Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używanie Word z klawiatury i czytnika ekranu do tworzenia list punktowanych lub numerowanych. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak włączyć istniejących wierszy tekstu w listę, zmienić styl punktora i tworzenie listy zagnieżdżone.

Czytniki zawartości ekranu różnią się możliwościami opisywania stylu punktorów lub numeracji użytego w liście. Może być konieczne dostosowanie ustawień poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu. Na przykład czytnik ekranu JAWS potrafi identyfikować dziesięć najpopularniejszych typów punktorów.

Uwagi: 

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Dostępnych jest kilka opcji umożliwiających pisanie listy punktowanej lub numerowanej.

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

W przypadku tej metody najpierw wpisuje się wiersze tekstu, a następnie tworzy z nich listę.

 1. Wpisz wiersze tekstu, z których chcesz utworzyć listę.

 2. Zaznacz odpowiednie elementy.

 3. Aby włączyć elementów do listy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby uzyskać listę punktowaną naciśnij klawisze Alt + H, U.

  • Aby uzyskać listę numerowaną naciśnij klawisze Alt + H, N.

  Słyszysz opis wybranego punktora lub numeru stylu.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść do następnego fragment tekstu.

Tworzenie listy przez wybranie stylu punktora lub numeracji ze wstążki

W przypadku tej metody najpierw stosuje się styl punktora lub numeracji, a następnie wpisuje elementy listy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę punktowaną, naciśnij klawisze Alt + H, możesz otworzyć bibliotekę stylów punktorów.

  • Aby utworzyć listę numerowaną, naciśnij klawisze Alt + H, N, aby otworzyć biblioteki stylów numeracji.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aby przejrzeć dostępne style, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

 3. Wpisz pierwszy element listy. Aby kontynuować pisanie listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejść do następnego fragment tekstu.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. Z istniejącej listy wybierz element, który będzie poprzedzał listę zagnieżdżoną, i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy element listy.

 2. Przejdź do miejsca na liście, w którym ma się rozpoczynać nowa lista.

  Umieść kursor na początku wiersza dla nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Word automatycznie powoduje zwiększenie wcięcia dla tego elementu i ułatwia część zagnieżdżonej listy lub listy w obrębie otaczającej listy.

  Style punktorów lub numeracji dla nowego elementu listy jest oparty na stylu nadrzędnym. Możesz zmienić tych stylów na wszelkie dostępne styl punktora lub numeracji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z zmienić styl punktora lub numeracji.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Jeśli chcesz zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać przycisk Punktowanie i otworzyć bibliotekę, naciśnij klawisze Alt+H, U.

  • Aby wybrać przycisk Numerowanie i otworzyć bibliotekę, naciśnij klawisze Alt+H, N.

 3. Naciskaj klawisz strzałki, aby poruszać się po dostępnych opcjach, które mogą się różnić w zależności od tego, których ostatnio używano. Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj przycisków Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie.

 1. Zaznacz całą listę.

 2. Aby zmniejszyć wcięcie lub przysunąć listę do marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, O.

 3. Aby zwiększyć wcięcie lub odsunąć listę od marginesu, naciśnij klawisze Alt+H, A, I.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Word dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver listy wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, aby utworzyć listę punktowaną lub numerowaną. Word dla komputerów Mac umożliwia przekształcanie istniejących wierszy tekstu w listę, zmienić styl punktora i tworzenie listy zagnieżdżone. Wszystkie typy list, pozwalają na kontynuowanie listy automatycznie, po prostu, naciskając klawisz Enter na końcu wiersza.

Program Word możesz skonfigurować tak, aby automatycznie tworzył listy punktowane lub numerowane po wpisaniu skrótu.

Uwagi: 

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Dostępnych jest kilka opcji umożliwiających pisanie listy punktowanej lub numerowanej.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz znak * (gwiazdkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab. Automatycznie zostanie utworzony wypełniony, zaokrąglony punktor.

 2. Wpisz dowolny tekst.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz 1. (cyfrę 1 i kropkę), a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Tab. Automatycznie zostanie utworzony punktor liczbowy.

 2. Wpisz dowolny tekst.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Backspace.

Tworzenie listy przez wybranie stylu punktora lub numeracji ze wstążki

 1. Umieść kursor na początku nowej listy.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij klawisz F6 do momentu słyszysz nazwę karty następuje "Jesteś obecnie na tab...inside grupy kart." Następnie użyj klawisza Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Karta Narzędzia główne". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę punktowaną i wybierz styl, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Punktory, przycisk menu." Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M. Aby wybrać styl punktora, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie użyj klawiszy strzałek do przeglądania style. Style są ogłaszane podczas przenoszenia.

