Tworzenie i używanie podraportów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy z danymi relacyjnymi (gdzie powiązane dane są przechowywane w osobnych tabelach), należy często umożliwia wyświetlanie informacji z więcej niż jednej tabeli lub kwerendy na tym samym raporcie. Na przykład mają być wyświetlane dane klientów, ale również chcesz wyświetlić informacje dotyczące zamówienia danego klienta w tym samym czasie. Podraport jest przydatne narzędzie do tych czynności, ponieważ pozwala wyświetlić informacje o zamówieniach w raporcie z informacjami o klientach w sposób logicznej i czytelne. Microsoft Office Access 2007 zawiera wiele sposobów ułatwia szybkie tworzenie podraporty.

Co chcesz zrobić?

Opis podraportów

Tworzenie podraportu

Wprowadź zmiany w projekcie podraportu

Opis podraportów

Podraport jest raportu, który zostanie wstawiony do innego raportu. Połączenie raporty jeden z nich pełnić głównym raport, który zawiera inny raport. Raport główny jest powiązana lub niezwiązany. Raport powiązane to można wyświetlać dane i zawiera tabelę, zapytanie lub instrukcji SQL określonego w jego właściwość Źródło rekordów . Niezwiązany raport jest taki, który nie jest oparty na tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL (oznacza to, że właściwość Źródło rekordów raportu jest pusty).

Porada: W programie Access 2010 raporty mają układy sterowania, które ułatwiają organizowanie elementów wyrównane i odnaleźć dobre!

Przykład Niezwiązany raport główny z dwoma podraportami niepowiązane   

Niezwiązany raport główny nie są wyświetlane żadne dane własnych, ale nadal może służyć jako raport główny dla niepowiązanych podraportów, które chcesz połączyć.

Niezwiązany raport główny z dwoma podraportami przedstawiającymi niepowiązane dane

1 Niezwiązany raport główny zawiera dwa podraporty.

2. jeden podraport zawiera podsumowanie sprzedaży według pracownika.

3. drugi podraport zawiera podsumowanie sprzedaży według kategorii.

Przykładowy raport główny i podraport związane z tym samym źródłem rekordów   

W raporcie głównym można na przykład przedstawić rekordy szczegółowe, takie jak poszczególne wyniki sprzedaży w ciągu roku, a w podraporcie przedstawić podsumowania, na przykład kwartalne wyniki sprzedaży.

Raport główny i podraport związane z tym samym źródłem rekordów

1 podraport zawiera podsumowanie sprzedaży w ciągu roku według kwartałów.

2. raport główny zawiera zestawienie codziennych wyników sprzedaży.

Przykładowy raport główny i podraport powiązanej z powiązanymi źródłami rekordów   

Raport główny może zawierać dane wspólne jeden lub więcej podraportów. W tym przypadku podraport zawiera dane powiązane z danymi w raporcie głównym.

Raport główny z dwoma podraportami, w których są wyświetlane powiązane dane

1 raport główny zawiera listę nazw i miast poszczególnych targów.

2. podraport zawiera pełnomocników, którzy będą uczestniczyć w poszczególnych Naukowy.

Podformularze w raporcie.

Raport główny może zawierać podformularzy oprócz podraportami, i mogą zawierać dowolną liczbę podformularzy dowolnej. Ponadto raport główny może zawierać maksymalnie siedem poziomów podformularze i podraporty. Na przykład raport może zawierać podraport, i który z kolei może zawierać podformularz lub podraportów i tak dalej, maksymalnie siedem poziomów.

Jeśli dodawanie podformularza w raporcie, a następnie otwórz raport w widoku raportu, można użyć podformularza do filtrowania i poruszanie się po rekordów. Visual Basic for Applications (VBA) kod i osadzone makra, które zostały dołączone do formularza i jego formantów będą nadal działać, jednak niektóre zdarzenia są wyłączone w tym kontekście. Nie możesz dodawać, edytować lub usuń rekordy przy użyciu podformularza w raporcie.

Łączenie raportu do podformularza lub podraportu

Po wstawieniu podformularza lub podraportu, zawierający informacje związane z danymi w raporcie głównym formant podraportu musi być połączony z raportem głównym. Łącze gwarantuje, że rekordów wyświetlanych w podformularz lub podraport poprawnie odpowiadają rekordy drukowane w raporcie głównym.

