Tworzenie kwerendy źródła danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zastosowanie kwerendy do źródła danych umożliwia dodawanie, usuwanie lub porządkowanie pól oraz filtrowanie lub sortowanie danych. Opcje kwerend są dostępne tylko dla źródeł danych opartych na języku SQL, w tym list i bibliotek programu Microsoft SharePoint, poszczególnych baz danych (sekcja Połączenia bazy danych okienka zadań Biblioteka źródeł danych) i połączonych baz danych (połączenia bazy danych zawarte w sekcji Połączone źródła okienka zadań Biblioteka źródeł danych).

Funkcje wybierania, filtrowania i sortowania pól na poziomie źródeł są niedostępne dla plików XML, skryptów strony serwera lub usług XML sieci Web, ponieważ te źródła danych nie mają takiego języka kwerend jak SQL. Zamiast tego funkcje wybierania, filtrowania i sortowania pól dla tych źródeł danych są wykonywane podczas tworzenia widoku danych, w którym są wyświetlane dane.

Przy modyfikowaniu pól, które są zawarte w domyślnych listach i bibliotekach programu SharePoint w bibliotece źródeł danych, lub przy łączeniu list lub bibliotek z innymi źródłami danych najpierw należy utworzyć kopię połączenia źródła danych dla tej listy lub biblioteki, a następnie ją zmodyfikować.

W tym artykule

Opcje kwerendy unikatowe dla różnych typów źródeł danych

Dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie pól

Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie filtru

Dodawanie lub usuwanie kolejności sortowania

Unikatowe opcje kwerend dla różnych typów źródeł danych

Oprócz możliwości wybierania pól, stosowania filtrów i sortowania danych w źródłach danych każdy rodzaj źródła danych udostępnia dodatkowe opcje dla określania kwerendy.

Listy i biblioteki programu SharePoint

Podczas określania kwerendy dla list i bibliotek programu SharePoint można również określić zakres kwerendy przez użycie opcji z listy Zakres elementu i folderu.

Opcje z listy Zakres elementu i folderu

Opcje z listy Zakres elementu i folderu określają, czy bieżąca kwerenda uwzględnia foldery i podfoldery. Jest to szczególnie przydatne przy pracy z bibliotekami programu SharePoint. Na przykład jeśli folder Dokumenty udostępnione zawiera nie tylko pliki, ale również podfoldery, które również zawierają pliki, można określić, które pliki i/lub foldery powinny zostać uwzględnione w kwerendzie. Dostępne są następujące opcje:

 • Aby zastosować kwerendę do wszystkich plików i wszystkich podfolderów w bieżącym folderze, kliknij pozycję Domyślne.

 • Aby zastosować kwerendę tylko do plików w danym folderze, wykluczając podfoldery, kliknij pozycję Tylko pliki.

 • Aby zastosować kwerendę do wszystkich plików we wszystkich folderach, a nie do podfolderów w całej witrynie, kliknij pozycję Cykliczne.

 • Aby zastosować kwerendę do wszystkich plików we wszystkich folderach i wszystkich podfolderów w całej witrynie, kliknij pozycję Cykliczne wszystkie.

Połączenia bazy danych

Przy określaniu kwerendy SQL dla połączeń bazy danych można również określić, czy instrukcje odczytu i zapisu są synchronizowane podczas modyfikowania kwerendy.

Pole wyboru Automatycznie generuj instrukcje zapisu
Opcja Generuj instrukcje zapisu SQL dla połączenia z bazą danych jest zaznaczona domyślnie. Ta opcja synchronizuje nowe instrukcje zapisu oprócz przeczytaj instrukcje zawsze, gdy jest zmodyfikowany kwerendy połączenia bazy danych.

Przeczytaj instrukcja jest instrukcji SQL, która pobiera i wyświetla dane, którego nie można modyfikować. Instrukcja zapisu jest instrukcję SQL, która pobiera dane, które mogą być zmodyfikowane, a następnie zapisanie oryginalne źródło danych. Jeśli jest automatycznie generowany instrukcje zapisu, masz już instrukcji wygenerowane w przypadku, gdy chcesz kiedykolwiek tworzenie formularza danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia formularza danych zobacz Wstawianie widoku danych jako formularza.

Połączone źródła danych

Jak napisano wcześniej, kwerendy dla połączonych źródeł danych można modyfikować tylko wtedy, gdy połączone źródło danych zawiera dwa połączenia bazy danych, które są raczej połączone niż scalone. Podczas pracy z połączonymi połączeniami bazy danych istnieje również możliwość wyprowadzenia danych w formie tabelarycznej lub hierarchicznej.