  • Aby utworzyć listę numerowaną i wybierz styl, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Numerowanie, przycisk menu." Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M. Aby wybrać styl numeracji, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie użyj klawiszy strzałek do przeglądania style. Style są ogłaszane podczas przenoszenia.

  Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Zostanie utworzona lista, a fokus zostanie przeniesiony do dokumentu.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

Tworzenie listy zagnieżdżonej

 1. W istniejącej listy przejdź na koniec elementu, po którym ma być uruchamiany zagnieżdżonej listy i naciśnij klawisz Enter.

 2. Umieść kursor na początku wiersza dla nowego elementu i naciśnij klawisz Tab. Word automatycznie powoduje zwiększenie wcięcia dla tego elementu i ułatwia część zagnieżdżonej listy lub listy w obrębie otaczającej listy.

  Uwaga: Styl punktorów lub numeracji nowego elementu będzie zależny od stylu elementu nadrzędnego. Możesz zmieniać te style na dowolne dostępne style punktorów lub numeracji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zmienianie stylu punktora lub numeracji.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz listę lub listę zagnieżdżoną.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij klawisz F6 do momentu słyszysz nazwę karty następuje "Jesteś obecnie na tab...inside grupy kart." Następnie użyj klawisza Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Karta Narzędzia główne". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać nowy styl punktorów, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Punktory, przycisk menu." Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M. Aby przeglądać stylów, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie użyj klawiszy strzałek do przeglądania style.

  • Aby wybrać nowy styl numerowania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Numerowanie, przycisk menu." Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M. Aby przeglądać stylów, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie użyj klawiszy strzałek.

  Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Styl listy ulegnie zmianie, a fokus zostanie przeniesiony do dokumentu.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj przycisków Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie na wstążce.

 1. Zaznacz listę lub listę zagnieżdżoną.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij klawisz F6 do momentu słyszysz nazwę karty następuje "Jesteś obecnie na tab...inside grupy kart." Następnie użyj klawisza Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: "Karta Narzędzia główne". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmniejszanie wcięcia lub przenieść listę bliżej do marginesu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zmniejsz wcięcie przycisk".

  • Zwiększanie wcięcia lub przenieść listę dalej od marginesu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zwiększ wcięcie przycisk".

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby przenieść fokus z powrotem do dokumentu, naciśnij klawisz F6.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Używanie Word dla systemu iOS z programem VoiceOver, wbudowane iOS czytniki ekranu, aby utworzyć listę punktowaną lub numerowaną list na telefonie. Word dla systemu iOS pozwala zmienić istniejących wierszy tekstu w listę, zmienić styl punktora i tworzenie listy zagnieżdżone. Wszystkie typy list, pozwalają na kontynuowanie listy automatycznie, po prostu, naciskając return na końcu wiersza.

Uwagi: 

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Listę punktowaną lub numerowaną można dodać do dokumentu na kilka sposobów.

Wpisywanie listy punktowanej

 1. W widoku do edycji, wpisz pierwszy element z listy korzystania z klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć elementu klawiatury.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Po wpisaniu, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Karta Narzędzia główne".

 3. Na karcie Narzędzia główne, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Punktory, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu punktorów.

 4. W menu Punktory, szybko przesuń w dół jeden raz, a następnie szybko przesuń w prawo, aby przejść do stylów punktorów dostępne: Pełne kółko, Okrąg, wypełniony kwadrat, 4 małe romby, pusta strzałka lub znacznik wyboru. Podczas przesuwając szybko słyszysz opisy styl punktora. Chcąc na stylu, naciśnij dwukrotnie, aby go zaznaczyć. Punktora zostanie dodany do wybranego elementu, a fokus jest przenoszony do karty Narzędzia główne.

 5. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby dodać nowy element listy, zaznacz zwracana na ekranie klawiatury i wpisz nowy element. Aby zaznaczyć zwracana, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Return", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby zakończyć tworzenie elementów listy, przejdź do klucza powrócić i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Nowy wiersz". Przejść z powrotem do klucza powrócić i naciśnij dwukrotnie ekran. Poniżej listy punktowanej jest przenoszony fokus.

