Tworzenie formularza inicjowania przepływu pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Może być przepływ pracy Zbieranie informacji z osobą, która go uruchomi, a następnie odwołać się w dalszej części przepływu pracy. Załóżmy na przykład projektuje przepływu pracy, którego przydzielane zadanie przeglądania dokumentu. W niektórych przepływach pracy tego rodzaju zrozumiałe może zawsze automatycznie przydzielić zadanie przeglądania ten sam uczestnik i zawsze używaj tej samej formule do obliczenia daty ukończenia. Ale przepływu pracy, który ma zostać osoby, która ręcznie uruchomić przepływ pracy, aby określić recenzenta i datę ukończenia. Możesz skonfigurować to przez dodanie pola niestandardowe formularz inicjowania przepływu pracy, a następnie wymagające przepływ pracy jest uruchamiany ręcznie.

Jak przepływ pracy używa informacji formularza inicjowania

Umożliwia także podanych w formularzu inicjowania parametrów do poinstruuj przepływu pracy, aby uwzględnić lub wykluczyć określone akcje lub czynności, lub które wybór między gałęziami alternatywny. Alternatywnie możesz skonfigurować przepływu pracy aby skopiować informacje z formularza inicjowania w bieżącym elemencie listy miejsce, w którym te informacje można odwoływać się pomocniczego przepływu pracy.

W tym artykule wyjaśniono sposób inicjowania stanowi pracy i zawiera przykłady i instrukcje dotyczące konfigurowania formularzy inicjowania dla różnych celów.

W tym artykule

Co to jest formularza inicjowania?

Co to są typy pól formularza inicjowania?

Co to są wartości domyślne i kiedy ich używać?

Przykład 1: Podaj informacje o bieżącym przepływie pracy

Przykład 2: Poinstruuj bieżącego przepływu pracy do pominąć lub dołączanie do kroku lub akcji

Przykład 3: Podaj informacje pomocniczym przepływem pracy

Jak ustawić lub aktualizowanie innych wartości w bieżącym elemencie listy?

Jak można użyć parametru jako zmienna dynamiczne przepływu pracy?

Co to jest formularza inicjowania?

Formularz inicjowania jest strony, które są prezentowane zawsze osoby ręcznie uruchomi przepływ pracy. Domyślny formularz inicjowania jest bardzo proste, takich jak nazwa przepływu pracy i dwoma przyciskami, Uruchom i anulować.

Prosty domyślny formularz inicjowania przepływu pracy

Można tworzyć na tym prostego formularza przez dodanie pól formularza. Korzystania z tych pól, osoby uruchamianie przepływu pracy można udostępnić informacje, które musi wykonać swoich procesów przepływu pracy.

Formularz inicjowania może zawierać dowolną liczbę pól formularza wybierz pozycję Utwórz. Poniższy formularz zawiera pola służącą do recenzenta oraz daty ukończenia.

Formularz inicjowania z dodanymi polami Recenzent i Termin wykonania

W Office SharePoint Designer 2007 formularza inicjowania jest wyświetlany jako strona aspx w folderze dla danego przepływu pracy. Nazwa pliku formularza inicjowania odpowiada nazwie przepływu pracy.

Strona aspx przepływu pracy wyświetlana na liście folderów

Formularz inicjowania dołączony do domyślnej strony wzorcowej witryny i zawiera Web Part formularza danych do współdziałania z przepływem pracy. Formularz inicjowania można dostosować układ i wygląd — na przykład dołączyć innej strony wzorcowej lub zmodyfikować style. Jednak aby zmienić pól wyświetlanych w formularzu lub zmień format lub domyślne wartości dowolnego pola, należy użyć okna dialogowego Parametry inicjowania przepływu pracy w Projektancie przepływów pracy. Nie można wprowadzać zmiany te pola formularza bezpośrednio edytując składnika Web Part formularza danych.

Ważne : Jeśli zostaną wprowadzone dostosowania układu i wyglądu Web Part formularza danych (oznacza to, że zmiany w prezentacji, a nie do funkcji), należy pamiętać, że takie zmiany zostaną utracone za każdym razem skompilowaniu przepływu pracy. Układ i wygląd dostosowania wprowadzone do pozostałej części strony aspx są zachowywane.

