Tworzenie listy w programie SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz utworzyć list SharePoint za pomocą szablonów list, takich jak kalendarz i zadania, importując arkuszy kalkulacyjnych i tworzenie listy niestandardowe. Listy mogą zawierać wiele typów danych, począwszy od tekstu i daty, do obliczenia na podstawie innych kolumn. Możesz ustawić alerty otrzymywanie powiadomień lub subskrybowanie źródła danych RSS dla elementów, które zmieniają się.

Aby utworzyć lub usunąć listę, należy mieć co najmniej uprawnienia projektanta dla witryny. Aby usunąć listę SharePoint, zobacz Usuwanie listy w programie SharePoint.

Zaktualizowane 17 lutego 2017 dzięki klientów opinii.

Tworzenie listy w witrynie SharePoint Online

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję + Nowy, a następnie kliknij polecenie Lista.

  Kliknięcie pozycji Nowy link, gdy jest wyróżniona lista
 3. Wpisz nazwę listy i opcjonalnie wpisz Opis.

  Okno dialogowe nowej listy można dodać nazwę i opis

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

  Jeśli chcesz utworzyć inny typ listy przy użyciu szablonu listy, takie jak listy zadań, kalendarz lub oś czasu, kliknij aplikację, a nie na liście, a następnie wybierz szablon aplikacji lub listy na ekranie Zawartość witryny.

 4. Kliknij pozycję Utwórz.

 5. Po otwarciu listy kliknij pozycję Szybkiej edycji, aby dodać najczęściej używane kolumn dla zawartości, lub przejdź do strony Ustawienia listy, aby dodać dowolny typ kolumny.

  Widok listy z wyróżnionym szybkiej edycji

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania kolumn, zobacz Tworzenie lub Dodawanie kolumny w usłudze SharePoint Online listy lub biblioteki .

Kliknięcie Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie Ustawienia listy, aby zmienić właściwości, usunąć listę, Dodaj uprawnienia, Zarządzanie kolumnami i wiele innych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie listy .

Menu Ustawienia z wyróżnionym ustawienia listy

Tworzenie list od innych rodzajów szablonów list

list SharePoint Online można używać dla więcej niż prosta lista. Możesz wybrać szablony list, takich jak łącza, kalendarza, ankiety, śledzenie problemów, anonsy i inne. Poniżej przedstawiono sposób tworzenia innych typów list.

Aplikacje, aby dodać ekran
 1. Kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję + Nowe, a następnie kliknij pozycję aplikacja.

  Menu nowej zawartości witryny z wyróżnionym aplikacji
 3. Jeśli nie widzisz typu szablonu listy lub aplikację, którą chcesz, wpisz go w polu wyszukiwania i naciskając klawiszEnter. Zostanie wyświetlony listę wszystkie szablony list, które są zgodne.

  Aplikacje, aby dodać ekran

  Oto niektóre typy list, które można wyszukiwać

  • Kalendarz

  • Linki

  • Anonsy

  • Kontakty

  • Wyróżnione łącza

  • Zadania

  • Śledzenie problemów

  • Lista niestandardowa

  • Ankieta

  Na przykład możemy używana kalendarza i Wybieranie aplikacji wbudowanych kalendarza dla SharePoint Online. Inne kalendarze, które zostały wbudowane w firmie lub oferowanych przez innych firm mogą być widoczne.

 4. Wpisz nazwę dla aplikacji, którą wybrano, takich jak zdarzenia kalendarza, zadań lipca lub kontakty firmy.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 5. SharePoint Online powrót do strony zawartość witryny. Znajdź aplikację, którą właśnie utworzony na liście zawartość witryny, a następnie otwórz go. SharePoint Online tworzy domyślną wersję aplikacji, kalendarza, listy zadań lub inną aplikacja została utworzona.

  Przykład aplikacji listy Kalendarz.

  Możesz rozpocząć wprowadzanie danych przy użyciu + Nowe zadanie, edytować tę listę, Dodaj lub sposób konkretnej aplikacji znajdują się dodać dane.

  Uwaga : Niektóre aplikacje listy są wyświetlane tylko w trybie klasycznym SharePoint.

W zależności od typu aplikacji, którą możesz wybrać możesz zmienić ustawienia aplikacji przy użyciu Ustawienia listy lub kartę Lista i wstążki w górnej części strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, zobacz edytować ustawienia listy w usłudze SharePoint Online .

Tworzenie listy w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

  Dodawanie aplikacji (listy, biblioteki)
 2. Typu szablon listy ma (niestandardowych, zadania, kalendarz, itp.) w polu Wyszukaj w polu, a następnie kliknij przycisk wyszukiwania Ikona lupy pola wyszukiwania .

