Tworzenie hiperłącza

W programie Microsoft Office hiperłącza są tworzone automatycznie po wpisaniu adresu istniejącej strony sieci Web, na przykład www.contoso.com, i naciśnięciu klawisza ENTER albo klawisza SPACJA.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie niestandardowego hiperłącza do dokumentu, pliku lub strony sieci Web

Tworzenie hiperłącza do pustej wiadomości e-mail

Tworzenie hiperłącza do miejsca w bieżącym dokumencie lub na bieżącej stronie sieci Web

Tworzenie hiperłącza do określonego miejsca w innym dokumencie lub na innej stronie sieci Web

Szybkie tworzenie hiperłącza do innego pliku

Włączanie hiperłączy automatycznych

Wyłączanie hiperłączy automatycznych

Tworzenie niestandardowego hiperłącza do dokumentu, pliku lub strony sieci Web

 1. Zaznacz tekst lub obraz, który ma być wyświetlony jako hiperłącze.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze Obraz przycisku.

  Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy tekst lub obraz, a następnie wybrać polecenie Hiperłącze w menu skrótów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć łącze do istniejącego pliku lub strony sieci Web, kliknij opcję Istniejący plik lub strona sieci Web w obszarze Połącz z, a następnie w polu Adres wpisz adres, do którego chcesz utworzyć łącze. Jeśli nie znasz adresu pliku, kliknij strzałkę na liście Adres, a następnie odszukaj odpowiedni plik.

  • Aby utworzyć łącze do dokumentu, który jeszcze nie istnieje, w obszarze Połącz z kliknij opcję Utwórz nowy dokument, wpisz nazwę nowego pliku w polu Nazwa nowego dokumentu, a następnie w obszarze Kiedy edytować kliknij opcję Edytuj nowy dokument później lub opcję Edytuj nowy dokument teraz.

   Uwaga   Aby dostosować etykietkę ekranową wyświetlaną po zatrzymaniu wskaźnika myszy na hiperłączu, należy kliknąć przycisk Etykietka ekranowa, a następnie wpisać odpowiedni tekst. Jeśli etykietka nie zostanie określona, w programie Word zostanie wyświetlona zamiast niej ścieżka pliku lub jego adres.

Początek strony

Tworzenie hiperłącza do pustej wiadomości e-mail

 1. Zaznacz tekst lub obraz, który ma być wyświetlony jako hiperłącze.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze Obraz przycisku.

  Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy tekst lub obraz, a następnie wybrać polecenie Hiperłącze w menu skrótów.

 3. W obszarze Połącz z kliknij opcję Adres e-mail.

 4. Wprowadź odpowiedni adres e-mail w polu Adres e-mail lub wybierz adres e-mail z listy Niedawno używane adresy e-mail.

 5. W polu Temat wpisz temat wiadomości e-mail.

Uwaga   

 • Niektóre przeglądarka sieci Web i programy poczty e-mail mogą nie rozpoznawać wiersza tematu.

 • Aby dostosować etykietkę ekranową wyświetlaną po zatrzymaniu wskaźnika myszy na hiperłączu, kliknij przycisk Etykietka ekranowa, a następnie wpisz odpowiedni tekst. Jeśli etykietka nie zostanie określona, w programie Word zostanie zamiast niej wyświetlony tekst „mailto” oraz adres e-mail i wiersz tematu.

Porada   Hiperłącze do pustej wiadomości e-mail można też utworzyć, wpisując w dokumencie adres e-mail. Jeśli na przykład zostanie wpisany adres osoba@example.com, w programie Word zostanie automatycznie utworzone hiperłącze, o ile funkcja automatycznego formatowania hiperłączy nie została wyłączona.

Początek strony

Tworzenie hiperłącza do miejsca w bieżącym dokumencie lub na bieżącej stronie sieci Web

Aby utworzyć łącze do określonego miejsca w dokumencie lub na stronie sieci Web utworzonej w programie Word, należy oznaczyć położenie hiperłącza albo jego miejsce docelowe, a następnie utworzyć łącze do niego.

Oznaczanie położenia hiperłącza

Położenie hiperłącza można oznaczyć w programie Word za pomocą zakładka lub styl nagłówka.

Wstawianie zakładki

W bieżącym dokumencie należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst lub element, do którego chcesz przypisać zakładkę, albo kliknij miejsce, w którym chcesz ją wstawić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Zakładka.