Po utworzeniu pola formularza przy użyciu okna dialogowego Parametry inicjowania przepływu pracy i później zmienić format tego pola, można zobaczyć następujące ostrzeżenie.

Ostrzeżenie o zmienianiu typu formatu dla istniejącego pola

Jeśli wprowadzanie zmian w polach w formularzu inicjowania, a następnie ponownie skompilować przepływu pracy, uruchomione wystąpienia przepływu pracy nadal działać, ale mogą odwoływać się do danych i formatów danych, które są dostępne w nowy formularz. Jeśli usuwanie lub modyfikowanie pola (na przykład, zmieniając jego nazwę lub zmianę jego formatu), a następnie próbuje odwoływać się dane, które są zawarte w nieoczekiwany format lub nie ma w ogóle uruchomionego wystąpienia przepływu pracy, występuje błąd przepływu pracy. Dlatego jest pamiętać, aby nie zmienić usuwającego, zmienia nazwę lub w przeciwnym razie zmienia wszystkie pola formularza, które uruchomione wystąpienia przepływu pracy może zostać utworzone odwołanie.

Czasami można ustawić przepływu pracy aby skopiować informacje z pola formularza inicjowania w polu elementu listy. Na przykład osoby uruchamianie podstawowego przepływu pracy można określić w formularzu inicjowania termin zadanie przeglądania dokumentu i podstawowego przepływu pracy można kopiować datę w polu Data ukończenia w bieżącym elemencie, gdzie datę można później odwoływać się pomocniczego przepływu pracy wysyłające przypomnień Data ukończenia. W takim przypadku jest ważne, aby zapewnić informacje wprowadzone w formularzu inicjowania i kopiowana do pola element listy nie ulega zmianie podczas pomocniczy przepływ pracy należy nadal będą mogli się odwoływać. To jest szczególnie ważne Pamiętaj, że jeśli pomocniczy przepływ pracy można wstrzymać lub czeka dla dowolnego okresu.

Początek strony

Co to są typy pól formularza inicjowania?

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład każdego typu pola formularza inicjowania.

Formularz początkowy z jednym polem każdego typu

1. pojedynczy wiersz tekstu

2. wiele wierszy tekstu

3. numer

4. tak/nie (pole wyboru)

5. Wybór (menu do wyboru) jako przycisków radiowych

6. daty i godziny

7. Wybór (menu do wyboru) jako menu rozwijane

Należy wybrać typ odpowiednie pole dla każdego parametru, które są tworzone:

 • Pojedynczy wiersz tekstu    Ten typ pola służy odpowiedź krótki tekst dowolnego kształtu.

 • Wiele wierszy tekstu    Ten typ pola służy na odpowiedź dowolnego tekstu o dowolnej długości.

 • Liczba    Ten typ pola jest przeznaczona dla tylko wartości liczbowe. Wartość domyślna nie powinno obejmować przecinki.

 • Data i godzina    Dla pola tego typu masz do wyboru trzy wartości domyślne (puste pole lub daty i godziny utworzenia elementu lub określoną datę i godzinę, wskazanej) i formaty wyświetlania dwóch (tylko data lub Data i godzina).

 • Wybór (menu do wyboru)    Ten typ pola mogą być wyświetlane w formularzu jako menu rozwijane lub zestawu przycisków opcji. W obu przypadkach można wybrać tylko jeden elementów na liście w dowolnym momencie.

 • Tak/nie (pole wyboru)    Jeśli nie określisz wartości domyślnej dla pola tego typu, jest przypisywana wartość domyślna to Tak.

Dla wszystkich typów pól jeśli jest określona wartość domyślną, jest on wyświetlany w formularzu.

