powtarzaj tę procedurę do momentu zakończenia tworzenia spisu treści.

  Jeśli zostaną wprowadzone zmiany w nagłówkach lub na stronach dokumentu, należy ręcznie zaktualizować spis treści.

Początek strony

Automatyczne tworzenie spisu treści

Najprostszym sposobem utworzenia spisu treści jest użycie wbudowanych styl nagłówka. Można także utworzyć spis treści na podstawie zastosowanych w dokumencie stylów niestandardowych. Ponadto można przypisać poziomy spisu treści do poszczególnych fragmentów tekstu.

Oznaczanie wpisów przy użyciu wbudowanych stylów nagłówka

 1. Zaznacz tekst, który ma zostać wyświetlony w spisie treści.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij odpowiedni styl.

  Grupa Style

  Na przykład po zaznaczeniu tekstu, któremu chcesz nadać styl nagłówka głównego, kliknij styl o nazwie Nagłówek 1 w galerii szybkich stylów.

Uwaga   

 • Jeśli potrzebny styl nie jest wyświetlany, kliknij strzałkę, aby rozwinąć galerię szybkich stylów.

 • Jeśli potrzebnego stylu nie ma w galerii szybkich stylów, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+S, aby otworzyć okienko zadań Stosowanie stylów. W obszarze Nazwa stylu kliknij odpowiedni styl.

Tworzenie spisu treści przy użyciu galerii

Po oznaczeniu wpisów spisu treści w dokumencie można przystąpić do tworzenia spisu.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści (zwykle na początku dokumentu).

 2. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij odpowiedni styl spisu treści.

  Grupa Spis treści

Uwaga   W celu określenia dodatkowych opcji — na przykład liczby pokazywanych poziomów nagłówków — kliknij pozycję Wstaw spis treści, aby otworzyć okno dialogowe Spis treści. Aby dowiedzieć się więcej o różnych opcjach, zobacz artykuł Formatowanie spisu treści.

Tworzenie niestandardowego spisu treści

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści, a następnie kliknij polecenie Wstaw spis treści.

  Grupa Spis treści

 2. W oknie dialogowym Spis treści wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić liczbę poziomów nagłówków wyświetlanych w spisie treści, wprowadź odpowiednią liczbę w polu obok pozycji Pokaż poziomy w obszarze Ogólne.

  • Aby zmienić ogólny wygląd spisu treści, kliknij inny format na liście Formaty. Podgląd wprowadzanych zmian jest dostępny w obszarach Podgląd wydruku oraz Sieć Web — podgląd.

  • Aby zmienić typ linii wyświetlanej między tekstem wpisu a numerem strony, kliknij odpowiednią opcję na liście Znaki wiodące tabulacji.

  • Aby zmienić sposób wyświetlania poziomów nagłówków w spisie treści, kliknij przycisk Modyfikuj. W oknie dialogowym Styl kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu można zmienić czcionkę, rozmiar i wielkość wcięcia.

 3. Aby użyć stylów niestandardowych w spisie treści, kliknij przycisk Opcje, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Dostępne style znajdź styl zastosowany do nagłówków w dokumencie.

  2. W obszarze Poziom spisu treści obok nazwy stylu wpisz liczbę od 1 do 9, aby wskazać poziom, który chcesz przypisać do stylu nagłówka.

   Uwaga    Aby używać jedynie stylów niestandardowych, należy usunąć numery poziomów spisu treści dla stylów wbudowanych, takich jak Nagłówek 1.

  3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego stylu nagłówka, który chcesz dołączyć do spisu treści.

  4. Kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz spis treści odpowiedni do typu dokumentu:

  1. Dokument przeznaczony do wydrukowania    Jeśli tworzony dokument jest przeznaczony do wydrukowania na papierze, można utworzyć spis treści, w którym każdy wpis będzie zawierał zarówno nagłówek, jak i numer strony, na której ten nagłówek się znajduje. Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybko przejść do odpowiedniej strony.

  2. Dokument przeznaczony do czytania na ekranie    W przypadku dokumentu przeznaczonego do czytania na ekranie w programie Word można sformatować wpisy spisu treści jako hiperłącza, dzięki czemu użytkownicy będą mogli przechodzić do nagłówka w dokumencie, klikając odpowiadający mu wpis w spisie treści.

Aktualizowanie spisu treści

Po dodaniu lub usunięciu nagłówków albo innych pozycji spisu treści można szybko zaktualizować spis treści.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij polecenie Aktualizuj spis.

  Grupa Spis treści

 2. Kliknij opcję Aktualizacja wyłącznie numerów stron lub Aktualizacja całego spisu.

Usuwanie spisu treści

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści.

  Grupa Spis treści

 2. Kliknij polecenie Usuń spis treści.

Początek strony

Dotyczy: Word 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język