Tabela kodów ASCII

Komputery posługują się językiem opartym na liczbach. Aby komunikować się z programami (i innymi komputerami), dany komputer konwertuje znaki i symbole na ich reprezentacje liczbowe.

W latach sześćdziesiątych XX wieku opracowano standard American Standard Code for Information Interchange — ASCII (czytaj: aski). Tabela kodów ASCII zawiera 128 liczb i odpowiadające im znaki. Kod ASCII umożliwia komputerom przechowywanie i wymianę danych z innymi komputerami i programami.

Tekst w formacie ASCII nie zawiera żadnych informacji o atrybutach formatowania, takich jak pogrubienie, kursywa lub krój czcionki. Kod ASCII jest używany podczas pracy użytkownika w Notatniku firmy Microsoft oraz w programie Microsoft Office Word przy zapisywaniu pliku jako zwykłego tekstu. W ogłoszeniach o naborze pracowników pracodawcy niekiedy wymagają od kandydatów przekazywania życiorysów w formacie ASCII. Oznacza to, że w życiorysie przesyłanym pocztą e-mail, faksem lub w postaci wydruku nie należy stosować żadnego formatowania. Tekst w formacie ASCII dobrze nadaje się do przetwarzania w oprogramowaniu do optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition), które jest często używane przez duże firmy w celu skanowania życiorysów.

W tym artykule

Wstawianie znaku ASCII do dokumentu

Drukowalne znaki ASCII

Rozszerzone drukowalne znaki ASCII

Niedrukowalne znaki kontrolne ASCII

Inne rozwiązania

Wstawianie znaku ASCII do dokumentu

Oprócz wpisywania znaku za pomocą klawiatury można również użyć kodu znaku jako skrótu lub w celu wprowadzenia symbolu, gdy nie jest on dostępny na używanej klawiaturze.

  • Aby wstawić jeden ze znaków ASCII przedstawionych w poniższych tabelach, wpisz dziesiętny kod liczbowy znaku, przytrzymując wciśnięty klawisz ALT.

    Na przykład, aby wstawić symbol stopnia (º), wpisz 0176 na klawiaturze numerycznej, przytrzymując wciśnięty klawisz ALT.

    Uwaga   Należy używać klawiatury numerycznej, a nie klawiszy cyfr w głównej części klawiatury. Sprawdź, czy jest włączony klawisz NUM LOCK, jeśli klawiatura wymaga tego do wpisywania wartości na klawiaturze numerycznej.

Początek strony

Drukowalne znaki ASCII

Kody 32–126 są przypisane do znaków dostępnych na klawiaturze oraz widocznych na ekranie i w wydrukowanym dokumencie. Kod 127 odpowiada poleceniu DELETE.

Tabela drukowalnych znaków ASCII

Kod dziesiętny

Znak

Kod dziesiętny

Znak

32

spacja

80

P

33

!

81

Q

34

"

82

R

35

#

83

S

36

$

84

T

37

%

85

U

38

&

86

V

39

'

87

w

40

(

88

X

41

)

89

Y

42

*

90

Z

43

+

91

[

44

,

92

\

45

-

93

]

46

.

94

^

47

/

95

_

48

0

96

`

49

1

97

a

50

2

98

b

51

3

99

c

52

4

100

d

53

5

101

e

54

6

102

f

55

7

103

g

56

8

104

h

57

9

105

i

58

:

106

j

59

;

107

k

60

<

108

l

61

=

109

m

62

>

110

n

63

?

111

o

64

@

112

p

65

A

113

q

66

B

114

r

67

C

115

s

68

D

116

t

69

E

117

u

70

F

118

v

71

G

119

w

72

H

120

x

73

I

121

y

74

J

122

z

75

K

123

{

76

L

124

|

77

M

125

}

78

N

126

~

79

O

127

DEL

Porada   W systemie Microsoft Windows można utworzyć odwołanie do rozszerzonego zestawu znaków dla określonej czcionki, korzystając z programu Tablica znaków. Kliknij przycisk Start, wskaż kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Tablica znaków.