Oto kilka zagadnień, należy pamiętać podczas pracy z polami formularza inicjowania:

 • Sprawdzanie poprawności danych    Większość typów pól dostępnych do użycia w formularzu inicjowania zawiera niewielki lub Sprawdzanie poprawności danych. Prawdopodobnie nie, na przykład, aby skonfigurować pole daty i godziny, aby sprawdzić, czy wprowadzona data jest późniejsza niż bieżąca. (Oczywiście mogą zawierać etapie przepływu pracy, która sprawdza, czy wprowadzona data mieści się w określonym zakresie — i, jeśli nie jest dostępne, wysyła wiadomość e-mail o niezgodności do osoby, która uruchomiła przepływ pracy, a następnie zatrzymać przepływ.) Najniższego poziomu sprawdzania poprawności danych jest udostępniany przez pola pojedynczy wiersz tekstu, wiele wierszy tekstu i numer, z których każdy będzie akceptuje wpis nie przekracza maksymalną liczbę znaków. (Jeśli numer zaakceptuje tylko wartości liczbowe jako wartości domyślne, przyjmuje wartości liczbowe, a tekst wartości od osoby, która pozwala uruchomić przepływ pracy i wykonuje formularza inicjowania.) Najwyższy Weryfikacja danych znajduje się w polu Wybór (menu do wyboru), dla którego osoba, która uruchomi przepływ pracy należy wybrać jedną z opcji wstępnie sformatowane określone w formularzu.

 • Pole opisy i instrukcje    Poszczególne pola formularza inicjowania nie zawierają spacji opis pola lub dowiedzieć się, jak należy wprowadzić informacje. Jednak można dodać opisy i instrukcje dotyczące formularza inicjowania całego — w tym instrukcje dotyczące pola, które musi być zawiera wartości i pola, które mogą być puste — edytując strona aspx. Po prostu upewnij się, możesz dodać opisy i instrukcje poza składnika Web Part formularza danych, że ta osoba nie są tracone podczas skompilowaniu przepływu pracy.

 • Zakres dostępnych pól    Ponieważ formularza inicjowania nie jest skojarzony z elementu listy — w przeciwieństwie do niestandardowy formularz zadania, który jest skojarzony z elementu na liście zadań — formularza inicjowania nie umożliwia dowolną liczbę typów pól formularza, jak niestandardowego formularza zadania.

Początek strony

Co to są wartości domyślne i kiedy ich używać?

Podczas projektowania formularza inicjowania, możesz wybrać czy należy podać wartość domyślną dla każdego z parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Jeśli znasz wartość domyślną dla parametru i osoby uruchamianie przepływu pracy nie zastępuje wartości domyślnej na inną wartość, przepływ pracy będzie używana wartość domyślna.

Jeśli przepływ pracy wymaga niepuste wartości parametrów w celu działa poprawnie, dlatego, jest dobrym pomysłem jest określanie wartości domyślnej. Na przykład przykładowego przepływu pracy recenzji dokumentu, można podać recenzent domyślne i domyślny poziom priorytetu w formularzu inicjowania.

Jeśli przepływ pracy musi zawierać wartość niepuste polu dla którego nie jest żadnej wartości domyślnej bezpiecznych lub odpowiednie, jest dobrym pomysłem jest konfigurowanie najpierw przepływu pracy, aby sprawdzić, czy pole wymagane jest puste. Jeśli jest to, czy wyłączyć przepływu pracy, ale tylko po wysyłanie wiadomości e-mail do osoby, która uruchomiła, wyjaśnieniem, że ich Uruchom nowe wystąpienie przepływu pracy tego samego elementu, tym razem, określając wartość w polu wymagane.

Typ tylko parametr, który ma zawsze wartością domyślną jest tak/nie (pole wyboru) parametr, który ma zawsze wartość domyślna na wartość Tak lub nie.

Ważne : Jeśli skonfigurujesz przepływu pracy, aby był uruchamiany automatycznie, a nie podasz wartość domyślną dla jednego lub więcej parametrów, zostanie wyświetlony następujący komunikat przypominający, że wartości puste w niektórych parametrów może uniemożliwić przepływ pracy działa poprawnie.

Ostrzeżenie dotyczące korzystania z wartości domyślnych automatycznego uruchomienia

Początek strony

Przykład 1: Podaj informacje o bieżącym przepływie pracy

Jeśli używasz przepływu pracy do przydzielenia zadania (na przykład zadanie przeglądania dokumentu w naszym przykładzie) i chcesz tę osobę, uruchamianie przepływu pracy, aby można było wybrać osób, które chcesz przydzielić zadanie, które skonfiguruj, dodając parametr do formularza inicjowania.

