Tworzenie kopii zapasowej zawartości osobistej w witrynie Docs.com

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników indywidualnych witryny Docs.com. Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365 odpowiedzialnym za wiele kont użytkowników w witrynie Docs.com w organizacji, wkrótce zobacz Migrowanie zawartości organizacji z witryny Docs.com.


Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany 25 lipca 2017 r.

Usługa Docs.com firmy Microsoft zostanie wycofana

Firma Microsoft zamierza wycofać usługę Docs.com w piątek 15 grudnia 2017 r., dlatego niniejszym prosimy wszystkich użytkowników, aby jak najszybciej przenieśli swoją istniejącą zawartość z usługi Docs.com na inne platformy do przechowywania i udostępniania plików, ponieważ po tym dniu witryna Docs.com nie będzie już dostępna.

Mimo że witryna Docs.com nie zostanie całkowicie wyłączona do grudnia, możliwości korzystania z pewnych funkcji będą stopniowo ograniczane w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli masz obecnie konto w witrynie Docs.com używane do przekazywania i udostępniania zawartości, zobacz Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com w celu zapoznania się z osią czasu, zgodnie z którą usługa będzie stopniowo ograniczana pod względem zakresu i funkcji.

Poniższe informacje zawierają szczegóły dotyczące tworzenia kopii zapasowej zawartości osobistej z witryny Docs.com w magazynie plików lub usłudze udostępniania, takiej jak OneDrive.

Co stanie się z zawartością w witrynie Docs.com po migrowaniu jej z tej witryny?

Zawartość w witrynie Docs.com zostanie migrowana do usługi OneDrive, z wyjątkiem ewentualnych notesów programu OneNote, które mogły zostać wcześniej opublikowane w witrynie Docs.com.

W usłudze OneDrive zostanie utworzony specjalny folder Docs.com, w którym będzie przechowywana cała migrowana zawartość z witryny Docs.com.


Obsługiwane typy zawartości

Miejsce docelowe migracji

 • Dokumenty programu Word

 • Skoroszyty programu Excel

 • Prezentacje programu PowerPoint

 • Pliki PDF

 • Kolekcje witryny docs.com

 • Światy gry Minecraft

 • Pliki tekstowe (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, .php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Prezentacje aplikacji Sway

 • Dzienniki witryny Docs.com

 • Strony Informacje witryny Docs.com

Sway.com


Jeśli witryna Docs.com była używana z osobistym kontem Microsoft lub kontem w serwisie Facebook, można utworzyć kopię zapasową istniejącej zawartości witryny Docs.com na dowolnym koncie usługi OneDrive.

Jeśli witryna Docs.com była używana z kontem służbowym i zdecydowano się na automatyczne migrowanie zawartości, zawartość z witryny Docs.com zostanie przeniesiona do usługi OneDrive powiązanej z tym kontem.

Przestroga: Po przeprowadzeniu migracji zawartości z witryny Docs.com Twoja strona w witrynie Docs.com stanie się stroną tylko do odczytu. Nie będzie już możliwe aktualizowanie ani publikowanie zawartości w witrynie Docs.com, ale nadal będzie możliwe pobieranie zawartości oraz usunięcie konta w witrynie Docs.com.

Jakie uprawnienia są ustawiane dla zawartości z witryny Docs.com migrowanej do usługi OneDrive?

Zawartość z witryny Docs.com migrowana do usługi OneDrive zachowa te same ustawienia uprawnień, jakie obowiązywały dla niej wcześniej w witrynie Docs.com. (W przypadku użytkowników z kontami służbowymi jest tak tylko pod warunkiem, że w organizacji włączono udostępnianie zewnętrzne w usłudze OneDrive dla Firm. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem).


Pierwotne ustawienia widoczności w witrynie Docs.com

Uprawnienia w usłudze OneDrive po migracji

Publiczny

Każdy z tym linkiem

Ograniczony

Każdy z tym linkiem

Tylko organizacja

Tylko osoby w Twojej organizacji


Jeśli w organizacji nie włączono udostępniania zewnętrznego w usłudze OneDrive dla Firm lub do wyświetlania plików jest wymagane zalogowanie się w usłudze OneDrive albo link do udostępniania w witrynie Docs.com wygasł, domyślne będą ustawienia uprawnień z możliwością wyświetlania tylko w Twojej organizacji (lub tylko przez Ciebie).


Pierwotne ustawienia widoczności w witrynie Docs.com

Uprawnienia w usłudze OneDrive po migracji

Publiczny

Tylko osoby w Twojej organizacji

Ograniczony

Tylko ja


Jeśli w organizacji nie włączono udostępniania w całej organizacji w usłudze OneDrive, domyślne będą ustawienia uprawnień z możliwością wyświetlania tylko przez Ciebie.


Pierwotne ustawienia widoczności w witrynie Docs.com

Uprawnienia w usłudze OneDrive po migracji

Tylko organizacja

Tylko ja


Jeśli dla zawartości pierwotnej z witryny Docs.com nie ustawiono opcji Zezwalaj innym osobom na pobieranie dokumentu, w usłudze OneDrive odziedziczy ona uprawnienia Tylko ja.

