Tworzenie diagramu Wizualizatora danych

Czy chcesz mieć możliwość automatycznego tworzenia szczegółowych, dopracowanych schematów blokowych programu Visio na podstawie skoroszytu programu Excel? Możesz to robić przy użyciu szablonów Wizualizatora danych. Z każdym szablonem jest skojarzony skoroszyt programu Excel, który służy do konwertowania danych procesu na schemat blokowy w programie Visio. Możesz też skorzystać z własnego niestandardowego szablonu programu Excel, określić mapowania w kreatorze szablonów i automatycznie utworzyć diagram. Po utworzeniu schematu blokowego możesz dodawać, edytować i usuwać wiersze w programie Excel, a następnie odświeżyć diagram w programie Visio. Możesz nawet dodawać kolumny danych w programie Excel, które są następnie konwertowane na dane kształtu programu Visio. Wizualizator danych jest obsługiwany w programie Visio Pro dla Office 365.

Wizualizator danych — omówienie

Korzystanie z szablonów Wizualizatora danych jest możliwe tylko w programie Visio Pro dla Office 365 w bieżącym kanale. Jeśli nie masz pewności, której wersji programu Visio używasz, wybierz pozycję Plik > Konto > Visio — informacje. Aby dowiedzieć się więcej o tej wersji programu Visio dostępnej w ramach subskrypcji, zobacz Program Visio Pro dla Office 365.

Jeśli nie widzisz szablonów Wizualizatora danych lub masz pytania dotyczące rozpoczęcia pracy, odwiedź stronę Wizualizator danych — często zadawane pytania.

Uwaga : Aby móc używać tej funkcji, wymagana jest subskrypcja usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office. Jeśli jesteś specjalistą IT zarządzającym procesem aktualizacji usługi Office 365, odwiedź stronę kanałów udostępniania, aby dowiedzieć się, które aktualizacje zostały udostępnione w poszczególnych kanałach.

W tym artykule

Tworzenie diagramu Wizualizatora danych

Przed rozpoczęciem

Zbierz pomysły i opracuj je w formie roboczej na papierze lub odręcznie. Ta wersja robocza pomoże Ci szybko rozpocząć pracę i ułatwi wykonanie kolejnych kroków.

W celu utworzenia diagramu Wizualizatora danych możesz pracować jednocześnie w programach Excel i Visio. Być może łatwiej Ci będzie pracować w dwóch oknach na urządzeniu z systemem Windows lub w środowisku z wieloma monitorami. Wzrokowe porównywanie pracy w programach Excel i Visio pomaga upewnić się, że robisz to, co zamierzasz.

Etap 1. Wybieranie szablonu Wizualizatora danych

 1. Otwórz program Visio lub wybierz pozycję Plik > Nowy, jeśli edytujesz diagram.

 2. Wybierz pozycję SZABLONY.

  Polecenie SZABLONY
 3. Wybierz pozycję Schemat blokowy.

  Polecenie Schemat blokowy
 4. Wybierz pozycję Podstawowy schemat blokowy — wizualizator danych lub Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych — wizualizator danych

  Szablony Wizualizatora danych

  Szablon Wizualizatora danych zawiera ikonę programu Excel w lewym górnym rogu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat schematów blokowych i ich kształtów, zobacz Tworzenie podstawowego schematu blokowego i Tworzenie schematu blokowego współzależności funkcjonalnych.

Etap 2. Tworzenie skoroszytu programu Excel

 1. W podglądzie szablonu wybierz pozycję Szablon danych programu Excel.

  Wybieranie linku szablonu danych programu Excel

  Jeśli chcesz korzystać z używanych w tym artykule przykładowych szablonów programu Excel do celów informacyjnych, możesz je pobrać, używając następujących linków:

 2. Wybierz pozycję Plik > Zapisz, określ swój komputer, serwer sieciowy lub bibliotekę dokumentów programu SharePoint, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 3. Aby dodać nowy arkusz, w dolnej części skoroszytu wybierz pozycję Nowy arkusz Przycisk Nowy arkusz .