Dodawanie pola recenzenta do formularza inicjowania

Aby dodać parametr recenzenta:

 1. Upewnij się, że przepływ pracy można uruchomić tylko ręcznie i automatycznie, a następnie kliknij inicjowania w Projektancie przepływów pracy.

  Projektant przepływów pracy z ustawieniami dla nowego przepływu pracy

 2. W oknie dialogowym Parametry inicjowania przepływu pracy kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodaj pole nazwę nowego pola recenzenta a następnie z listy pole typu informacji kliknij opcję Wybór (menu do wyboru).

  Okno dialogowe Dodawanie pola z opcjami

 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie w oknie dialogowym Opcje (wprowadź każdy wybór w osobnym wierszu) wpisz adresy e-mail recenzentów, przeznaczone do oferowania jako opcje dla tego parametru.

  Uwaga : Podczas wysyłania wiadomości e-mail, przepływ pracy służy nazwa domeny\nazwa użytkownika lub pełny adres e-mail osoby — na przykład NORTHWINDTRADERS\Ana i Ana@Northwindtraders.com będzie działać w polu do lub DW wiersze wiadomości e-mail przepływu pracy.

 5. W polu wartość domyślna określić recenzenta, którego chcesz użyć w przepływie pracy Jeśli osoby wypełniającej formularz inicjowania nie zmienia ten parametr.

  Ważne : Jeśli nie podasz wartość domyślną dla pola, w którym przepływ pracy wymaga informacji i osoba, która uruchomi przepływ pracy również nie wprowadź wartość dla tego pola, przepływ pracy zakończy się niepowodzeniem.

 6. Na liście Wyświetl jako kliknij menu rozwijane lub przyciski radiowe. (W tym przykładzie przycisków jest zaznaczona).

  Okno dialogowe Dodawanie pola z opcjami

 7. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Parametry inicjowania przepływu pracy.

Konfigurowanie akcji przepływu pracy, aby użyć parametru formularza inicjowania

Aby skonfigurować przepływ pracy, aby przypisać zadanie przeglądania dokumentu uczestnikom określone w formularzu inicjowania:

 1. W Projektancie przepływów pracy na stronie, która stanowi krok miejsce, w którym ma zostać umieszczony do zadania kliknij menu Akcje, a następnie kliknij wybraną akcję.

  W tym przykładzie kliknij przycisk Przypisz element do wykonania.

 2. W działaniu kliknij element do wykonania, a następnie Przepływów pracy, kliknij przycisk Dalej i nadaj nazwę zadania Przegląd dokumentu.

 3. W polu Opis wpisz instrukcje, aby uwzględnić w zadaniu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 4. W akcji kliknij pozycję ci użytkownicy.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników na liście lub wybierz z istniejących użytkowników i grup kliknij Odnośnika przepływu pracy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 6. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Dane przepływu pracy

  • Pole: inicjowania: Weryfikacja

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie użytkowników.

Teraz działanie wygląda.

Akcja z określonymi dwoma parametrami

Przy użyciu pola recenzenta w formularzu inicjowania, osoba, która uruchomi przepływ pracy teraz powiedzieć przepływu pracy którego osoby, aby przydzielić zadanie.

W następnej sekcji możesz dowiedzieć się, jak za pomocą formularza inicjowania przepływu pracy, zdecydować, czy wykonywanie określonych akcji lub zbiór akcji.

Początek strony

Przykład 2: Poinstruuj bieżącego przepływu pracy do pominąć lub dołączanie do kroku lub akcji

Czasami możesz zechcieć krok w przepływie pracy do uruchomienia lub nie, aby uruchomić dla konkretnego elementu listy na podstawie określonych informacji na temat tego elementu. Na przykład może być przepływ pracy nowy dokument, który uruchomić dla każdego nowego dokumentu w bibliotece Dokumenty udostępnione, ale może być zadania Przegląd dokumentu, który znajduje się w ramach przepływu pracy, aby uruchomić tylko na wybrane dokumenty, a nie na innym.

Dodawanie pola Wyślij do recenzji w formularzu inicjowania

Aby dodać parametr Wyślij do recenzji:

 1. Upewnij się, że przepływ pracy można uruchomić tylko ręcznie i automatycznie, a następnie kliknij inicjowania w Projektancie przepływów pracy.