  Wyszukiwanie listy Kalendarz z wyróżnionym kalendarzem wbudowane
 3. Kliknij aplikację szablon listy chcesz użyć.

  Aplikacje, aby dodać ekran
 4. Wpisz nazwę (wymagany).

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

  Możesz również kliknąć Opcje zaawansowane. Zaawansowane opcje umożliwia umieszczenie opcjonalny Opis i uzyskać dodatkowe informacje, w zależności od aplikacji określonej listy.

  Nowy ekran aplikacji z wpisanymi w polach
 5. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie listy do strony w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

 1. Na stronie, na której chcesz dodać listę lub bibliotekę kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Jeśli nie widzisz karty strony, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Edytowanie strony

  Uwaga : Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone lub nie jest wyświetlany, nie masz uprawnień do edytowania strony.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w której chcesz wyświetlić listę lub bibliotekę i kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij pozycję Część aplikacji.

 3. Zaznacz Część aplikacji dla listy lub biblioteki, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powinien zostać wyświetlony żadnych list utworzonego w aplikacji Dodaj.

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W niektórych przypadkach masz opcję Zapisz jako wersję roboczą, lub Zapisz i opublikuj.

Ważne : Nie można edytować niektórych stron, takich jak strony zawartość witryny.

Oto przykładowa lista dodana do strony za pomocą powyższych kroków.

Lista na stronie

Minimalizowanie i przywracanie listy lub biblioteki na stronie SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

 1. Na stronie, w której chcesz zminimalizować lub przywrócić listę lub bibliotekę kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Edytowanie strony

 2. Wskaż listę lub bibliotekę, kliknij pozycję Minimalizuj lub Przywróć w zależności od bieżącego położenia listy lub biblioteki, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kliknij pozycję Ustawienia, Strzałka w dół, a następnie kliknij przycisk Minimalizuj
 3. Po zakończeniu edytowania strony kliknij pozycję Zapisz. W niektórych przypadkach można wybrać pozycję Zapisz jako kopię roboczą lub Zapisz i opublikuj.

Tworzenie listy w SharePoint Server 2010

Można utworzyć listę, który później można użyć na stronach. SharePoint Server 2010 zawiera wiele rodzajów szablonów list, takich jak kalendarz, ankiety i zadania.

 1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz Przycisk Utwórz .

  Uwaga :  Witrynę programu SharePoint można znacznie zmodyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub link, skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij jedną z kategorii, takich jak Komunikacja lub śledzenia i wybierz z niego.

  Kliknij kategorię, a następnie wybierz odpowiednią aplikację listy

  Można także wprowadzić typ szablonu listy, który chcesz utworzyć w polu Wyszukiwania zainstalowane elementy, takie jak Kontakty lub Kalendarz i kliknij pozycję wyszukiwanie Ikona lupy pola wyszukiwania .

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. Opcjonalnie kliknij przycisk Opcje zaawansowane, a i wpisz Opis listy i ustaw inne opcje. .

  Opis jest wyświetlany poniżej nazwy w większości widoków. Niektóre rodzaje list można odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Jeśli planujesz Włącz listę do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail listy do jej opisu tak, aby inni użytkownicy mogą łatwo można znaleźć adres e-mail. Opis listy można zmienić.

 5. Aby dodać łącze do panelu Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest wybrany Tak.

 6. W przypadku sekcji programu poczty E-mail, administrator włączył list w witrynie do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie zawartości do tej listy przez wysłanie wiadomości e-mail, kliknij przycisk Tak w obszarze Włącz odbieranie poczty e-mail dla tej listy. Następnie w polu Adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używana dla tej listy. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich typów list.

 7. Wypełnij inne opcje, takie jak określanie, czy kalendarz działa jako kalendarza grupy w aplikacji Kalendarz.

 8. Kliknij pozycję Utwórz.

Tworzenie listy na stronie w SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2010 umożliwia utworzenie list ze stron, które edytujesz. Pomaga to więcej skutecznego tworzenia stron i list, które są potrzebne.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Edycja, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga : Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, nie masz uprawnienia do edytowania strony, skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij stronę, na której chcesz dodać nową listę, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij Nową listę.

