Tworzenie kwerendy źródła danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz dodać, usunąć, rozmieszczanie pól i również filtrować lub sortować dane, stosując kwerendy do źródła danych. Opcje kwerendy są dostępne tylko w przypadku następujących źródeł danych:

 • Źródeł danych strukturalnych oparte na języku SQL języka kwerend, w tym programu Microsoft SharePoint list i bibliotek

  Uwaga: Możesz zmienić opcje kwerendy tylko w przypadku połączenia źródła danych, które zostały skopiowane z istniejącego połączenia do listy programu SharePoint lub w bibliotece.

 • Pojedyncze bazy danych

 • Połączone baz danych

Uwaga: Wybór pól, filtrowania i sortowania na poziomie źródła nie są dostępne dla plików XML, REST, RSS i skryptów po stronie serwera lub usługi sieci Web SOAP, ponieważ te źródła danych nie ma języka kwerend, takich jak SQL. Zamiast tego pola wyboru, filtrowania i sortowania do tych źródeł danych są wykonywane po utworzeniu widok danych, który wyświetla dane.

Jeśli chcesz zmodyfikować pola, które są dołączone domyślne programu SharePoint list lub bibliotek na liście źródeł danych lub jeśli chcesz połączyć bibliotek i list z innych źródeł danych, należy najpierw utworzyć kopię danych źródła połączenia dla tej listy lub biblioteki, a następnie zmodyfikuj ją.

W tym artykule

Unikatowe opcje kwerend dla różnych typów źródeł danych

Dodawanie, usuwanie lub porządkowanie pól

Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie filtru

Dodawanie lub usuwanie porządku sortowania

Unikatowe opcje kwerend dla różnych typów źródeł danych

Oprócz możliwości wybierania pól, stosowania filtrów i sortowania danych w źródłach danych każdy rodzaj źródła danych udostępnia dodatkowe opcje dla określania kwerendy.

Listy i biblioteki programu SharePoint

Nie można zmodyfikować kwerendę dla bibliotek i list programu SharePoint, jak w przypadku innych źródeł na liście źródeł danych. Można jednak skopiować połączenie do listy programu SharePoint lub w bibliotece, a następnie utworzyć kwerendę niestandardową dla listy lub biblioteki, tak, aby wyświetlała dokładne dane, które chcesz. Po utworzeniu nowego połączenia ze źródłem danych dla listy programu SharePoint nie Kopiuj danych źródłowych. Zamiast tego możesz utworzyć dodatkowe połączenie z tymi samymi danymi.

Podczas określania kwerendy dla list i bibliotek programu SharePoint można również określić zakres kwerendy przez użycie opcji z listy Zakres elementu i folderu.

Opcje z listy Zakres elementu i folderu

Opcje z listy Zakres elementu i folderu określają, czy bieżąca kwerenda uwzględnia foldery i podfoldery. Jest to szczególnie przydatne przy pracy z bibliotekami programu SharePoint. Na przykład jeśli folder Dokumenty udostępnione zawiera nie tylko pliki, ale również podfoldery, które również zawierają pliki, można określić, które pliki i/lub foldery powinny zostać uwzględnione w kwerendzie. Dostępne są następujące opcje:

 • Aby zastosować kwerendę do wszystkich plików i wszystkich podfolderów w bieżącym folderze, kliknij pozycję Domyślne.

 • Aby zastosować kwerendę tylko do plików w danym folderze, wykluczając podfoldery, kliknij pozycję Tylko pliki.

 • Aby zastosować kwerendę do wszystkich plików we wszystkich folderach, a nie do podfolderów w całej witrynie, kliknij pozycję Cykliczne.

 • Aby zastosować kwerendę do wszystkich plików we wszystkich folderach i wszystkich podfolderów w całej witrynie, kliknij pozycję Cykliczne wszystkie.

Połączenia bazy danych

Przy określaniu kwerendy SQL dla połączeń bazy danych można również określić, czy instrukcje odczytu i zapisu są synchronizowane podczas modyfikowania kwerendy.

Pole wyboru Automatycznie generuj instrukcje zapisu
Opcja generowania instrukcji zapisu SQL dla połączeń bazy danych jest zaznaczona jako domyślna. Ta opcja synchronizuje oprócz instrukcji odczytu nowe instrukcje zapisu przy każdym modyfikowaniu kwerendy połączenia bazy danych.