Podczas tworzenia podformularza lub podraportu za pomocą kreatora lub przeciągając obiekt z okienka nawigacji do raportu, program Access automatycznie łączy podformularz lub podraport z raportem głównym Jeśli jest spełniony dowolny z następujących warunków.

 • Definiowanie relacji dla tabel, które możesz wybrać lub zdefiniować relacje dla tabel podstawowych kwerend, które można wybrać.

  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu relacji Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

 • Raport główny jest oparta na tabeli z klucz podstawowy i podformularz lub podraport jest oparty na tabelę, która zawiera pole o takiej samej nazwie jak klucz podstawowy i zawiera takie same lub zgodne typ danych. Na przykład jeśli klucz podstawowy tabeli podstawowej raport główny jest polem typu Autonumerowanie, a jego właściwość rozmiar pola jest ustawiona na Liczba całkowita długa, odpowiedniego pola w tabeli podstawowej podformularza lub podraportu musi być polem numerycznym jego właściwość rozmiar pola jest ustawiona na Liczba całkowita długa. Jeśli wybierzesz kwerendy lub kwerendy jako źródła rekordów podformularz lub podraport tabel w kwerendzie lub kwerend musi spełniać te same warunki.

Początek strony

Tworzenie podraportu

Jeśli podraport ma być połączony z raportem głównym, upewnij się, że źródła rekordów są pokrewne przed, wykonując poniższą procedurę. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu relacji Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

Umożliwia tworzenie podraportu w Kreatorze podraportów

 1. Otwórz raport, który ma być używany jako raport główny w widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty upewnij się, że jest zaznaczona opcja Użyj kreatorów kontrolek Obraz przycisku . Obraz przycisku

 3. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij pozycję Podformularza/podraportu Obraz przycisku .

 4. Kliknij w tym punkcie raportu, w którym chcesz umieścić podraport.

 5. Na pierwszej stronie kreatora podraportów Jeśli chcesz utworzyć nowy podformularz lub podraport i oparte na tabelę lub kwerendę, kliknij opcję Użyj istniejących tabel i kwerend. Jeśli istnieje istniejącego raportu lub formularza, który ma być używany jako podraport, kliknij opcję Użyj istniejącego formularza lub raportu, wybierz z listy do formularza lub raportu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybieranie źródła danych w Kreatorze podraportów

 6. Jeśli wybierzesz opcję Użyj istniejącego formularza lub raportu na poprzedniej stronie kreatora, Pomiń ten krok i przejść bezpośrednio do kroku 7. W przeciwnym razie z listy Tabele/kwerendy, zaznacz tabelę lub kwerendę zawierającą pola, które ma być włączone podraport, a następnie kliknij dwukrotnie pola, które mają w polu Dostępne pola listy dodawanie ich do podraport.

  Wybieranie pól w Kreatorze podraportów

  Jeśli planujesz utworzyć łącze podraport raport główny, należy uwzględnić pola lub pól, które będą używane do tworzenia łącza, nawet jeśli nie mają być wyświetlane. Zazwyczaj pole łączące jest pole Identyfikator. Na powyższej ilustracji tabeli Orders jest źródła rekordów dla podraport, a tabela kontrahenci jest źródła rekordów dla raportu głównego. Ponieważ tabeli zamówienia jest powiązana z tabelą Klienci według pola Identyfikator klienta, to pole zostanie dodane do listy Wybrane pola.

  Uwaga: Na swojej podraportów może zawierać pola z wielu tabel i kwerend. Po zakończeniu dodawania pól z jednej tabeli, wybierz z listy Tabele/kwerendy następnej tabeli lub kwerendy, a następnie dodaj pola, które mają.

  Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 7. Na tej stronie kreatora możesz dowiedzieć się, jak utworzyć łącze podraport raport główny. Jeśli program Access znajduje pola, które mogą być odpowiednie do łączenia podraport raport główny, Kreator wyświetli listę możliwych sugestie połączeń.