 4. Utwórz tabelę programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tabel programu Excel, zobacz Omówienie tabel programu Excel, Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel i Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodanie lub usunięcie wierszy i kolumn.

 5. Dodaj do tabeli kolumny i wiersze służące do tworzenia diagramu programu Visio. Nagłówki i wartości kolumn tabeli programu Excel muszą spełniać określone wymagania. Jako wizualny przewodnik może posłużyć sekcja Interakcja kolumn programu Excel ze składnikami schematu blokowego programu Visio.

Etap 3. Dodawanie w tabeli programu Excel danych kolejnego kształtu (opcjonalnie)

 1. Sprawdź kartę Mapa procesu w szablonie programu Excel. Kolumny w tabeli programu Excel mają kolor niebieski i zielony. Kolor stanowi wizualną wskazówkę dotyczącą różnicy między kolumnami.

  Kolumny w kolorze niebieskim służą do tworzenia schematu blokowego na diagramie programu Visio. Wszystkie kolumny są także dodawane jako dane kształtów.

 2. Aby dodać dane kolejnych kształtów, dodaj co najmniej jedną kolumnę w tabeli programu Excel.

  Kolumny w kolorze zielonym wskazują dane kolejnych kształtów, które można dodawać do poszczególnych kształtów. Możesz dodać dowolną liczbę dodatkowych kolumn. Domyślnie te dane nie są widoczne na diagramie, chyba że dodasz grafikę związaną z danymi. Aby zobaczyć dane kształtów na diagramie programu Visio, wybierz pozycję Dane > Okno Dane kształtu. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych kształtów i grafik związanych z danymi, zobacz Dodawanie danych do kształtów i Grafika związana z danymi — omówienie.

Etap 4. Tworzenie diagramu programu Visio przy użyciu kreatora

 1. Przełącz się z powrotem na program Visio, w podglądzie szablonu wybierz jednostkę miary, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Tworzenie diagramu na podstawie danych wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Jaki diagram chcesz utworzyć na podstawie danych wybierz szablon: Podstawowy schemat blokowy, Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych (poziomy) lub Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych (pionowy).

  2. W obszarze Wybierz skoroszyt programu Excel wybierz skoroszyt z listy ostatnio używanych skoroszytów lub wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć skoroszyt utworzony w etapie 2.

  3. W obszarze Zaznacz tabelę lub zakres niestandardowy w skoroszycie wybierz tabelę zawierającą dane procesu programu Excel.

  4. Wybierz pozycję Zakończ. Spowoduje to zaakceptowanie wszystkich wartości domyślnych, które program Visio wypełni na pozostałych stronach kreatora.

W rezultacie diagram zostanie automatycznie utworzony wewnątrz kontenera. W zależności od rozmiaru schematu blokowego są dodawane kolejne strony programu Visio.

Etap 5. Zapisywanie diagramu programu Visio

 • Wybierz pozycję Plik > Zapisz, znajdź lokalizację, wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Warto przechowywać pliki programów Excel i Visio w tej samej lokalizacji, ponieważ współpracują one ze sobą.

Etap 6. Aktualizowanie i odświeżanie diagramu

Diagram utworzony za pomocą Wizualizatora danych można zmieniać. Ponieważ Wizualizator danych korzysta z dwóch składników — skoroszytu programu Excel i diagramu programu Visio — musisz synchronizować diagram ze zmianami danych w tabeli programu Excel, odświeżając je w programie Visio. Trzeba pamiętać, że proces synchronizacji jest operacją jednokierunkową. Najpierw musisz zaktualizować dane w programie Excel, a następnie odświeżyć diagram w programie Visio. Jeśli po odświeżeniu dane w programie Excel różnią się od danych w programie Visio, obowiązują dane z programu Excel.

