Tworzenie kontaktu

Nowe kontakt można dodawać do kontaktów programu Microsoft Office Outlook 2007, wpisując wszystkie informacje bezpośrednio w nowym formularz kontaktu. Możliwe jest także automatyczne wypełnianie niektórych lub wszystkich informacji kontaktowych na podstawie informacji przesłanych przez inną osobę. Poszczególne opcje zostały opisane w poniższych sekcjach.

Porada:     Tworzenie grupy kontaktów

Aby zorganizować grupy kontaktów, można użyć folderów kontaktów. W tym celu należy utworzyć nowy folder w folderze Kontakty, nadać mu nazwę, a następnie przenieść lub skopiować określone kontakty. Foldery kontaktów będą wyświetlane w okienko nawigacji w obszarze Moje kontakty.

W celu pogrupowania kontaktów można również utworzyć listy dystrybucyjne. Wiadomość wysłana do listy dystrybucyjnej zostanie przekazana do wszystkich adresatów z tej listy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie listy dystrybucyjnej i praca z nią.

Wszystkie kontakty w programie Office Outlook 2007 są także wyświetlane jako wizytówka elektroniczna. Wszelkie informacje dodawane do kontaktu są automatycznie uwzględniane w odpowiedniej wizytówce elektronicznej — i na odwrót.

Wizytówka elektroniczna pokazuje podzbiór informacji zawartych w powiązanym formularzu kontaktu

1. Formularz kontaktu zawierający informacje o osobie.

2. Widok okna dialogowego Edytowanie wizytówki z odpowiednimi polami wypełnionymi dla wizytówki elektronicznej.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie kontaktu z poziomu folderu Kontakty

Tworzenie kontaktu na podstawie innego kontaktu

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wiadomości e-mail

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wizytówki elektronicznej

Tworzenie kontaktu w folderze publicznym

Tworzenie kontaktu z poziomu folderu Kontakty

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Kontakt.

  Skrót klawiaturowy  Aby utworzyć kontakt, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+C.

 2. Wpisz nazwę kontaktu.

 3. Wprowadź informacje, które chcesz dołączyć do kontaktu.

  Uwagi   

  • Aby określić, jak nazwa kontaktu będzie wyświetlana w wierszu Do wiadomości, wpisz nazwę w polu Wyświetl jako.

  • Aby wprowadzić kilka pozycji w jednym polu, na przykład więcej niż jeden numer telefonu albo adres e-mail, kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok danego pola.

  • Jeśli dany kontakt ma więcej niż jeden adres wysyłkowy, zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy, aby określić, który adres będzie używany do korespondencji seryjnej.

  Porada   Istnieje możliwość szybkiego utworzenia kolejnego kontaktu, zawierającego te same informacje o firmie. W tym celu w bieżącym kontakcie, w menu Akcje należy kliknąć polecenie Nowy kontakt z tej samej firmy.

Początek strony

Tworzenie kontaktu na podstawie innego kontaktu

Nowy kontakt można utworzyć na podstawie istniejącego kontaktu, używając go jako szablonu i wprowadzając dowolne potrzebne zmiany.

 1. W folderze Kontakty w widoku Wizytówki kliknij kontakt, którego chcesz użyć jako szablonu.

  Uwaga   Procedurę tę można wykonać również w widokach Karty adresów i Szczegółowe karty adresów.

 2. Naciśnij najpierw klawisze CTRL+C, a następnie CTRL+V.

 3. W oknie Wykryto zduplikowane kontakty wybierz opcję Dodaj nowy kontakt.

  Podczas próby zapisania kontaktu lub wizytówka elektroniczna o takiej samej nazwie lub adresie e-mail jaką ma element już istniejący w folderze Kontakty program Microsoft Outlook wyświetla okno dialogowe umożliwiające dodanie zduplikowanego kontaktu jako nowego elementu lub zaktualizowanie elementu istniejącego z uwzględnieniem informacji z nowego kontaktu. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz Rozwiązywanie problemów ze zduplikowanymi kontaktami lub usuwanie ich.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

  Nowy kontakt pojawi się w widoku Wizytówki obok kontaktu, który został skopiowany.

