Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, szybko tworzyć listy punktowane i numerowane. Można też zmieniać istniejące wiersze tekstu w listę, zmieniać styl punktorów i tworzyć listy zagnieżdżone.

Czytniki zawartości ekranu różnią się możliwościami opisywania stylu punktorów lub numeracji użytego w liście. Może być konieczne dostosowanie ustawień poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu. Na przykład czytnik ekranu JAWS potrafi identyfikować dziesięć najpopularniejszych typów punktorów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do artykułu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Dostępnych jest kilka opcji umożliwiających pisanie listy punktowanej lub numerowanej.

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

 1. W przypadku tej metody najpierw wpisuje się wiersze tekstu, a następnie tworzy z nich listę.

 2. Wpisz wiersze tekstu, z których chcesz utworzyć listę.

 3. Zaznacz odpowiednie elementy.

 4. Aby utworzyć listę punktowaną, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz U. Aby utworzyć listę numerowaną, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisz N.

  W Narratorze usłyszysz opis wybranego stylu punktora lub numeracji.

 5. Aby zakończyć tworzenie listy, przejdź do następnego obszaru tekstu, naciskając klawisz Strzałka w dół.

Tworzenie listy przez wybranie stylu punktora lub numeracji ze wstążki

 1. W przypadku tej metody najpierw stosuje się styl punktora lub numeracji, a następnie wpisuje elementy listy.

 2. Aby wpisać listę punktowaną, otwórz bibliotekę stylów punktora, naciskając klawisze Alt+H, a następnie klawisz U. Aby wpisać listę numerowaną, otwórz bibliotekę stylów numeracji, naciskając klawisze Alt+H, a następnie klawisz N.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aby przejrzeć dostępne style, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

 4. Wpisz pierwszy element listy. Aby kontynuować pisanie listy, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zakończyć tworzenie listy, przejdź do następnego obszaru tekstu, naciskając klawisz Strzałka w dół.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listę w obrębie listy, na przykład w formie punktorów podrzędnych w liście punktowanej lub numeracji konspektowej w liście numerowanej.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

 1. Z istniejącej listy wybierz element, który będzie poprzedzał listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy.

 2. Przejdź do miejsca na liście, w którym ma się rozpoczynać nowa lista.

  Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Word 2016 automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej lub listy wewnątrz otaczającej listy.

  Styl punktorów lub numeracji nowego elementu będzie zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zmienianie stylu punktora lub numeracji.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Jeśli chcesz zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać przycisk Punktowanie i otworzyć bibliotekę, naciśnij klawisze Alt+H, U.

  • Aby wybrać przycisk Numerowanie i otworzyć bibliotekę, naciśnij klawisze Alt+H, N.

 3. Naciskaj klawisz strzałki, aby poruszać się po dostępnych opcjach, które mogą się różnić w zależności od tego, których ostatnio używano. Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj przycisków Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, O.

 3. Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, A, I.

Zobacz też

Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie Word 2016 dla komputerów Mac możesz tworzyć listy punktowane i numerowane przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS. Program Word 2016 dla komputerów Mac umożliwia utworzenie listy z istniejących wierszy tekstu, zmianę stylu punktora oraz tworzenie list zagnieżdżonych. Te wszystkie typy list umożliwiają automatycznie kontynuowanie listy przez naciśnięcie klawisza Enter na końcu wiersza.

Program Word możesz skonfigurować tak, aby automatycznie tworzył listy punktowane lub numerowane po wpisaniu skrótu.

Uwagi: 

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Dostępnych jest kilka opcji umożliwiających pisanie listy punktowanej lub numerowanej.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz znak * (gwiazdkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab. Automatycznie zostanie utworzony wypełniony, zaokrąglony punktor.

 2. Wpisz dowolny tekst.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab. Automatycznie zostanie utworzony punktor liczbowy.