  Projektant przepływów pracy z ustawieniami dla nowego przepływu pracy

 2. W oknie dialogowym Parametry inicjowania przepływu pracy kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodaj pole nazwę nowego pola Wyślij do przeglądu , a następnie na liście Typ informacji kliknij tak/nie (pole wyboru).

 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie określ wartość domyślna (Jeśli nie określisz wartości, pole domyślnie Tak ).

  Okno dialogowe Dodawanie pola z opcjami

 5. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Parametry inicjowania przepływu pracy.

Dodaj warunek z przepływem pracy

Aby skonfigurować przepływu pracy, aby użyć wartości Wyślij do recenzji zdecydować, czy chcesz uruchomić bieżącego etapu przepływu pracy (w przykładzie krok w zostało przydzielone zadanie Przegląd dokumentu):

 1. W Projektancie przepływów pracy na stronie przepływu pracy, która reprezentuje etap, z którym chcesz skojarzyć z polem wyboru kliknij przycisk warunki, a następnie kliknij Porównanie każdego źródła danych.

 2. W warunku kliknij pierwszą wartość, a następnie kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

 3. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Dane przepływu pracy

  • Pole: inicjowania: Wyślij do przeglądu

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W warunku kliknij drugą wartość, a następnie na liście, kliknij przycisk Tak.

Warunek wygląda teraz przedstawiony na poniższej ilustracji.

Etap przepływu pracy przedstawiający warunek z określonymi wszystkimi parametrami

Teraz przy użyciu pola wyboru w formularzu inicjowania, osoba, która uruchomi przepływ pracy może informować przepływu pracy do wykonania lub nie można wykonać działania w bieżącym kroku.

W następnej sekcji możesz dowiedzieć się, jak skopiować informacje z formularza inicjowania do bieżącego elementu listy, tak aby pomocniczego przepływu pracy można informacje.

Początek strony

Przykład 3: Podaj informacje pomocniczym przepływem pracy

Jeśli korzystasz z pomocniczego przepływu pracy uruchomionych dla listy zadań do ukończenia Ustawianie dat dla zadań, które są tworzone przez podstawowy przepływu pracy na innej liście (na przykład biblioteki Dokumenty udostępnione), można za pomocą formularza inicjowania podstawowego przepływu pracy określ daty ukończenia zadania. Aby uzyskać więcej informacji o przepływach pracy pomocniczym zobacz artykuł Tworzenie pomocniczego przepływu pracy.

Przepływ informacji o terminie ukończenia przez podstawowy i pomocniczy przepływ pracy

1. uruchamianie przepływu pracy podstawowego osoby określa ukończenia daty.

2. Data dostawy formularza inicjowania ukończenia podstawowego przepływem pracy.

3. głównym kopiuje ukończenia daty do pola Data ukończenia bieżącego elementu listy.

4. pomocniczy przepływ pracy uzyskuje ukończenia data przez badanie elementu listy.

5. pomocniczy przepływ pracy kopii ukończenia daty do elementu zadania.

Uwagi : 

 • Dla pomocniczego przepływu pracy odwołać oryginalny element listy, na którym jest uruchomiona podstawowego przepływu pracy pomocniczy przepływ pracy, musisz znać identyfikator elementu listy tego elementu. Tylko elementy zadania, które zostały utworzone za pomocą jednej z akcje zadania przepływu pracy automatycznie znać ten identyfikator elementu listy, który jest przechowywany w kolumnie Identyfikator elementu przepływu pracy na liście zadań. Jeśli pomocniczy przepływ pracy jest uruchamiany na liście, który nie jest listą zadań, ale musi zostać utworzone odwołanie oryginalny element, podstawowego przepływ pracy musi zawierać identyfikator elementu listy elementu, który pracuje w obrębie elementu, który tworzy i którego pomocniczy przepływ pracy jest uruchamiany. Możesz skonfigurować tak, dodając kolumny odnośnika do listy miejsce, w którym pomocniczy przepływ pracy jest uruchamiany, której ta kolumna odnośnika odwołuje się do kolumny Identyfikator listy lub biblioteki, który podstawowego przepływ pracy jest uruchamiany na. Następnie podczas konfigurowania podstawowego przepływ pracy ma utworzyć element na liście pomocniczy przepływ pracy jest uruchamiany na mapowania identyfikator elementu listy podstawowego przepływu pracy bieżącego elementu pola odnośnika na liście innych.