Wpisywanie listy numerowanej

 1. W widoku do edycji, wpisz pierwszy element z listy korzystania z klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć elementu klawiatury.

 2. Po wpisaniu, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Karta Narzędzia główne".

 3. Na karcie Narzędzia główne, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Numerowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Numerowanie.

 4. W menu Numerowanie, szybko przesuń w dół jeden raz, a następnie szybko przesuń w prawo, aby przejść do dostępnych stylów numeracji: 1. 2. 3., 2 1)) 3), i II. III., A. B. C.) b) c), a. b. c. lub iii ii i. Słyszysz opisy styl numeracji podczas przesuwając szybko. Chcąc na stylu, naciśnij dwukrotnie, aby go zaznaczyć. Word dla systemu iOS jest uruchamiany automatycznie listę numerowaną, a fokus jest przenoszony do karty Narzędzia główne.

 5. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby dodać nowy element listy, zaznacz zwracana na ekranie klawiatury i wpisz nowy element. Aby zaznaczyć zwracana, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Return", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby zakończyć tworzenie elementów listy, przejdź do klucza powrócić i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Nowy wiersz". Przejść z powrotem do klucza powrócić i naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony poniżej listy numerowanej.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. Jeśli masz istniejącej listy, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania słyszysz elementu listy, który chcesz zmienić na listę zagnieżdżonych. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz "Zwiększ położenie wcięcia, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Word dla systemu iOS automatycznie powoduje zwiększenie wcięcia dla tego elementu i ułatwia część zagnieżdżonej listy.

 3. Aby dodać kolejną pozycję listy zagnieżdżonej, przeniesienie kursora na koniec elementu, szybko przesuwając w dół jednym palcem, aż usłyszysz ostatni znak, a następnie wybierz zwracana na ekranie klawiatury i wpisz nowy element.

Uwaga: Style punktorów lub numeracji dla elementu listy zagnieżdżonej jest oparty na stylu jego elementu nadrzędnego. Możesz zmienić tych stylów na wszelkie dostępne styl punktora lub numeracji. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z zmienić styl punktora lub numeracji.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Przeciągnij palcem wokół obszaru pisania słyszysz elementu na poziomie listy, w którym chcesz zmienić jego styl punktorów lub numeracji. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Karta Narzędzia główne".

 3. Na karcie Narzędzia główne szybko przesuń w prawo jednym palcem do VoiceOver informuje o osiągnęły przycisku Punktory lub Numerowanie. A następnie naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć bibliotekę.

  Porada: Listę punktowaną można łączyć z zagnieżdżonymi listami numerowanymi i odwrotnie.

 4. Szybko przesuń w dół raz, aby przejść do obszaru opcje, a następnie prawym przyciskiem myszy do przeglądania style. Funkcja voiceOver informuje o style podczas przenoszenia. Aktualnie wybranego stylu została ogłoszona jako "zaznaczone". Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj opcji Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie.

 1. Przeciągnij palcem wokół obszaru pisania słyszysz pierwszego elementu w pierwszy poziom listy. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcia z lewej strony, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zmniejsz wcięcie położenie, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcia z prawej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zwiększ położenie wcięcia, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Po wybraniu opcji wcięcia zostaną dodane do listy.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Używanie Word dla systemu Android z TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby utworzyć listę punktowaną lub numerowaną list na telefonie. Word dla systemu Android pozwala zmienić istniejących wierszy tekstu w listę, zmienić styl punktora i tworzenie listy zagnieżdżone. Wszystkie typy list, pozwalają na kontynuowanie listy automatycznie, po prostu wybierając Enter na końcu wiersza.

Uwagi: 

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Listę punktowaną lub numerowaną można dodać do dokumentu na kilka sposobów.

Wpisywanie listy punktowanej

 1. W widoku do edycji, wpisz pierwszy element z listy korzystania z klawiatury ekranowej.

  Uwaga: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 2. Po wpisaniu, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, przeciągnij palcem powyżej klawiatury, dopóki nie usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Na karcie Narzędzia główne szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Punktory menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu punktorów.

 4. W menu Punktory, szybko przesuń w prawo, aby przejść do stylów punktorów dostępne: Pełne kółko, Okrąg, wypełniony kwadrat, 4 małe romby, pusta strzałka lub znacznik wyboru. Podczas przesuwając szybko słyszysz opisy styl punktora. Chcąc na stylu, naciśnij dwukrotnie, aby go zaznaczyć. Punktor jest dodawany do zaznaczonego elementu.