 2. Wpisz dowolny tekst.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy przez wybranie stylu punktora lub numeracji ze wstążki

 1. Umieść kursor na początku nowej listy.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę karty, a po niej komunikat „Obecnie jesteś na karcie... wewnątrz grupy kart”. Następnie używaj klawiszy strzałek w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Narzędzia główne, karta”. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę punktowaną i wybrać jej styl, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Punktory, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby wybrać styl punktora, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie przeglądaj style za pomocą klawiszy strzałek. Podczas nawigowania będą odczytywane style.

  • Aby utworzyć listę numerowaną i wybrać jej styl, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Numerowanie, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby wybrać styl numerowania, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie przeglądaj style za pomocą klawiszy strzałek. Podczas nawigowania będą odczytywane style.

  Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Zostanie utworzona lista, a fokus zostanie przeniesiony do dokumentu.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listę w obrębie listy, na przykład w formie punktorów podrzędnych w liście punktowanej lub numeracji konspektowej w liście numerowanej.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

 1. Na istniejącej liście przejdź do końca elementu, po którym ma się rozpoczynać lista zagnieżdżona, i naciśnij klawisz Enter.

 2. Umieść kursor na początku wiersza nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Program Word automatycznie zwiększy wcięcie dla tego elementu i uczyni go elementem listy zagnieżdżonej lub listy wewnątrz otaczającej listy.

  Uwaga: Styl punktorów lub numeracji nowego elementu będzie zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zmienianie stylu punktora lub numeracji.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz listę lub listę zagnieżdżoną.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę karty, a po niej komunikat „Obecnie jesteś na karcie... wewnątrz grupy kart”. Następnie używaj klawiszy strzałek w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Narzędzia główne, karta”. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać nowy styl punktorów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Punktory, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby przeglądać style, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie przeglądaj style za pomocą klawiszy strzałek.

  • Aby wybrać nowy styl numeracji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Numerowanie, przycisk menu”. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby przeglądać style, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie użyj klawiszy strzałek.

  Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Styl listy ulegnie zmianie, a fokus zostanie przeniesiony do dokumentu.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj przycisków Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie na wstążce.

 1. Zaznacz listę lub listę zagnieżdżoną.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę karty, a po niej komunikat „Obecnie jesteś na karcie... wewnątrz grupy kart”. Następnie używaj klawiszy strzałek w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Narzędzia główne, karta”. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zmniejsz wcięcie, przycisk”.

  • Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zwiększ wcięcie, przycisk”.

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby przenieść fokus z powrotem do dokumentu, naciśnij klawisz F6.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Przy użyciu aplikacji Word Mobile z Narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Windows, możesz tworzyć na telefonie listy punktowane lub numerowane. Aplikacja Word Mobile umożliwia utworzenie listy z istniejących wierszy tekstu, zmianę stylu punktora oraz tworzenie list zagnieżdżonych. Te wszystkie typy list umożliwiają automatycznie kontynuowanie listy przez naciśnięcie klawisza Enter na końcu wiersza.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word Mobile, przejdź do tematu Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Listę punktowaną lub numerowaną można dodać do dokumentu na kilka sposobów.

Wpisywanie listy punktowanej

 1. Wpisz pierwszy wiersz tekstu, z którego chcesz utworzyć listę.

 2. Upewnij się, że w dokumencie aplikacji Word Mobile jest aktywny obszar pisania. Przeciągaj palcem do momentu usłyszenia komunikatu: „Tekst do edycji, naciśnij dwukrotnie, aby edytować”. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Wiersze”. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do wiersza tekstu, który chcesz zmienić w listę punktowaną. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć wiersz.

 3. W dokumencie szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 4. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Punktory. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji, zwinięty, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie rozwinięte menu Więcej opcji. Usłyszysz: „Narzędzia główne, przycisk zwinięty”.

 6. W menu szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Punktory, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między dostępnymi stylami punktorów: koło, okrąg, pełny kwadrat, 4 małe romby, pusta strzałka lub znacznik wyboru. Podczas szybkiego przesuwania usłyszysz opis stylu punktora. Naciśnij dwukrotnie, aby go wybrać.