  Program Access proponuje pola do połączenia w Kreatorze podraportów

  Można wybrać sugestii łączenia, która wydaje najbardziej odpowiednie dla danej sytuacji lub, jeśli nie chcesz podraportów być połączony z raportem głównym, wybierz opcję Brak. Jeśli chcesz utworzyć łącze podraport raport główny, ale żadna z sugestii nie jest odpowiednia, kliknij przycisk Definiuj własnej.

  Uwaga: Jeśli Kreator nie może znaleźć odpowiedniego pola łączenia, nie zawiera listę sugestii dotyczących łączenia i automatycznie wybierze opcję Definiowanie własnych.

  Definiowanie własnych łączy w Kreatorze podraportów

  Po zaznaczeniu opcji Definiowanie własnych, Kreator wyświetli dwa zestawy list.

  • W obszarze pola w formularzu lub raporcie zaznacz pole lub pola z raport główny, który ma być używany do łączenia raport główny podformularza lub podraportu. Możesz wybrać maksymalnie trzy pola, a każdego pola, które możesz wybrać musi odpowiadać odpowiednich pól w źródle danych podformularza lub podraportu.

  • W obszarze pola podformularza/podraportu zaznacz odpowiednie pole lub pola z podformularza lub podraportu, łącza do pola raport główny, które zostały wybrane.

  • Aby pozostawić podformularz lub podraport niepołączone z raportem głównym, upewnij się, że wszystkie listy są puste.

   Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 8. Na ostatniej stronie kreatora wpisz nazwę podformularz lub podraport lub po prostu kliknij przycisk Zakończ, aby zaakceptować domyślną.

  Dodawanie nazwy w Kreatorze podraportów

Program Access doda formant podraportu do raportu i powiąże kontrolkę (czyli ustawia właściwość Obiekt źródłowy formantu) w następujący sposób:

 • W przypadku wybrania Użyj istniejącego formularza lub raportu na pierwszej stronie kreatora programu Access powiąże kontrolkę podraportów do raportu lub formularza, który wybrano.

 • W przypadku wybrania opcji Użyj istniejących tabel i kwerend na pierwszej stronie kreatora programu Access tworzy nowy obiekt raport w okienku nawigacji, a następnie powiązanie formantu podraportu go. Nazwy nowego obiektu raport jest taka sama jak nazwa, wprowadzonych na ostatniej stronie kreatora.

Dodawanie tabeli, kwerendy, formularza lub raportu do raportu jako podraportu

Szybki sposób dodawania podraportu w raporcie jest Otwórz raport główny w widoku projektu, a następnie przeciągnij obiekt z okienka nawigacji do niego. Jeśli chcesz podformularz lub podraport być połączony z raportem głównym, upewnij się, dotyczą źródła rekordów i że źródeł rekordów zawierać pola, które będą używane do połączyć raport główny podformularz lub podraport. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu relacji Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który ma być używany jako raport główny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Przeciągnij tabeli, kwerendy, formularza lub innego raportu z okienka nawigacji do sekcji raport główny, w którym chcesz umieścić podraport.

Program Access wykonuje następujące czynności:

 • Jeśli programu Access można określić, jak połączyć dwa obiekty, dostęp dodaje formant podraportu do raportu. Jeśli dodasz formularza lub raportu programu Access powiąże kontrolkę podraportów do tego obiektu. Po dodaniu tabeli lub kwerendy programu Access najpierw tworzy obiekt raportu, a następnie powiąże kontrolkę podraportów do tego nowego obiektu.

 • Jeśli programu Access nie można określić, jak połączyć dwa obiekty, zostanie wyświetlony Kreator podraportów. Aby kontynuować, wykonaj procedurę opisaną w sekcji Tworzenie podraportu, zaczynając od kroku 7.

  Po zakończeniu pracy z kreatorem program Access doda podraport do raportu.

Poniższa procedura umożliwia następnie upewnij się, że podformularz lub podraport poprawnie jest połączony z raportem głównym.

 1. Kliknij kontrolkę podraportów, aby go zaznaczyć.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie został jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Na karcie dane arkusza właściwości Sprawdź właściwości Nadrzędne pola łączące i Podrzędne pola łączące.

  • Niepołączone podformularza lub podraportu obu tych właściwości powinny być puste.