Karta Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródła danych

Tabelaryczny układ danych jest najlepszą opcją podczas pracy z dwiema połączonymi bazami danych, które są powiązane w relacji jeden-do-jednego (czyli jeden rekord w danej bazie danych jest powiązany z dokładnie jednym rekordem w innej bazie danych).

Hierarchiczny układ danych może być lepszą opcją przy pracy z bazami danych połączonymi w relacji jeden-do-wielu (to znaczy, że jeden rekord w danej bazie jest powiązany z wieloma rekordami w innych bazach danych).

Początek strony

Dodawanie, usuwanie lub porządkowanie pól

Pola w źródle danych można dodawać, usuwać lub rozmieszczać. Te czynności powodują zmienianie tylko dostępności pól do przeglądania w okienku zadań Szczegóły widoku danych. Nie mają one wpływu na dodawanie, usuwanie i rozmieszczanie pól w danych rzeczywistych.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych w obszarze Kwerenda kliknij przycisk Pola.

  Uwaga : Opcje w obszarze Kwerenda są dostępne tylko dla następujących źródeł danych SQL: listy i biblioteki programu SharePoint, bazy danych i połączone źródła danych, które składają się z dwóch tabel w tej samej bazie danych. Również jeśli źródło danych używa niestandardowej kwerendy, zamiast przycisków Pola, Filtruj i Sortuj jest wyświetlany przycisk Edytuj kwerendę niestandardową. Aby usunąć kwerendę niestandardową, kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. W oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL dla każdej karty, na której jest wyświetlana instrukcja SQL, kliknij przycisk Edytuj polecenie, a następnie usuń instrukcję SQL.

  Sekcja Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródeł danych dla listy lub biblioteki programu SharePoint

  W tej sekcji kwerendy na karcie źródło w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.

 4. W oknie dialogowym Wyświetlane pola wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby dodać pole do źródła danych, w obszarze Dostępne pola kliknij odpowiednie pole, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby usunąć pole ze źródła danych, w obszarze Wyświetlane pola kliknij odpowiednie pole, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby zmienić kolejność pól w źródle danych, w obszarze Wyświetlane pola kliknij pole, które chcesz przenieść, a następnie kliknij polecenie Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

   Uwaga : Przeniesienie pola w górę na liście powoduje przeniesienie kolumny w lewo w tabeli danych. Przeniesienie pola w dół na liście powoduje przeniesienie kolumny w prawo.

   Porada : Aby zaznaczyć wiele pól jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając poszczególne pola.

Początek strony

Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie filtru

Dane można filtrować, tworząc kwerendę filtru. Podczas filtrowania źródła danych filtr jest stosowany w taki sposób, aby w źródle danych były wyświetlane tylko dane, które spełniają kryteria określone przez użytkownika. Źródło danych może na przykład zawierać setki lub tysiące rekordów, a użytkownik może potrzebować tylko widoku podzbioru tych rekordów. Można utworzyć taki filtr, aby tylko podzbiór rekordów był wyświetlany w źródle danych.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij odpowiednie źródło danych, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 3. Na karcie Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych w obszarze Kwerenda kliknij przycisk Filtruj.

  Uwaga : Opcje w obszarze Kwerenda są dostępne tylko dla następujących źródeł danych SQL: listy i biblioteki programu SharePoint, bazy danych i połączone źródła danych, które składają się z dwóch tabel w tej samej bazie danych. Również jeśli źródło danych używa niestandardowej kwerendy, zamiast przycisków Pola, Filtruj i Sortuj jest wyświetlany przycisk Edytuj kwerendę niestandardową. Aby usunąć kwerendę niestandardową, kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. W oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL dla każdej karty, na której jest wyświetlana instrukcja SQL, kliknij przycisk Edytuj polecenie, a następnie usuń instrukcję SQL.

  Sekcja Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródeł danych dla listy lub biblioteki programu SharePoint

  W tej sekcji kwerendy na karcie źródło w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.

 4. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij przycisk Filtruj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kryteria filtrowania.

Teraz można dodać, usunąć lub zmodyfikować filtr.

Dodawanie filtru

Usuwanie filtru

Modyfikowanie filtru

Dodaj klauzulę istniejącego filtru

Grupowanie klauzul filtru

Modyfikowanie klauzulę

Usuwanie klauzuli

Dodawanie filtru

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 2. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

 3. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 4. Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 5. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie filtru

 • W oknie dialogowym Kryteria filtrowania naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, kliknij strzałkę w skrajnej lewej kolumnie każdej klauzuli, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Modyfikowanie filtru

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij istniejącą klauzulę, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

  • Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

  • Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 2. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie klauzuli do istniejącego filtru

Istnieje możliwość użycia wielu wyrażeń w pojedynczym filtrze. Można to zrobić, dodając nowe klauzule określające dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione przez dane.

