Szybkość migracji usług SharePoint Online i OneDrive

W tym artykule przedstawiono czynniki wpływające na szybkość migracji w poszczególnych fazach w przypadku korzystania z interfejsu API migracji usługi SharePoint Online.

Wraz z nowym interfejsem API migracji usługi SharePoint Online diametralnie zmieniono sposób przeprowadzania migracji, co wpływa również na szybkość migracji danych. Celem tego artykułu nie jest zamieszczenie szczegółowego objaśnienia, jak działa interfejs API migracji, a raczej sprawdzenie, ile czasu zajmuje każdy etap procesu migracji i jakie czynniki wpływają na jej szybkość.

Czynniki wpływające na szybkość migracji

Na szybkość migracji może mieć wpływ wiele czynników. Ich znajomość ułatwi Ci zaplanowanie migracji i zmaksymalizowanie jej wydajności.

Uwaga: Główna zaleta interfejsu API migracji polega na tym, że wykorzystuje on magazyn platformy Azure i używa kanałów, które zapobiegają ograniczaniu. Dzięki temu możesz bardziej efektywnie zaplanować oś czasu migracji. 

  • Komputer źródłowy: Rozmieszczenie danych źródłowych na kilku komputerach zapobiega osiągnięciu limitów pojemności, takich jak liczba dyskowych operacji We/Wy, które ograniczają szybkość migracji. Można to osiągnąć, zwiększając liczbę maszyn wirtualnych klienta — dzięki temu zwiększysz szybkość przenoszenia zawartości z lokalizacji źródłowej.

  • Sieć: Wewnętrzna szybkość sieci ma wpływ na ogólną szybkość migracji. Jeśli możesz rozdzielić zadania migracji na różne sieci lub ustawić termin zadań tak, aby zmaksymalizować niskie użycie sieci, może to zwiększyć wydajność zadań migracji.

  • Komputer migracji: Uruchom zadania migracji z więcej niż jednego komputera, aby zmaksymalizować szybkość.

  • Szybkość Internetu do platformy Azure: Szybkość, z jaką pakiet migracji jest przekazywany ze środowiska klienta do magazynu platformy Azure.

  • Import usługi SharePoint Online: Szybkość przekazywania danych do programu SharePoint. Na szybkość importu w dużym stopniu wpływa złożoność metadanych w migrowanej zawartości. 

Opis wpływu metadanych na wydajność

Typ metadanych ma bezpośredni wpływ na szybkości migracji:

Typ metadanych

Przykłady

Średnia szybkość

Lekkie

Pliki ISO, pliki wideo

2 TB/dzień

Średnie

Elementy list, pliki pakietu Office (~1,5 MB)

1 TB/dzień

Ciężkie

Elementy listy z niestandardowymi kolumnami, małe pliki (~50kb)

250 GB/dzień

Skalowanie zadań migracji w celu zmaksymalizowania przepływności

Usługa SharePoint Online umożliwia elementom wywołującym rozpoczynanie wielu zadań migracji jednocześnie. Dzięki optymalizacji zadań równoległych przy użyciu czynników wymienionych powyżej, interfejs API migracji może zaakceptować do 24 TB danych dziennie dla jednej dzierżawy.

  • Ogranicz rozmiar pakietu: Skaluj pakiety, ograniczając je tak, aby jeden pakiet zawierał mniej niż 1000 obiektów i mniej niż 100 MB danych. Dzięki temu szybkość przekazywania do platformy Azure będzie większa. Ponadto zostaną wykorzystane możliwości skalowania interfejsu API migracji.

  • Zwiększ liczbę maszyn wirtualnych klienta: Zwiększając liczbę maszyn wirtualnych klienta, zwiększasz szybkość przenoszenia zawartości z lokalizacji źródłowej.

Optymalizowanie migracji

Kluczem do optymalizowania migracji jest planowanie. Podczas korzystania z interfejsu API należy dążyć do uzyskania w każdym momencie możliwie dużej liczby równolegle uruchomionych zadań migracji w celu zmaksymalizowania przepustowości.

Niektóre narzędzia oferują już możliwość odpowiedniego dzielenia pakietów, a w przypadku innych to zadanie musi wykonać użytkownik. Należy przyjrzeć się całemu procesowi i zawsze w pierwszej kolejności zająć się wąskim gardłem. W niektórych przypadkach takim wąskim gardłem będzie szybkość połączenia internetowego lub ręczny nakład pracy związany z przygotowaniem zawartości.