  • Połączone podformularza lub podraportu właściwości Nadrzędne pola łączące i Podrzędne pola łączące powinien być wyświetlany pola lub pól, powiązane ze sobą dwa obiekty. Na przykład jeśli raport główny Wyświetla informacje z tabeli Pracownicy i podformularz lub podraport Wyświetla informacje z tabeli zamówienia, właściwość Nadrzędne pola łączące powinien być wyświetlany pole Identyfikator z tabeli Pracownicy i właściwość Podrzędne pola łączące należy wyświetlić pole Identyfikator pracownika w tabeli zamówienia.

Może się okazać, że te właściwości trzeba będzie można edytować podformularza lub podraportu działał poprawnie. Użyj poniższej procedury.

 1. Na karcie dane w arkuszu właściwości kliknij pole właściwości Nadrzędne pola łączące, a następnie kliknij pozycję Przycisk Konstruktor .

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podraportów pola łączące.

  Okno dialogowe Pola łączące podraportu

 2. Na listach Podrzędne pola i Nadrzędne pola wybierz pola, które chcesz połączyć raportów przy użyciu. Jeśli nie masz pewności, jakie pola do użycia, kliknij przycisk Proponuj nawiązać programu Access, aby ustalić pola łączące. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

  Jeśli pole, które ma być używany do łączenia raport nie jest widoczna, należy edytować źródło rekordów raport główny lub podformularz lub podraport, aby upewnić się, że zawiera ona pole łączące. Na przykład jeśli raport jest oparty na kwerendzie, należy się upewnić, że pole łączące znajduje się w wynikach kwerendy.

 3. Zapisz raport główny i przełącz się do widoku raportu, a następnie sprawdź, czy raport działa zgodnie z oczekiwaniami.

Dodawanie tabeli lub kwerendy do raportu jako arkusz danych

Arkusz danych jest proste wizualną reprezentację danych podobne do arkusza kalkulacyjnego. Każda kolumna w arkuszu danych reprezentuje pole w tabeli źródłowej lub kwerendy, a każdy wiersz reprezentuje rekord. Formant podformularza/podraportu służy do wyświetlania arkusza danych w raporcie. Jest to metoda warto używać w sytuacji, w której mają niewielkie wyświetlania danych, ale nie jest potrzebna możliwości formatowania obiektu formularza lub raportu. Aby dodać arkusz danych w raporcie:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który ma być używany jako raport główny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty upewnij się, że Użyj kreatorów kontrolek nie jest zaznaczone. Obraz przycisku

 3. Na karcie Projektowanie w grupie kontrolki kliknij narzędzie Podformularza/podraportu Obraz przycisku .

 4. Kliknij w tym punkcie raportu, w którym chcesz umieścić podraport.

 5. Jeśli zostanie uruchomiony Kreator podraportów, kliknij przycisk Anuluj, aby go zamknąć.

 6. Jeśli arkusz właściwości nie został jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 7. W raporcie kliknij przycisk Nowy formant podraportu, aby go zaznaczyć.

 8. Na karcie dane w arkuszu właściwości kliknij strzałkę w polu właściwości Obiektu źródłowego , a następnie kliknij tabelę lub kwerendę, która ma być wyświetlany w formancie podraportu. Na przykład aby wyświetlić tabelę zamówienia, kliknij pozycję Table.Orders.

  Pozwala podjąć próbę łącze w arkuszu danych z raportem głównym, na podstawie relacji, które zostały zdefiniowane w bazie danych programu Access.

 9. Na karcie dane arkusza właściwości Sprawdź właściwości Nadrzędne pola łączące i Podrzędne pola łączące.

  • Niepołączone arkusz danych upewnij się w obu tych właściwości są puste.

  • Połączonego arkusza danych upewnij się, że właściwości Nadrzędne pola łączące i Podrzędne pola łączące wyświetlane pola lub pól, które dotyczą raport główny arkusz danych. Na przykład jeśli raport główny Wyświetla informacje z tabeli Pracownicy i arkusza danych są wyświetlane informacje z tabeli zamówienia, właściwość Nadrzędne pola łączące powinien być wyświetlany pole Identyfikator z tabeli Pracownicy, a właściwość Podrzędne pola łączące powinien być wyświetlany pole Identyfikator pracownika w tabeli zamówienia.