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania na końcu istniejącej klauzuli kliknij pole I/Lub, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria obydwu klauzul, kliknij pozycję I.

  • Aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria tylko jednej z klauzul, kliknij pozycję Lub.

 2. W następnym wierszu kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 3. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

 4. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 5. Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 6. Kliknij przycisk OK.

Grupowanie klauzul w filtrze

Gdy filtry zawierają wiele klauzul, może być konieczne pogrupowanie dwóch lub więcej klauzul, tak aby były one stosowane przed pozostałymi klauzulami.

 1. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania na końcu drugiej klauzuli kliknij pole I/Lub, a następnie kliknij pozycję Lub.

 2. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 3. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

 4. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 5. Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

 6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, kliknij strzałkę w skrajnej lewej kolumnie klauzul, które chcesz grupować, a następnie kliknij polecenie Grupuj. Aby usunąć grupowanie, kliknij polecenie Rozgrupuj.

  Przykładowe wyrażenie w oknie dialogowym Kryteria filtrowania
  Nawias łączenia dwie klauzule oznacza, że te klauzule są pogrupowane.
 7. Kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie klauzuli

 • W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij istniejącą klauzulę, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • W polu Nazwa pola kliknij pole zawierające odpowiednie wartości.

  • Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

  • Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

  • Kliknij przycisk OK.

Usuwanie klauzuli

 • W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij strzałkę w skrajnej lewej kolumnie klauzuli, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie porządku sortowania

Podczas sortowania danych w źródle danych następuje modyfikacja kolejności, w jakiej są wyświetlane dane. Sortowanie to technika pozwalająca rozmieścić ponownie rekordy w taki sposób, aby ułatwić zrozumienie danych. Typowy porządek sortowania to sortowanie alfabetyczne i numeryczne.

Istnieje również możliwość posortowania wielu pól przez dodanie do listy porządku sortowania większej liczby pól. Podczas sortowania wielu pól porządek sortowania określa kolejność, w której jest wykonywane sortowanie, i może wpłynąć na dane wyjściowe.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij odpowiednie źródło danych, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych w obszarze Kwerenda kliknij przycisk Sortuj.

  Uwaga : Opcje w obszarze Kwerenda są dostępne tylko dla następujących źródeł danych SQL: listy i biblioteki programu SharePoint, bazy danych i połączone źródła danych, które składają się z dwóch tabel w tej samej bazie danych. Również jeśli źródło danych używa niestandardowej kwerendy, zamiast przycisków Pola, Filtruj i Sortuj jest wyświetlany przycisk Edytuj kwerendę niestandardową. Aby usunąć kwerendę niestandardową, kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. W oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL dla każdej karty, na której jest wyświetlana instrukcja SQL, kliknij przycisk Edytuj polecenie, a następnie usuń instrukcję SQL.

  Sekcja Kwerenda w oknie dialogowym Właściwości źródeł danych dla listy lub biblioteki programu SharePoint

  W tej sekcji kwerendy na karcie źródło w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.

 4. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij przycisk Sortuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie.

Można teraz dodawać lub usuwać porządek sortowania.

Dodawanie porządku sortowania

 1. W oknie dialogowym Sortowanie w obszarze Dostępne pola kliknij pole, według którego chcesz posortować, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 2. Jeżeli w obszarze Dostępne pola nie będą wyświetlane żadne pola, kliknij dwukrotnie przycisk Więcej pól, kliknij pole, według którego chcesz posortować, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W obszarze Właściwości sortowania wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby posortować pole od najniższej do najwyższej wartości (na przykład A, B, C lub 1, 2, 3), kliknij przycisk Rosnąco.

  • Aby posortować pole od najwyższej do najniższej wartości (na przykład C, B, A lub 3, 2, 1), kliknij przycisk Malejąco.

   Porada : Aby zmienić porządek sortowania z rosnącego na malejący (lub odwrotnie), kliknij dwukrotnie pole na liście Porządek sortowania. Należy zauważyć, że trójkąt obok nazwy pola wskazuje, czy pole jest sortowane w porządku rosnącym czy malejącym.

 4. Aby posortować listę według wielu pól, dodaj więcej pól do listy Kolejność sortowania.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Istnieje również możliwość zmiany kolejności sortowania pól. Aby zmienić kolejność pól, kliknij pole na liście Kolejność sortowania, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Usuwanie kolejności sortowania

 • W oknie dialogowym Sortowanie w obszarze Porządek sortowania kliknij pole, które chcesz usunąć z kolejności sortowania, a następnie kliknij przycisk Usuń. Aby usunąć całe sortowanie z bazy danych, usuń wszystkie pola z kolejności sortowania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×