Przeczytaj instrukcja jest instrukcję SQL, która pobiera i wyświetla dane, które nie można modyfikować. Instrukcja zapisu jest instrukcję SQL, która pobiera dane, które mogą być zmodyfikowane, a następnie zapisanie oryginalne źródło danych. Jeśli jest automatycznie generowany instrukcje zapisu, masz już instrukcji wygenerowane w przypadku, gdy chcesz kiedykolwiek tworzenie formularza danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularza danych zobacz Tworzenie formularzy danych.

Połączone źródła danych

Jak napisano wcześniej, kwerendy dla połączonych źródeł danych można modyfikować tylko wtedy, gdy połączone źródło danych zawiera dwa połączenia bazy danych, które są raczej połączone niż scalone. Podczas pracy z połączonymi połączeniami bazy danych istnieje również możliwość wyprowadzenia danych w formie tabelarycznej lub hierarchicznej.

Karta Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródła danych

Tabelaryczny układ danych jest najlepszą opcją podczas pracy z dwiema połączonymi bazami danych, które są powiązane w relacji jeden-do-jednego (czyli jeden rekord w danej bazie danych jest powiązany z dokładnie jednym rekordem w innej bazie danych).

Hierarchiczny układ danych może być lepszą opcją przy pracy z bazami danych połączonymi w relacji jeden-do-wielu (to znaczy, że jeden rekord w danej bazie jest powiązany z wieloma rekordami w innych bazach danych).

Początek strony

Dodawanie, usuwanie lub porządkowanie pól

Pola w źródle danych można dodawać, usuwać lub rozmieszczać. Te czynności powodują zmienianie tylko dostępności pól do przeglądania w okienku zadań Szczegóły widoku danych. Nie mają one wpływu na dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie pól w danych rzeczywistych.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Źródła danych.

 2. Na karcie Źródeł danych w galerii kliknij prawym przyciskiem myszy źródła danych i wybierz polecenie Właściwości.

  Wyświetla okno dialogowe Właściwości źródła danych.

  Sekcja Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródeł danych dla listy lub biblioteki programu SharePoint
  Sekcja Kwerenda na karcie Źródło w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.
 3. Jeśli źródło danych jest listą programu SharePoint lub połączenie z bazą danych, kliknij kartę źródła, a w obszarze kwerendy kliknij kartę pola.

  — LUB —

  Jeśli źródło danych jest połączonego źródła danych, kliknij kartę kwerendy, a następnie w obszarze kwerendy kliknij kartę pola.

  Uwagi: 

  • Opcje w obszarze kwerendy są dostępne tylko dla tych źródeł danych SQL — SharePoint list i bibliotek (Jeśli źródło danych jest kopię na listy programu SharePoint lub w bibliotece), baz danych i źródeł danych połączonych, które składają się dwie tabele bazy danych w tej samej bazy danych.

  • Jeśli źródło danych jest używany kwerendę niestandardową, będzie widoczny przycisk Edytuj kwerendę niestandardową, zamiast opcji dla pola, Filtrowanie i Sortowanie. Jeśli chcesz usunąć kwerendy niestandardowej, wykonaj następujące instrukcje:

   1. Kliknij pozycję Konfigurowanie połączenia bazy danych, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   2. W oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL dla każdej z kart, który zawiera instrukcję SQL kliknij Polecenie Edytuj, a następnie usuń instrukcję SQL.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania kwerendy niestandardowej zobacz temat Dodawanie bazy danych jako źródła danych.

 4. W oknie dialogowym Dostępnych pól wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać pole do źródła danych, w obszarze Dostępne pola kliknij odpowiednie pole, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby usunąć pole ze źródła danych, w obszarze Pola zawarte kliknij pole, które chcesz, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby zmienić kolejność pól w źródle danych w obszarze Dostępnych pól kliknij pole, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

   Uwaga: Przeniesienie pola w górę na liście powoduje przeniesienie kolumny w lewo w tabeli danych. Przeniesienie pola w dół na liście powoduje przeniesienie kolumny w prawo.

  • Kliknij przycisk OK.

   Porada: Aby zaznaczyć wiele pól jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając poszczególne pola.

