Tworzenie i wysyłanie wiadomości błyskawicznej

Sesję wiadomości błyskawicznych można zainicjować z jednym kontaktem lub kilkoma jednocześnie. Po rozpoczęciu sesji można do niej zaprosić więcej kontaktów, tworząc w ten sposób konferencję za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Program Office Communicator 2007 R2 pozwala na stosowanie tekstu sformatowanego w wiadomościach błyskawicznych, co oznacza możliwość określenia typu i różnych cech czcionki, np. pogrubienia, podkreślenia, kursywy czy koloru. W wiadomościach można również umieszczać emotikony oraz wklejać tekst i tabele skopiowane z innych aplikacji pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word czy Microsoft Excel.

Uwaga : W dowolnej chwili w trakcie sesji wiadomości błyskawicznych z udziałem innego użytkownika programu Communicator 2007 R2 można uruchomić udostępnianie pulpitu, aby np. pokazać dokument lub aplikację na pulpicie. Zobacz Używanie funkcji udostępniania pulpitu.

Co chcesz zrobić?

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej jednemu kontaktowi

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej grupie (więcej niż jednemu kontaktowi)

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej kontaktowi korzystającemu z usługi AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej o wysokiej ważności

Dodawanie odstępu między akapitami w wiadomości błyskawicznej

Formatowanie wiadomości przez dobranie typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki

Dodawanie emotikonów do wiadomości błyskawicznej w celu przekazania uczuć

Kopiowanie/wklejanie tekstu w wiadomości błyskawicznej

Odnajdowanie poprzednich konwersacji z kontaktem

Wyświetlanie poprzednich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej jednemu kontaktowi

 1. Na liście kontaktów kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu, wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER. Jeśli żądanej osoby nie ma na liście, wpisz jej nazwę w polu Wyszukaj, a następnie w okienku wyników wyszukiwania kliknij dwukrotnie zwróconą nazwę.

 2. W oknie Konwersacja wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej grupie (więcej niż jednemu kontaktowi)

Wiadomość błyskawiczną można wysłać większej liczbie osób zaznaczonych na liście kontaktów. Wiadomości można również wysyłać grupom kontaktów oraz do grup dystrybucyjnych.

Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do grupy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów, na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy, wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną, wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby wybrać tylko niektórych członków grupy, rozwiń tę grupę na liście kontaktów, a następnie trzymając wciśnięty klawisz CTRL, zaznacz żądane osoby. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatni zaznaczony kontakt i wybierz polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. W oknie Konwersacja wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga : Gdy zainicjujesz konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych, w której uczestniczy trzech użytkowników, rozpoczynasz konferencję. W oknie konwersacji wyświetlane są wtedy przyciski obsługi konferencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konferencje i współpraca.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej kontaktowi korzystającemu z usługi AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live

Jeśli systemy informatyczne firmy obsługują funkcję publicznej komunikacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych, można prowadzić takie konwersacje z osobami korzystającymi z usług wiadomości błyskawicznych AOL, Yahoo, MSN i Windows Live.

 • Na liście kontaktów kliknij dwukrotnie kontakt używający usługi AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live, któremu chcesz wysłać wiadomość. Jeśli nie możesz szybko odszukać tej osoby na liście, wpisz jej identyfikator URI (zazwyczaj adres e-mail) w polu tekstowym Wyszukaj, a następnie w okienku Wyniki wyszukiwania kliknij dwukrotnie zwróconą nazwę.

Ważne : Funkcja komunikowania się za pomocą wiadomości błyskawicznych z osobami spoza firmy może być niedostępna. Niezbędne informacje na temat usługi Public IM Connectivity uzyskasz u administratora systemu.

Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie kontaktów spoza firmy.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej o wysokiej ważności

Dla wysyłanej wiadomości błyskawicznej można ustawić flagę Wysoka ważność. Będzie ona wyświetlana w zaproszeniu do komunikacji za pomocą wiadomości błyskawicznych i ma pomóc ewentualnym uczestnikom w podjęciu decyzji o przyłączeniu się do konwersacji.

Ustawianie flagi Wysoka ważność dla wiadomości

 • Na liście kontaktów kliknij dwukrotnie nazwę kontaktu, w prawym górnym rogu okna Konwersacja kliknij przycisk Wyświetl więcej opcji i zaznacz opcję Wysoka ważność.

Po wysłaniu wiadomości flaga Wysoka ważność będzie widoczna w oknie konwersacji adresata.

Początek strony

Dodawanie odstępu między akapitami w wiadomości błyskawicznej

 • Aby dodać odstęp między akapitami w wiadomości błyskawicznej, wpisz treść pierwszego akapitu, przy wciśniętym klawiszu SHIFT naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz treść drugiego akapitu.

Początek strony

Formatowanie wiadomości przez dobranie typu, rozmiaru, stylu i koloru czcionki

W obszarze wpisywania wiadomości można sformatować wybrany wyraz, a nawet pojedynczy znak. Formatowanie może polegać na zastosowaniu pogrubienia, kursywy lub przekreślenia albo na zmianie typu, koloru lub rozmiaru czcionki w wybranych słowach lub literach. Ponadto można określić, aby skonfigurowane opcje formatowania tekstu obowiązywały dla wszystkich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych lub tylko dla bieżącej sesji.