W niektórych przypadkach może być konieczne ustawianie łącze właściwości pola samodzielnie. Możesz to zrobić przy użyciu poniższej procedury.

 1. Na karcie dane w arkuszu właściwości kliknij pole właściwości Nadrzędne pola łączące, a następnie kliknij pozycję Przycisk Konstruktor .

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podraportów pola łączące.

  Okno dialogowe Pola łączące podraportu

 2. Na listach Podrzędne pola i Nadrzędne pola wybierz pola, które ma być używany do łączenia raport główny do arkusza danych. Jeśli nie masz pewności co pola, które umożliwia, kliknij przycisk Proponuj, aby spróbować określić pola łączące programu Access. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

  Jeśli pole, które ma być używany do łączenia nie jest widoczna, należy edytować źródło rekordów wzorca raportu lub arkusza danych, aby upewnić się, że zawiera ona pole łączące. Na przykład jeśli arkusz danych jest oparty na kwerendzie, należy się upewnić, że pole łączące znajduje się w wynikach kwerendy.

 3. Zapisz raport główny i przełącz się do widoku raportu, a następnie sprawdź, czy raport działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Wprowadź zmiany w projekcie podraportu

Po dodaniu podraportu w raporcie, należy wprowadzić zmiany w projekcie dotyczące podraportu lub warto używać odwołań do danych podraportów w raporcie głównym. Porady dotyczące wykonywania następujących zadań można znaleźć w poniższych sekcjach.

Otwórz podformularz lub podraport w nowym oknie w widoku projektu

Aby wprowadzić zmiany w projekcie podformularza lub podraportu podczas pracy w jego raport główny w widoku projektu, możesz otworzyć podformularz lub podraport w osobnym oknie.

 1. Kliknij przycisk podformularz lub podraport, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję podraport w nowym oknie Obraz przycisku .

Uwaga: To polecenie nie jest dostępna, gdy formant podformularza/podraportu jest związany z tabeli lub kwerendy.

Wyświetlanie sumy z podraportu w raporcie głównym

Załóżmy, że używasz podraportu o nazwie zamówienia podraportów zawierający pole tekstowe o nazwie Suma opłat wysyłki i tego pola tekstowego służy do obliczania sumy kolumny wysyłki opłaty. Aby wyświetlić sumę z podraport raportu głównego, możesz dodać pole tekstowe do raport główny i odwołują się do pola tekstowego wysyłki Suma opłat na podraport za pomocą wyrażenia. Możesz to zrobić przy użyciu poniższej procedury.

 1. Raport główny w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij Pole tekstowe. Obraz przycisku

 3. W raporcie głównym kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić nowe pole tekstowe.

 4. Jeśli arkusz właściwości nie został jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 5. Na karcie dane arkusza właściwości w polu właściwości Źródło formantu wpisz następujące wyrażenie.

  = IIf (IsError ([podraportów zamówienia]. [ Raport]! [Dostawy opłaty całkowita]), 0, [Orders podraportów]. [Raportu]! [Suma opłat wysyłki])

  Uwagi: 

  • W tym przykładzie, można użyć więcej proste wyrażenie = [zamówienia podraportów]. [ Raport]! [Wysyłki Suma opłat] a następnie, jeśli podraport nie zawiera żadnych danych, kontrolki w raporcie głównym Wyświetla #Error. Przy użyciu funkcji IsError w funkcji IIf , jak pokazano w pierwszym wyrażeniem zapewnia pole tekstowe w raporcie głównym Wyświetla wartość zero (0), jeśli podraport nie zwraca jakichkolwiek danych.

  • Za pomocą Konstruktora wyrażeń można utworzyć wyrażenie, klikając pozycję Przycisk Konstruktor w polu właściwości Źródło formantu.

 6. Na karcie Format arkusza właściwości ustaw właściwość Format odpowiednią wartość (w tym przypadku waluty ).

 7. Zapisz raport, a następnie przełącz do widoku raportu, aby sprawdzić, czy przy obliczaniu działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×