Tworzenie grafiku

Nowy grafik można utworzyć w celu śledzenia zadanie, projektów i czas poza projektem.

Uwaga : administrator serwera konfiguruje wstępnie okresy raportowania dla programu Microsoft Office Project Web Access. Grafik można utworzyć tylko dla zdefiniowanego okresu raportowania. Na stronie Centrum grafików są odzwierciedlane wszystkie okresy raportowania, w których można tworzyć grafiki.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

 2. W kolumnie Nazwa grafiku wskaż łącze Kliknij, aby utworzyć dotyczące okresu raportowania, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę.

 3. Kliknij opcję, której chcesz użyć do utworzenia nowego grafiku:

  • Utwórz z ustawieniem domyślnym      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik z ustawieniami domyślnymi określonymi przez administratora serwera. Mogą one obejmować zadania, projekty i zadania niezwiązane z projektami.

  • Utwórz z zadaniami      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi zadaniami przydzielonymi w wybranym okresie raportowania.

  • Utwórz z projektami      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik ze wszystkimi projektami przydzielonymi w wybranym okresie raportowania.

  • Bez automatycznego wypełniania      Kliknij tę opcję, aby utworzyć nowy grafik bez żadnych wierszy. Aby uwzględnić w raporcie czas, musisz ręcznie dodać wiersze do grafiku.

   Uwaga : Po wykonaniu kroków prowadzących do utworzenia pustego grafiku należy dodać wiersze do grafiku, aby uwzględnić w raporcie godziny pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie zadania (wiersza) grafiku.

O sposobie wyświetlania w grafiku danych przydzielonego zadania decydują następujące elementy:

 • Ustawienia organizacji     Podczas konfigurowania grafików administrator serwera może wybrać unikatowy zestaw pól grafiku zaspokajający potrzeby organizacji.

 • Opcje wyświetlania wybrane przez użytkownika     Określone typy informacji są wyświetlane w grafiku na podstawie Autofiltrów i innych opcji niestandardowych.

 • Wybrany okres raportowania     W grafiku są wyświetlane tylko zadania przypadające w wybranym okresie raportowania.

praca rzeczywista można dodawać do grafiku na cztery różne sposoby.

Metoda

Opis

Jak?

Automatyczne wypełnianie w oparciu o stan zadania

Po przesłaniu stanu zadania na stronie Centrum zadań podczas tworzenia grafiku dane wprowadzone jako stan zostaną automatycznie wpisane w grafiku. Jest to zalecana metoda wypełniania grafiku.

Utwórz grafik po przesłaniu stanu zadania na stronie Centrum zadań.

Importowanie ze stanu zadania

Jeśli grafik został już utworzony przed dodaniem danych do stanu zadania na stronie Centrum zadań, dane o stanie można łatwo zaimportować do grafiku. Dowolny czas wprowadzony w grafiku zostanie zastąpiony przez najbardziej aktualne dane o stanie. Po zaimportowaniu danych można je zmodyfikować, aby odzwierciedlić rzeczywistą pracę w okresie raportowania.

Na stronie Mój grafik kliknij przycisk Importuj postęp zadania.

Kopiowanie z zaplanowanych

Jeśli rzeczywista praca w okresie raportowania jest taka sama jak zaplanowana lub bardzo podobna, można skopiować zaplanowaną pracę do rzeczywistej pracy w grafiku. Po skopiowaniu danych można je zmodyfikować, aby odzwierciedlić rzeczywistą pracę w okresie raportowania.

Na stronie Mój grafik kliknij przycisk Zastąp wartości rzeczywiste planowanymi.

Wprowadzanie danych

Jeśli rzeczywista praca nie jest dostępna na stronie Centrum zadań ani nie jest na tyle podobna do zaplanowanej, aby można było skopiować wartości, rzeczywistą pracę można wpisać bezpośrednio w grafiku.

Wpisz rzeczywistą pracę w siatce na stronie Mój grafik.

Po utworzeniu grafiku i wprowadzeniu danych dotyczących praca rzeczywista można przesłać grafik do zatwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie grafiku.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych akcji w programie Project Web Access?

Zależnie od ustawień uprawnień użytych do zalogowania w programie Project Web Access niektóre funkcje mogą być niewidoczne lub nie będzie można ich użyć. Ponadto, jeśli administrator dostosował program Project Web Access, ale nie zaktualizował Pomocy, zawartość niektórych stron może być inna niż opisana w dokumentacji.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!