W folderze Docs.com utworzonym w usłudze OneDrive w ramach migracji zawartości zostanie dodany osobny podfolder w celu zapewnienia zgodności z pierwotnymi ustawieniami widoczności w witrynie Docs.com („Publiczny”, „Ograniczony” i „Organizacja”). Każdy plik i dokument z zawartości w witrynie Docs.com zostanie migrowany do odpowiedniego podfolderu na podstawie jego pierwotnych ustawień widoczności. W podfolderze „Publiczny” znajdzie się zawartość z witryny Docs.com, dla której wcześniej ustawiono uprawnienia „Każdy z tym linkiem”.

Co stanie się z linkami do istniejącej zawartości w witrynie Docs.com po jej migrowaniu?

Po pomyślnej migracji zawartości z witryny Docs.com wszelkie udostępnione wcześniej linki wskazujące istniejącą zawartość w witrynie Docs.com będą nadal działać do 15 maja 2018 r. (Aby zapoznać się z pełnym harmonogramem ważnych dat, zobacz Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com).

Istniejące linki zostaną automatycznie przekierowane do migrowanej z witryny Docs.com zawartości w usłudze OneDrive lub Sway.com — z wyjątkiem następujących przypadków:

Co stanie się z zawartością w witrynie Docs.com, która została osadzona w innych witrynach internetowych?

Zawartość z witryny Docs.com, którą osadzono wcześniej w innych witrynach internetowych lub blogach (na przykład w usłudze WordPress), nie będzie już poprawnie renderowana. Odwiedzający witrynę będą musieli kliknąć przycisk Otwórz na nowej karcie przeglądarki w celu otwarcia i wyświetlenia zawartości osadzonej z nowego źródła.

Uwaga: od 15 grudnia 2017 r. nie będzie już renderowana żadna osadzona wcześniej zawartość. Konieczna będzie ręczna zmiana wszystkich osadzonych plików, aby były ładowane z ich nowych lokalizacji źródłowych w usłudze OneDrive lub Sway.com.

Jak rozpocząć tworzenie kopii zapasowej zawartości w witrynie Docs.com?

Aby rozpocząć migrację zawartości z witryny Docs.com do usługi OneDrive, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w witrynie Docs.com za pomocą konta Microsoft, konta służbowego lub konta w serwisie Facebook.

 2. Na żółtym pasku wyświetlonym w górnej części ekranu kliknij pozycję Migruj.

 3. Na wyświetlonej stronie potwierdzenia kliknij przycisk Rozpocznij migrację, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

W zależności od rozmiaru i ilości zawartości zapisanej w witrynie Docs.com proces migracji może potrwać kilka minut. Po ukończeniu migracji przejdź do strony głównej witryny Docs.com, aby potwierdzić pomyślne ukończenie migracji zawartości.

Jak rozwiązywać ewentualne problemy z błędami migracji zawartości?

Jeśli migracja jakichś plików lub dokumentów nie powiedzie się, witryna Docs.com powiadomi o tym na żółtym pasku u góry ekranu. Kliknij przycisk Sprawdź poprawność, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie w przypadku jakiegokolwiek pliku lub dokumentu, kliknij przycisk Wyświetl dziennik błędów. Na osobnej karcie w przeglądarce zostanie otwarta lista plików i powiązane z nimi błędy. Poniżej wymieniono zalecenia dotyczące poszczególnych typów błędów, które mogą wystąpić:

Typ błędu

Sugerowane czynności

Usługa OneDrive nie jest skonfigurowana

Za pomocą tego samego konta Microsoft lub konta służbowego, którego używasz do logowania się w witrynie Docs.com, zaloguj się w usłudze OneDrive, wróć na stronę dziennika błędów, a następnie kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację.

Przekroczono limit przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive

Usuń niepotrzebne pliki z konta usługi OneDrive, aby zmniejszyć rozmiar przechowywanej tam zawartości poniżej limitu konta. Jeśli używasz konta służbowego, możesz również zwrócić się do administratora o zwiększenie limitu konta usługi OneDrive. Po wykonaniu tych czynności kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację.

Nieznany błąd

Przyczyną błędów migracji zawartości mogą być tymczasowe problemy z siecią. Kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację, aby spróbować ponownie. Ewentualnie spróbuj zainicjować migrację ponownie później.

Jeśli ponowna próba migracji nie rozwiąże problemu z tym błędem, być może Twoje konto usługi OneDrive zostało zablokowane. Aby to sprawdzić, ręcznie zaloguj się w usłudze OneDrive, wróć do witryny Docs.com, a następnie kliknij pozycję Ponownie rozpocznij migrację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to oznacza, gdy Twoja usługa OneDrive jest zablokowana.

Potrzebuję dodatkowej pomocy

Jeśli nie masz pewności, co należy zrobić przed wycofaniem usługi Docs.com, lub napotykasz problemy podczas migrowania zawartości, skontaktuj się z nami pod adresem docssupport@microsoft.com. (może być konieczne udzielenie przeglądarce uprawnienia do otwarcia klienta poczty e-mail po kliknięciu tego linku).

Jesteśmy bardzo wdzięczni za korzystanie z naszej usługi i chętnie zaoferujemy dodatkową pomoc dotyczącą tej zmiany.


Zobacz też

Ważne informacje o wycofaniu usługi Docs.com

Migrowanie zawartości organizacji z witryny Docs.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×