 5. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Zaznaczone, więcej opcji, przełącznik," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby dodać nowy element listy, wybierz pozycję Wprowadź na ekranie klawiatury i wpisz nowy element. Aby zaznaczyć Wprowadź, przeciągnij palcem na klawiaturze, możesz usłyszeć "Enter", a następnie podnieś jego (i naciśnij dwukrotnie w razie potrzeby).

 7. Aby zatrzymać tworzenie elementów listy, wybierz dwa razy klawisz Enter.

Wpisywanie listy numerowanej

 1. W widoku do edycji, wpisz pierwszy element z listy korzystania z klawiatury ekranowej.

 2. Po wpisaniu, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, przeciągnij palcem powyżej klawiatury, dopóki nie usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Na karcie Narzędzia główne szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Numerowanie menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Numerowanie.

 4. W menu Numerowanie, szybko przesuń w prawo, aby przejść do dostępnych stylów numeracji: 1. 2. 3., 2 1)) 3), i II. III., A. B. C.) b) c), a. b. c. lub iii ii i. Słyszysz opisy styl numeracji podczas przesuwając szybko. Chcąc na stylu, naciśnij dwukrotnie, aby go zaznaczyć. Word dla systemu Android jest uruchamiany automatycznie listę numerowaną.

 5. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Zaznaczone, więcej opcji, przełącznik," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby dodać nowy element listy, wybierz pozycję Wprowadź na ekranie klawiatury i wpisz nowy element. Aby zaznaczyć Wprowadź, przeciągnij palcem na klawiaturze, możesz usłyszeć "Enter", a następnie podnieś jego (i naciśnij dwukrotnie w razie potrzeby).

 7. Aby zatrzymać tworzenie elementów listy, wybierz dwa razy klawisz Enter.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. Jeśli masz istniejącej listy, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania słyszysz elementu listy, który chcesz zmienić na listę zagnieżdżonych. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz "Zwiększ wcięcie, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Word dla systemu Android automatycznie powoduje zwiększenie wcięcia dla tego elementu i ułatwia część zagnieżdżonej listy.

 3. Aby dodać kolejną pozycję zagnieżdżonej listy, wybierz pozycję Wprowadź na ekranie klawiatury i wpisz nowy element.

Uwaga: Style punktorów lub numeracji dla elementu listy zagnieżdżonej jest oparty na stylu jego elementu nadrzędnego. Możesz zmienić tych stylów na wszelkie dostępne styl punktora lub numeracji. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z zmienić styl punktora lub numeracji.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Przeciągnij palcem wokół obszaru pisania słyszysz elementu na poziomie listy, w którym chcesz zmienić jego styl punktorów lub numeracji. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam. TalkBack informuje o poziomie elementu jako: "Poziom < numer poziomu > < element tekstu >."

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, przeciągnij palcem powyżej klawiatury, dopóki nie usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Na karcie Narzędzia główne szybko przesuń w prawo jednym palcem do TalkBack informuje o osiągnęły przycisku Punktory lub Numerowanie. A następnie naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć bibliotekę.

  Porada: Listę punktowaną można łączyć z zagnieżdżonymi listami numerowanymi i odwrotnie.

 4. Szybko przesuń w prawo do przeglądania style. Podczas przenoszenia talkBack informuje o style. Aktualnie wybranego stylu została ogłoszona jako "zaznaczone". Aby wybrać styl, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj opcji Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie.

 1. Przeciągnij palcem wokół obszaru pisania słyszysz pierwszego elementu w pierwszy poziom listy. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam. TalkBack informuje o pierwszego elementu w pierwszego poziomu listy jako: "1 (...), na poziomie 1, < element tekstu >."

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcia z lewej strony, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zmniejsz wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcia z prawej, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zwiększ wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Po wybraniu opcji wcięcia zostaną dodane do listy.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Używanie Word Mobile przez Narratora, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby utworzyć listę punktowaną lub numerowaną list na telefonie. Word Mobile pozwala zmienić istniejących wierszy tekstu w listę, zmienić styl punktora i tworzenie listy zagnieżdżone. Wszystkie typy list, pozwalają na kontynuowanie listy automatycznie, po prostu wybierając Enter na końcu wiersza.

Uwagi: 

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Listę punktowaną lub numerowaną można dodać do dokumentu na kilka sposobów.