Nadal istnieć będzie limit dotyczący liczby zadań, które mogą być uruchamiane dla tego samego zbioru witryn. Dlatego bardzo ważne jest, aby w jak największym stopniu uruchamiać zadania równoległe dla różnych zbiorów witryn. Upewnij się, że zbiory witryn zostały wstępnie podzielone na partycje w celu zapewnienia równomiernego rozłożenia zawartości.

Uwaga: Równoległe uruchamianie zadań i planowanie z uwzględnieniem ograniczeń sieci i komputera będzie miało pozytywny wpływ na proces migracji.

Stosowanie najlepszych rozwiązań do czterech kroków migracji

Cztery etapy migracji

Uwaga: Kroki 2, 3 i 4 są zazwyczaj wykonywane za pomocą poleceń programu PowerShell migracji usługi SharePoint Online (SPO) lub narzędzia do migracji innych firm. Należy wykonać Krok 1, aby ustalić, jakie narzędzie najlepiej sprawdzi się w danym przypadku.

1. Skanowanie źródła   

Podstawową regułą dobrze przeprowadzonej migracji jest dobra znajomość źródła. Dokonaj oceny danych oraz przeprowadź klasyfikację potrzeb. Która zawartość rzeczywiście wymaga przeniesienia? Co można pominąć? Ocena danych pozwoli lepiej oszacować czas potrzebny do realizacji kolejnych kroków. Wykorzystaj ten moment na oczyszczenie archiwów, ponieważ całkowity rozmiar projektu zależy od ilości przenoszonej zawartości.

2. Pakowanie zawartości    

W tym kroku wybrane narzędzie tworzy odpowiedni pakiet zawartości, który zostanie zaimportowany do chmury. Odpowiada to poleceniom cmdlet New-SPOMigrationPackage i ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage w programie SharePoint PowerShell do migracji usługi SPO. Szybkość tego kroku zależy od wydajności danego narzędzia oraz typu zawartości w pakiecie. Dzielenie pakietów we właściwy sposób to czynnik, który również znacznie poprawia wydajność ostatniego kroku.

3. Przekazywanie danych do platformy Azure   

Podczas przenoszenia zawartości do usługi SharePoint Online za pomocą nowego interfejsu API migracji platforma Azure jest używana jako tymczasowe miejsce do przechowywania danych. Szybkość sieci przy przekazywaniu danych do platformy Azure jest znacznie większa i istnieje możliwość wyboru centrum danych. Jeśli masz dobre łącze, warto wybrać tę samą lokalizację centrum danych dla usługi Azure i konta usługi Office 365. Odpowiada to poleceniu SPOMigrationPackageAzureSource podczas korzystania z programu PowerShell. Jeśli Twoja sieć działa wolno, warto skorzystać z centrum danych platformy Azure znajdującego się najbliżej pod względem geograficznym. Ostatnią opcją jest dostarczenie fizycznych dysków twardych do platformy Azure. Szybkość tego kroku zależy od połączenia internetowego lub czasu wymaganego na dostarczenie dysków twardych do firmy Microsoft. Witryny, takie jak Lista kontrolna skalowalności i wydajności magazynu platformy Microsoft Azure, dostarczają przydatnych informacji o tym, czego może oczekiwać administrator.

4. Interfejs API migracji    

Ostatnim krokiem jest migracja danych z platformy Azure do usługi SharePoint Online. W przypadku korzystania z narzędzia innej firmy ta czynność jest przejrzysta i odpowiada poleceniu Submit-SPOMigrationJob programu PowerShell. Firma Microsoft ma kontrolę nad tym etapem, więc poniżej omówiono bardziej szczegółowo, czego można na nim oczekiwać.

Uwaga: Na potrzeby tego artykułu za każdym razem, gdy będzie następować wywołanie interfejsu API dla pakietu, który ma zostać zaimportowany do usługi SharePoint Online, stosowane będzie określenie „Zadanie migracji”.

Tematy pokrewne

Wykonywanie określonych zadań: unikanie ograniczania lub blokowania w usłudze SharePoint Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×