  Wstawianie nowej listy na stronie

  Uwaga : Jeśli nie widzisz karty edycji lub Nowa lista zostanie wyłączona, być może nie ma uprawnień, które są potrzebne do utworzenia listy; Skontaktuj się z administratorem.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie listy wpisz Kafelek listy, wybierz odpowiedni typ listy, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wpisz nazwę i wybierz szablon, aby uzyskać listę

Tworzenie listy niestandardowej w SharePoint Server 2010

Tworzenie listy niestandardowej przypomina tworzenie list przy użyciu szablonu, z wyjątkiem, że lista niestandardowa jest tworzone tylko trzy kolumny: Tytuł, Utworzone przez i Zmodyfikowany przez. Po utworzeniu listy niestandardowej można dodawać kolumny i wprowadź inne zmiany na liście stosownie do potrzeb.

 1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz Przycisk Utwórz .

  Uwaga :  Witrynę programu SharePoint można znacznie zmodyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub link, skontaktuj się z administratorem.

 2. W obszarze Listy niestandardowe kliknij pozycję Lista niestandardowa lub Lista niestandardowa w widoku arkusza danych.

  Uwagi : 

  • Za pomocą listy niestandardowej przede wszystkim chcesz użyć formularza do wprowadzania i przeglądania danych na liście.

  • Lista niestandardowa w widoku arkusza danych należy użyć przede wszystkim do wprowadzania i przeglądania danych na liście za pomocą siatki, podobne do arkusza kalkulacyjnego. Jest to pomocne w przypadku, gdy masz kilka elementów, aby zaktualizować w tym samym czasie.

  • Możesz zmienić sposób wprowadzanie i wyświetlanie danych na liście po utworzeniu listy.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. W polu Opis wpisz opis listy. Opis jest opcjonalny.

  Opis jest wyświetlany poniżej nazwy w większości widoków. Niektóre rodzaje list można odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Jeśli planujesz Włącz listę do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail listy do jej opisu tak, aby inni użytkownicy mogą łatwo można znaleźć adres e-mail. Opis listy można zmienić.

 5. Aby dodać łącze do paska Szybkie uruchamianie, sprawdź, czy w sekcji Nawigacja jest wybrana opcja Tak.

 6. W przypadku sekcji programu poczty E-mail, administrator włączył list w witrynie do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie zawartości do tej listy przez wysłanie wiadomości e-mail, kliknij przycisk Tak w obszarze Włącz odbieranie poczty e-mail dla tej listy. Następnie w polu Adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używana dla tej listy. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich typów list.

 7. Kliknij pozycję Utwórz.

Dodawanie listy do strony w SharePoint Server 2010

 1. Na stronie, na której chcesz dodać listę lub bibliotekę kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Jeśli nie widzisz karty strony, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Edytowanie strony

  Uwaga : Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone lub niewidoczne, to prawdopodobnie nie masz uprawnień do edytowania strony.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w której chcesz wyświetlić listę lub bibliotekę i kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij pozycję Część aplikacji.

 3. Zaznacz Część aplikacji dla listy lub biblioteki, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij pozycję Zapisz. W niektórych przypadkach można wybrać pozycję Zapisz jako kopię roboczą lub Zapisz i opublikuj.

Oto przykładowa lista dodana do strony za pomocą powyższych kroków.

Lista na stronie

Tworzenie listy na podstawie szablonu listy w SharePoint Server 2007

SharePoint Server 2007 zawiera kilka różnych typów szablonów list, takich jak lista kalendarza do listy kontaktów. Mimo że niektóre ustawienia różnią się list, można utworzyć dowolny typ listy za pomocą podstawową procedurę.

Uwaga : Aby utworzyć listę, musi mieć uprawnienie do zmieniania witryny, w której chcesz utworzyć listę.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada : W większości przypadków możesz użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku Aby wykonać ten krok.

 2. W obszarze Komunikacja lub Śledzenie kliknij typ listy, który ma, takie jak Kontakty lub Kalendarz.

  Typy list

  Typ listy zależy od rodzaju informacje, które udostępniasz:

  • Ogłoszenia    Aby udostępnić wiadomości i stan i zapewniają monitów za pomocą listy Anonsy. Obsługa anonsy rozszerzony formatowania z obrazami, hiperłączy oraz tekst sformatowany.

  • Kontakty    Umożliwia przechowywanie informacji o osób lub grup, które współpracują z listy kontaktów. Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail lub kontaktu zarządzania jest zgodny z SharePoint, możesz można przeglądać i aktualizować kontaktów z poziomu witryny SharePoint w innym programie. Na przykład możesz zaktualizować listę dostawców wszystkich organizacji z pakietu Office. Listy kontaktów nie faktycznie Zarządzanie członkami witryny, ale może służyć do przechowywania i udostępniania kontaktów dla Twojej organizacji, takie jak lista dostawców zewnętrznych.