   Okno dialogowe Dołączone pola

Początek strony

Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie filtru

Dane można filtrować, tworząc kwerendę filtru. Podczas filtrowania źródła danych filtr jest stosowany w taki sposób, aby w źródle danych były wyświetlane tylko dane, które spełniają kryteria określone przez użytkownika. Źródło danych może na przykład zawierać setki lub tysiące rekordów, a użytkownik może potrzebować tylko widoku podzbioru tych rekordów. Można utworzyć taki filtr, aby tylko podzbiór rekordów był wyświetlany w źródle danych.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Źródła danych.

 2. Na karcie Źródeł danych w galerii kliknij prawym przyciskiem myszy źródła danych i wybierz polecenie Właściwości.

  Wyświetla okno dialogowe Właściwości źródła danych.

  Sekcja Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródeł danych dla listy lub biblioteki programu SharePoint
  Sekcja Kwerenda na karcie Źródło w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.
 3. Jeśli źródło danych jest listą programu SharePoint lub połączenie z bazą danych, kliknij kartę źródła, a w obszarze kwerendy kliknij pozycję Filtr.

  — LUB —

  Jeśli źródło danych jest połączonego źródła danych, kliknij kartę kwerendy, a następnie w obszarze kwerendy kliknij pozycję Filtr.

  Uwagi: 

  • Opcje w obszarze kwerendy są dostępne tylko dla tych źródeł danych SQL — SharePoint list i bibliotek (Jeśli źródło danych jest kopię na listy programu SharePoint lub w bibliotece), baz danych i źródeł danych połączonych, które składają się dwie tabele bazy danych w tej samej bazy danych.

  • Jeśli źródło danych jest używany kwerendę niestandardową, będzie widoczny przycisk Edytuj kwerendę niestandardową, zamiast opcji dla pola, Filtrowanie i Sortowanie. Jeśli chcesz usunąć kwerendy niestandardowej, wykonaj następujące instrukcje:

   1. Kliknij pozycję Konfigurowanie połączenia bazy danych, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   2. W oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL dla każdej z kart, który zawiera instrukcję SQL kliknij Polecenie Edytuj, a następnie usuń instrukcję SQL.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania kwerendy niestandardowej zobacz temat Dodawanie bazy danych jako źródła danych.

 4. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij przycisk Filtruj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kryteria filtrowania.

Teraz można dodać, usunąć lub zmodyfikować filtr.

Dodawanie filtru

Usuwanie filtru

Modyfikowanie filtru

Dodawanie klauzuli do istniejącego filtru

Grupowanie klauzul w filtrze

Modyfikowanie klauzuli

Usuwanie klauzuli

Dodawanie filtru

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 2. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

 3. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 4. Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 5. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie filtru

 • W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij strzałkę w kolumnie po lewej stronie klauzulę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Modyfikowanie filtru

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij istniejącą klauzulę, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

  • Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

  • Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 2. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie klauzuli do istniejącego filtru

Istnieje możliwość użycia wielu wyrażeń w pojedynczym filtrze. Można to zrobić, dodając nowe klauzule określające dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione przez dane.

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania na końcu istniejącej klauzuli kliknij pole I/Lub, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria obydwu klauzul, kliknij pozycję I.

  • Aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria tylko jednej z klauzul, kliknij pozycję Lub.

 2. W następnym wierszu kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 3. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

 4. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 5. Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 6. Kliknij przycisk OK.

Grupowanie klauzul w filtrze

Gdy filtry zawierają wiele klauzul, może być konieczne pogrupowanie dwóch lub więcej klauzul, tak aby były one stosowane przed pozostałymi klauzulami.

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania na końcu drugiej klauzuli kliknij pole I/Lub, a następnie kliknij pozycję Lub.

 2. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 3. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

 4. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 5. Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, kliknij strzałkę w skrajnej lewej kolumnie klauzul, które chcesz grupować, a następnie kliknij polecenie Grupuj. Aby usunąć grupowanie, kliknij polecenie Rozgrupuj.

  Przykładowe wyrażenie w oknie dialogowym Kryteria filtrowania
  Nawias łączący dwie klauzule wskazuje, że są one pogrupowane.
 7. Kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie klauzuli

 • W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij istniejącą klauzulę, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • W polu Nazwa pola kliknij pole zawierające odpowiednie wartości.

  • Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

  • Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

  • Kliknij przycisk OK.

Usuwanie klauzuli

 • W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij strzałkę w skrajnej lewej kolumnie klauzuli, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie porządku sortowania

Podczas sortowania danych w źródle danych następuje modyfikacja kolejności, w jakiej są wyświetlane dane. Sortowanie to technika pozwalająca rozmieścić ponownie rekordy w taki sposób, aby ułatwić zrozumienie danych. Typowy porządek sortowania to sortowanie alfabetyczne i numeryczne.

Istnieje również możliwość posortowania wielu pól przez dodanie do listy porządku sortowania większej liczby pól. Podczas sortowania wielu pól porządek sortowania określa kolejność, w której jest wykonywane sortowanie, i może wpłynąć na dane wyjściowe.

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Źródła danych.

 2. Na karcie Źródeł danych w galerii kliknij prawym przyciskiem myszy źródła danych i wybierz polecenie Właściwości.

  Wyświetla okno dialogowe Właściwości źródła danych.

  Sekcja Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródeł danych dla listy lub biblioteki programu SharePoint
  Sekcja Kwerenda na karcie Źródło w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.
 3. Jeśli źródło danych jest listą programu SharePoint lub połączenie z bazą danych, kliknij kartę źródła, a w obszarze kwerendy kliknij kartę pola.

  — LUB —

  Jeśli źródło danych jest połączonego źródła danych, kliknij kartę kwerendy, a następnie w obszarze kwerendy kliknij kartę pola.

  Uwagi: 

  • Opcje w obszarze kwerendy są dostępne tylko dla tych źródeł danych SQL — SharePoint list i bibliotek (Jeśli źródło danych jest kopię na listy programu SharePoint lub w bibliotece), baz danych i źródeł danych połączonych, które składają się dwie tabele bazy danych w tej samej bazy danych.

  • Jeśli źródło danych jest używany kwerendę niestandardową, będzie widoczny przycisk Edytuj kwerendę niestandardową, zamiast opcji dla pola, Filtrowanie i Sortowanie. Jeśli chcesz usunąć kwerendy niestandardowej, wykonaj następujące instrukcje:

   1. Kliknij pozycję Konfigurowanie połączenia bazy danych, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   2. W oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL dla każdej z kart, który zawiera instrukcję SQL kliknij Polecenie Edytuj, a następnie usuń instrukcję SQL.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania kwerendy niestandardowej zobacz temat Dodawanie bazy danych jako źródła danych.

 4. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij przycisk Sortuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie.
  Okno dialogowe Sortowanie

Można teraz dodawać lub usuwać porządek sortowania.

Dodawanie porządku sortowania

 1. W oknie dialogowym Sortowanie w obszarze Dostępne pola kliknij pole, według którego chcesz posortować, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Jeśli pola nie są wyświetlane w obszarze Dostępne pola, kliknij dwukrotnie Więcej pól, kliknij pole, które mają być sortowane na, a następnie kliknij przycisk OK

 2. W obszarze Właściwości sortowania wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby posortować pole od najniższej do najwyższej wartości (na przykład A, B, C lub 1, 2, 3), kliknij przycisk Rosnąco.

  • Aby posortować pole od najwyższej do najniższej wartości (na przykład C, B, A lub 3, 2, 1), kliknij przycisk Malejąco.

   Porada: Aby zmienić porządek sortowania z rosnącego na malejący (lub odwrotnie), kliknij dwukrotnie pole na liście Porządek sortowania. Należy zauważyć, że trójkąt obok nazwy pola wskazuje, czy pole jest sortowane w porządku rosnącym czy malejącym.

 3. Aby posortować listę według wielu pól, dodaj więcej pól do listy Kolejność sortowania.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Istnieje również możliwość zmiany kolejności sortowania pól. Aby zmienić kolejność pól, kliknij pole na liście Kolejność sortowania, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Usuwanie kolejności sortowania

 • W oknie dialogowym Sortowanie w obszarze Porządek sortowania kliknij pole, które chcesz usunąć z kolejności sortowania, a następnie kliknij przycisk Usuń. Aby usunąć całe sortowanie z bazy danych, usuń wszystkie pola z kolejności sortowania.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×