Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz szybko dodać punktorów lub numerów do istniejących wierszy tekstu lub Word automatyczne tworzenie list podczas pisania. Domyślnie Rozpoczynanie akapitu, wpisując je znakiem gwiazdki, a po nim spację, Word tworzy listę punktowaną. Lub po rozpoczęciu przez wpisanie numeru rzeczywiste, następnie Word tworzy listę numerowaną. Jeśli nie chcesz, aby tekst na listę, możesz kliknąć przycisk Opcje Autokorekty Obraz przycisku , które zostanie wyświetlone, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Możesz zmienić sposób obsługi list we wszystkich dokumentach. Zobacz włączyć lub wyłączyć automatyczne punktory lub numerowanie Aby dowiedzieć się więcej.

Można utworzyć listę jednopoziomową lub z wieloma poziomami, aby uwzględnić wewnątrz listy. Po utworzeniu listy punktowanej lub numerowanej, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Za pomocą wygodnych bibliotek punktory i numeracja    
  za pomocą Domyślny punktor i numerowanie formaty dla list, aby dostosować na listach lub aby wybrać inne formaty z bibliotek punktory i numeracja.

  Biblioteka punktorów programu Word 2010

 • Format punktorów lub numerów   
  formatowania punktorów i numerów inaczej niż tekst na liście. Kliknij numer i zmienić jej kolor dla całej listy, na przykład, bez wprowadzania zmian w tekście na liście.

  Lista z innymi kolorami czcionki dla numerów i dla tekstu

 • Używanie obrazów lub symboli   
  utworzyć listę punktowaną obrazu, aby zwiększyć atrakcyjność dokumentu lub strony sieci Web.

  Lista punktowana z obrazami

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Typ * (gwiazdka) po niej spację, aby utworzyć listę punktowaną.

  • Wpisz numer (1.), aby utworzyć listę numerowaną.

 2. Wpisz dowolny tekst, który ma, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć kolejną pozycję.

  Uwaga : Word automatycznie wstawia kolejny punktor lub numer.

 3. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter lub naciśnij klawisz Backspace, aby usunąć ostatni punktor lub numer na liście.

 1. Zaznacz elementy, które chcesz dodać punktory lub numerowanie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Punktory lub Numerowanie.

Przycisk Punktory i przycisk Numerowanie w programie Word 2010

Punktory 1

Numerowanie 2

Uwaga : Różne style punktorów i formaty numeracji można znaleźć, klikając strzałkę w dół obok przycisku Punktory lub Numerowanie.

Można zwiększyć wielkość odstępu między wierszami listy.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę więcej obok galerii stylów, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na stylu Akapitu Lista.

  Przycisk Więcej stylów w programie Word 2010

 2. Kliknij pozycję Modyfikuj.

 3. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu kliknij Format, a następnie kliknij polecenie Akapit.

 4. Wyczyść pole wyboru nie dodawaj odstępu między akapitami o takim samym stylu.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie interlinii między wierszami listy punktowanej.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

  Uwaga : W Word 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie > Opcje Autokorekty

 3. .

 4. Na karcie Autoformatowanie podczas pisania w obszarze Zastosuj podczas pisania zaznacz pole wyboru listy punktowane automatycznie i listy numerowane automatycznie.

 1. Kliknij punktor lub numer na liście, aby wyróżnić na liście.

 2. Przeciągnij listę do nowej lokalizacji.

  Uwaga : Całą listę przenosi podczas przeciągania. Poziomy numerowania nie zmieniają się.

  Kliknięcie elementu listy w celu wyróżnienia listy i przeciąganie jej w nowe miejsce

Istniejącą listę można przekształcić w listę wielopoziomową, zmieniając hierarchiczne poziomy elementów listy.

 1. Kliknij dowolny element, który chcesz przenieść na inny poziom.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Punktory Strzałka w dół lub Numerowanie i Strzałka w dół.

  Zmienianie poziomu listy w programie Word 2010

 3. Kliknij pozycję Zmień poziom listy, a następnie wybierz odpowiedni poziom.

Do dowolnego lista wielopoziomowa, można zastosować styl galerii.

 1. Kliknij odpowiedni element na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wybierz z Listy wielopoziomowej ze strzałką w dół, a następnie wybierz odpowiedni styl listy wielopoziomowej.

  Style list wielopoziomowych w programie Word 2010

Jeśli style listy wielopoziomowej w galerii nie, czego szukasz, można utworzyć i zdefiniować nowy styl listy wielopoziomowej. Nowy styl listy można używać za każdym razem rozpocząć nową listę wielopoziomową w dokumencie. Nowy styl listy jest automatycznie dodawany do galerii Style list.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Listy wielopoziomowej ze strzałką w dół.

  Style list wielopoziomowych w programie Word 2010

 2. Kliknij przycisk Definiuj nową listę wielopoziomową.

  Uwaga : Podczas definiowania stylu listy wielopoziomowej można umieścić numery i punktory na tej samej liście. Można na przykład w polu styl numeracji dla tego poziomu przewiń w dół i kliknąć styl punktora dla określonego poziomu.

 3. Począwszy od poziomu 1, wprowadź format liczb, czcionki i opcji położenie, a następnie przejdź do sekcji Definiowanie dla każdego poziomu, którego chcesz użyć na liście wielopoziomowej.

 4. Kliknij przycisk OK i wielopoziomowa zdefiniowany styl listy jest automatycznie ustawiany jako bieżący styl listy wielopoziomowej.

  Na

Uwaga : Aby przenieść element wielopoziomowa inny poziom numerowania, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wybierz element. Następnie kliknij przycisk Punktory Strzałka w dół lub Strzałka Numerowanie, wybierz pozycję Zmień poziom listy, a następnie kliknij poziom listy, który chcesz przenieść element listy.

Jaka jest różnica między poleceniami Definiuj nową listę wielopoziomową i Definiowanie nowego stylu listy ? Polecenie Definiuj nową listę wielopoziomową jest odpowiednim tworzenie i Zapisywanie stylu listy nigdy nie ulegnie zmianie lub które ma zostać użyte w jednym dokumencie. Polecenie Definiuj nowy styl listy Aby zmienić projekt styl, którego została utworzona. Jeśli polecenie Definiuj nowy styl listy umożliwia utworzenie nowego stylu listy, a następnie wprowadź zmiany dotyczące stylu, każde wystąpienie tego stylu listy jest aktualizowana w dokumencie.

Niektóre listy numerowane — na przykład listy legal — wymagają możliwości zmiany liczby i ręczne dla programu Word poprawnie zmienić liczby, które należy wykonać. Opcja Ustaw wartość numerowania zmienić numer ręcznie, gdy program Word zaktualizuje numerowanie Następująca lista.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy numer na liście, którą chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Ustaw wartość numerowania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Rozpocznij nową listę i zmień wartość zaznaczonego numeru w polu Ustaw wartość.

  • Kliknij przycisk Kontynuuj z poprzedniej listy, zaznacz pole wyboru Zwiększ wartość (Pomiń numery), a następnie zmień wartość argumentu liczba zaznaczonych w polu Ustaw wartość odpowiadającą poziomowi zaznaczonego numeru.

Zobacz też

Zmienianie interlinii między wierszami listy punktowanej

Zmienianie wcięć punktorów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×