  • Tablice dyskusyjne    Za pomocą tablicy dyskusyjnej centralne miejsca do zapisywania i przechowywania dyskusji zespołu, który jest podobny do formatu grup dyskusyjnych. Jeśli administrator włączył list w witrynie do odbierania poczty e-mail, tablice dyskusyjne mogą zawierać dyskusji e-mail z najczęściej używanych programów poczty e-mail. Na przykład można utworzyć tablicę dyskusyjną dla nowej wersji produktu w Twojej organizacji. Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail, która jest zgodna z SharePoint, można wyświetlać i aktualizować tablicy dyskusyjnej podczas pracy w innym programie.

  • Łącza    Używanie listy łączy jako centralne miejsce łączy do sieci web, w intranecie firmy i inne zasoby. Na przykład może utworzyć listę łączy do witryn sieci Web klientów.

  • Kalendarz    Użyj kalendarza dla wszystkich zdarzeń zespołu lub w określonych sytuacjach, takie jak dni wolne od pracy. Kalendarz udostępnia wizualne widoki, podobny do kalendarza stacjonarnego lub ścian, dotyczące zdarzeń zespołu, w tym spotkania, wydarzenia społecznościowych i wydarzenia całodzienne. Można także śledzić punkty kontrolne zespołu, takich jak terminy lub daty wydania produktów, które nie są związane z określonym interwale. Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail lub kalendarza, który jest zgodny z SharePoint, można wyświetlać i aktualizowanie kalendarza z witryny SharePoint podczas pracy w innym programie. Na przykład możesz porównać i aktualizacja kalendarza w witrynie SharePoint z daty w kalendarzu programu Outlook pakietu Office, wyświetlając obu kalendarzy obok siebie lub w trybie nakładki ze sobą w programie Outlook pakietu Office.

  • Zadania    Używanie listy zadań do śledzenia informacji dotyczących projektów i inne zdarzenia zadań do wykonania dla grupy. Można przypisywać zadania osobom, a także śledzenie stanu i procent wykonania zadania jest przesuwany zakończenia. Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail lub zadań zarządzania jest zgodny z SharePoint można wyświetlanie i aktualizowanie zadań z witryny SharePoint w innym programie. Można na przykład utworzyć listę zadań dla organizacji budżetu procesu i obejrzyj i zaktualizować go w programie Outlook pakietu Office oraz innych zadań.

  • Zadania w projekcie    Aby przechowywać informacje, które są podobne do listy zadań, ale również dostarczać visual lub widok wykresu Gantta paski postępu, użyj listy zadań projektu. Jak zadanie jest przesuwany ukończenia można śledzić stan i procent wykonania. Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail lub zadań zarządzania jest zgodny z SharePoint, można wyświetlać i aktualizowanie zadań projektu z poziomu witryny SharePoint w programie pakietu. Na przykład można utworzyć listę zadań w witrynie SharePoint do identyfikowania i przydzielanie pracy, aby utworzyć Podręcznik szkoleniowy. Następnie możesz śledzić postęp organizacji z poziomu programu Outlook pakietu Office.

  • Śledzenie problemów    Przechowywanie informacji o określonych problemach, na przykład problemów związanych z obsługą, za pomocą listy śledzenia problemów i śledzenia postępów. Można przypisać problemy, kategoryzowanie ich i dotyczą problemy ze sobą. Można na przykład utworzyć listy śledzenia problemów klientów usługi problemów i rozwiązań do zarządzania. Możesz również komentarz w sprawach każdej edycji je w tworzeniu historię komentarze bez zmieniania pierwotnego opisu problemu. Na przykład z przedstawicielem biura obsługi klienta można rejestrować każdy krok wykonać w celu rozwiązania problemu i wyników.

  • Ankiety    Do gromadzenia i kompilowania opinię, takich jak ankiety zadowolenie pracowników lub test, należy użyć ankiety. Możesz zaprojektować pytania i odpowiedzi na kilka różnych sposobów i, zobacz Omówienie swoją opinię. Jeśli masz program arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych zainstalowany, który jest zgodny z SharePoint, takich jak Office Excel, możesz wyeksportować wyników w celu dalszego analizowania ich.

  • Niestandardowe    Mimo że można dostosować listy, możesz uruchomić przy użyciu listy niestandardowej, a następnie Dostosuj tylko wybrane ustawienia. Można także tworzyć listy opartej na arkusz kalkulacyjny, jeśli masz program arkusza kalkulacyjnego, który jest zgodny z SharePoint. Na przykład można zaimportować listę z programu Office Excel utworzony w celu przechowywania umów i zarządzania nimi z dostawcami.