 • Jeśli nie masz już dodane kolumny Data ukończenia w bibliotece Dokumenty udostępnione, możesz to zrobić przed wykonaniem czynności opisanych w tej sekcji. Jeśli chcesz uwzględnić zarówno datę i godzinę w tej kolumnie, należy wprowadzić tę opcję w sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny na stronie Dodawanie kolumn.

  Jeśli nie chcesz umieścić w formularzach, takich jak EditForm.aspx, w którym osoby mogą ulec zmianie wartości pola, pole daty ukończenia można ukryć to pole z formularzy. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, możliwość zarządzania typów zawartości na liście lub w bibliotece (na stronie ustawień listy kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane ). Następnie ukryć pola Data ukończenia osobno dla każdego typu zawartości (na liście Ustawienia strony, kliknij typ zawartości, a następnie kliknij kolumnę, według daty ukończenia, a następnie wybierz ukryte (nie będzie wyświetlana w formularzach) ). Należy zauważyć, że kolumny tylko dla jednego typu zawartości, a nie dla całej listy lub biblioteki można ukryć jednocześnie.

Dodawanie pola Data ukończenia formularza inicjowania

Aby dodać parametr daty ukończenia:

 1. W oknie dialogowym Parametry inicjowania przepływu pracy kliknij przycisk Dodaj.

 2. W oknie dialogowym Dodaj pole nazwę nowego pola Data ukończenia i następnie z listy pole typu informacji kliknij datę i godzinę.

 3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie upewnij się, że wybrano opcję domyślnie pusta wartość i że tylko data jest zaznaczone w polu format wyświetlania.

  Okno dialogowe Dodawanie pola z opcjami

 4. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Parametry inicjowania przepływu pracy.

Pole zostanie dodane do formularza inicjowania.

Formularz inicjowania z dodanymi polami Recenzent i Termin wykonania

Ustawianie daty ukończenia bieżącego elementu za pomocą podstawowego przepływu pracy

Aby skonfigurować przepływ pracy, aby skopiować datę ukończenia wartość w formularzu inicjowania do pola Data ukończenia bieżącego elementu listy:

 1. W Projektancie przepływów pracy kliknij menu Akcje, a następnie kliknij polecenie Ustaw pole w bieżącym elemencie.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 2. W akcji kliknij pozycję pole, a następnie na liście kliknij pozycję Data ukończenia.

 3. W akcji kliknij pozycję wartość, a następnie kliknij przycisk Wyświetl powiązanie danych Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródło: Dane przepływu pracy

  • Pole: inicjowania: Data ukończenia

 5. Kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy osoba uruchamianie przepływu pracy określa płatności daty (lub daty ukończenia i czasu) w formularzu inicjowania, czy wartość jest kopiowana do kolumny Data ukończenia dla elementu listy.

Uwaga : Podstawowy przepływu pracy należy wykonać tę akcję przed przydziela zadanie, ponieważ podstawowy przepływu pracy można wstrzymać natychmiast po przydziela zadania i kwerend pomocniczy przepływ pracy dla daty ukończenia informacji w trybie podstawowy przepływu pracy nadal została wstrzymana.

Kopiowanie terminu do elementu zadania za pomocą pomocniczym przepływem pracy

Aby skonfigurować pomocniczy przepływ pracy, aby skopiować wartość daty ukończenia elementu listy Dokumenty udostępnione do elementu listy zadań:

 1. Po otwarciu pomocniczy przepływ pracy w Projektancie przepływów pracy na stronie, która stanowi krok, w której chcesz ustawić wartość daty ukończenia zadania kliknij menu Akcje, a następnie kliknij Ustaw pole w bieżącym elemencie.

 2. W akcji kliknij pozycję pole, a następnie na liście kliknij pozycję Data ukończenia.

 3. W akcji kliknij pozycję wartość, a następnie kliknij przycisk Wyświetl powiązanie danych Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy wybierz następujące opcje:

  • Źródła: Dokumenty udostępnione

  • Pole: Data ukończenia

  • Pole: Dokumenty udostępnione: identyfikator

  • Wartość: Kliknij przycisk Wyświetl powiązanie danych Obraz przycisku .