 1. Wprowadź zmiany danych w tabeli programu Excel. Możesz dodawać, aktualizować lub usuwać wiersze.

 2. Zapisz skoroszyt programu Excel.

 3. W programie Visio wybierz kontener diagramu, a następnie wybierz pozycję Dane > Odśwież.

W wyniku tej czynności zmiany wprowadzone w skoroszycie programu Excel zostaną wyświetlone na diagramie programu Visio. Odświeżenie powoduje wprowadzenie zmian kształtów i połączeń jedynie wewnątrz kontenera. Przechowuj wszystkie kształty i linie łączników diagramów w kontenerze. Jeśli ręcznie dodasz kształt wewnątrz kontenera, a następnie odświeżysz diagram, ten kształt zostanie usunięty. Nie będzie to miało wpływu na inne obiekty, które znajdują się na stronie, ale poza kontenerem. Wszelkie wprowadzone zmiany formatowania kształtów i łączników wewnątrz kontenera zostaną zachowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat kontenerów, zobacz Objaśnianie struktury diagramów przy użyciu kontenerów i list.

Etap 7. Dostosowywanie interakcji między tabelą programu Excel i diagramem programu Visio (opcjonalnie)

Czasami może być konieczne dostosowanie tworzenia diagramów Wizualizatora danych. Na przykład możesz potrzebować innych kształtów, które będą zgodne ze standardami Twojej organizacji, lub mapowania na inne nazwy kolumn w tabeli programu Excel.

 1. Po wybraniu pozycji Utwórz w celu uruchomienia kreatora Tworzenie diagramu na podstawie danych i wprowadzeniu wartości na pierwszej stronie (zobacz etap 4) wybierz pozycję Dalej lub Wstecz, aby wyświetlić poszczególne strony w kreatorze.

 2. Wybierz pozycję Pomoc (?), aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania poszczególnych opcji na stronie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z kreatora Tworzenie diagramu na podstawie danych.

Początek strony

Interakcja kolumn programu Excel ze składnikami schematu blokowego programu Visio

Instruktaż na poniższej ilustracji pomaga zrozumieć, jak poszczególne kolumny w programie Excel są używane do tworzenia schematu blokowego programu Visio.

Identyfikator etapu procesu   Liczba identyfikująca każdy kształt na schemacie blokowym. Ta kolumna jest wymagana, a każda wartość w tabeli programu Excel musi być unikatowa i nie może być pusta. Ta wartość nie jest wyświetlana na schemacie blokowym.

Interakcja mapy procesu programu Excel ze schematem blokowym programu Visio: Identyfikator etapu procesu

Opis etapu procesu   Tekst dodany do każdego kształtu na schemacie blokowym.

Interakcja mapy procesu programu Excel ze schematem blokowym programu Visio: Opis etapu procesu

Identyfikator następnego etapu   Identyfikator etapu procesu następnego kształtu w kolejności. Kształt rozgałęziający ma dwa następne etapy, które przedstawiają liczby rozdzielone przecinkami, na przykład 4,5. Możesz mieć więcej niż dwa następne etapy.

Interakcja mapy procesu programu Excel ze schematem blokowym programu Visio: Identyfikator następnego etapu

Etykieta łącznika   W przypadku kształtów rozgałęziających etykiety łączników są przedstawione jako tekst rozdzielony przecinkami, na przykład Tak,Nie. W tym przykładzie Tak odpowiada wartości 4, a Nie odpowiada wartości 5.

Interakcja mapy procesu programu Excel ze schematem blokowym programu Visio: Etykieta łącznika

Typ kształtu   Typ kształtu, który ma być reprezentowany w diagramie programu Visio, na przykład Proces lub Decyzja. Firma Microsoft zaleca używanie list rozwijanych w celu łatwiejszego sprawdzania poprawności dokonanych wyborów.

Interakcja mapy procesu programu Excel ze schematem blokowym programu Visio: Typ kształtu

Funkcja i faza   Funkcji (tor) i faza (oś czasu), do których należą poszczególne kształty. Ta kolumna dotyczy tylko diagramu Schemat blokowy współzależności funkcjonalnych i jest ignorowana przez diagram Podstawowy schemat blokowy.

