Tworzenie listy zewnętrznej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Lista zewnętrzna jest kluczowym elementem konstrukcyjnym rozwiązań programu SharePoint opartych na danych zewnętrznych. Dane zewnętrzne można odczytywać i zapisywać w sposób znany z pracy z listami programu SharePoint. Pod względem wyglądu i działania lista zewnętrzna jest bardzo podobna do listy natywnej, ale występują pewne różnice w działaniu. Na przykład można tworzyć widoki i korzystać z wartości obliczanych za pomocą formuł, ale nie można dołączać plików ani śledzić wersji.

Uwaga : Można także tworzyć listy zewnętrznej przy użyciu SharePoint Designer 2010, który umożliwia zastąpienie formularzy domyślnych formularzami programu InfoPath.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

Co chcesz zrobić?

Przed rozpoczęciem

Tworzenie listy zewnętrznej

Tworzenie widoku listy zewnętrznej

Przed rozpoczęciem

Praca z danymi zewnętrznymi wymaga pewnych czynności wstępnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych. Poniższe informacje ułatwiają planowanie kolejnych kroków. Mogą też się przydać do ustalenia istoty ewentualnych problemów napotkanych podczas pracy z danymi zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, Ty lub administrator musicie wykonać poniższe czynności:

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator może być konieczne utworzenie konta i dostarczania uprawnień do źródła danych, aby upewnić się, że odpowiednim osobom dostępu do danych i że dane nie kończy się w górę, w ręce problem. W zewnętrznej bazy danych administrator może być również utworzyć określonych tabel, widoków, kwerend i tak dalej, aby ograniczyć wyniki do właśnie co jest wymagane i w celu zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie usług i SharePoint kont    Administrator musi uaktywnić usługi łączności danych biznesowych oraz usługę bezpiecznego magazynu.

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi wykonać następujące czynności: ustalić najlepszy tryb dostępu dla źródła danych zewnętrznych, utworzyć aplikację docelową i Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator musi zapewnić, że użytkownik, który tworzy zewnętrzne zawartości, że typ ma uprawnienia do magazynu metadanych usługi łączności danych biznesowych i że odpowiedni użytkownicy mają dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na podstawie listy zewnętrznej.

Tworzenie typu zawartości zewnętrznej    Użytkownika należy zdefiniować typ zawartości zewnętrznej, który zawiera informacje dotyczące połączeń, access, metody operacji, kolumn, filtrów i inne metadane, używane do pobierania danych z zewnętrznego źródła danych.

Początek strony

Tworzenie listy zewnętrznej

Uwaga :  Aby utworzyć listę zewnętrzną, musisz mieć uprawnienie dotyczące witryny na poziomie Współtworzenie.

 1. W menu ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 2. W kategorii Filtruj według kliknij pozycję Listy, kliknij pozycję Lista zewnętrzna, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. W polu Opis wpisz opis listy. Opis jest opcjonalny.

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy.

 5. Aby dodać łącze do paska Szybkie uruchamianie, sprawdź, czy w sekcji Nawigacja jest wybrana opcja Tak.

 6. W sekcji Konfiguracja źródła danych wybierz typ zawartości zewnętrznej odpowiedni dla źródła danych używanego w przypadku tej listy zewnętrznej, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli wprowadzono nazwę listy, kliknij pozycję Sprawdź, czy istnieją typy zawartości zewnętrznej, aby upewnić się, że wprowadzono poprawną nazwę.

  • Jeśli nie masz pewności co do nazwy typu zawartości zewnętrznej lub jeśli istnieje wiele typów zawartości zewnętrznej do wyboru, kliknij pozycję Wybierz typ zawartości zewnętrznej.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga : Listę zewnętrzną można również utworzyć przy użyciu programu SharePoint Designer 2013, który umożliwia zastąpienie formularzy domyślnych formularzami programu InfoPath.

Początek strony

Tworzenie widoku listy zewnętrznej

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę listy zewnętrznej, dla której chcesz utworzyć widok.

 2. Kliknij pozycję Lista > Utwórz widok.

 3. Kliknij opcję widoku, na przykład Widok standardowy lub istniejący widok, na którym chcesz oprzeć nowy widok.

 4. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę widoku.

 5. Jeśli dany widok ma być domyślnym widokiem listy zewnętrznej, zaznacz pole wyboru Uczyń ten widok domyślnym. Tylko widok publiczny może być widokiem domyślnym.

 6. W sekcji Odbiorcy w obszarze Wyświetl grupę odbiorców zaznacz pozycję Utwórz widok osobisty lub pozycję Utwórz widok publiczny.

  Jeśli pozycja Utwórz widok publiczny jest wyłączona, być może nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia widoku publicznego dla tej listy zewnętrznej.

 7. W sekcji Kolumny zaznacz kolumny, które mają być uwzględnione w widoku, i usuń zaznaczenie kolumn, które nie są w nim potrzebne. Korzystając z list rozwijanych dostępnych obok zaznaczonych kolumn, wybierz kolejność kolumn w widoku.

 8. Autor typu zawartości zewnętrznej mógł zdefiniować Filtry źródła danych (jeden lub więcej), których zadanie polega na filtrowaniu danych w zewnętrznym źródle danych w celu zwiększenia wydajności. Jeśli filtry są dostępne, wpisz wartości w sekcji Filtry źródła danych.

 9. Skonfiguruj pozostałe ustawienia widoku, takie jak lokalna operacja sortowania lub filtrowania, grupowanie oraz wyświetlanie sum, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×