Tworzenie i wysyłanie wiadomości błyskawicznej

Rozmowę za pomocą wiadomości błyskawicznych można zainicjować z jedną osobą lub kilkoma osobami jednocześnie. Po rozpoczęciu konwersacji można do niej zaprosić więcej osób, tworząc w ten sposób konferencję.

Program Office Communicator 2007 obsługuje w wiadomościach błyskawicznych tekst sformatowany, co oznacza możliwość określenia typu i różnych cech czcionki, np. pogrubienia, podkreślenia, kursywy czy koloru. W wiadomościach można również umieszczać emotikony oraz wklejać tekst i tabele skopiowane z innych aplikacji pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word czy Microsoft Excel.

Co chcesz zrobić?

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej jednemu kontaktowi

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy (tzn. do więcej niż jednego kontaktu)

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej kontaktowi korzystającemu z usługi AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej o wysokiej ważności

Dodawanie odstępu między akapitami w wiadomości błyskawicznej

Formatowanie wiadomości przez dobranie typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki

Dodawanie emotikonów do wiadomości błyskawicznej w celu przekazania uczuć

Kopiowanie/wklejanie tekstu w wiadomości błyskawicznej

Odnajdowanie poprzednich konwersacji z kontaktem

Wyświetlanie poprzednich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej jednemu kontaktowi

 1. Na liście kontaktów kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli kontaktu nie ma na liście kontaktów, wpisz jej nazwę w polu Wyszukaj, po czym kliknij dwukrotnie nazwę w okienku wyników wyszukiwania.

 2. W oknie Konwersacja wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy (tzn. do więcej niż jednego kontaktu)

Wiadomość błyskawiczną można wysłać większej liczbie osób zaznaczonych na liście kontaktów. Wiadomości można również wysyłać grupom kontaktów oraz do grup dystrybucyjnych.

Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do grupy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów, na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy, wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną, wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby wybrać tylko niektórych członków grupy, rozwiń tę grupę na liście kontaktów, a następnie trzymając wciśnięty klawisz CTRL, wybierz osoby. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatni zaznaczony kontakt, a następnie wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. W oknie Konwersacja wpisz treść wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Gdy rozpoczniesz konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych z trzema użytkownikami, rozpoczynasz konferencję za pomocą wiadomości błyskawicznych i w oknie konwersacji pojawiają się przyciski obsługi konferencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konferencje i współpraca.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej kontaktowi korzystającemu z usługi AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live

Jeśli systemy informatyczne firmy obsługują funkcję publicznej komunikacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych, można prowadzić takie konwersacje z osobami korzystającymi z klientami serwisów wiadomości błyskawicznych AOL, Yahoo, MSN czy Windows Live.

 • Na liście kontaktów kliknij dwukrotnie kontakt używający usługi AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live, któremu chcesz wysłać wiadomość. Jeśli nie możesz szybko odszukać tej osoby na liście, wpisz jej identyfikator URI (zazwyczaj adres e-mail) w polu tekstowym Wyszukaj, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę w polu Wyniki wyszukiwania.

Ważne: Funkcja komunikowania się za pomocą wiadomości błyskawicznych z osobami spoza firmy może być niedostępna. Niezbędne informacje uzyskasz u administratora systemu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie kontaktów spoza firmy.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej o wysokiej ważności

Dla wysyłanej wiadomości błyskawicznej można ustawić flagę Wysoka ważność. Będzie ona wyświetlana w zaproszeniu do udziału w konwersacji i ma na celu pomóc ewentualnym uczestnikom w podjęciu decyzji o przyłączeniu się.

Ustawianie flagi Wysoka ważność dla wiadomości

 • Na liście kontaktów kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu, a następnie w oknie konwersacji kliknij przycisk Wyświetl więcej opcji (w prawym górnym rogu okna) i zaznacz opcję Wysoka ważność.

Po wysłaniu wiadomości flaga będzie widoczna w zaproszeniu do konwersacji odebranym przez adresata.

Początek strony

Dodawanie odstępu między akapitami w wiadomości błyskawicznej

 • Aby dodać odstęp między akapitami w wiadomości błyskawicznej, wpisz treść pierwszego akapitu, przy wciśniętym klawiszu CTRL naciśnij klawisz ENTER, po czym wpisz treść drugiego akapitu.

Początek strony

Formatowanie wiadomości przez dobranie typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki

W obszarze wpisywania wiadomości można sformatować wybrany wyraz, a nawet pojedynczy znak. Formatowanie może polegać na zastosowaniu pogrubienia, kursywy lub przekreślenia albo zmianie typu, koloru lub rozmiaru czcionki w wybranych słowach lub literach. Ponadto można określić, aby skonfigurowane opcje formatowania tekstu obowiązywały dla wszystkich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych lub tylko wobec bieżącej sesji.

Formatowanie tekstu wiadomości dla wszystkich konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. Na pasku tytułu okna programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, kliknij polecenia Narzędzia, a następnie polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Zmień czcionkę.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie czcionki lub koloru tekstu sformatuj tekst w żądany sposób i kliknij przycisk OK.