 3. Wszystkie listy wymaga nazwy. W polu Nazwa wpisz nazwę listy.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. W polu Opis wpisz opis przeznaczenia listy. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany u góry listy w większości widoków pod nazwą listy. Niektóre typy list, można otrzymywać zawartości za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli planujesz Włącz listę do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail listy do jej opisu tak, aby inni użytkownicy mogą łatwo można znaleźć adres e-mail.

 5. Aby dodać łącze do tej listy na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Tak w sekcji Nawigacja.

  Jeśli pojawi się sekcję Przychodzących wiadomości E-mail, administrator włączył list w witrynie do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie zawartości do listy przez wysłanie wiadomości e-mail, kliknij przycisk Tak w obszarze Włącz odbieranie poczty e-mail dla tej listy. Następnie w polu Adres E-mail wpisz pierwszą część adresu, który ma być używana dla tej listy.

  Ta opcja nie może być niedostępna dla niektórych typów list.

 6. Jeśli pojawi się do sekcji Powiadomienia E-Mail, administrator włączył list w witrynie, aby wysyłał powiadomienia e-mail, gdy elementy listy są przydzielone. Aby włączyć na liście, aby wysłać wiadomość e-mail do osób, jeśli element został przydzielony do nich, kliknij przycisk Tak w obszarze Wysyłanie wiadomości e-mail, gdy zostanie przypisany właściciel?.

  Ta opcja nie może być niedostępna dla niektórych typów list.

 7. Kliknij pozycję Utwórz.

Uwaga : Domyślnie można dodawać zawartość przez wysyłanie wiadomości e-mail do tablic dyskusyjnych, anonsy, i list kalendarza po włączeniu przychodzących wiadomości e-mail w witrynie. Zadań, zadań w projekcie i list śledzenia problemów można wysłać wiadomości e-mail do osób przydzielenia elementów, jeśli poczty wychodzącej jest włączona dla witryny. Inne listy mogą być włączone przez administratora z rozwiązania niestandardowego, takich jak program do obsługi poczty e-mail.

Tworzenie listy niestandardowej w SharePoint Server 2007

Tworzenie listy niestandardowej przypomina tworzenie listy domyślnej, z wyjątkiem, że lista niestandardowa zawiera tylko kilka kolumn, takie jak Tytuł. Po utworzeniu listy niestandardowej, można dodać kolumny do potrzeb przeznaczenie na liście.

Uwaga : Aby utworzyć listę, musi mieć uprawnienie do zmieniania witryny, w której chcesz utworzyć listę.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada : W większości przypadków możesz użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku Aby wykonać ten krok.

 2. W obszarze Listy niestandardowe kliknij pozycję Lista niestandardowa.

  W oknie dialogowym Tworzenie wybierz typ listy niestandardowej

  W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa listy jest wymagane.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 3. W polu Opis wpisz opis przeznaczenia listy. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany u góry listy, pod nazwą listy.

 4. Aby dodać łącze do tej listy na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Tak w sekcji Nawigacja.

 5. Kliknij pozycję Utwórz.

Początek strony

Aby dowiedzieć się, jaka wersja programu SharePoint korzystasz, zobacz wersję programu SharePoint jest używana?.

Tworzenie listy przez importowanie arkusza kalkulacyjnego

Można zaoszczędzić czas przy tworzeniu listy przez importowanie arkusza kalkulacyjnego zawierającego kolumny i dane, który ma na liście. Importowanie arkusza kalkulacyjnego jest również umożliwia tworzenie listy bez kolumnę tytuł domyślny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie listy podstawie w arkuszu kalkulacyjnym.

Początek strony

Zapisywanie szablonu listy niestandardowej

Po utworzeniu format listy, który chcesz ponownie użyć następnie można zapisać go jako szablon listy. Szablon listy można przekazywać do zaznaczenia aplikacje w SharePoint, na której można tworzyć nowe listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania szablony list zobacz Zarządzanie szablonami list.

Chcesz zrobić to samo z bibliotekami?

Aby utworzyć bibliotekę, zobacz Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Aby usunąć biblioteki, zobacz Usuwanie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Następne kroki z listami

Kolumny Można skonfigurować, jaki typ danych zawiera listę przez dodawanie i usuwanie kolumn. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie kolumny listy programu SharePoint lub w bibliotece.

Widoki Można skonfigurować sposób wyświetlania danych na liście, tworząc widoków.

Uprawnienia Kto może uzyskiwać dostęp do listy i co on może robić z danych listy przez skonfigurowanie uprawnień można skonfigurować.

Kosz Można odzyskać usunięte listy z Kosza.

Początek strony

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie została pomocne, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Dołącz posiadanych wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki, którego używasz. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×