Początek strony

Rozszerzone drukowalne znaki ASCII

Rozszerzone znaki ASCII pozwalają zakodować większą liczbę znaków. Rozszerzony kod ASCII zawiera 128 znaków kodu ASCII (kody 0–32 są zawarte w następnej tabeli), a także dodatkowe 128 znaków, co daje w sumie 256 znaków. Pomimo to, wiele języków zawiera zbyt wiele symboli, aby pomieścić je w 256 znakach. Z tego powodu opracowano różne odmiany kodu ASCII, zawierające znaki regionalne i symbole.

Na przykład tabela kodów ASCII oznaczona jako ISO 8859-1 jest używana w wielu programach dostosowanych do języków obszaru Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Australii i Afryki.

Tabela rozszerzonych drukowalnych znaków ASCII

Kod dziesiętny

Znak

Kod dziesiętny

Znak

128

Ç

192

129

ü

193

130

é

194

131

â

195

132

ä

196

133

à

197

134

å

198

135

ç

199

136

ê

200

137

ë

201

138

è

202

139

ï

203

140

î

204

141

ì

205

142

Ä

206

143

Å

207

144

É

208

145

æ

209

146

Æ

210

147

ô

211

148

ö

212

Ô

149

ò

213

150

û

214

151

ù

215

152

ÿ

216

153

Ö

217

154

Ü

218

155

¢

219

156

£

220

157

¥

221

158

222

159

ƒ

223

160

á

224

α

161

í

225

ß

162

ó

226

Γ

163

ú

227

π

164

ñ

228

Σ

165

Ñ

229

σ

166

ª

230

µ

167

º

231

τ

168

¿

232

Φ

169

233

Θ

170

¬

234

Ω

171

½

235

δ

172

¼

236

173

¡

237

φ

174

«

238

ε

175

»

239

176

240

177

241

±

178

242

179

243

180

244

181

245

182

246

÷

183

247

184

248

185

249

186

250

·

187

251

188

252

189

253

²

190

254

191

255

Porada   W systemie Microsoft Windows można utworzyć odwołanie do rozszerzonego zestawu znaków dla określonej czcionki, korzystając z programu Tablica znaków. Kliknij przycisk Start, wskaż kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Tablica znaków.

Początek strony

Niedrukowalne znaki kontrolne ASCII

Kody 0–31 w tabeli kodów ASCII są przypisane do znaków kontrolnych, których używa się do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki. Kod 12 odpowiada na przykład funkcji wysuwu strony i rozpoczęcia nowej strony. Polecenie to nakazuje drukarce przejście do początku następnej strony.

Tabela niedrukowalnych znaków kontrolnych ASCII

Kod dziesiętny

Znak

Kod dziesiętny

Znak

0

zero

16

zmiana znaczenia kolejnych znaków

1

początek nagłówka

17

sterowanie urządzeniem 1

2

początek tekstu

18

sterowanie urządzeniem 2

3

koniec tekstu

19

sterowanie urządzeniem 3

4

koniec transmisji

20

sterowanie urządzeniem 4

5

nawiązanie łączności

21

potwierdzenie negatywne

6

potwierdzenie

22

synchronizacja w stanie bezczynności

7

sygnał dźwiękowy

23

koniec bloku transmisji

8

usunięcie znaku

24

anulowanie

9

tabulator poziomy

25

koniec nośnika

10

nowy wiersz/nowa strona

26

znak do zastąpienia

11

tabulator pionowy

27

przełączenie znaczenia kodu

12

nowy arkusz/nowa strona

28

separator pliku

13

powrót karetki

29

separator grupy

14

włączenie specjalnego zestawu znaków

30

separator rekordu

15

wyłączenie specjalnego zestawu znaków

31

separator jednostki

Początek strony

Inne rozwiązania

Inny, nowszy standard kodowania znaków nosi nazwę Unicode. Unicode jest znacznie większym zestawem znaków — składa się z 65 536 znaków — w porównaniu do 128 w kodzie ASCII lub 256 w rozszerzonym kodzie ASCII. Dzięki temu w jednym zestawie można pomieścić większość znaków z wielu różnych języków.

Początek strony

Dotyczy: Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007, Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język