 3. W obszarze Nazwa zakładki wpisz nazwę.

  Nazwy zakładek muszą rozpoczynać się od litery i mogą zawierać cyfry. Nazwa zakładki nie może zawierać spacji, jednak w celu oddzielania słów można używać znaku podkreślenia, na przykład Pierwszy_nagłówek.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Stosowanie stylu nagłówka

Jeden z wbudowanych stylów nagłówka programu Word można zastosować do tekstu, który będzie miejscem docelowym hiperłącza. W bieżącym dokumencie należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz zastosować styl nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij żądany styl.

  Jeśli na przykład zaznaczony tekst ma mieć styl nagłówka głównego, kliknij styl opisany w galerii szybkich stylów jako Nagłówek 1.

Dodawanie łącza

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma być wyświetlany jako hiperłącze.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony element, a następnie kliknij polecenie Hiperłącze Obraz przycisku w menu skrótów.

 3. W obszarze Połącz z kliknij opcję Miejsce w tym dokumencie.

 4. Wybierz z listy nagłówek lub zakładkę, do których chcesz dodać łącze.

  Uwaga   Aby dostosować etykietkę ekranową wyświetlaną po zatrzymaniu wskaźnika myszy na hiperłączu, należy kliknąć przycisk Etykietka ekranowa, a następnie wpisać odpowiedni tekst. Jeśli etykietka nie zostanie określona, w programie Word zostanie zamiast niej wyświetlony komunikat „Bieżący dokument” (dla łączy do nagłówków) lub nazwa zakładki (dla łączy do zakładek).

Początek strony

Tworzenie hiperłącza do określonego miejsca w innym dokumencie lub na innej stronie sieci Web

Aby utworzyć łącze do określonego miejsca w dokumencie lub na stronie sieci Web utworzonej w programie Word, należy zaznaczyć położenie hiperłącza (miejsca docelowego), a następnie utworzyć łącze do niego.

Oznaczanie położenia hiperłącza

 1. Wstaw zakładkę w docelowym pliku albo na docelowej stronie sieci Web.

 2. Otwórz plik, z którego będzie prowadzić łącze, a następnie zaznacz tekst lub obiekt, który ma być wyświetlany jako hiperłącze.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony element, a następnie kliknij polecenie Hiperłącze Obraz przycisku w menu skrótów.

 4. W obszarze Połącz z kliknij opcję Istniejący plik lub strona sieci Web.

 5. W polu Szukaj w kliknij strzałkę w dół i przejdź do pliku, do którego będzie prowadzić łącze.

 6. Kliknij przycisk Zakładka, wybierz odpowiednią zakładkę, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga   Aby dostosować etykietkę ekranową wyświetlaną po zatrzymaniu wskaźnika myszy na hiperłączu, należy kliknąć przycisk Etykietka ekranowa, a następnie wpisać odpowiedni tekst. Jeśli etykietka nie zostanie określona, w programie Word zostanie zamiast niej wyświetlona ścieżka do pliku wraz z nazwą zakładki.

Dodawanie łącza

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma być wyświetlany jako hiperłącze.

 2. Kliknij zaznaczony element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Hiperłącze Obraz przycisku w menu skrótów.

 3. W obszarze Połącz z kliknij opcję Miejsce w tym dokumencie.

 4. Wybierz z listy nagłówek lub zakładkę, do których chcesz dodać łącze.

  Uwaga   Aby dostosować etykietkę ekranową wyświetlaną po zatrzymaniu wskaźnika myszy na hiperłączu, należy kliknąć przycisk Etykietka ekranowa, a następnie wpisać odpowiedni tekst. Jeśli etykietka nie zostanie określona, w programie Word zostanie zamiast niej wyświetlony komunikat „Bieżący dokument” (dla łączy do nagłówków) lub nazwa zakładki (dla łączy do zakładek).

Porada   W dokumentach programu Word można tworzyć łącza do określonych miejsc w plikach zapisanych w formacie programu Microsoft Office Excel (xls) lub programu Microsoft Office PowerPoint (ppt). Aby utworzyć łącze do określonego miejsca w skoroszycie programu Excel, należy utworzyć zdefiniowaną nazwę w skoroszycie, a następnie na końcu nazwy pliku w hiperłączu wpisać znak # (znak numeru) i zdefiniowaną nazwę. Aby utworzyć łącze do określonego slajdu w prezentacji programu PowerPoint, należy po nazwie pliku wpisać znak # i numer slajdu.