Wpisywanie listy punktowanej

 1. Wpisz pierwszy wiersz tekstu, z którego chcesz utworzyć listę.

 2. Upewnij się, że jesteś w obszarze pisania. Przeciągnij jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz: "Można edytować tekst". Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Linie." Szybko przesuń w lewo lub w prawo przejść do wiersza tekstu, który ma zostać zmieniony w listę punktowaną. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć wiersz.

 3. Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 4. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Punktory." Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Więcej opcji, zwinięte." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Dla użytkowników domowych, przycisk".

 6. W menu, dopóki nie usłyszysz szybko przesuń prawo jednym palcem: "Przycisk Punktory." Naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuń w prawo obsłużone stylów punktorów dostępne. Słyszysz opis styl punktora podczas przesuwając szybko. Naciśnij dwukrotnie, aby wybrać styl.

 8. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst elementu listy.

 9. Aby dodać nowy punktor, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji. Rozwinięty." Naciśnij dwukrotnie, aby zwinąć Więcej opcji. Naciśnij na klawiaturze i szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Enter". Naciśnij dwukrotnie na ekranie.

 10. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij dwukrotnie Enter na klawiaturze ekranowej dwa razy.

Wpisywanie listy numerowanej

 1. Wpisz pierwszy wiersz tekstu, z którego chcesz utworzyć listę.

 2. Upewnij się, że jesteś w obszarze pisania. Przeciągnij jeden palcami w jednym ekranie aż usłyszysz: "Można edytować tekst". Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Linie." Szybko przesuń w lewo lub w prawo przejść do wiersza tekstu, który ma zostać zmieniony w listę punktowaną. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć wiersz.

 3. Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 4. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Numerowanie." Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Więcej opcji, zwinięte." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Dla użytkowników domowych, przycisk".

 6. W menu, dopóki nie usłyszysz szybko przesuń prawo jednym palcem: "Przycisk Numerowanie." Naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuń w prawo obsłużone dostępnych stylów numeracji. Słyszysz opis styl numeracji podczas przesuwając szybko. Naciśnij dwukrotnie, aby wybrać styl.

 8. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst elementu listy.

 9. Aby dodać nowy punktor, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji. Rozwinięty." Naciśnij dwukrotnie, aby zwinąć Więcej opcji. Naciśnij na klawiaturze i szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Enter". Naciśnij dwukrotnie na ekranie.

 10. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij dwukrotnie Enter na klawiaturze ekranowej dwa razy.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. Jeśli masz istniejącej listy, w dokumencie, upewnij się, że jesteś w obszarze pisania. Przeciągnij jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz: "Można edytować tekst". Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Linie." Szybko przesuń w lewo lub w prawo przejść do elementu listy, który chcesz zmienić na listę zagnieżdżonych. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć element.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Zwiększ wcięcie." Naciśnij dwukrotnie ekran.

  Pozycja jest teraz elementem listy zagnieżdżonej.

 4. Aby powrócić do wyższego poziomu listy, szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Zmniejsz wcięcie. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. W dokumencie upewnij się, że jesteś w obszarze pisania. Przeciągnij jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz: "Można edytować tekst". Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Linie." Szybko przesuń w lewo lub w prawo, przejdź do elementu listy na poziomie listy, w którym chcesz możesz zmienić jego styl punktorów lub numeracji. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć element.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "Przycisk Więcej opcji, zwinięte." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Dla użytkowników domowych, przycisk".

 4. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu poinformowania przez Narratora, że osiągnięto przycisk Punktory lub Numeracja. Następnie naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć bibliotekę, i szybko przesuń w prawo, aby wybrać nowy styl.

  Listę punktowaną można łączyć z zagnieżdżonymi listami numerowanymi i odwrotnie.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj opcji Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie.

 1. W dokumencie upewnij się, że jesteś w obszarze pisania. Przeciągnij jednym palcem na ekranie, dopóki nie usłyszysz: "Można edytować tekst". Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Linie." Szybko przesuń w lewo lub w prawo, przejdź do elementu listy, w którym chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij trzykrotnie ekran, aby zaznaczyć element.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuń w prawo z jednym palcem, aż Narratora informuje o osiągnęły przycisk Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Używanie Word Online z klawiatury i ekranu czytnika Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej listy w dokumencie. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak zmienić istniejące wiersze tekstu w listę, zmienić styl punktora i tworzenie listy zagnieżdżone. Wszystkie typy list, pozwalają na kontynuowanie listy automatycznie, po prostu, naciskając klawisz Enter na końcu wiersza.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Pisanie listy punktowanej lub numerowanej

Dostępnych jest kilka opcji umożliwiających pisanie listy punktowanej lub numerowanej.