Formatowanie tekstu wiadomości dla bieżącej konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych

Modyfikacje formatu tekstu wiadomości błyskawicznych można wprowadzać podczas konwersacji. Formatowanie może dotyczyć tylko wybranych fragmentów tekstu. Wprowadzone zmiany ustawień czcionki obowiązują tylko w trakcie bieżącej konwersacji.

 • Aby wybiórczo sformatować tekst wiadomości (np. pogrubić konkretny wyraz) w oknie konwersacji, zaznacz żądany fragment i kliknij przycisk Zmień czcionkę lub kolor tekstu. Wprowadź niezbędne modyfikacje w rozwijanym oknie dialogowym, po czym kliknij myszą w obszarze wprowadzania, aby zamknąć okno dialogowe i zaakceptować zmiany. Zaznaczony fragment będzie teraz sformatowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Ponadto każdy tekst wpisany po zmianie formatowania będzie korzystał z nowego formatu.

 • Aby ogólnie sformatować tekst wiadomości, w obszarze wprowadzania kliknij przycisk Zmień czcionkę lub kolor tekstu, wprowadź niezbędne modyfikacje formatu w rozwijanym oknie dialogowym, po czym kliknij myszą w obszarze wprowadzania, aby zamknąć okno i zaakceptować zmiany. Zaznaczony fragment będzie teraz sformatowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Każdy tekst wpisany po zmianie formatowania będzie korzystał z nowego formatu.

Początek strony

Dodawanie emotikonów do wiadomości błyskawicznej w celu przekazania uczuć

Słowa nie zawsze są w stanie trafnie wyrazić uczucia, dlatego w wiadomościach można umieszczać graficzne elementy zwane „emotikonami”, które pozwalają trafnie obrazować emocje.

 1. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania tekstu wskaż miejsce, w którym chcesz wstawić emotikon, a następnie kliknij przycisk Wybierz emotikon.

 2. Kliknij emotikon, który chcesz dodać do wiadomości, i zamknij listę rozwijaną, klikając obszar wprowadzania w oknie konwersacji.

  Uwaga: Użytkownicy komunikatorów AOL i Yahoo Messenger będą widzieli tekstowe odpowiedniki graficznych emotikonów.

Początek strony

Kopiowanie/wklejanie tekstu w wiadomości błyskawicznej

Program Office Communicator 2007 obsługuje tekst sformatowany (RTF), dzięki czemu można kopiować tekst z innych aplikacji pakietu Microsoft Office, takich jak Word, Excel, OneNote, PowerPoint) i wklejać je do treści wiadomości błyskawicznych. Można także kopiować teksty sformatowane z okna konwersacji i wklejać je do aplikacji pakietu Office. Podczas wklejania tekstu sformatowanego z aplikacji pakietu Office do wiadomości błyskawicznej lub z wiadomości błyskawicznej do aplikacji pakietu Office program Communicator zachowuje pierwotne formatowanie, łącznie z obramowaniami komórek arkusza programu Excel.

Kopiowanie tekstu z konwersacji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych

 1. W oknie Konwersacja w obszarze wiadomości zaznacz tekst, który chcesz skopiować, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.

 2. Skopiowany tekst można wkleić do dowolnej aplikacji pakietu Office bez utraty istniejącego formatowania.

Wklejanie tekstu do wiadomości błyskawicznej

 1. W aplikacji pakietu Office skopiuj tekst, który chcesz wkleić do wiadomości błyskawicznej.

 2. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania tekstu kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Uwaga: W obszarze wprowadzania treści wiadomości błyskawicznych nie można wklejać ilustracji ani obiektów graficznych, a jedynie tekst.

Odnajdowanie poprzednich konwersacji z kontaktem

Program Office Communicator 2007 zawiera funkcję Znajdź poprzednie konwersacje. Ta funkcja pozwala kliknąć prawym przyciskiem myszy kontakt na liście kontaktów, a następnie wybrać polecenie Znajdź poprzednie konwersacje, aby otworzyć program Outlook i wyświetlić listę wszystkich konwersacji przeprowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych, telefonicznie, przy użyciu funkcji audio/wideo oraz w formie konferencji.

Aby odnaleźć poprzednie konwersacje z wybranym kontaktem

 • W programie Office Communicator na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu i wybierz poleceni Znajdź poprzednie konwersacje.

Początek strony

Wyświetlanie poprzednich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Program Communicator oferuję opcję zapisywania konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych w programie Outlook w folderze Historia konwersacji znajdującym się w skrzynce pocztowej programu Outlook. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Aby wyświetlić zawartość folderu Historia konwersacji

 • Na pasku tytułu okna programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, wskaż polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Wyświetl historię konwersacji.

Wyświetlanie zawartości folderu Historia konwersacji

 • Otwórz program Outlook, a następnie w skrzynce pocztowej kliknij folder Historia konwersacji.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×