Początek strony

Szybkie tworzenie hiperłącza do innego pliku

Aby szybko utworzyć hiperłącze bez konieczności korzystania z okna dialogowego Wstawianie hiperłącza, należy przeciągnąć wybrany tekst lub obrazy z dokumentu programu Word albo adres sieci Web lub hiperłącze z niektórych przeglądarka sieci Web. Można też skopiować wybraną komórkę lub zakres z programu Microsoft Office Excel.

Użytkownik może na przykład utworzyć hiperłącze do dłuższego wyjaśnienia zawartego w innym dokumencie albo do artykułu zamieszczonego na stronie sieci Web.

Ważne   Kopiowany tekst musi pochodzić z pliku, który został już zapisany.

Uwaga   Nie można przeciągać obiektów rysunkowych, takich jak kształty, w celu utworzenia hiperłączy. Aby utworzyć hiperłącze do obiektu rysunkowego, należy wybrać dany obiekt, kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Hiperłącze Obraz przycisku w menu skrótów.

Tworzenie hiperłącza za pomocą przeciągania zawartości z innego dokumentu programu Word

 1. Zapisz plik, do którego chcesz utworzyć łącze. Jest to dokument docelowy.

 2. Otwórz dokument, w którym chcesz dodać hiperłącze.

 3. Otwórz dokument docelowy i zaznacz tekst, grafikę lub inny element, do którego ma prowadzić hiperłącze.

  Możesz na przykład zaznaczyć pierwsze słowa sekcji dokumentu, do której ma prowadzić łącze.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany element, przeciągnij go do paska zadań i zatrzymaj wskaźnik na ikonie dokumentu, w którym ma być dodane hiperłącze.

 5. Zwolnij prawy przycisk myszy w miejscu, w którym hiperłącze ma zostać umieszczone na stronie, a następnie kliknij polecenie Utwórz hiperłącze tutaj Obraz przycisku.

  Uwaga   Tekst, grafika albo inny wybrany element jest łączem prowadzącym do dokumentu docelowego.

Tworzenie hiperłącza za pomocą przeciągania elementu ze strony sieci Web

 1. Otwórz dokument, w którym chcesz dodać hiperłącze.

 2. Otwórz stronę sieci Web i kliknij prawym przyciskiem myszy element, do którego chcesz utworzyć łącze.

 3. Przeciągnij element do paska zadań, zatrzymując wskaźnik na ikonie dokumentu, w którym ma być dodane hiperłącze.

 4. Zwolnij prawy przycisk myszy w miejscu, w którym hiperłącze ma zostać umieszczone na stronie, a następnie kliknij polecenie Utwórz hiperłącze tutaj Obraz przycisku.

Tworzenie hiperłącza za pomocą kopiowania i wklejania elementu z arkusza programu Excel

 1. Otwórz arkusz programu Excel, do którego chcesz utworzyć łącze i zaznacz komórkę albo zakres komórek, które będą stanowić miejsce docelowe łącza.

 2. Kliknij zaznaczony zakres prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij plecenie Kopiuj w menu skrótów.

 3. Otwórz dokument programu Word, w którym chcesz dodać hiperłącze.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej jako hiperłącze.

Początek strony

Włączanie hiperłączy automatycznych

Aby włączyć hiperłącza automatyczne po ich wyłączeniu, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. Zaznacz pole wyboru Ścieżki internetowe i sieciowe na hiperłącza.

Początek strony

Wyłączanie hiperłączy automatycznych

Aby wyłączyć hiperłącza automatyczne, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

Wyłączanie funkcji automatycznego rozpoznawania hiperłączy

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. Wyczyść pole wyboru Ścieżki internetowe i sieciowe na hiperłącza.

Usuwanie pojedynczego łącza

 • Naciśnij klawisze CTRL+Z. Aby usunąć hiperłącze z wpisanego adresu URL, należy nacisnąć klawisze CTRL+Z bezzwłocznie po wpisaniu adresu (adresu URL).

  Uwaga   Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+Z spowoduje usunięcie wpisanego adresu URL.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język