Formatowanie tekstu wiadomości dla wszystkich przyszłych konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

 1. Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, kliknij polecenie Narzędzia, a następnie polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Zmień czcionkę.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie czcionki lub koloru tekstu sformatuj tekst w żądany sposób i kliknij przycisk OK.

Formatowanie tekstu wiadomości dla bieżącej konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych

Modyfikacje formatu tekstu wiadomości błyskawicznych można wprowadzać podczas konwersacji. Formatowanie może dotyczyć tylko wybranych fragmentów tekstu. Wprowadzone zmiany ustawień czcionki obowiązują tylko w trakcie bieżącej konwersacji.

 • Aby wybiórczo sformatować tekst wiadomości (np. pogrubić konkretny wyraz) w oknie Konwersacja, zaznacz żądany fragment i kliknij przycisk Zmień kolor, czcionkę i inne ustawienia formatu tekstu. Wprowadź niezbędne modyfikacje w rozwijanym oknie dialogowym, a następnie kliknij myszą w obszarze wprowadzania, co spowoduje zamknięcie okna i zaakceptowanie zmian. Zaznaczony fragment będzie sformatowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Nowe formatowanie będzie również obowiązywać dla każdego wpisywanego odtąd tekstu.

 • Aby sformatować cały tekst wiadomości, w obszarze wprowadzania tekstu kliknij przycisk Zmień kolor, czcionkę i inne ustawienia formatu tekstu, wprowadź niezbędne modyfikacje formatu w rozwijanym oknie dialogowym, a następnie kliknij myszą w obszarze wprowadzania. Okno zostanie zamknięte, a zmiany zaakceptowane. Zaznaczony fragment będzie teraz sformatowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Do każdego tekstu wpisanego po zmianie formatowania będzie stosowany nowy format.

Początek strony

Dodawanie emotikonów do wiadomości błyskawicznej w celu przekazania uczuć

Słowami nie zawsze można trafnie wyrazić uczucia, dlatego w wiadomościach można umieszczać graficzne elementy zwane „emotikonami”, które pozwalają trafnie obrazować emocje.

 1. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania tekstu wskaż miejsce, w którym chcesz wstawić emotikon, a następnie kliknij przycisk Wybierz emotikon.

 2. Kliknij emotikon, aby dodać go do wiadomości.

  Uwaga : Użytkownicy komunikatorów AOL i Yahoo Messenger będą widzieli tekstowe odpowiedniki graficznych emotikonów.

Początek strony

Kopiowanie/wklejanie tekstu w wiadomości błyskawicznej

Program Office Communicator 2007 R2 pozwala na stosowanie tekstu sformatowanego (RTF), co m.in. oznacza możliwość kopiowania tekstów z innych aplikacji pakietu Office (Word, Excel, OneNote, PowerPoint) i wklejanie ich do treści wiadomości błyskawicznych oraz wykonywania operacji odwrotnej — kopiowania tekstów sformatowanych z okna konwersacji i wklejania ich do dokumentów aplikacji Office. Podczas wklejania tekstu sformatowanego między aplikacją pakietu Office a wiadomością błyskawiczną program Communicator zachowuje pierwotne formatowanie, łącznie z obramowaniami komórek arkusza programu Excel.

Kopiowanie tekstu z konwersacji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych

 1. W oknie Konwersacja w obszarze wiadomości zaznacz tekst, który chcesz skopiować, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.

 2. Skopiowany tekst można wkleić do dowolnej aplikacji pakietu Office bez utraty istniejącego formatowania.

Wklejanie tekstu do wiadomości błyskawicznej

 1. W aplikacji pakietu Office skopiuj tekst, który chcesz wkleić do wiadomości błyskawicznej.

 2. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania tekstu kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, gdzie chcesz wkleić tekst, i wybierz polecenie Wklej.

Uwaga : W obszarze wprowadzania treści wiadomości błyskawicznych nie można wklejać ilustracji ani obiektów graficznych, a jedynie tekst.

Odnajdowanie poprzednich konwersacji z kontaktem

Program Office Communicator 2007 R2 zawiera funkcję znajdowania poprzednich konwersacji. Jej działanie wygląda następująco: po kliknięciu prawym przyciskiem myszy kontaktu na liście kontaktów należy wybrać polecenie Znajdź poprzednie konwersacje. Zostanie otwarty program Outlook z listą wszystkich konwersacji przeprowadzonych z danym kontaktem: za pomocą wiadomości błyskawicznych, telefonicznie, przy użyciu funkcji audio/wideo oraz w formie konferencji.

Aby odnaleźć poprzednie konwersacje z wybranym kontaktem

 • W programie Office Communicator na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu i wybierz polecenie Znajdź poprzednie konwersacje.

Początek strony

Wyświetlanie poprzednich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Program Communicator zawiera opcję umożliwiającą zapisanie kopii konwersacji prowadzonych przy użyciu wiadomości błyskawicznych w programie Outlook w folderze Historia konwersacji znajdującym się w skrzynce pocztowej. Domyślnie opcja jest wyłączona.

Aby wyświetlić zawartość folderu Historia konwersacji

 • W oknie programu Office Communicator na pasku tytułu kliknij przycisk Menu, wskaż polecenie Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Wyświetl historię konwersacji.

Wyświetlanie zawartości folderu Historia konwersacji

 • Otwórz program Outlook, a następnie w skrzynce pocztowej kliknij folder Historia konwersacji.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×