 5. Kliknij dwukrotnie nowy kontakt, aby go otworzyć i wprowadzić żądane zmiany informacji.

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wiadomości e-mail

 1. Otwórz wiadomość e-mail zawierającą nazwę, którą chcesz dodać do swojej listy kontaktów, albo wyświetl podgląd tej wiadomości.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę nadawcy, którą chcesz umieścić w kontakcie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj do kontaktów.

  Uwaga   W programie Outlook istnieje opcja automatycznego dodawania informacji kontaktowych do kontaktów lub książki adresowej przy odpowiadaniu danemu użytkownikowi.

Początek strony

Tworzenie kontaktu na podstawie odebranej wizytówki elektronicznej

Zapisując wizytówkę elektroniczną otrzymaną w wiadomości e-mail, użytkownik tworzy nowy kontakt. Jeśli już istnieje kontakt o tej samej nazwie, można zapisać duplikat jako nowy kontakt lub zaktualizować oryginał.

 1. W otwartej wiadomości kliknij wizytówkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do kontaktów w menu skrótów. Zostanie otwarty formularz kontaktu dla nowego kontaktu.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Zapisywanie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

 3. Jeśli istnieje już kontakt o tej samej nazwie, program Outlook wykryje duplikat. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Dodaj nowy kontakt. Zostanie utworzony duplikat kontaktu, w tym formularz kontaktu i wizytówka elektroniczna.

  • Wybierz opcję Aktualizuj informacje. Zostaną wyświetlone istniejące zduplikowane kontakty. Kliknij dwukrotnie kontakt, który chcesz zaktualizować, a następnie zaktualizuj informacje w formularzu kontaktu i zapisz go.

Nowe informacje o kontakcie zostaną zapisane w folderze Kontakty i będą dostępne w postaci wizytówki elektronicznej oraz w innych widokach. Informacje o kontakcie można zmieniać przed zapisaniem ich i po zapisaniu. Aby zmienić wizytówkę po jej zapisaniu, zobacz instrukcje w artykule Tworzenie wizytówek elektronicznych.

Uwagi   

 • Inną możliwością jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy załączonego pliku vcf w nagłówku wiadomości, aby otworzyć menu skrótów, a następnie dodanie kontaktu lub wybranie innych opcji.

 • Aby zapisać otwarty kontakt i otworzyć nowy, pusty formularz kontaktu, kliknij w formularzu kontaktu opcję Zapisz i utwórz nowy.

Początek strony

Tworzenie kontaktu w folderze publicznym

Ta funkcja wymaga użycia konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange.

 1. Otwórz folder publiczny, w którym chcesz utworzyć kontakt.

  Jak?

  1. Jeżeli Lista folderów jest niewidoczna, kliknij menu Przejdź do, a następnie kliknij polecenie Lista folderów.

  2. Kliknij przycisk Foldery publiczne, a następnie kliknij folder, który chcesz otworzyć.

   Jeżeli folder, który chcesz otworzyć, znajduje się w innym folderze, klikaj znaki plus (+) znajdujące się obok kolejnych podfolderów, aż znajdziesz odpowiedni folder.

 2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Kontakt.

 3. Wpisz nazwę nowego kontaktu.

 4. Wprowadź informacje, które chcesz dołączyć do kontaktu.

  Uwagi   

  1. Aby określić, jak nazwa kontaktu będzie wyświetlana w wierszu Do wiadomości, wpisz nazwę w polu Wyświetl jako.

  2. Aby wprowadzić kilka pozycji w jednym polu, na przykład więcej niż jeden numer telefonu albo adres e-mail, kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok danego pola.

  3. Jeżeli dany kontakt ma więcej niż jeden adres wysyłkowy, zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy, aby określić, który adres będzie używany do korespondencji seryjnej.

 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Nowy kontakt można utworzyć tylko w folderze Kontakty. Nie można utworzyć nowego kontaktu na przykład w folderze poczty.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język