Tworzenie listy punktowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza wpisz * (gwiazdka), a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Wypełniony okrągłymi punktorami jest tworzony automatycznie.

 2. Wpisz dowolny tekst, który ma być pierwszego elementu.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter.

Tworzenie listy numerowanej podczas pisania

 1. Na początku nowego wiersza, wpisz 1. (od numeru 1 a następnie kropki), a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Numerowany punktor jest tworzony automatycznie.

 2. Wpisz dowolny tekst, który ma być pierwszego elementu.

 3. Aby utworzyć nowy element listy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć tworzenie listy, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter.

Tworzenie listy przez wybranie stylu punktora lub numeracji ze wstążki

 1. Umieść kursor na początku nowej listy za pomocą klawiszy strzałek.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz H.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę punktowaną i wybierz styl, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "punktory, przycisk zwinięte." Aby rozwinąć Biblioteka punktorów, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciskaj klawisz Tab do przeglądania style. Style są ogłaszane podczas przenoszenia.

  • Aby utworzyć listę numerowaną i wybierz styl, naciśnij kartę, aż usłyszysz: "Numerowanie, przycisk zwinięte." Aby rozwinąć Numerowanie biblioteki, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciskaj klawisz Tab do przeglądania style. Style są ogłaszane podczas przenoszenia.

  Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Enter.

  Lista jest tworzona przy użyciu wybranego stylu, a fokus jest przenoszony do obszaru dokumentu.

Tworzenie listy zagnieżdżonej w obrębie listy

Możesz utworzyć listy w obrębie listy, na przykład zagnieżdżonych punktory w listę punktowaną lub styl konturu numeracji na liście numerowanej.

 1. W istniejącej listy użyj klawiszy strzałek, aby przejść do końca elementu, po którym ma być uruchamiany zagnieżdżonej listy i naciśnij klawisz Enter.

 2. Z kursorem na początku wiersza dla nowego elementu, aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz H.

 3. Na karcie Narzędzia główne naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zwiększ wcięcie, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Word automatycznie powoduje zwiększenie wcięcia dla tego elementu i ułatwia część zagnieżdżonej listy lub listy w obrębie otaczającej listy.

  Uwaga: Style punktorów lub numeracji dla nowego elementu listy jest oparty na stylu nadrzędnym. Możesz zmienić tych stylów na wszelkie dostępne style punktorów lub numeracji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z zmienić styl punktora lub numeracji.

Zmienianie stylu punktora lub numeracji

Aby zmienić styl istniejących punktorów lub istniejącej numeracji, możesz wybrać dowolny styl z biblioteki punktorów lub numeracji.

 1. Zaznacz listę lub listę zagnieżdżoną.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz H.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę punktowaną i wybierz styl, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "punktory, przycisk zwinięte." Aby rozwinąć Biblioteka punktorów, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciskaj klawisz Tab do przeglądania style. Style są ogłaszane podczas przenoszenia i aktualnie wybranego stylu została ogłoszona jako "zaznaczone".

  • Aby wybrać nowy styl numerowania, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Numerowanie, przycisk zwinięte." Aby rozwinąć Numerowanie biblioteki, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciskaj klawisz Tab do przeglądania style. Style są ogłaszane podczas przenoszenia i aktualnie wybranego stylu została ogłoszona jako "zaznaczone".

  Aby wybrać styl, naciśnij klawisz Enter.

  Styl listy ulegnie zmianie, a fokus zostanie przeniesiony do dokumentu.

Zmienianie wyrównania listy

Aby zmienić wyrównanie listy względem marginesu, użyj przycisków Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie na wstążce.

 1. Zaznacz listę lub listę zagnieżdżoną.

 2. Aby przejść do karty Narzędzia główne, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz H.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmniejszanie wcięcia lub przenieść listę bliżej do marginesu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zmniejsz wcięcie, przycisk".

  • Zwiększanie wcięcia lub przenieść listę dalej od marginesu, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zwiększ wcięcie, przycisk".

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby przeniesienie fokusu z powrotem do dokumentu, naciśnij klawisze Ctrl + F6.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×