Interakcja mapy procesu programu Excel ze schematem blokowym programu Visio: Funkcja i faza

Początek strony

Tworzenie diagramu Wizualizatora danych przy użyciu innych wzorników

Oprócz szablonów podstawowych schematów blokowych i schematów blokowych współzależności funkcjonalnych do utworzenia diagramu Wizualizatora danych możesz użyć wzorników z innych szablonów. Dostępne są na przykład inne wzorniki dotyczące procesu, takie jak Diagram inspekcji, Podstawowy diagram BPMN czy Schemat blokowy Six Sigma. Kształty można dodać z dowolnego wzornika, na przykład Moje kształty.

 1. Otwórz już utworzony diagram Wizualizatora danych.

 2. Dodaj jeden lub kilka wzorników do okienka Kształty.

  Na przykład wybierz pozycję Więcej kształtów, a następnie pozycję Biznes > Proces biznesowy > Diagram kontroli.

  Dodatkowe szablony w okienku Kształtu
 3. Na karcie Dane wybierz pozycję Utwórz, aby uruchomić kreatora Tworzenie diagramu na podstawie danych.

 4. Wybieraj pozycję Dalej, aż zostanie wyświetlona strona Wybieranie odpowiedniego kształtu dla poszczególnych wartości kolumny „Typ kształtu”.

 5. W prawej części strony wybierz odpowiedni wzornik z listy, na przykład Diagram kontroli.

  Dodatkowe szablony dodane do strony kreatora

Stosowanie grafik związanych z danymi do diagramu

Diagram możesz rozbudować, dodając grafiki związane z danymi, które ułatwiają wizualizowanie danych kształtu na diagramie. W efekcie możesz przekształcić diagram w pulpit nawigacyjny procesu, na którym grafiki związane z danymi na podstawie danych kształtów będą wyświetlać informacje kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w postaci ikon grafik związanych z danymi.

 1. Otwórz diagram Wizualizatora danych

  Wybierz kontener, do którego chcesz zastosować grafiki związane z danymi.

 2. Wybierz pozycję Dane > Pola grafiki związanej z danymi.

 3. Wybierz pola grafiki związanej z danymi, które chcesz dodać do diagramu.

  Grafiki związane z danymi zostaną zastosowane do całego diagramu. Aby ukryć grafiki związane z danymi dla określonych kształtów, pozostaw wartości w kolumnie danych dla tych wierszy puste w skoroszycie programu Excel.

 4. Jeśli chcesz, możesz ustawić dodatkowe opcje na karcie Dane.

Stosowanie grafik związanych z danymi do diagramu Wizualizator danych programu Visio

Początek strony

Następne kroki

Poniżej przedstawiono kilka zadań, które możesz wykonać po utworzeniu diagramu Wizualizatora danych.

 • Motywy    Motyw w programie Visio to zestaw kolorów i efektów, które można zastosować do rysunku jednym kliknięciem. Motywy to szybki sposób nadawania rysunkom profesjonalnego wyglądu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nadawanie rysunkom profesjonalnego wyglądu za pomocą motywów.

 • Układ    Program Visio zawiera ręczne prowadnice i automatyczne narzędzia pomagające wyrównać i równomiernie rozłożyć kształty na diagramie. Gwarantuje to, że diagram będzie zrozumiały i będzie miał uporządkowany wygląd. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyrównywanie oraz określanie położenia kształtów na diagramie.

 • Eksportowanie    Diagram Wizualizatora danych i skojarzony z nim skoroszyt programu Excel możesz wyeksportować do pakietu szablonów programu Visio (vtpx). Pakiet szablonów programu Visio zapisuje ustawienia, wzorniki i dane diagramu do wykorzystania przez innych w celu szybkiego utworzenia własnego diagramu Wizualizatora danych. Inni użytkownicy mogą zainstalować pakiet szablonów na swoich komputerach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Eksportowanie i instalowanie pakietu szablonów Wizualizatora danych.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×