 8. Aby dodać nowy punktor, szybko przesuwaj w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji. Rozwinięty. Naciśnij dwukrotnie, aby zwinąć”. Naciśnij dwukrotnie, aby zwinąć przycisk Więcej opcji. Naciskaj na klawiaturze i szybko przesuwaj w prawo lub w lewo do momentu usłyszenia komunikatu „Wprowadź”. Naciśnij dwukrotnie na ekranie.

 9. Aby zatrzymać tworzenie listy, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter dwa razy.

Wpisywanie listy numerowanej

 1. Wpisz pierwszy wiersz tekstu, z którego chcesz utworzyć listę.

 2. Upewnij się, że w dokumencie aplikacji Word Mobile jest aktywny obszar pisania. Przeciągaj palcem do momentu usłyszenia komunikatu: „Tekst do edycji, naciśnij dwukrotnie, aby edytować”. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Wiersze”. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do wiersza tekstu, który chcesz zmienić w listę punktowaną. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć wiersz.

 3. W dokumencie szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 4. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Numerowanie. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji, zwinięty, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie rozwinięte menu Więcej opcji. Usłyszysz: „Narzędzia główne, przycisk zwinięty”.

 6. W menu szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Numerowanie, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między dostępnymi stylami numeracji: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. lub i. ii. iii. Podczas szybkiego przesuwania usłyszysz opis stylu numeracji. Naciśnij dwukrotnie, aby go wybrać.

 8. Aby dodać nowy punktor, szybko przesuwaj w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji. Rozwinięty. Naciśnij dwukrotnie, aby zwinąć”. Naciśnij dwukrotnie, aby zwinąć przycisk Więcej opcji. Naciskaj na klawiaturze i szybko przesuwaj w prawo lub w lewo do momentu usłyszenia komunikatu „Wprowadź”. Naciśnij dwukrotnie na ekranie.

 9. Aby zatrzymać tworzenie listy, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter dwa razy.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listę w obrębie listy, na przykład w formie punktorów podrzędnych w liście punktowanej lub numeracji konspektowej w liście numerowanej.

 1. Jeśli masz istniejącą listę, upewnij się, że w dokumencie jest aktywny obszar pisania. Przeciągaj palcem do momentu usłyszenia komunikatu: „Tekst do edycji, naciśnij dwukrotnie, aby edytować”. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Wiersze”. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do pozycji listy, którą chcesz zmienić w listę zagnieżdżoną. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć pozycję.

 2. W dokumencie aplikacji Word Mobile szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 3. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Zwiększ wcięcie. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  Pozycja jest teraz elementem listy zagnieżdżonej.

 4. Aby powrócić do wyższego poziomu listy, szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Zmniejsz wcięcie. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Upewnij się, że w dokumencie jest aktywny obszar pisania. Przeciągaj palcem do momentu usłyszenia komunikatu: „Tekst do edycji, naciśnij dwukrotnie, aby edytować”. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Wiersze”. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do pozycji listy na poziomie listy, którego styl punktora lub numeracji chcesz zmienić. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć pozycję.

 2. W dokumencie aplikacji Word Mobile szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 3. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji, zwinięty, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie rozwinięte menu Więcej opcji. Usłyszysz: „Narzędzia główne, przycisk zwinięty”.

 4. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu poinformowania przez Narratora, że osiągnięto przycisk Punktory lub Numeracja. Następnie naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć bibliotekę, i szybko przesuń w prawo, aby wybrać nowy styl.

  Listę punktowaną można łączyć z zagnieżdżonymi listami numerowanymi i odwrotnie.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj opcji Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie.

 1. Upewnij się, że w dokumencie jest aktywny obszar pisania. Przeciągaj palcem do momentu usłyszenia komunikatu: „Tekst do edycji, naciśnij dwukrotnie, aby edytować”. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Wiersze”. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do pozycji listy, której wyrównanie chcesz zmienić. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć pozycję.

 2. W dokumencie aplikacji Word Mobile szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 3. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu poinformowania przez Narratora, że osiągnięto przycisk Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie. Następnie naciśnij dwukrotnie.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×