   Zostanie otwarte drugie okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy. Wybrać następujące opcje:

  • Źródło: Bieżący element

  • Pole: identyfikator elementu przepływu pracy

 5. Kliknij przycisk OK.

  Pierwsze okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy wygląda teraz taki jak przedstawiony poniżej.

  Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy z zaznaczonymi wszystkimi opcjami

  Tego odnośnika mówi ""Przejdź do kolumny daty ukończenia w bibliotece Dokumenty udostępnione, a następnie przejdź do wiersza w tej bibliotece o identyfikatorze odpowiada identyfikator elementu przepływu pracy, które są przechowywane w bieżącym elemencie na liście zadań i pobrać wartość daty ukończenia z tego wiersza."

 6. Kliknij przycisk OK.

Teraz działanie wygląda jak pokazano na ilustracji.

Akcja z określonymi dwoma parametrami

Teraz gdy osoba, która uruchomi zastosowania głównym formularza inicjowania, aby ustawić datę ukończenia wartości w bieżącym elemencie w bibliotece Dokumenty udostępnione, pomocniczego przepływu pracy uruchomionych dla listy zadań można pobrać tej daty ukończenia i używać go do wysyłania ukończenia daty przypomnienia i wykonywanie innych akcji.

Te same procedury podstawowe zatrudnionych w tej sekcji służy do ustawiania lub aktualizowanie innych wartości w bieżącym elemencie i w elemencie zadania.

Początek strony

Jak ustawić lub aktualizowanie innych wartości w bieżącym elemencie listy?

Aby ustawić lub aktualizowanie innych wartości w bieżącym elemencie listy przy użyciu informacje dostarczone w formularzu inicjowania przepływu pracy, możesz użyć tego samego procesu ogólne, który jest używany w przykład 3: z informacjami pomocniczym przepływem pracy w dalszej części tego artykułu:

 1. Dodawanie parametru odpowiednie informacje w formularzu inicjowania.

 2. Konfigurowanie przepływu pracy, aby skopiować wartość wprowadzoną w polu formularza inicjowania w odpowiednim polu bieżącego elementu listy.

Możesz umieścić warunków poinstruuj przepływu pracy aby skopiować lub nie, aby skopiować wartość w określonych warunkach lub pole tekstowe w formularzu inicjowania, a następnie wprowadź zmiany w innych niż zwykłe kopiowanie wartość formularza inicjowania w nim pola bieżącego elementu.

Na przykład przepływu pracy można sprawdzić wartość wprowadzona w polu przewidywany budżet w formularzu inicjowania, a następnie ustaw pola przewidywany budżet w bieżącym elemencie na Wysoki lub niski, zależnie od poziomu Wydatki przewidywane.

Etap z gałęzią „inaczej jeżeli”, który ustawia wartość planowanego budżetu

W następnej sekcji poznasz jak przepływ pracy można zresetować wartości pierwotnie zawartych w formularzu inicjowania przy użyciu parametrów formularza inicjowania jako zmienne lokalne przepływu pracy.

Początek strony

Jak można użyć parametru jako zmienna dynamiczne przepływu pracy?

Wartości parametru formularza inicjowania przez osobę uruchamianie przepływu pracy mogą być zastąpione inne wartości, gdy przepływ pracy jest uruchomiony, a więc może być używany jako zmienne lokalne w ramach przepływu pracy.

Jeśli istnieje parametr, których wartość krok po kroku może się zmienić w przepływie pracy — ze względu na obliczenia wykonane przez przepływ pracy, sam lub ze względu na danych wejściowych z jednej z osób biorących udział w przepływie pracy — a następnie zawsze, gdy jest to właściwe przepływu pracy można użyć akcji Ustaw zmienną przepływu pracy Aby zresetować tej wartości.

Na przykład na poniższej ilustracji przedstawiono akcji w etapie przepływu pracy, ustawionej dynamicznie zmienić wartość formularza inicjowania

Etap przepływu pracy skonfigurowany do używania akcji Ustaw wartość przepływu pracy w celu zmieniania wartości Termin w formularzu inicjowania

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×